Archival Fonds No. 014

Control Commission - New York Branch
1940-1945
Abstract: correspondence with London headquarters including reviews of Finance Office of the Embassy in Washington, The Detroit Consulate, Polish Savings Bank in New York, Polish Information Center in New York, and others. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Kopia Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. o Kontroli Państwowej. Kopie instrukcji i zarządzeń ministra skarbu regulujące działalność Naczelnej Izby Kontroli1940 - 1944Polish
2Korespondencja Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Stanach Zjednoczonych z Prezesem NIK w Londynie. Protokoły zdawczo- odbiorcze akt spisane przy przejmowaniu urzędowania przez Władysława Korsaka- Delegata NIK w Stanach Zjednoczonych1943 - 1945Polish
3Sprawozdanie z kontroli Biura Radcy Finansowego Ambasady RP w Waszyngtonie (z siedzibą w Nowym Jorku). Protokół kontroli Konsulatu RP w Detroit. Materiały z kontroli Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Nowym Jorku1942 - 1945Polish, English
4Materiały z kontroli Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Nowym Jorku1943 - 1944Polish, English
5Materiały z kontroli Polish Information Center (PIC) Film Inc.w Nowym Jorku i Polish Government Information Center w Nowym Jorku1943 - 1945Polish, English
6Statut American Friends of Poland, wycinki prasowe z działalności stowarzyszenia oraz materiały Delegatury NIK w Nowym Jorku w sprawie Konta Funduszów Ministerstwa Informacji i Dokumentacji na propagandę i organizowanie American Friends of Poland1940 - 1944Polish, English
7Materiały z kontroli Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz sprawa Konsula Generalnego w Chicago K. Ripy, m.in.: sprawozdania kontrolne, oświadczenia dra K. Ripy, korespondencja, zestawienia wydatków Konsulatu1943 - 1944Polish, English
8Materiały z kontroli Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz sprawa Konsula Generalnego w Chicago K. Ripy, m.in.: sprawa mieszkania prywatnego Konsula Ripy, oświadczenia oraz wyjaśnienia dra K. Ripy, sprawozdania i notatki urzędowe1943 - 1944Polish, English
9Różne materiały nie dotyczące NIK1945 - 1945Polish
10Dziennik Delegatury NIK w Nowym Jorku1944 - 1945Polish
11Księga kasowa Delegatury NIK w Stanach Zjednoczonych wraz z miesięcznymi zestawieniami rachunkowymi1943 - 1945Polish
12Księga kontowa Delegatury M.P. (Ministerstwa Pracy) i O.S. (Opieki Społecznej) w Nowym Jorku1945 - 1945Polish
13Odpisy dowodów kasowych Delegatury NIK w Stanach Zjednoczonych1943 - 1945Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm