Archival Fonds No. 016

National Committee of Americans of Polish Descent
1942-1965
Biography / History: National Committee Of Americans Of Polish Descent, an organization of the Pilsudski fraction in the United States, located in New York, was active from 1942 and 1959, when it was formally closed. The organization had numerous offices and posts and local sections in New York State and elsewhere. Its main goals were: the participation of the Americans of Polish descent in the war effort of the United States, defense and preservation of the sovereignty of Polish State, training of Americans of Polish descent for work in rebuilding the Europe and Poland after the WWII, teaching about the role of Poland in the war, preparation of plans and documents to help Poland after the war.
Abstract: Organizational documents, correspondence of the local sections, meeting minutes and presentations, correspondence with members of the US Senate, letters, petitions to the Presidents of the United States, financial documents, press clippings, announcements, invitations, telegrams, communiqués. Documents related to the various activities of this organization during the war and after, correspondence with members of the US Congress, financial documents, accounting books.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja w sprawach organizacyjnych; protokół z pierwszej Narodowej Konwencji Narodowego Komitetu Amerykanów Pochodzenia Polskiego; wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942Polish, English
2Korespondencja w sprawach organizacyjnych; mapy drukowane Polski, Europy, Świata; wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942Polish, English
3Korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma przewodnie; Konstytucja KNAPP; Statut Amerykańskiego Komitetu Obrony Praw Polski; Deklaracja Ideowa Straży Praw Polski; konspekty wystąpień, wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942Polish, English
4Apel do Prezydenta F.D. Roosevelta; list delegacji polskiej do ambasadora Halifaxa; konspekty wystąpień, wycinki prasowe1942 - 1942Polish, English
5Artykuły prasowe dotyczące sytuacji Polski, amerykańskich opinii odnośnie spraw polskich1942 - 1942Polish, English
6Protokół z 1-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, plan Zjazdu, rezolucja zjazdowa, projekt Konstytucji KNAPP; protokół Zjazdu Organizacji Ideowych i działaczy politycznych Polonii Amerykańskiej1942 - 1942Polish, English
7Protokół z 2-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, porządek dzienny posiedzenia Zarządu; projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta1943 - 1943Polish, English
8Sprawozdanie roczne Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta; kopie wpłat na rzecz Komitetu; protokół z 2-go Zjazdu Walnego KNAPP1943 - 1943Polish, English
9Korespondencja w sprawie apelu do społeczeństwa amerykańskiego; pismo członków Komitetu do Prezydenta USA; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943Polish, English
10Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943Polish, English
11Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; apel do amerykańskich obywateli dot. polskich więźniów w ZSSR; wycinki prasowe; obchody 25-lecia niepodległości Polski; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943Polish, English
12Korespondencja z członkami Kongresu USA; wycinki prasowe1943 - 1943Polish, English
13List i memoriał do Prezydenta USA; porządek obrad Zarządu KNAPP; wycinki prasowe1943 - 1945Polish, English
14Apel Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego do Prezydenta Roosevelta z 16.IX.19441944 - 1944Polish, English
15Rozliczenie wydatków na publikacje, wydatki gotówkowe w okresie: 1.10.1944 - 1.11.19451946 - 1946Polish, English
16Listy protestacyjne wobec polityki ZSSR względem Polski; wycinki prasowe1944 - 1946Polish, English
17Korespondencja Komitetu związana z przeciwdziałaniem polityce ZSSR względem Polski; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1944 - 1946Polish, English
18Trzecia roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, sprawozdanie z działalności KNAPP; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1944 - 1944Polish, English
19Korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego1944 - 1944Polish, English
20Korespondencja z członkami Senatu USA i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego; odezwa KNAPP wraz z kuponem dla nowych członków Komitetu1944 - 1944Polish, English
21Czwarta roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego w Detroit, sprawozdanie z działalności KNAPP; korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu1945 - 1945Polish, English
22Korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością KNAPP - Oddział w Detroit1945 - 1945Polish, English
23Korespondencja, depesze i wycinki prasowe związane z działalnością KNAPP - Oddział w Cleveland, Ohio1945 - 1945Polish, English
24Mandaty dla delegatów na Zjazd KNAPP; radiogramy dot. Walnego Zjazdu 1944 r.; sprawozdanie Zarządu Głównego KNAPP na III Walny Zjazd; porządek dzienny Zjazdu1944 - 1944Polish, English
25Korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w okresie XI.1944-VI.1945; protokół z posiedzenia Zarządu KNAPP z 16, 17.VI.1945 r. 1945 - 1945Polish, English
26Korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; protokoły z posiedzeń Zarządu KNAPP z 16, 17.VI. I 25.XI.1945 r.; depesze 1945 - 1945Polish, English
27Korespondencja; podziękowania za pomoc; kopie dowodów wpłat na rzecz Komitetu1945 - 1945Polish
28Korespondencja; podziękowania za pomoc; depesze; kopie dowodów wpłat na rzecz Komitetu1946 - 1946Polish, English
29V Walny Zjazd Delegatów KNAPP: uwagi, porządek dzienny; depesze; wycinki prasowe1946 - 1946Polish, English
30Sprawozdanie kasowe sporządzone na dzień 1.XI.1946 r.1946 - 1946Polish, English
31V Walny Zjazd Delegatów KNAPP: uwagi, porządek dzienny; przemówienie prezesa H. Koguta, depesze1946 - 1946Polish, English
32Korespondencja KNAPP z senatorami USA; protokoły posiedzeń i uchwała KNAPP; wycinki prasowe; depesze1946 - 1946Polish, English
33Korespondencja KNAPP; wycinki prasowe; depesze; protokół z V rocznego Zjazdu KNAPP w Nowym Jorku w 1946 r.1946 - 1946Polish, English
34Korespondencja KNAPP dotycząca V Zjazdu KNAPP; korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1946 - 1946Polish, English
35VI Zjazd KNAPP: lista delegatów na zjazd w Filadelfii, mandaty dla delegatów; potwierdzenia rezerwacji1947 - 1947Polish, English
36Korespondencja Zarządu KNAPP; podziękowania za pomoc1947 - 1947Polish, English
37Korespondencja Zarządu KNAPP: depesza do prezydenta Trumana, rezolucja w sprawie gen. Okulickiego; VI Walny Zjazd Komitetu KNAPP w Filadelfii: przemówienie I. Nurkiewicza; sprawozdanie finansowe1947 - 1947Polish, English
38Korespondencja Zarządu KNAPP: depesza do prezydenta Trumana, odpisy depeszy do A. Zaleskiego i T. Arciszewskiego; VI Walny Zjazd Komitetu KNAPP w Filadelfii: artykuły prasowe; sprawozdanie finansowe; zapis spotkania w Falcon`c Camp z 30.V.1947 r.1947 - 1947Polish, English
39Protokół VI Walnego Zjazdu KNAPP w Filadelfiii sprawozdanie kasowe KNAPP`a za okres od 1 listopada 1946-go roku do 1 listopada 1947 roku1947 - 1947Polish
40Protokół VI Walnego Zjazdu KNAPP w Filadelfiii; sprawozdanie kasowe KNAPP`a za okres od 1 listopada 1946-go roku do 1 listopada 1947 roku1947 - 1947Polish
41Protokół z zebrania Komisji Wydawniczej Biuletynu KNAPP-a; protokół zjazdu Zarządu Głównego KNAPP; korespondencja z senatorami USA; kopie wpłat na rzecz Komitetu; depesze1947 - 1947Polish
42Sprawozdanie ze spotkania KNAPP w Falcon`s Camp; depesze; tekst przemówienia prezesa H. Koguta z dnia 30.V.1947 r.1947 - 1947Polish
43VII Roczny Zjazd KNAPP w Nowym Jorku w dniach 27-28.11.1948 r.: zawiadomienia, lista delegatów, protokół Zjazdu, list do prezydenta Trumana, depesze1948 - 1948Polish, English
44Korespondencja KNAPP: komunikat do członków KNAPP, wycinki prasowe, depesze, brudnopisy wystąpienia nt. umowy Mikołajczyk - Rozmarek, tekst przemówienia I. Nurkiewicza na Zjazd KNAPP w 1948 r.1948 - 1948Polish
45Projekt budżetu KNAPP na 1948 r.1948 - 1948Polish
46Korespondencja KNAPP m.in.: z prezydentem A. Zaleskim, A. Piłsudską, J. Jędrzejewiczem, M. Sokolnickim, W. Stachiewiczem, depesze; kopie dowodów wpłat pieniężnych; porządek dzienny VII Zjazdu1948 - 1948Polish
47Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres 1.11.1947-31.10.1948; protokół z Plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP z 1948 r.; sprawozdanie organizacyjne za 1.11.1947-11.1948; wycinki prasowe; kopie dowodów wpłat pieniężnych1948 - 1948Polish
48Protokół z zebrania Komisji Wydawniczej Biuletynu Organizacyjnego KNAPP; kół z Plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP z 1948 r.; kopie dowodów wpłat pieniężnych, korespondencja w sprawie wpłat1948 - 1948Polish
49VIII Walny Zjazd KNAPP, Nowy Jork 1949 r.: komunikaty Zjazdu1949 - 1949Polish
50Komunikaty prasowe, odezwy, przemówienie prezesa KNAPP; wpłaty na rzecz KNAPP1949 - 1949Polish
51Rezolucja skierowana do Kongresu USA, protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP, depesze; komunikaty radiowe; wnioski Komisji Finansowej VIII Walnego Zjazdu KNAPP, preliminarz budzetowy na 1950-ty rok; sprawozdanie organizacyjne za okres: XI.1948-XI.19491949 - 1949Polish
52Sprawozdanie kasowe za okres: 1.XI.1948-31.X.19491949 - 1949Polish
53Protokół z VIII Walnego Zjazdu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, odbytego w dniach 26 i 27 listopada 1949 r. w Hotelu Vanderbilt, Park Avenue róg 34 ulicy, New York1949 - 1949Polish
54Korespondencja KNAPP: zawiadomienia, rezolucja, odezwa, dowody wpłat na rzecz Komitetu1949 - 1949Polish
55Korespondencja KNAPP: zawiadomienia, dowody wpłat na rzecz Komitetu, pokwitowania; depesze; biuletyny1949 - 1949Polish
56Korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA; CV Edmunda Skiby; depesze1949 - 1949Polish
57VIII Walny Zjazd KNAPP w 1949 r.: przemówienia prezesa S. Śmietany, H. Koguta, rezolucje Zjazdu, komunikaty, depesze1949 - 1950Polish
58VIII Walny Zjazd KNAPP w 1949 r.: przemówienia gen. K. Sosnkowskiego, komunikaty prasowe, program obchodów Święta Niepodległości; wycinki prasowe1949 - 1950Polish
59Wnioski Komisji spraw organizacyjnych i wnioski VIII Walnego Zjazdu KNAPP w 1949 r.; wpłaty na rzecz Komitetu1949 - 1949Polish
60Korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA, depesze; wpłaty na rzecz Komitetu; wycinki prasowe1950 - 1950Polish
61IX Walny Zjazd delegatów KNAPP w Nowym Jorku w 1950 r.: protokół, protokół z posiedzenia Komitetu Przedzjazdowego, listy delegatów, rezolucja Zjazdu1950 - 1950Polish
62IX Walny Zjazd delegatów KNAPP w Nowym Jorku w 1950 r.: komunikaty, sprawozdanie organizacyjne za okres 1.11.1949-1.11.1950, przemówienie prezesa S. Śmietany1950 - 1950Polish
63Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres: 1.11.1950 - 15.X.19511951 - 1951Polish
64Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres: 1.11.1949 - 31.X.1950; protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP1950 - 1950Polish
65Protokół IX Walnego Zjazdu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, odbytego w dniach 25 i 26 listopada 1950 r. w Prospect Hall w Brooklyn1950 - 1950Polish
66Rezolucja i protokół IX Walnego Zjazdu KNAPP, przemówienie zjazdowe prezesa S. Śmietany, zaproszenia, sprawozdanie organizacyjne za okres: 1.11.1949-1.11.19501950 - 1950Polish
67IX Walny Zjazd KNAPP: wycinki prasowe; zaproszenia; depesze; tekst przemówienia prezesa S. Śmietany1950 - 1950Polish
68Posiedzenie Zarządu Głównego KNAPP w Filadelfii, 21.5.1950 r.: teksty przemówienia prezesa S. Śmietany (różne wersje)1950 - 1950Polish
69Posiedzenie Zarządu Głównego KNAPP w Buffalo, 3.6.1951 r.: tekst przemówienia prezesa S. Śmietany; wycinki prasowe1951 - 1951Polish
70Korespondencja KNAPP: pisma przewodnie, korespondencja z członkami Kongresu USA; wycinki prasowe1951 - 1951Polish
71Korespondencja KNAPP: w sprawach donacji własnych, wpłat na rzecz Komitetu; protokół z posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP odbytego 2-3.6.1951 r. w Buffalo; miesięczne wykazy finansowe; sprawozdanie organizacyjne KNAPP za okres: 1.11.1950-15.10.19511951 - 1951Polish
72Rezolucja skierowana do Kongresu USA z Zarządu Głównego KNAPP odbytego 2-3.6.1951 r. w Buffalo; sprawozdanie organizacyjne KNAPP za okres: 1.11.1950-15.10.1951; komunikaty; porządek dzienny X Walnego Zjazdu KNAPP w Detroit w 1951 r.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm