Archival Fonds No. 049

General Jozef Jaklicz Papers
1917-1986
Biography / History: Józef Jaklicz (1896-1974), generał, w latach 1914-1916 walczył w Legionach Polskich; od 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 1932-1935 piastował stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Od marca do września 1939 r. na stanowisku II zastępcy szefa Sztabu Głównego. Następnie przebywał we Francji, gdzie w 1940 r. kierował ewakuacją polskich żołnierzy do Wielkiej Brytanii. W latach 1942-1944 na stanowisku dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego we Francji. W latach 1944-1947 działał w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji mieszkał do śmierci we Francji.
Abstract: bardzo ciekawe materiały dotyczące kampanii wrześniowej, misji we Francji w okresie wojny a także działalności generała w komitetach i organizacjach w okresie powojennym. Ponadto korespondencja oraz publikacje własne, teksty odczytów i referatów generała. Do zespołu dołączono również mapy przekazane wraz z aktami.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Okres międzywojenny
1Rozmowy prowadzone pomiędzy Polskim Sztabem Generalnym i Francuskim Sztabem Generalnym Paryż maj 1939 i Angielskim Sztabem Generalnym Warszawa maj 1939 oraz notatki gen. Jaklicza dotyczące tych dokumentów1939 - 1939Polish, French
2Instrukcje dla rozmów z Francuskim Sztabem Generalnym Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Edwarda Rydza - Śmigłego, Marszałka Polski1939 - 1939Polish
3Zeszyt podręczny Szefa Oddziału III: (a) polecenia Szefa Sztabu Głównego, (b) własne zarządzenia do wydania1939 - 1939Polish
Kampania wrześniowa
4Notatki pułk Jaklicza o ruchach poszczególnych formacji wojskowych w okresie kampanii wrześniowej1939 - 1939Polish
5Sprawozdanie płk Jaklicza z pracy w Sztabie Głównym, przygotowane na rozkaz Naczelnego Wodza1939 - 1939Polish
6Maszynopis pracy gen. J. Jaklicza pt. "Kampania wrześniowa 1939 r. w Polsce" z 1942 r.1942 - 1942Polish
Publikacje, odczyty, wykłady własne
7Publikacja gen. J. Jaklicza pt. "The Pattern of Life in Poland" z 1952 r.1952 - 1952English
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
8Publikacje innych autorów: S.Dom "Uwagi o kampanii wrześniowej 1939 roku", "Tymczasowy wykaz poległych oficerów chorążych i podchorążych w czasie kampanii jesiennej 1939 w Polsce. Wykaz nr 2", G.Däniker "Der Feldzug in Polen"1939 - 1942Polish, English, German, French
Misja we Francji
9Zagadnienia wojenne notatniki Józefa Jaklicza1940 - 1941Polish
Kampania wrześniowa
10Kampania wrześniowa 1939 r.: z.1 - Elementy organizacyjno - mobilizacyjne; z.2 - Elementy historyczne na podstawie relacji uczestników, wyciągów z pism, dokumentów; z.3 - Elementy historyczne notatniki Józefa Jaklicza1940 - 1941Polish
11Artykuły dotyczące Kampanii wrześniowej 1939 r. i korespondencja z nimi związana relacje, rozmowy, artykuły, notatki Józefa Jaklicza1960 - 1970Polish
12Różne dotyczące Kampanii wrześniowej 1939 roku relacje, rozmowy, notatki do artykułów Józefa Jaklicza1945 - 1969Polish
13Materiały Komisji Powołanej w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r.: relacje, rozmowy, sprawozdania1945 - 1948Polish
14Publikacje dotyczące kampanii wrześniowej1939 - 1942Polish, French
15Wycinki prasowe - Kampania wrześniowa 19391945 - 1970Polish
16Kwity, rozliczenia pobranych pieniędzy1939 - 1940Polish
Misja we Francji
17Odznaczenia, awanse, opinie, zaświadczenia wypełniane przez J.Jaklicza1944 - 1971Polish, French
18Okręg Grenoble 1940-1942. Dossier ppłk Grzymińskiego komunikaty wydawane przez płk Jaklicza i płk Grzymińskiego1944 - 1971Polish, French
19Organizacja Wojskowa i Ewakuacyjna we Francji 1940-1944. Weryfikacja zasadnicza rozkazy Sztabu Głównego dotyczące weryfikacji, listy weryfikacyjne, reklamacje i korespondencja w tej sprawie1940 - 1959Polish
20Okręgi: Est (Grenoble), Centre. Centre Demobilisation á Auch sprawozdania, protokoły, zestawienia i wykazy żołnierzy1943 - 1946Polish, French
21Dokumenty dotyczące uregulowania poborów kadry WP we Francji za okres 1940-1944 kadry W.P. we Francji i Afryce Północnej w okresie 1941-1944, korespondencja w sprawach uregulowania poborów za służbę na terenie Francji1943 - 1960Polish, French
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
22Weryfikacja wyrównawcza ostateczne listy weryfikacyjne, uzgodnienia z gen. Kleebergiem, korespondencja w sprawie sądowej o wyrównanie poborów1943 - 1960Polish, French
Misja we Francji
23Kampania niemiecko - francuska 1940 r. fragmenty raportu gen. Georgesa, opracowanie: "Wkład Belgii do wojny 1940 r.", kampania francusko-niemiecka na podst. komentarzy i komunikatów prasy szwajcarskiej; kampania holenderska na podst. prasy szwajcarskiej1940 - 1940Polish, French
24Kampania Francuska, wycinki prasowe 1940-19451940 - 1945French
25Elementy Kampanii Francusko - Niemieckiej 1940 r. odpisy artykułów, notatki, fragment opracowania1943 - 1943Polish, French
26Raport o działalności Polskiej Wojskowej Misji Likwidacyjnej we Francji w latach 1945/19481948 - 1948Polish
27Elementy do udziału Wojska Polskiego w Kampanii Francuskiej. Wielkie jednostki w bitwie odpisy fragmentów artykułów, sprawozdania1941 - 1942Polish
28Okręg Ouest (okres okupacji niemieckiej 1942-1943, okres "Liberation", opracowania po 1945 r.)1942 - 1959Polish, French
29Sprawozdania własne do Władz Wojskowych. Opracowania sprawozdania dla Naczelnego Wodza, wyjaśnienia, notatki1943 - 1945Polish
30Opracowanie dotyczące sytuacji żołnierzy polskich we Francji1943 - 1945Polish
31"Armia polska we Francji w latach 1939/1940" Janusza Góreckiego (zarys) opracowanie1943 - 1945Polish
32"Dowódca" Macieja Krechowieckiego opracowanie1942 - 1942Polish
33Materiały do prac kulturalno - oświatowych. Seria I "Obchody i uroczystości" nr 1. 11 Listopada opracowanie1941 - 1941Polish
34Zbiór artykułów dotyczących udziału Wojska Polskiego w wojnie w okresie 1939-19401941 - 1941Polish
35Szpital Polski w Marsylii - Rapport de base1940 - 1940French
36Okruchy serdeczne zbiór wierszy z lat 1940-1944, ofiarowanych przez autora M.Cieślewicza1944 - 1944Polish
37Pieśni - 1-sze wykonanie Janiny Brochwicz-Skoczyńskiej zbiór pieśni - słowa: Jerzy Paczkowski, muzyka - Zygmunt Dygat1944 - 1944Polish
38Poezje Juliusza Znanieckiego "Z płomieni" ofiarowane pułkownikowi1947 - 1947Polish
39Wystawa obrazów i prac kursów specjalnych prowadzonych w Ośrodku Wyszkoleniowym Greoux-les-Bains (25-27.VII.1943)1943 - 1943Polish
40Organizacja wojskowa we Francji w latach 1940-1944 opracowanie ppłk Janusza Góreckiego, ps. J. Szczaniecki1945 - 1945Polish
41Raport pułk. M. Romeyko dotyczący działalności Ekspozytury F.II1945 - 1974Polish, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
42Notatki, korespondencja płka Jaklicza1946 - 1947Polish, French
Misja we Francji
43"Kroniki Wojskowe" Grenoble1940 - 1941Polish
44"Kroniki Wojskowe" Grenoble (kazania, odczyty, opracowania)1943 - 1943Polish
45Organizacyjne ogólne, okres gen. Kleeberga 1940-1942; okres płk. Jaklicza 1943-1944 wytyczne, sprawozdania, korspondencja, odpisy pism1940 - 1947Polish
46Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia; demobilizacja; powrót z Anglii do Francji1943 - 1949Polish, English
473 Dywizja Piechoty dziennik płk. Jaklicza, obejmujący okres 1940-19431940 - 1943Polish
48Obóz Zborny nr 3 w Lille1947 - 1948Polish
49Opracowania dotyczące wojsk polskich we Francji1965 - 1975Polish, French
50Trzecia dywizja piechoty, Bretania mapy sytuacyjne, działania, korespondencja1940 - 1965Polish, French
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
51Trzecia dywizja piechoty, Wojskowy Trybunał Orzekający korespondencja, sprawozdania, odpisy pism1940 - 1964Polish, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
52Korespondencja płk. Jaklicza m.in. z: Wł.Sikorskim, J.Kleebergiem, H.Jabłońskim, z Komisją Likwidacyjną1940 - 1948Polish, French
Misja we Francji
53Wyjątki z jednodniówek, poświęconych Wojsku Polskiemu we Francji, mapy i szkice operacyjne1940 - 1948Polish, French
54Organizacja i praca b. Kombatantów we Francji powojennej (cz.I)1941 - 1942Polish
55Ewidencja wojskowa wykazy żołnierzy oraz karty indywidualne1939 - 1941Polish
56Materiały po gen. J. Kleebergu odpisy depeszy, sprawozdanie z działalności wojsk polskich we Francji1939 - 1941Polish
57Fragmenty pamiętnika: koniec maja 1943; 17 września 1942; Tuluza 12-15 lipca 1940; Marsylia 15.X.1941; list do gen. Sikorskiego 20.XII.19401940 - 1943Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
58Korespondencja J.Jaklicza z: gen. Wł.Andersem, S.Kopańskim, M.Kukielem, T.Malinowskim, T.Zieleniewskim1946 - 1974Polish
59Korespondencja J.Jaklicza z Francisem Szychem1970 - 1973Polish
Misja we Francji
60Kampania francuska i norweska 1940 - mapki sytuacyjne1940 - 1940French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
61Korespondencja Józefa Jaklicza z: R.Daleckim, W.Stachiewicz, Wł.Kozłowskim, A.Rzepniewskim1970 - 1973Polish
62Korespondencja Józefa Jaklicza z Leonem Nowosilskim1942 - 1968Polish
63Korespondencja Józefa Jaklicza z lat 1921-19581941 - 1958Polish, English, French
Dokumenty osobiste
64Zawiadomienia o narodzinach, ślubach, śmierci, mszach w rocznicę śmierci1950 - 1978Polish, French
65Dane do życiorysu i przebiegu służby wojskowej gen. Jaklicza: kopie dokumentów generała z Zeszytów Ewidencyjnych, korespondencja córki generała z redaktorem M. Budnym1946 - 1968Polish, French
66Korespondencja Stanisławy Jaklicz z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w sprawie przekazania akt Józefa Jaklicza1983 - 1984Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
67Korespondencja Józefa Jaklicza1959 - 1965Polish
68Korespondencja Józefa Jaklicza1966 - 1971Polish
69Korespondencja Józefa Jaklicza oraz Stanisławy Jaklicz1972 - 1976Polish
70Korespondencja Józefa Jaklicza z Wacławem Stachiewiczem1957 - 1959Polish
71Korespondencja Józefa Jaklicza z Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem, uwagi do opracowania nt. kampanii wrześniowej1960 - 1972Polish
Okres powojenny: różne
72Millenium: artykuły prasowe, zaproszenia1960 - 1966Polish, French
7350-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojskowej, przygotowania do zjazdu, komunikaty Komitetu Wykonawczego; korespondencja z: gen. Stachiewiczem, płk Chocianowiczem, płk Leśniakiem; odpowiedź gen. Kukielowi na artykuły "Mózg Armii"1958 -
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm