Archival Fonds No. 093

General Kazimierz Sosnkowski Papers
1920-1969
Biography / History: Kazimierz Sosnkowski (pseudonym Godziemba) (1885-1969).General; politician; active in Polish Socialist Party from 1905. Officer of the Polish Legion (1914-1916). Interned by the Germans in Magdeburg 1917-1918. Minister of Defense (1920-1924); Army Inspector (1927-1939); Commanded Southern front in September 1939. Commander in Chief of Polish Forces (1943-1944). From 1944 lived in Canada.
Abstract: four collections donated by Kazimierz Sosnkowski, Marian Chodacki, Stanislaw Babinski and Jadwiga Sosnkowska. Collection A: materials of Kazimierz Sosnkowski as Inspector General; Collection I: materials from the Chodacki archives, including Kazimierz Sosnkowski' s testament; Collection II: copies of Kazimierz Sosnkowski' s lectures, correspondence with Polish Government in Exile and the President; Collection III; materials on the Warsaw Uprising and action "Burza". Partially microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Kolekcja A
1Inspektor Armii Gen. Broni Sosnkowski- Dokumenty personalne oficerów sztabowych;Instrukcje o opiniowaniu oficerów, opinie na temat oficerów z jednostek inspekcjonowanych, roczne listy kwalifikacyjne oficerów1935 - 1938Polish
2Inspektor Armii Gen. Broni Sosnkowski- Notatki osobiste (personalne opinie oficerskie)1928 - 1937Polish
3Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Referat Personalny, Gen. dyw. Sosnkowski- Opinie o oficerach (1927-1938)1927 - 1938Polish
Kolekcja I
4Archiwum Chodackiego;Różne materiały związane z działalnością K. Sosnkowskiego: depesze, sprawozdania, analizy polityczne i sytuacyjne, notatki, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe1944 - 1944Polish
5Archiwum Chodackiego;Rząd RP w Londynie i sprawy Naczelnego Wodza. Akta w sprawie stosunków polsko- sowieckich. Wydarzenia roku 1944. Przemówienia i korespondencja K. Sosnkowskiego1940 - 1944Polish
6Akta specjalne- Francja, 1940;m.in.: statut, instrukcje i organizacja ZWZ (Związku Walki Zbrojnej), uchwały Komitetu dla Spraw Kraju i uchwały Rady Ministrów, sprawy Delegatury Rządu i tajnego Rządu w Kraju, wykaz dokumentów ZWZ1939 - 1940Polish
7Akta specjalne 1940;m.in.: rozkazy organizacyjne i instrukcje dla Samodzielnego Wydziału Krajowego, depesze i radiogramy na temat sytuacji w Kraju, korespondencja K. Sosnkowskiego jako Przewodniczącego Komitetu dla Spraw Kraju1940 - 1940Polish
8Akta specjalne 1940;m.in.: depesze, radiogramy i analizy na temat sytuacji w Kraju, depesze i korespondencja z Rządem RP, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim na temat przygotowań do powstania w Kraju1940 - 1940Polish
9Akta specjalne 1940;m.in.: korespondencja dyplomatyczna z Poselstwem RP w Kairze, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim dot. sytuacji politycznej emigracji, depesze o sytuacji w Kraju, schematy sieci łączności Naczelnego Wodza z Krajem1940 - 1940Polish
10Akta specjalne 1940-1941;m.in.: korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim dot. sytuacji politycznej na uchodźstwie i w Kraju, materiały dot. sporu wokół ZWZ, depesze i radiogramy o sytuacji na uchodźstwie i w Kraju1940 - 1941Polish
11Akta specjalne 1941;m.in.: korespondencja K. Sosnkowskiego ze Wł. Sikorskim, depesze i radiogramy o sytuacji w Kraju, sprawy budżetowe Samodzielnego Wydziału Krajowego i biura K. Sosnkowskiego, protokoły z posiedzeń Komitetu do Spraw Kraju1941 - 1941Polish
12Akta budżetowe 1940-1941;m.in.: preliminarze budżetowe ZWZ, zapotrzebowania finansowe na prowadzenie działalności konspiracyjnej, utrzymanie łączności kurierskiej, przerzut pieniędzy do Kraju1940 - 1941Polish
13Meldunki organizacyjne Komendantów ZWZ spod okupacjim.in.: raporty i meldunki z Kraju, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim1940 - 1941Polish
14Meldunki organizacyjne Komendantów ZWZ spod okupacjim.in.: raporty sytuacyjne i meldunki wywiadowcze z Kraju, wyciąg ze Statutu Służby Zwycięstwu Polsce1940 - 1940Polish
15Korespondencja pomiędzy "Funduszem Wydawniczym gen. Sosnkowskiego" a wydawnictwem "Gryf" w celu wydania "Pism wybranych" K. Sosnkowskiego- umowa. K. Sosnkowski "Konferencja Genewska" i "Sprawa Żydowska w 1920 r."1965 - 1966Polish, English
16Korespondencja, notatki, memoranda, rozkazy, wycinki prasowe, w tym m.in.: materiały dot. przesilenia rządowego w lipcu 1941 r.1941 - 1942Polish, English
17Korespondencja, notatki, memoranda, rozkazy, wycinki prasowe dot. K. Sosnkowskiego, fotokopie rozkazów i skorowidzu rozkazów Naczelnego Wodza za rok 1944, artykuł. St. Babińskiego o K. Sosnkowskim z 1985 r.1920 - 1944Polish, English
18Testament K. Sosnkowskiego i sprawy związane z wykonaniem testamentu, m.in.: korespondencja Stanisława Babińskiego, Jadwigi Sosnkowskiej, Instytutu J. Piłsudskiego, wycinki prasowe dot. testamentu i archiwum K. Sosnkowskiego1960 - 1969Polish, English, French
19Post mortem: wycinki prasowe dot. K. Sosnkowskiego, kondolencje, wspomnienia o K. Sosnkowskim1969 - 1969Polish
20Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1945 - 1948Polish, English
21Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1949 - 1954Polish
22Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1955 - 1963Polish
23Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego. Korespondencja Jadwigi Sosnkowskiej z W. Jędrzejewiczem dot. archiwum K. Sosnkowskiego1964 - 1969Polish
24Korespondencja K. Sosnkowskiego przekazana przez W. Babińskiego1946 - 1969Polish
25Broszury z przemówieniami K. Sosnkowskiego, album z pobytu K. Sosnkowskiego na Środkowym Wschodzie1943 - 1964Polish
26K. Sosnkowski "Kampania wrześniowa"- maszynopis z archiwum W. Babińskiegoego1942 - 1942Polish
27K. Sosnkowski "Wyciąg z pamiętników o kampanii wrześniowej"- maszynopis, korespondencja, wycinki artykułów prasowych1939 - 1942Polish
Kolekcja II
28Referaty gen. Sosnkowskiego do roku 1937;Kopie maszynopisów i rękopisów1930 - 1937Polish
29Stosunki polsko- sowieckie, cz. I;Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego z Rządem RP dot. m.in. kryzysu gabinetowego po podpisaniu układu Sikorski- Majski1941 - 1941Polish
30Stosunki polsko- sowieckie, cz. II;Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego, depesz, protokołów z rozmów, notatek z konferencji na temat stosunków polsko- sowieckich1941 - 1941Polish, English
31Sprawy rosyjskie;Kopie korespondencji, depesz, notatek i sprawozdań z rozmów na temat stosunków z Sowietami1942 - 1943Polish, English
32Rozmowy z Prezydentem;Kopie notatek z rozmów K. Sosnkowskiego z Prezydentem RP Wł. Raczkiewiczem, kopie artykułów prasowych1940 - 1944Polish, English
33Egipt- sprawy wojskowe. Misja;Kopie notatek, telefonogramów K. Sosnkowskiego do Wł. Sikorskiego, m.in. kopia Instrukcji dla Delegata Naczelnego Wodza na Średni Wschód /Palestyna, Egipt/ Gen. Broni K. Sosnkowskiego1940 - 1941Polish
34Depesze do gen. Andersa i wyższych dowódców;Kopie depesz i listów1943 - 1944Polish
35Materiały dla płk. Demela;Kopie materiałów dot. organizacji wojskowej w Kraju1940 - 1941Polish
36Proponowane stanowiska;Kopie materiałów dot. stanowisk proponowanych K. Sosnkowskiemu1940 - 1942Polish
37Notatki kpt. W. Babińskiego i bruliony gen. K. Sosnkowskiego;Kopie notatek, listów i brulionów1941 - 1943Polish
38Przemówienia Naczelnego Wodza;Kopie przemówień K. Sosnkowskiego1940 - 1944Polish, English, French
39Witold Babiński, Kronika; Kopia maszynopisu1941 - 1945Polish
40Józef Matecki, Powstanie;Kopia maszynopisu wraz z komentarzami K. Sosnkowskiego1944 - 1944Polish
41Korespondencja różna;Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego1939 - 1944Polish
42Korespondencja prywatna;Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego1939 - 1944Polish
43Dokumenty różne;M.in.: kopie korespondencji K. Sosnkowskiego z Wł. Raczkiewiczem, pisma dot. zwolnienia K. Sosnkowskiego z funkcji Komendanta Głównego ZWZ1926 - 1965Polish
44Dokumenty różne;M.in.: kopia korespondencji K. Sosnkowskiego z Rządem Kanadyjskim w sprawie "półinternowania" w okresie 1945-1949 oraz kopie listów gen. St. Kopańskiego1947 - 1969Polish, English
45Dokumenty różne;M.in.: kopie korespondencji K. Sosnkowskiego ze St. Kopańskim, kopie notatek gen. R. Deresza1939 - 1950Polish, English
46Materiały od płk. M. Rybikowskiego;M.in.: oryginały listów K. Sosnkowskiego i Jadwigi Sosnkowskiej do płk. M. Rybikowskiego, wycinki artykułów prasowych1952 - 1969Polish
Kolekcja III
47Depesze do Lawiny. Naczelny Wódz do Dowódcy AK /październik 1943- wrzesień 1944/1943 - 1944Polish
48Depesze i dokumenty w sprawie Powstania1944 - 1944Polish
49Depesze i meldunki z Kraju /1943-1944/. Zachowanie się wojska i władz sowieckich1943 - 1944Polish
50Meldunki i rozkazy organizacyjne Dowódcy AK o stosunku ZSRR do akcji "Burza" /czerwiec 1943- październik 1944/. Rozkazy Naczelnego Wodza i kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej z lipca 19451943 - 1945Polish
51Depesze z Kraju. Meldunki o sytuacji /1943- 1944- 1945/. Postępowanie władz sowieckich w Polsce1943 - 1945Polish
52Wymiana depesz o postępowaniu Sowietów1944 - 1944Polish
53Wymiana depesz Rządu z Krajem1941 - 1944Polish, German
54Interwencje w sprawie Powstania. Część I, nr 1do 100. Część II, nr 101 do 204.1944 - 1944Polish, English
55Sprawy rosyjskie. Rok 19411941 - 1941Polish, English
56Historia instrukcji dla Kraju. Październik 19431941 - 1941Polish
57Instrukcje dla Kraju 1943- 19441943 - 1944Polish
58Sprawy krajowe 19431943 - 1943Polish
59Rozkaz Nr 19 i zwolnienie Naczelnego Wodza1944 - 1944Polish, English
60Rząd w sprawie granic1943 - 1944Polish, English
61Fotokopie dokumentów1940 - 1941Polish
62Wykaz sygnatur "Archiwum gen. K. Sosnkowskiego" z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kopia listu K. Sosnkowskiego do T. Wittlina1962 - 1962Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm