Archival Fonds No. 132

Archives of Włodzimierz Bączkowski
1912-1997
Biography / History: Collection of personal documents, correspondence, reports, articles, photographs, copies of diplomas
Abstract: Collection of reports, minutes of meetings, articles on Polish-Russian (Soviet) relations, wartime articles, newspaper clippings, press releases, commentaries etc. in Polish and English
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste korespondencja, fotografie, kopie dyplomów1912 - 1994Polish, English
2Podłoże wojny 1920 roku /w 25-lecie bitwy warszawskiej/1945 - 1945Polish
3Dr. M.Pomerantz, Rosja-Polska, spór graniczny czy walka zasad1945 - 1945Polish
4Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie komunikaty prasowe m.in.. PAT, artykuły prasowe1944 - 1948Polish
5Sprawozdanie Pana Premiera Stanisława Mikołajczyka w Radzie Narodowej R.P. dn. 18.I.1944 r.1944 - 1944Polish
6Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie raporty: "Działalność Kominternu na ziemiach polskich", "Obecna sytuacja w ruchu komunistycznym /lipiec 1942 r./, informacja biograficzna o W.Wasilewskiej, dane personalne członków Komitetu Lubelskiego1942 - 1944Polish
7Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie raporty: "Postulaty dla polityki polskiej", J.Erdmana "Jeśli chodzi o `Polskę`", "Dzieje Polski", "Polska a Rosja", H.Foster Anderson "Znaczenie istnienia Polski", odpisy z prasy brytyjskiej1943 - 1944Polish
8Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie recenzje prac poświęconych komunizmowi, imperializmowi rosyjskiemu, stosunkom ZSRR-USA i ZSRR-Czechosłowacja1943 - 1944Polish
9Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania referaty: "O współpracy polsko-angielskiej w okresie powojennym", "Nieznane aspekty polskiego ruchu oporu", "Poland and the Soviet Union in the last 25 years", referat M.I.D. dot. polityki zagranicznej ZSSR1943 - 1949Polish, English
10Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania artykuły prasowe1967 - 1973Polish, English
11Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania recenzje prac poświęconych Leninowi, Kominternowi, komunizmowi, celom ZSSR w Europie1943 - 1973Polish
12Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania artykuły prasowe, notatki, zapiski1943 - 1973Polish
13Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Węzeł Polski i Rosji", N. Wołkowa "Jak narodziła się Polska" 1943 - 1973Polish, Russian
14Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Narodowe i rasowe mniejszości w ZSRR", raport dotyczący republik: Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenii; V. Nanuashvili "Siła i słabość ZSSR", referat dot. polityki zagranicznej ZSRR 1943 - 1973Polish, English, Russian
15Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Polsko-radziecki układ i niemiecka propaganda wśród muzułmanów", "Ruch kulturalny wśród muzułmanów polskiego pochodzenia", recenzje artykułów1943 - 1973Polish
16Stosunki Polska-Ukraina artykuły: "Ukraińcy wobec państwowości polskiej", J.Iranek-Osmecki, "Geopolityczne warunki dla realizacji suwerenności narodów Europy Wschodniej", "Pięćdziesiąt lat Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów /UPA/"1978 - 1985Polish, English
17Stosunki Polska-Ukraina artykuły: "13 tez ukraińsko-rosyjskich spraw", "Pobratymcy broni"; kopia "Łącznika polsko-ukraińskiego" wydawanego przez Towarzystwo Polsko-Ukraińskie w Republice Federalnej Niemiec1948 - 1984Polish, Ukrainian, English
18Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe, recenzje prac i artykułów, notatki1977 - 1984Polish, Ukrainian, English
19Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe, sprawozdanie Ukraińskiego Instytutu Naukowego1934 - 1994Polish, Ukrainian, English
20Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe1947 - 1995Polish, English, Russian
21Stosunki Polska-Ukraina notatki dot. m.in. spraw ukraińskich, żydowskich i prometeizmu1947 - 1995Polish, English, Russian
22Stosunki Polska-Ukraina recenzje prac i artykułów, notatki1947 - 1995Polish, Russian
23Powstanie Warszawskie artykuły, recenzje prac, wycinki prasowe; artykuły dotyczące Litwy, sierpnia 80, polityki zagranicznej Rosji, judaizmu i chrześcijaństwa1952 - 1990Polish
24Rosja-Polska-PRL notatki, recenzje prac, artykuły prasowe1941 - 1958Polish, English, Russian
25Rosja-Polska-PRL prace: "Eighty-Seven Errors Concerning Soviet Law", "Gomułka-ISM", "Soviet Nationalities Survey", "Communist Aggression Against Ukraine and Other Non-Russian Nations in U.S.S.R."1955 - 1986English
26Polska i muzułmanie - raporty: "The ideology of Polish Muslims", "Le mouvement culturel parmi les Musulmans polonais", "The three-year struggle of Poland and her Muslims", "Arslan Naiman Mirza Kryczynski", "Poles in Mecca", "Łostaje"1955 - 1986English, French
27Polska i świat arabski, Polacy w świecie arabskim, polityka Polski na Wschodzie raporty dotyczące m.in. stosunków polsko-tureckich, propagandy1943 - 1948Polish, English
28Polska i świat arabski, Polacy w świecie arabskim, polityka Polski na Wschodzie referaty, raporty dotyczące stosunków polsko-tureckich, polsko-rosyjskich, Tatarów, komunikaty, notatki1933 - 1944Polish, English
29Polska i świat arabski referaty, raporty dotyczące m.in. państw arabskich, polskich orientalistów, Targów Międzynarodowych w Damaszku1944 - 1946Polish, English
30Polska i świat arabski artykuły dotyczące m.in. państw arabskich, Konferencji Czterech1946 - 1953Polish, English, Russian
31Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie Palestyna - raporty dotyczące sytuacji politycznej, społecznej, położenia geopolitycznego, komunikacji1944 - 1944Polish
32Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie Syjonistyczne Zrzeszenia Terytorialne Unje Odrębne i Unje Światowe raport Federacji Syjonistycznej1938 - 1938Polish
33Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie, organizacja Agencji Żydowskiej1942 - 1942Polish
34Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie komunikaty PAT, odpisy artykułów o prasie palestyńskiej, o antysemityzmie w wojsku polskim1944 - 1945Polish
35Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie notatki i artykuły prasowe dotyczące kwestii żydowskich, stosunków polsko - żydowskich, stosunków żydowsko - angielskich1943 - 1945Polish, English
36Palestyna raport: Patrioci "polscy" w Palestynie1945 - 1945Polish
37Palestyna, raport Wschodniej Agencji Prasowej - Alphabetical index of the Weekly Review of Events Nos. 1, 2, 3, 4, 5 of the Middle East Archives (Feb. 23, 1947 to March 31, 1947)1947 - 1947Polish
38Palestyna notatki, broszury, komunikaty prasowe, artykuły prasowe dotyczące: spraw żydowskich, sytuacji Palestyny na tle sytuacji światowej, relacji sowiecko-palestyńskich; historia gminy żydowskiej w Palestynie1944 - 1954Polish, English, German, French
39Rosja recenzja książki "A History of Russia" V.O. Kluczewskiego1950 - 1950Polish, English, German, French
40Rosja odczyt: Richard E. Pipes, Russia and the Satellites, Russian Research Center, Harvard University1957 - 1957English
41Rosja raporty dotyczące m.in. walk bolszewików, bolszewizmu w krajach bałtyckich; sytuacji w Finlandii1918 - 1919Polish
42Rosja recenzje prac, odpisy a prasy sowieckiej, notatki1944 - 1959English, Russian
43Rosja artykuły prasowe, broszury1949 - 1960Russian
44Rosja artykuły prasowe, recenzje prac, informacje o Inessie Armand; notatki1957 - 1964Polish, Russian
45Rosja artykuły prasowe z gazet amerykańskich i polskich1991 - 1995English, Russian
46Związek Sowiecki artykuły prasowe z gazet i magazynów amerykańskich i sowieckich1956 - 1957English, Russian
47Związek Sowiecki - Komunizm raporty, analizy dotyczące: polityki sowieckiej, dwunastu tez Stalina, Polski1940 - 1956English
48Związek Sowiecki - Komunizm raport W. Bączkowskiego "Non-Technological Factors of East-West Rivalry"1957 - 1957English
49Związek Sowiecki - Komunizm raport W. Bączkowskiego "Czy istnieje problem powojennego niebezpieczeństwa Związku Sowieckiego?"1957 - 1957Polish
50Związek Sowiecki - Komunizm notatki, recenzje, raport dotyczący obrony Środkowego Wschodu, artykuł dotyczący Kominternu, artykuł W. Brusa "Rozwój gospodarki planowej w ZSRR"1945 - 1947Polish
51Związek Sowiecki - Komunizm bibliografia zagadnienia: notki, wykazy bibliografii, karty katalogowe1945 - 1947Polish
52Związek Sowiecki - Komunizm artykuły prasowe, recenzje prac, notatkib roszury: "How to defeat Russia", "Facts about the Soviet Attitude to War and Peace"1951 - 1961English
53Związek Sowiecki - Komunizm raport: "Case study in Soviet Agression, Direct and Indirect, against Small States"1951 - 1951English
54Związek Sowiecki - Komunizm raport: "The Soviet Operation against World Freedom"1951 - 1951English
55Związek Sowiecki - Komunizm raport: "Basic Facts of Communist Colonial Imperialism"1956 - 1956English
56Związek Sowiecki - Komunizm raporty: "Czynnik rządzący w Sowietach", "Art of Stratagem in the East and the West: Similarities and Contrasts"1956 - 1956English
57Związek Sowiecki - Komunizm recenzje prac, notatki, artykuły z magazynów i prasy; biuletyn informacyjny1944 - 1966Polish, English, Russian
58Związek Sowiecki - Komunizm Polityczny Biuletyn Informacyjny nr 7 dotyczący Kominternu1944 - 1944Polish
59Związek Sowiecki - Komunizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, bibliografia periodyków dotyczących Rosji1944 - 1957Polish, English, Russian
60Związek Sowiecki - Komunizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, recenzje prac, wywiad z Walentynem Morozem1946 - 1982Polish, English, Russian
61Związek Sowiecki - Komunizm, stalinizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, recenzje prac1955 - 1959Polish, English, Russian
62Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern opracowania Ośrodka Badań Socjologicznych dotyczące kominternu1947 - 1948Polish, French
63Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern referaty, raporty, recenzje prac1949 - 1955Polish, German
64Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe1943 - 1949Polish, English, Russian
65Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern publikacje dotyczące kominternu, stalinizmu1937 - 1950Polish, English, Russian
66Związek Sowiecki - Stalin notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe1943 - 1958Polish, English, Russian
67Związek Sowiecki - Lenin referat Wł. Bączkowskiego "Aktualności strategii i taktyki Lenina"1960 - 1960Polish
68Związek Sowiecki - Zachód - Impas polityki Zachodu wobec bloku sowieckiego notatki, uwagi bibliograficzne, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe1960 - 1960Polish
69Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia notatki, uwagi bibliograficzne, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe1952 - 1990Polish, English
70Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "The Return to Tradition in Soviet Russis and the Future of Bolshevism", brak autora1960 - 1960English
71Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "Przemiany w Rosji Sowieckiej", autor: Samuel F.1944 - 1944Polish
72Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "Ideologies and Beyond", brak autora1960 - 1960English
73Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia recenzje prac1960 - 1960English, Russian
74Związek Sowiecki - Sowietologia - Rosja recenzje prac, notatki1960 - 1960English, Russian
75Związek Sowiecki - Sowietologia - Rosja artykuły prasowe z magazynów i dzienników1957 - 1972English, Russian
76Związek Sowiecki - Sowietologia notatki, recenzje prac1960 - 1960Polish, English, Russian
77Związek Sow
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs