Zespół archiwalny nr 001

Archiwum Józefa Piłsudskiego
1889-2007
Dzieje twórcy: Józef Piłsudski, pseudonimy: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. W trakcie studiów uniwersyteckich nawiązał kontakt z rosyjskimi narodnikami, w 1887 aresztowany i zesłany na Syberię; po powrocie w 1892 r. rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma "Robotnik". Od 1895 r. był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego. W 1904 r. udał się do Tokio, gdzie usiłował nakłonić Japonię do poparcia ewentualnego powstania polskiego w zaborze rosyjskim. W 1906 r. opuścił szeregi PPS i powołał tzw. PPS-Frakcję Rewolucyjną. Z jego inspiracji założono w 1908 r. we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej. Organizował w Galicji Związki Strzeleckie. W 1914 r. zdecydowanie opowiedział się przeciw Rosji, objął zwierzchnictwo Legionów Polskich. W 1916 r. odszedł z Legionów, w 1917 r. aresztowany i osadzony w Magdeburgu stał się symbolem konsekwentnych starań niepodległościowych. Po uwolnieniu przejął władzę od Rady Regencyjnej 14 XI 1918 r. a po wyborach parlamentarnych w 1919 r. Sejm Ustawodawczy powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. Po wojnie polsko - bolszewickiej i wprowadzeniu konstytucji 1921 r. wycofał się z życia politycznego. W 1926 r. w maju dokonał przewrotu. W następnych latach (1926-1930) dążył do umocnienia obozu sanacyjnego, powołując m.in.. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Do końca życia zachował wpływ na skład personalny elity rządzącej.
Zawartość: zespół zawiera m.in.: materiały genealogiczne rodziny Piłsudskich oraz poszczególnych jej członków. Najcenniejszą częścią kolekcji bez wątpienia pozostaje korespondencja Marszałka (głównie oryginalne listy), zarówno prywatna, jak i dotycząca spraw politycznych. Szczególną część stanowi korespondencja z japońskimi dyplomatami. Dużą część kolekcji stanowią materiały, które można określić jako propagujące kult Marszałka: artykuły prasowe, sprawozdania z organizowanych uroczystości rocznicowych ku czci Marszałka, fragment dokumentacji Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie; materiały filatelistyczne, wspomnienia poszczególnych osób.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 pol.
2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 pol.
Dokumenty osobiste: Aleksandry Piłsudskiej
3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 pol.
4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 pol.
5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 pol.
6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 pol.
Niepodległa Polska - 1926-1939
7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 pol.
Dokumenty osobiste: Jana Piłsudskiego
8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 pol.
Dokumenty osobiste: Wandy i Jadwigi Piłsudskich
9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 pol.
Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej
10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 pol.
Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej
11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 pol.
Dokumenty osobiste: Bronisława Piłsudskiego
12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 pol.
13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 pol.
Dokumenty osobiste: Zygmunta Piłsudskiego
14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 pol.
16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 pol.
17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 pol.
18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 pol.
19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 pol.
20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 pol.
21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 pol.
22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 pol.
23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 pol.
24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 pol.
25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 pol.
26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 pol.
27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 pol.
28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 pol.
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 pol.
31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 rosyjski, polski, francuski
32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 polski, francuski
33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 polski, francuski
34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 rosyjski, polski, francuski
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 polski, rosyjski
36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 pol.
Kult Marszałka
37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 pol.
I wojna światowa - Legiony Polskie
38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 pol.
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 pol.
Niepodległa Polska - 1918-1926
40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 pol.
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 pol.
43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 polski, francuski
44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 polski, angielski
45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 polski, angielski, francuski
50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 pol.
51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 pol.
53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 pol.
54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 pol.
55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 pol.
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 polski, angielski
Niepodległa Polska - 1918-1926
57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 polski, angielski
58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 polski, angielski, francuski
Niepodległa Polska - 1926-1939
59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 polski, angielski, francuski
Niepodległa Polska - 1918-1926
60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 pol.
Niepodległa Polska - 1926-1939
61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 pol.
62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 pol.
63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 pol.
64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 pol.
65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 pol.
66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 pol.
67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 pol.
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 pol.
Niepodległa Polska - 1918-1926
69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 pol.
70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 pol.
71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 pol.
72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 pol.
73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 pol.
74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 pol.
75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 pol.
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 fr.
77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 ang.
Kult Marszałka
78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 pol.
79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 pol.
80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 pol.
Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 polski, niemiecki
82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 pol.
83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 pol.
84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 polski, niemiecki
85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 pol.
Kult Marszałka
86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 pol.
87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 pol.
88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 polski, angielski
89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 pol.
90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 pol.
91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 polski, angielski, francuski
92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 pol.
93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 pol.
94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 pol.
95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 pol.
96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 pol.
97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 pol.
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 pol.
99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 pol.
Kult Marszałka
101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 pol.
102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 polski, francuski
103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 polski, francuski
104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 pol.
105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 pol.
Niepodległa Polska - 1926-1939
106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 pol.
107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 pol.
I wojna światowa - Legiony Polskie
108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 polski, niemiecki
109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 niem.
110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 niem.
Niepodległa Polska - 1926-1939
111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 pol.
113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 pol.
Dokumenty osobiste
114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 pol.
Niepodległa Polska - 1926-1939
116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 pol.
117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 pol.
118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 pol.
119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 pol.
120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 pol.
121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 pol.
Kult Marszałka
122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 pol.
123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 pol.
124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 pol.
125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 pol.
126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 polski, angielski
127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 polski, angielski
128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 pol.
129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 pol.
130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 pol.
131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 pol.
132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 pol.
133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 pol.
134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 pol.
135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 pol.
136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 pol.
137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 pol.
138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 pol.
139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 pol.
140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 pol.
141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 pol.
142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 pol.
143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 pol.
144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 pol.
145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 pol.
146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 pol.
147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 pol.
148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 polski, angielski
149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 polski, angielski
150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 polski, angielski
151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 polski, angielski
Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 polski, niemiecki
153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 polski, niemiecki
Kult Marszałka
154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 pol.
155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 pol.
157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 pol.
158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 pol.
159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 pol.
160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 pol.
161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 pol.
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 pol.
164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 pol.
165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 pol.
166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 pol.
167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 pol.
168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 pol.
169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 pol.
170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 pol.
171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 pol.
172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 pol.
Kult Marszałka
173 Józef Piłsudski i rodzina: materiały dotyczące Instytutu im. Marszałka Piłsudskiego, zgonu, uczczenia pamięci oraz zbiorów archiwalnych i muzealnych. 1955 - 2007 pol.
 
174 "Robotnik" 1894 - 1894 Polski
I wojna światowa - Legiony Polskie
175 Odezwy "Żonierze!" oraz "Legiony Polskie rozpoczęły werbunek" 1915 - 1915 Polski
Kult Marszałka
176 Kult J. Piłsudskiego: korespondencja, karty pocztowe okolicznościowe, broszury, zaproszenia 1974 - 2004 Polski
 
177 Album z wycinkami z prasy południowoamerykańskiej dotyczącymi J. Piłsudskiego 1935 - 1935 portugalski, niemiecki
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs