Zespół archiwalny nr 009

Rząd Polski na Emigracji
1939-1986
Dzieje twórcy: Rząd Polski na Emigracji /Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie/ powołany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza 1 października 1939 r. we Francji, po tym jak władze RP, które 17 września 1939 r. opuściły Polskę, zostały internowane w Rumunii. Jego utworzenie zapewniło prawno- międzynarodową ciągłość państwa polskiego. Po utworzeniu w czerwcu 1945 r. Tymczasowego Rządu Jeności Narodowej, Rząd Polski na Emigracji kontynuował nadal działalność uznawany przez środowiska polskiego uchodźstwa politycznego w Wielkiej Brytanii, Polonię w wielu krajach (głównie Kongres Polonii Amerykańskiej) i niektóre państwa. Zakończył działalnośc w 1991 r. po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności i po wybraniu w grudniu 1990 r. Lecha Wałęsy na urząd prezydenta RP.
Zawartość: orędzia i przemówienia prezydentów Rządu RP: Ignacego Mościckiego, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego, premiera Stanisława Mikołajczyka, oświadczenie Rządu RP w związku z aresztowaniem "16-stu", komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej zawierające odezwy i oświadczenia Rządu RP, przemówienia i orędzia kolejnych prezydentów RP, premierów i ministrów, materiały Rządu RP zawierające plany pomocy gospodarczej i odbudowy Kraju.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego 1939 - 1939 polski, angielski
2 Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9 1940 - 1940 pol.
3 Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej 1941 - 1943 pol.
4 Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942 1942 - 1942 pol.
5 Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju 1943 - 1943 polski, angielski
6 Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944 1944 - 1944 polski, angielski
7 Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu" 1945 - 1945 polski, angielski
8 Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 1945 1946 - 1946 polski, angielski
9 Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction 1947 - 1947 polski, angielski
10 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe 1948 - 1952 polski, angielski
11 Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP 1953 - 1955 polski, angielski
12 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1956 - 1964 polski, angielski
13 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów 1968 - 1986 polski, angielski
14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945 1943 - 1948 polski, angielski
15 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR 1944 - 1945 polski, angielski
16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy 1944 - 1944 polski, angielski
17 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce 1943 - 1943 polski, angielski
18 Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland 1945 - 1945 ang.
19 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki 1944 - 1945 polski, angielski
20 Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy 1944 - 1945 polski, angielski
21 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: expose MSZ, memoranda MSZ, streszczenie z konferencji prasowej, referaty, korespondencja. 1942 - 1960 pol.
22 Rząd RP na Uchodźctwie: rezolucje, dekrety, expose, okólnik, sprawozdania, korespondencja. 1933 - 1972 ang.pol.
23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: opracowania, referaty, notatki dotyczące sytuacji międzynarodowej. 1972 - 1975 pol.
24 Polska Agencja Telegraficzna w Jerozolimie: biuletyny. 1943 - 1944 Polski
25 Placówka Ministerstwa Dokumentacji i Informacji w Lizbonie: biuletyny. 1941 - 1942 Polski
26 Placówka Ministerstwa Dokumentacji i Informacji w Lizbonie: biuletyny. 1943 - 1943 Polski
27 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP (Centrala Informacji i Dokumentacji), sprawozdanie, biuletyny, 1940 - 1949 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs