Archival Fonds No. 067

Ambassador Jozef Lipski Papers
1919-1962
Biography / History: Józef Lipski (1894-1958). From 1919 politician and diplomat in diplomatic service. From 1934 till 1939, Ambassador in Berlin. Fought as volunteer in the Polish Army in France and was assigned to the General Staff until 1946. Moved to the U.S.A. where he represented the Polish Government in Exile from 1951.
Abstract: post mortem, manuscripts of speeches, lectures, notes; correspondence; materials on various international questions (Polish German relations 1931- 1939), on Polish legations, embassies and consulates. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Post mortem1958 - 1958Polish, English
2Stosunki polsko- niemieckie, cz. I: odpisy maszynopisowe różnych dokumentów, notatki, korespondencja, raporty, wycinki prasowe i in.1931 - 1935Polish, English, German, French
3Stosunki polsko- niemieckie, cz. II: odpisy maszynopisowe różnych dokumentów, notatki, korespondencja, raporty, wycinki prasowe i in.1936 - 1939Polish, English, German, French
4Załączniki do raportu Komisarza Generalnego R.P. w Gdańsku Mariana Chodackiego z dn. 8 stycznia 1937 r.1937 - 1937Polish, German
5Korespondencja i artykuły prasowe dotyczące "Sprawy Bohumina (1938)"1953 - 1954Polish
6Geschichte der K.G. und des Mobplanes(fotokopie niemieckich dyrektyw wojskowych przeciw Polsce)1937 - 1939German
7Kopie dokumentów dotyczących dojścia do władzy Hitlera i innych1932 - 1935English
8Pierwsza Biała Księga niemiecka. Dokumenty polskie sfałszowane przez Niemców w 1939 roku1939 - 1939Polish, German
9Dokumenty niemieckie dotyczące stosunków z Polską w latach 1937-1938: wycinki artykułów prasowych, różne notatki1937 - 1949Polish, German, English
10Kopie dokumentów dotyczących procesu norymberskiego1919 - 1945Polish, English
11Kopie dokumentów z procesu norymberskiego: proces Ernsta Weizsakera i dokumenty dotyczące stosunków z Polską1936 - 1947Polish, English
12Kopie dokumentów z procesu norymberskiego: zeznania Ernsta Weizsackera w sprawach dotyczących Polski i Czechosłowacji oraz zeznania Vessenmeyera w sprawie Gdańska1947 - 1948English
13Józef Lipski- oświadczenie (Affidavit) i korespondencja z prokuratorem amerykańskim w sprawie Ernsta Weizsackera1945 - 1948Polish, English
14Wycinki prasowe z prasy polskiej (krajowej i emigracyjnej)1934 - 1958Polish, English
15Odczyty, przemówienia, artykuły Józefa Lipskiego głównie w języku polskim1943 - 1951Polish, English
16Odczyty, przemówienia, artykuły Józefa Lipskiego głównie w języku angielskim z okresu II wojny światowej1929 - 1948English
1716 notatników Józefa Lipskiego za lata 1932-1938 oraz teczka korespondencji wraz z notatkami i wycinkami prasowymi1932 - 1958Polish, English
18Lista zamordowanych urzędników MSZ w okresie 1939-1945. Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego. Roman Dębicki- próba redakcji monografii o pracy Józefa Lipskiego1935 - 1953Polish, English
19Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie wydania dokumentów z Archiwum Józefa Lipskiego1949 - 1962Polish, English
20"Diplomat in Berlin"(tekst w jezyku polskim)1931 - 1939Polish
21"Ambassador Jozef Lipski's Mission in Berlin 1935-1939. Reports- Memoirs- Articles", edited by Wacław Jędrzejewicz (3 segregatory maszynopisu)1935 - 1939English
22Materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie m.in.: Zjazd przedstawicieli dyplomatycznych polskich w Waszyngtonie, Sztab Polskich Sił Zbrojnych w Londynie: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1951 - 1955Polish, English
23Materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie za lata 1954-1955, m.in: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1954 - 1955Polish, English
24Ambasada RP w Paryżu. Korespondencja z MSZ w Londynie i inne materiały1952 - 1956Polish
25Ambasada RP przy Watykanie: korespondencja, wycinki prasowe, maszynopisy Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie1952 - 1956Polish, Italian
26Poselstwo RP w Madrycie: kopie korespondencji z MSZ w Londynie i inne materiały1952 - 1956Polish
27Departament Stanu w Waszyngtonie: sprawozdania z rozmów, notatki, korespondencja, listy dyplomatów, memoranda, wycinki prasowe i inne materiały1952 - 1958Polish, English
28Konferencje międzynarodowe: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały dotyczące Konferencji w Waszyngtonie (1953), na Bermudach (1954), Konferencji Czterech w Berlinie (1954), Konferencji Warszawskiej (1955) i w Bandungu (1955)1953 - 1955Polish, English
29Konferencja Wielkiej Czwórki w Genewie (1955)- reakcje w Waszyngtonie i Londynie: korespondencja, memoranda, oświadczenia, druki Congressional Record, wycinki prasowe i inne materiały1955 - 1956Polish, English
30Konferencje przedstawicieli Europy Środkowo- Wschodniej w Waszyngtonie (1953, 1954): korespondencja, momoranda i inne materiały1953 - 1954Polish, English
31Zespół Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych: korespondencja, komunikaty i inne materiały1952 - 1953Polish, English
32Jałta i "polityka wyzwalania". Próby wypowiedzenia umów jałtańskich. Deklaracja administracji Stanów Zjednoczonych dotycząca narodów ujarzmionych z 1953 roku. Memorandum Rządu RP (1952). Korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1952 - 1953Polish, English
33Federacja Środkowo- Europejska: notatki, korespondencja, memoriały, deklaracje, wycinki prasowe i inne materiały1951 - 1958Polish, English
34Materiały Konferencji na Colgate University na temat "Amerykańska polityka zagraniczna w 1952 i 1953 r." oraz materiały Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych dla Agresji Komunistycznej: "Kersten Committee" (1954) i "Baltic Committee" (1953)1952 - 1955Polish, English
35Polska granica zachodnia: referaty, projekty, memoranda, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1941 - 1958Polish, German, English
36Praca przymusowa w ZSRR i PRL: korespondencja, memoranda, referaty i inne materiały1953 - 1958Polish, English
37Odszkodowania niemieckie z tytułu prześladowań hitlerowskich: korespondencja, uchwały, notatki, memoranda, wycinki prasowe i inne materiały1955 - 1958Polish, English
38Materiały związane z umowami międzynarodowymi dotyczącymi Polski oraz materiały dotyczące rozbrojenia, łącznie ze sprawą "satelitów" deklaracje, memoranda, rezolucje, notatki, wycinki prasowe i inne1956 - 1958Polish, English
39Pomoc gospodarcza dla Polaków w Kraju, w tym pomoc dla Polski od Stanów Zjednoczonych, paczki wysyłane do Polski, pomoc dla repatriantów z ZSRR: korespondencja, notatki, apele, wycinki prasowe i inne materiały1956 - 1958Polish, English
40Polacy, którzy wybrali wolność- osoby przybyłe z Polski w okresie 1953/54, marynarze polscy na Formozie, uciekinierzy z Kraju: korespondencja, notatki, wycinki prasowe i inne materiały1953 - 1958Polish, English
41Sprawy imigracji do Stanów Zjednoczonych: korespondencja i inne materiały1955 - 1958Polish, English
42Sprawy kultury i nauki polskiej na Zachodzie- wyższe uczelnie, instytuty naukowe, wydawnictwa itd.: korespondencja, memoriały, prospekty, druki informacyjne i inne materiały1951 - 1953Polish, English
43Ambasada RP w Waszyngtonie- sprawy finansowe, budżet placówki, Skarb Narodowy: korespondencja, rachunki finansowe, kwity i inne materiały1952 - 1957Polish, English
44Nowy Jork: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1951 - 1957Polish, English
45Buffalo, Baltimore, Boston, Orchard Lake i Jackson: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały1952 - 1955Polish, English
46Konsulat Generalny RP w Chicago: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały. Materiały z wręczania nagród w Rządu RP w De Paul University (19-24 marzec 1952) i inne zagadnienia1951 - 1957Polish, English
47Detroit: materiały dot. spraw ogólnopolskich i lokalnych, m.in.: pogrzeb Franciszka Januszewskiego. Filadelfia: materiały dot. Polskiego Uniwersytetu Ludowego i innych spraw polonijnych. Buffalo: materiały dot. spraw ogólnopolskich i lokalnych1952 - 1954Polish, English
48Kanada, Montreal, Ottawa, Toronto i inne miejscowości: korespondencja w sprawach ogólnopolskich i lokalnych1951 - 1958Polish, English
49Korespondencja ogólna I- Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa: korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych1952 - 1957Polish, English
50Korespondencja ogólna II: Stany Zjednoczone- korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych1956 - 1958Polish, English
51Korespondencja ogólna III: Europa- korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych1951 - 1958Polish, English
52Korespondencja z wybitnymi osobami: prezydentem Augustem Zaleskim i jego Kancelaria Cywilną, generałem Kazimierzem Sosnkowskim, klerem w Stanach Zjednoczonych i na świecie: listy, przemówienia, programy, zaproszenia, wycinki prasowe i inne materiały1951 - 1958Polish, English
53ACEN (Assembly of Captive European nations) i ONZ: korespondencja, przemówienia, memoranda, oświadczenia, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe i inne materiały1952 - 1958Polish, English
54Skarb Narodowy (Komisja Główna w Londynie): korespondencja, komunikaty, memoriały, pamflety, wycinki prasowe i inne materiały1952 - 1958Polish
55Skarb Narodowy w Stanach Zjednoczonych- korespondencja z Komitetami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sprawa przekazów dla placówek RP, zjazd Komitetów w maju 1954 r. w Waszyngtonie: komunikaty, referaty, pamflety, wycinki prasowe i inne materiały1954 - 1958Polish, English
56Rada Jedności Narodowej w Ameryce (Sprawa Zjednoczenia): korespondencja, memoranda, rezolucje, notatki, wycinki prasowe i inne materiały1953 - 1957Polish, English
57Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego I i II: korespondencja, notatki, wycinki prasowe i inne materiały1954 - 1958Polish, English
58Materiały różne dot. spraw polskich, m.in.: aresztowania i procesu 16 przywódców podziemia w 1945 r., "Akcji balonikowej" w 1955 r., Roku Mickiewiczowskiego, wizyty arcybiskupa Józefa Gawliny w USA, przyjazdu Stanisława Mackiewicza do USA1954 - 1956Polish
59Generał Władysław Anders i jego wizyta w Stanach Zjednoczonych w 1950 r.: korespondencja z gen. Andersem i jego biurem osobistym, memoriały, notatki, wycinki prasowe i inne materiały1954 - 1956Polish, English
60Różne materiały dotyczące międzynarodowych zagadnień politycznych: Czechosłowacja- rozmowy nt. zbliżenia i współpracy; Litwa- stosunki z Polską; Maroko- polonika; Komunizm w Chinach1953 - 1957Polish, English
61Zagadnienia Ukraińskie: korespondencja, referaty, wycinki prasowe i inne materiały1951 - 1958Polish, English
62Józef Lipski- odczyty i przemówienia w języku polskim: kopie maszynowe i wycinki prasowe1952 - 1958Polish
63Józef Lipski- odczyty i przemówienia w języku angielskim: kopie maszynowe, wycinki prasowe, notatki i inne materiały1952 - 1958English
64Materiały prasowe do odczytów i raportów: wycinki z prasy polskiej i obcej na tematy związane z Polską1956 - 1958Polish, English
65Klub Polski w Waszyngtonie: korespondencja, "Biuletyn Klubowy", materiały informacyjne i inne1954 - 1958Polish, English
66Instytucje polskie i instytucje związane z Polską w Nowym Jorku: Instytut Józefa Piłsudskiego, Bratnia Pomoc, Radio Wolna Europa: korespondencja, statuty, maszynopisy wystąpień radiowych, sprawozdania, wycinki prasowe i inne materiały1924 - 1958Polish, English
67Materiały dot. różnych obchodów i uroczystości I: 10- lecie zgonu Wł. Sikorskiego, Jamestown Observance of the Landing of Poles in America, Ameryka Płd.- krucjata ks. J. Malinowskiego, "Christmas Pageant of Peace"- Waszyngton, Komitet Skarbów Wawelskich1952 - 1955Polish, English
68Materiały dot. różnych obchodów i uroczystości II: First Polish Settlers in America- obchody w Springfield, Masschusetts i Camden oraz New Jersey, "Bal Dwóch Edwardów"1956 - 1958Polish, English
69Notatniki: "J. Lipski, Notatnik 17.V.1943-1944", "J. Lipski, Notatnik X.1944-VIII.1948", notatnik nt. stosunków niemiecko- rosyjskich i notatki do artykułu zamieszczonego w "Bellonie"1944 - 1948Polish
70Notatniki różne, kalendarze, notatniki adresowe, luźne notatki1951 - 1955Polish
71Akta dotyczące odznaczeń Rządu RP1952 - 1956Polish, English
72Dyplom Zygmunta H. Umińskiego1955 - 1955Polish
73Spis dokumentów (korespondencji Józefa Lipskiego) z podaniem ich treści
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm