Archival Fonds No. 025

Polish Wars
1914-1984
Biography / History: Collection of archival material associated with Polish Legions, Polish –Bolshevik war, WWII, and Polish army in the Allied forces.
Abstract: Reports, Memoirs, photographs, military maps. Mostly in Polish and English, some in German, French, Hungarian, and Russian.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1"Materiały do zagadnienia organizacji Naczelnych Władz Sił Zbrojnych", opracowanie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie1952 - 1952Polish
2Rota przysięgi Wojska Polskiego; organizacja batalionu 1 Dywizji Piechoty Legionów, 1, 5 i 6 pułku piechoty Legionów J. Piłsudskiego; warunki przyjęcia do Polskiego Korpusu Przysposobienia; list St. Biegańskiego do W. Jedrzejewicza1939 - 1971Polish
3Organizacja Sztabu Generalnego1918 - 1918Polish
4"Wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawach organizacji naczelnych władz wojskowych oraz relacja Pani Marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej", publikacja Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie1952 - 1952Polish
5Organizacja Sztabu Generalnego; rozkaz dzienny nr 203 Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1.IX.1919 r.1918 - 1919Polish
6Kopia artykułu o Polskiej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego z periodyku "Campaigns"1984 - 1984Polish
7Korespondencja J. Lipskiego dot. Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie; projekt memoriału, wycinki prasowe1951 - 1956Polish, English
8Umowy wojskowe: polsko - brytyjska, polsko - sowiecka, polsko - francuska; protokoły polsko - francuskich rozmów sztabowych w Paryżu, w maju 1939 r.1939 - 1941Polish, English, French
9Materiały do historii wojny 1918-1920 wycinki prasowe, tekst ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom WP, instrukcje, regulaminy1918 - 1920Polish
10Świadczenia rzeczowe wojenne1919 - 1920Polish
11Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych; tekst Ustawy o świadczeniach wojennych1919 - 1920Polish
12Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych; tekst Ustawy o świadczeniach wojennych1919 - 1920Polish
13Świadczenia rzeczowe wojenne: zestawienia obowiązujących norm prawnych1919 - 1920Polish
14Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych1919 - 1920Polish
15Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"1920 - 1920Polish
16Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"1920 - 1920Polish
17Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"wraz z załączonymi: listami strat, korespondencją, odpisami meldunków, umów1920 - 1920Polish
18Materiały do publikacji "Wyprawa kijowska 1920"1920 - 1920Polish
19Bitwa warszawska, 1920 artykuły m.in.. Charlesa de Gaulle`a, wspomnienia o bitwie gen. Wł. Bortnowskiego; mapy sytuacyjne, wycinki prasowe1953 - 1970Polish
20Bitwa warszawska, 1920 relacje gen.dywizji T. Piskora, wycinki prasowe1936 - 1951Polish
21Szkice do bitwy warszawskiej, 1920 wycinki prasowe, maszynopis odpowiedzi na artykuł M. Kyci pt. Gen. Rozwadowski; dokument podróży z 1920 r.1920 - 1972Polish
22Operacja warszawska, 1920. Manewr nad Wieprzą notatki, plany sytuacyjne rozlokowania wojsk, wycinki prasowe1920 - 1920Polish
23Ordre de Bataille porządek bitwy z dnia 1 marca 1921 r.1921 - 1921Polish
24Wyjątek ze wspomnień wojennych 1920 r. kpt. T. Sariusza-Bielskiego1920 - 1920Polish
25"Akcja na Dźwińsk" - dziennik bojowy Dowództwa Grupy gen. Śmigłego-Rydza. Akcja "Zima"1919 - 1919Polish
26Raporty dla Dowództwa Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego o zdobyciu Dźwińska1920 - 1920Polish
27Raporty dla Dowództwa Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego1920 - 1920Polish
28Rozszerzenie operacji do linii krańcowej Drissa - jez. Osweja - dziennik bojowy Dowództwa Grupy gen. Śmigłego-Rydza1920 - 1920Polish
29"Wojna polsko - bolszewicka". Szkice plany sytuacyjne rozmieszczenia wojsk, ordre de bataille w ugrupowaniu bojowym grupy gen. ppor. Śmigłego1919 - 1920Polish
30"Wojna polsko - bolszewicka". Załączniki do wstępu plany sytuacyjne rozmieszczenia wojsk, plany koncentracji wojsk, raporty1919 - 1920Polish
31"Wojna polsko - bolszewicka". Rozkazy operacyjne (własne)1919 - 1920Polish
32"Wojna polsko - bolszewicka". Rozkazy operacyjne (władz przełożonych)1919 - 1920Polish
33"Operacja zima" Mariana Henryka Serejskiego1919 - 1920Polish
34"Operacja zima" Mariana Henryka Serejskiego korespondencja pomiędzy Wojskowym Biurem Historycznym a Ministerstwem Spraw Zagranicznych nt. publikacji materiałów w pracy1938 - 1938Polish
35"Zima" - akcja na Dźwińsk. Łotysze korespondencja pomiędzy szefem Sztabu Generalnego i Ministrem Spraw Wojskowych, wywiad z gen. Rydzem-Śmigłym, oznaki armii łotewskiej, raporty, komunikaty informacyjne1919 - 1922Polish
36"Zima" - akcja na Dźwińsk. "Podstawy i cele sojuszu polsko - łotewskiego z r. 1919-1920" Mariana Henryka Serejskiego1938 - 1938Polish
37"Zima" - akcja na Dźwińsk. Dziennik bojowy dowództwa grupy gen. Śmigłego - Rydza pt. "Przedwstępne przygotowania do akcji na Dźwińsk raporty informacyjne, rozkazy informacyjne1920 - 1920Polish
38"Uwagi o cechach operacyjnych północno - wschodniego teatru wojennego w oświetleniu historycznym" opracowanie mjr sztab. gen. Bolesława Zawadzkiego1920 - 1920Polish
39"Wyprawa grupy operacyjnej generała ppor. Rydza-Śmigłego w kierunku na Połock w okresie drugiej połowy października i pierwszej listopada roku 1919 /Zarządzenia Dowództwa i przebieg akcji/1919 - 1920Polish
40Dziennik Dowództwa Grupy Operacyjnej: Generała Majewskiego, Generała Śmigłego-Rydza, Generała Babiańskiego, Generała Zygadłowicza, Pułkownika bryg. Kópczyńskiego1919 - 1919Polish
41Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" (części: armia, przygotowania do obrony na przedmościu Warszawy; armia w dniu 13.VIII przebieg działań; armia w dniu 14.VIII przebieg działań)1920 - 1920Polish
42Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach: 13-14.VIII1921 - 1921Polish
43Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 15.VIII1921 - 1921Polish
44Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. działań nieprzyjaciela w dniu 15.VIII1921 - 1921Polish
45Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 16.VIII1921 - 1921Polish
46Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 17.VIII1921 - 1921Polish
47Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 18.VIII1921 - 1921Polish
48Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" (części: armia, przygotowania do obrony na przedmościu Warszawy; armia w dniu 13.VIII przebieg działań; armia w dniu 14.VIII przebieg działań)1921 - 1921Polish
49Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach: 13-14.VIII1921 - 1921Polish
50Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 15.VIII1921 - 1921Polish
51Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 16.VIII1921 - 1921Polish
52Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 17.VIII1921 - 1921Polish
53Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 18.VIII1921 - 1921Polish
54Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach 15 - 18.VIII1921 - 1921Polish
55Wojsko Polskie: generałowie - stany na dzień: 1.I.1934, 1.I.1936, 1.I.1937, 1.I.19381934 - 1938Polish
56Wojsko Polskie: pułkownicy i podpułkownicy - stany na dzień: 1.I.1934, 1.I.1936, 1.I.1937, 1.I.19381934 - 1938Polish
57Księga zmian1931 - 1931Polish
58Wykaz nieobsadzonych stanowisk na dzień 26.X.1935 r.1935 - 1935Polish
59Administracja: Pułkownicy, Podpułkownicy, Majorowie (wykazy nazwisk)1923 - 1929Polish
60Artykuł Stanisława Ostrowskiego "Przed Nocą Listopadową 1918 r." z "Dziennika Związkowego" 9-10.11.19791979 - 1979Polish
61Majorowie Lot-Sap-Łącz-Tab-Panc-Kontr-Żand-Uzbr-Audytor-Int-Zdrow-Geogr-Wet wszystkie rodzaje broni, stany z lat 1936, 1937, 19381936 - 1938Polish
62Majorowie: piechota, kawaleria, artyleria, stany z lat: 1934, 1937, 19381934 - 1938Polish
63Wykaz kartotek ewidencyjnych pułków piechoty, kawalerii i artylerii oddanych do archiwum Biura Inspektora GISZ 30 sierpnia 1939 r.1939 - 1939Polish
64Wykazy stanów pułków: Artylerii, Kawalerii, Marynarki i Piechoty w latach: 1934, 1936, 1937, 19381934 - 1938Polish
65Kampania wrześniowa: wycinki z "Gazety Codziennej" i "Życia Krzemienieckiego"1939 - 1939Polish
66Odczyt ppłka B. Kleczyńskiego nt. kampanii wrześniowej, wygłoszony w Blackpool dla oficerów i podoficerów lotnictwa1940 - 1940Polish
67Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: artykuł J. Sosnkowskiej "W szpitalu warszwskim", "European War Day by Day", "Obrona Westerplatte", tekst I. Matuszewskiego "Bitwa Polska. Polityczne znaczenie stanowiska zajętego przez Polskę"1939 - 1943Polish, English
68Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: "25 lat lotnictwa polskiego", "Z walk lotnictwa polskiego we wrześniu 1939 roku", wykłady nt. lotnictwa polskiego1941 - 1954Polish, English, French
69Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: "O kampanii wrześniowej", o obronie Modlina, Westerplatte1939 - 1969Polish, English
70Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: dotyczące udziału Polski w wojnie, relacji Polski z Sojusznikami, materiały dot. Oblężenia i zdobycia Warszawy1939 - 1976Polish, English
71Kampania wrześniowa 1939 r. - maszynopis pracy Stanisława Galosa pt. "Udział Żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r."1939 - 1939Polish
72Kampania wrześniowa 1939 r. - maszynopis pracy porucznika Herberta pt. "Obóz w Dobrudży1939 - 1939Polish
73"Działania 24 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r." mjr dypl. Edmunda Różyckiego, odpis z odpisu wykonanego w Londynie w październiku 1941 r.1939 - 1941Polish
74"Ośrodek zapasowy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku", Kazimierza Wybranowskiego1980 - 1980Polish
75Kampania wrześniowa: wydanie "Evening Standard z 1.09.1939 r., artykuły: "Porachunki wrześniowe", "Przegrany wyścig z czasem był jedną z przyczyn tej klęski", "Wrzesień 1939 rok. Klęska haniebna czy nieuchronna?", "Losy naszej wrześniowej starszyzny"1939 - 1985Polish
76Kampania wrześniowa (historia): Sprawozdanie z działań z 1939 r. Gen. W. Bortnowskiego, "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (część I i II tomu I), mapa RP z okresu międzywojennego1945 - 1962Polish
77Kampania wrześniowa (historia): materiały do książki "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (notatki, uwagi, relacje gen. Bortnowskiego1946 - 1959Polish
78Kampania wrześniowa (historia): materiały do książki "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (notatki, uwagi, relacje gen. Bortnowskiego1945 - 1945Polish
79Kampania wrześniowa (hist
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm