Zespół archiwalny nr 016

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia
1942-1965
Dzieje twórcy: Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) - organizacja piłsudczykowska w Stanach Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku, działająca w latach 1942 do 1959 (do formalnej likwidacji). Organizacja posiadała liczne biura i placówki na terenie stanu Nowy Jork i poza jego obrębem - okręgi, oddziały miejscowe. Głównymi celami organizacji były m.in.: udział Amerykanów pochodzenia polskiego w wysiłku wojennym USA, obrona i zachowanie suwerenności i nienaruszalności państwa polskiego, szkolenie Amerykanów polskiego pochodzenia do udziału w odbudowie Polski i Europy, uświadamianie społeczeństwa amerykańskiego o historycznej roli państwa polskiego, opracowywanie planów i projektów, mających na celu pomoc Polsce po zakończeniu wojny. Dokumenty pozyskane zostały przez Instytut po formalenej likwidacji Komitetu w 1959 r. oraz w wyniku dalszych darów działaczy KNAPP.
Zawartość: Dokumentacja Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) to przede wszystkim: dokumenty organizacyjne Komitetu, korespondencja oddziałów KNAPP, dokumentacja Walnych Zjazdów Konitetu (protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania Zarządu Głównego KNAPP, listy uczestników, programy zjazdów, teksty wystąpień, przemówień uczestników, mandaty delegatów), nadto korespondencja z członkami Senatu amerykańskiego, listy, petycje do prezydentów amerykańskich; dokumentacja finansowa, rozliczenia, dokumentacja wpłat członkowskich, wycinki prasowe, odezwy, zaproszenia, depesze, komunikaty, korespondencja poszczególnych okręgów i oddziałów.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja w sprawach organizacyjnych; protokół z pierwszej Narodowej Konwencji Narodowego Komitetu Amerykanów Pochodzenia Polskiego; wycinki prasowe; zaproszenia 1942 - 1942 polski, angielski
2 Korespondencja w sprawach organizacyjnych; mapy drukowane Polski, Europy, Świata; wycinki prasowe; zaproszenia 1942 - 1942 polski, angielski
3 Korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma przewodnie; Konstytucja KNAPP; Statut Amerykańskiego Komitetu Obrony Praw Polski; Deklaracja Ideowa Straży Praw Polski; konspekty wystąpień, wycinki prasowe; zaproszenia 1942 - 1942 polski, angielski
4 Apel do Prezydenta F.D. Roosevelta; list delegacji polskiej do ambasadora Halifaxa; konspekty wystąpień, wycinki prasowe 1942 - 1942 polski, angielski
5 Artykuły prasowe dotyczące sytuacji Polski, amerykańskich opinii odnośnie spraw polskich 1942 - 1942 polski, angielski
6 Protokół z 1-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, plan Zjazdu, rezolucja zjazdowa, projekt Konstytucji KNAPP; protokół Zjazdu Organizacji Ideowych i działaczy politycznych Polonii Amerykańskiej 1942 - 1942 polski, angielski
7 Protokół z 2-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, porządek dzienny posiedzenia Zarządu; projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta 1943 - 1943 polski, angielski
8 Sprawozdanie roczne Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta; kopie wpłat na rzecz Komitetu; protokół z 2-go Zjazdu Walnego KNAPP 1943 - 1943 polski, angielski
9 Korespondencja w sprawie apelu do społeczeństwa amerykańskiego; pismo członków Komitetu do Prezydenta USA; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1943 - 1943 polski, angielski
10 Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1943 - 1943 polski, angielski
11 Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; apel do amerykańskich obywateli dot. polskich więźniów w ZSSR; wycinki prasowe; obchody 25-lecia niepodległości Polski; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1943 - 1943 polski, angielski
12 Korespondencja z członkami Kongresu USA; wycinki prasowe 1943 - 1943 polski, angielski
13 List i memoriał do Prezydenta USA; porządek obrad Zarządu KNAPP; wycinki prasowe 1943 - 1945 polski, angielski
14 Apel Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego do Prezydenta Roosevelta z 16.IX.1944 1944 - 1944 polski, angielski
15 Rozliczenie wydatków na publikacje, wydatki gotówkowe w okresie: 1.10.1944 - 1.11.1945 1946 - 1946 polski, angielski
16 Listy protestacyjne wobec polityki ZSSR względem Polski; wycinki prasowe 1944 - 1946 polski, angielski
17 Korespondencja Komitetu związana z przeciwdziałaniem polityce ZSSR względem Polski; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1944 - 1946 polski, angielski
18 Trzecia roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, sprawozdanie z działalności KNAPP; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1944 - 1944 polski, angielski
19 Korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego 1944 - 1944 polski, angielski
20 Korespondencja z członkami Senatu USA i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego; odezwa KNAPP wraz z kuponem dla nowych członków Komitetu 1944 - 1944 polski, angielski
21 Czwarta roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego w Detroit, sprawozdanie z działalności KNAPP; korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu 1945 - 1945 polski, angielski
22 Korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością KNAPP - Oddział w Detroit 1945 - 1945 polski, angielski
23 Korespondencja, depesze i wycinki prasowe związane z działalnością KNAPP - Oddział w Cleveland, Ohio 1945 - 1945 polski, angielski
24 Mandaty dla delegatów na Zjazd KNAPP; radiogramy dot. Walnego Zjazdu 1944 r.; sprawozdanie Zarządu Głównego KNAPP na III Walny Zjazd; porządek dzienny Zjazdu 1944 - 1944 polski, angielski
25 Korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w okresie XI.1944-VI.1945; protokół z posiedzenia Zarządu KNAPP z 16, 17.VI.1945 r. 1945 - 1945 polski, angielski
26 Korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; protokoły z posiedzeń Zarządu KNAPP z 16, 17.VI. I 25.XI.1945 r.; depesze 1945 - 1945 polski, angielski
27 Korespondencja; podziękowania za pomoc; kopie dowodów wpłat na rzecz Komitetu 1945 - 1945 pol.
28 Korespondencja; podziękowania za pomoc; depesze; kopie dowodów wpłat na rzecz Komitetu 1946 - 1946 polski, angielski
29 V Walny Zjazd Delegatów KNAPP: uwagi, porządek dzienny; depesze; wycinki prasowe 1946 - 1946 polski, angielski
30 Sprawozdanie kasowe sporządzone na dzień 1.XI.1946 r. 1946 - 1946 polski, angielski
31 V Walny Zjazd Delegatów KNAPP: uwagi, porządek dzienny; przemówienie prezesa H. Koguta, depesze 1946 - 1946 polski, angielski
32 Korespondencja KNAPP z senatorami USA; protokoły posiedzeń i uchwała KNAPP; wycinki prasowe; depesze 1946 - 1946 polski, angielski
33 Korespondencja KNAPP; wycinki prasowe; depesze; protokół z V rocznego Zjazdu KNAPP w Nowym Jorku w 1946 r. 1946 - 1946 polski, angielski
34 Korespondencja KNAPP dotycząca V Zjazdu KNAPP; korespondencja z senatorami USA; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu 1946 - 1946 polski, angielski
35 VI Zjazd KNAPP: lista delegatów na zjazd w Filadelfii, mandaty dla delegatów; potwierdzenia rezerwacji 1947 - 1947 polski, angielski
36 Korespondencja Zarządu KNAPP; podziękowania za pomoc 1947 - 1947 polski, angielski
37 Korespondencja Zarządu KNAPP: depesza do prezydenta Trumana, rezolucja w sprawie gen. Okulickiego; VI Walny Zjazd Komitetu KNAPP w Filadelfii: przemówienie I. Nurkiewicza; sprawozdanie finansowe 1947 - 1947 polski, angielski
38 Korespondencja Zarządu KNAPP: depesza do prezydenta Trumana, odpisy depeszy do A. Zaleskiego i T. Arciszewskiego; VI Walny Zjazd Komitetu KNAPP w Filadelfii: artykuły prasowe; sprawozdanie finansowe; zapis spotkania w Falcon`c Camp z 30.V.1947 r. 1947 - 1947 polski, angielski
39 Protokół VI Walnego Zjazdu KNAPP w Filadelfiii sprawozdanie kasowe KNAPP`a za okres od 1 listopada 1946-go roku do 1 listopada 1947 roku 1947 - 1947 pol.
40 Protokół VI Walnego Zjazdu KNAPP w Filadelfiii; sprawozdanie kasowe KNAPP`a za okres od 1 listopada 1946-go roku do 1 listopada 1947 roku 1947 - 1947 pol.
41 Protokół z zebrania Komisji Wydawniczej Biuletynu KNAPP-a; protokół zjazdu Zarządu Głównego KNAPP; korespondencja z senatorami USA; kopie wpłat na rzecz Komitetu; depesze 1947 - 1947 pol.
42 Sprawozdanie ze spotkania KNAPP w Falcon`s Camp; depesze; tekst przemówienia prezesa H. Koguta z dnia 30.V.1947 r. 1947 - 1947 pol.
43 VII Roczny Zjazd KNAPP w Nowym Jorku w dniach 27-28.11.1948 r.: zawiadomienia, lista delegatów, protokół Zjazdu, list do prezydenta Trumana, depesze 1948 - 1948 polski, angielski
44 Korespondencja KNAPP: komunikat do członków KNAPP, wycinki prasowe, depesze, brudnopisy wystąpienia nt. umowy Mikołajczyk - Rozmarek, tekst przemówienia I. Nurkiewicza na Zjazd KNAPP w 1948 r. 1948 - 1948 pol.
45 Projekt budżetu KNAPP na 1948 r. 1948 - 1948 pol.
46 Korespondencja KNAPP m.in.: z prezydentem A. Zaleskim, A. Piłsudską, J. Jędrzejewiczem, M. Sokolnickim, W. Stachiewiczem, depesze; kopie dowodów wpłat pieniężnych; porządek dzienny VII Zjazdu 1948 - 1948 pol.
47 Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres 1.11.1947-31.10.1948; protokół z Plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP z 1948 r.; sprawozdanie organizacyjne za 1.11.1947-11.1948; wycinki prasowe; kopie dowodów wpłat pieniężnych 1948 - 1948 pol.
48 Protokół z zebrania Komisji Wydawniczej Biuletynu Organizacyjnego KNAPP; kół z Plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP z 1948 r.; kopie dowodów wpłat pieniężnych, korespondencja w sprawie wpłat 1948 - 1948 pol.
49 VIII Walny Zjazd KNAPP, Nowy Jork 1949 r.: komunikaty Zjazdu 1949 - 1949 pol.
50 Komunikaty prasowe, odezwy, przemówienie prezesa KNAPP; wpłaty na rzecz KNAPP 1949 - 1949 pol.
51 Rezolucja skierowana do Kongresu USA, protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP, depesze; komunikaty radiowe; wnioski Komisji Finansowej VIII Walnego Zjazdu KNAPP, preliminarz budzetowy na 1950-ty rok; sprawozdanie organizacyjne za okres: XI.1948-XI.1949 1949 - 1949 pol.
52 Sprawozdanie kasowe za okres: 1.XI.1948-31.X.1949 1949 - 1949 pol.
53 Protokół z VIII Walnego Zjazdu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, odbytego w dniach 26 i 27 listopada 1949 r. w Hotelu Vanderbilt, Park Avenue róg 34 ulicy, New York 1949 - 1949 pol.
54 Korespondencja KNAPP: zawiadomienia, rezolucja, odezwa, dowody wpłat na rzecz Komitetu 1949 - 1949 pol.
55 Korespondencja KNAPP: zawiadomienia, dowody wpłat na rzecz Komitetu, pokwitowania; depesze; biuletyny 1949 - 1949 pol.
56 Korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA; CV Edmunda Skiby; depesze 1949 - 1949 pol.
57 VIII Walny Zjazd KNAPP w 1949 r.: przemówienia prezesa S. Śmietany, H. Koguta, rezolucje Zjazdu, komunikaty, depesze 1949 - 1950 pol.
58 VIII Walny Zjazd KNAPP w 1949 r.: przemówienia gen. K. Sosnkowskiego, komunikaty prasowe, program obchodów Święta Niepodległości; wycinki prasowe 1949 - 1950 pol.
59 Wnioski Komisji spraw organizacyjnych i wnioski VIII Walnego Zjazdu KNAPP w 1949 r.; wpłaty na rzecz Komitetu 1949 - 1949 pol.
60 Korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA, depesze; wpłaty na rzecz Komitetu; wycinki prasowe 1950 - 1950 pol.
61 IX Walny Zjazd delegatów KNAPP w Nowym Jorku w 1950 r.: protokół, protokół z posiedzenia Komitetu Przedzjazdowego, listy delegatów, rezolucja Zjazdu 1950 - 1950 pol.
62 IX Walny Zjazd delegatów KNAPP w Nowym Jorku w 1950 r.: komunikaty, sprawozdanie organizacyjne za okres 1.11.1949-1.11.1950, przemówienie prezesa S. Śmietany 1950 - 1950 pol.
63 Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres: 1.11.1950 - 15.X.1951 1951 - 1951 pol.
64 Sprawozdanie kasowe KNAPP za okres: 1.11.1949 - 31.X.1950; protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP 1950 - 1950 pol.
65 Protokół IX Walnego Zjazdu Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, odbytego w dniach 25 i 26 listopada 1950 r. w Prospect Hall w Brooklyn 1950 - 1950 pol.
66 Rezolucja i protokół IX Walnego Zjazdu KNAPP, przemówienie zjazdowe prezesa S. Śmietany, zaproszenia, sprawozdanie organizacyjne za okres: 1.11.1949-1.11.1950 1950 - 1950 pol.
67 IX Walny Zjazd KNAPP: wycinki prasowe; zaproszenia; depesze; tekst przemówienia prezesa S. Śmietany 1950 - 1950 pol.
68 Posiedzenie Zarządu Głównego KNAPP w Filadelfii, 21.5.1950 r.: teksty przemówienia prezesa S. Śmietany (różne wersje) 1950 - 1950 pol.
69 Posiedzenie Zarządu Głównego KNAPP w Buffalo, 3.6.1951 r.: tekst przemówienia prezesa S. Śmietany; wycinki prasowe 1951 - 1951 pol.
70 Korespondencja KNAPP: pisma przewodnie, korespondencja z członkami Kongresu USA; wycinki prasowe 1951 - 1951 pol.
71 Korespondencja KNAPP: w sprawach donacji własnych, wpłat na rzecz Komitetu; protokół z posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP odbytego 2-3.6.1951 r. w Buffalo; miesięczne wykazy finansowe; sprawozdanie organizacyjne KNAPP za okres: 1.11.1950-15.10.1951 1951 - 1951 pol.
72 Rezolucja skierowana do Kongresu USA z Zarządu Głównego KNAPP odbytego 2-3.6.1951 r. w Buffalo; sprawozdanie organizacyjne KNAPP za okres: 1.11.1950-15.10.1951; komunikaty; porządek dzienny X Walnego Zjazdu KNAPP w Detroit w 1951 r. 1951 - 1951 pol.
73 Sprawozdanie finansowe KNAPP za okres: 15.X1951 - 20.VIII.1952 oraz protokół Komisji Rewizyjnej 1952 - 1952 pol.
74 Konstytucja KNAPP z 1945 r.; korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA; depesze; miesięczne wykazy finansowe; wycinki prasowe; mandaty dla delegatów 1952 - 1952 pol.
75 Konstytucja KNAPP z 1945 r.; obchody 10-lecia KNAPP; komunikat i uchwała XI-go Walnego Zjazdu KNAPP, depesze; wycinki prasowe; mandaty dla delegatów 1952 - 1952 pol.
76 Referat: "Działalność Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia za okres 10 lat - 1942-1952 1952 - 1952 polski, angielski
77 XI Walny Zjazd KNAPP - 30, 31.VIII.1952 r. w Buffalo: protokół; depesze, korespondencja z członkami Senatu USA 1952 - 1952 polski, angielski
78 Komunikaty prasowe; korespondencja KNAPP z członkami Senatu USA; wycinki prasowe 1952 - 1952 polski, angielski
79 Komunikaty prasowe; oświadczenia; wykazy finansowe, zaproszenia; depesze 1952 - 1952 polski, angielski
80 Korespondencja senatorów amerykańskich E.C. Johnsona i K. Mc Kellara z prezesem S. Śliwińskim 1952 - 1952 ang.
81 Korespondencja z redakcjami gazet, wycinki prasowe, miesięczne wykazy finansowe; depesze 1952 - 1952 polski, angielski
82 Komunikaty, rezolucja XII Walnego Zjazdu KNAPP; porządek dzienny XII-go Walnego Zjazdu KNAPP; oświadczenie KNAPP w sprawie prymasa Polski 1953 - 1953 polski, angielski
83 Protokół XII Walnego Zjazdu KNAPP, odbytego 24 i 25.X.1953 r. W Cleveland, Ohio 1953 - 1953 pol.
84 Sprawozdanie kasowe za okres 1.IX.1952 - X.1953 1953 - 1953 pol.
85 Oświadczenia, rezolucje, komunikaty, korespondencja z senatorami amerykańskimi, wycinki prasowe 1953 - 1953 polski, angielski
86 Protokół z posiedzenia Zarządu Ścisłego KNAPP, korespondencja z okręgami i oddziałami KNAPP, podziękowania za dotacje 1953 - 1953 polski, angielski
87 Miesięczne wykazy finansowe, korespondencja w sprawie znaczka "Freedom of Poland", wycinki prasowe, miesięczne wykazy finansowe; depesze 1953 - 1953 polski, angielski
88 Wycinki prasowe dotyczące działalności KNAPP 1953 - 1953 pol.
89 Korespondencja KNAPP w sprawie uczestnictwa w zjeździe 1953 - 1953 pol.
90 Depesze gratulacyjne 1952 - 1953 polski, angielski
91 Komunikaty KNAPP 1954 - 1954 pol.
92 Zaproszenia, znaczki "Freedom for Poland" 1954 - 1954 pol.
93 Protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP, notatki do sprawozdań, sprawozdanie organizacyjne za okres: 1.11.1953-15.11.1954; materiały do 7, 10 i 11 Zjazdu KNAPP w 1946, 1951, 1952; rezolucja 13 Zjazdu z 1954 r. 1951 - 1954 polski, angielski
94 XIII Zjazdu KNAPP w Detroit, 20-21.11.1954 r.: wycinki prasowe, komunikat KNAPP, depesze, rezolucje, komunikaty 1954 - 1954 polski, angielski
95 Komunikaty KNAPP, sprawozdanie organizacyjne KNAPP za okres: 1.11.1953-15.11.1954, sprawozdanie polityczne Zarządu za okres 1953/1954, rezolucja KNAPP z 1954 r. 1954 - 1954 pol.
96 Korespondencja KNAPP z członkami Kongresu USA, wycinki prasowe, zaproszenia, komunikaty, miesięczny wykaz finansowy 1954 - 1954 pol.
97 Korespondencja KNAPP dotycząca donacji, wycinki prasowe, zaproszenia, komunikaty, miesięczny wykaz finansowy 1954 - 1954 pol.
98 Korespondencja KNAPP dotycząca wysyłki publikacji, wycinki prasowe 1954 - 1954 polski, angielski
99 XIV Zjazd KNAPP: protokół, rezolucje, oświadczenie i sprawozdanie ze Zjazdu w New Jersey w 1955 r. prezesa Koguta, komunikat Zarządu Głównego, wycinki prasowe, depesze 1954 - 1954 polski, angielski
100 Komunikaty KNAPP 1955 - 1955 pol.
101 Komunikaty KNAPP, sprawozdanie sekretarza generalnego KNAPP 1955 - 1955 pol.
102 Protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP 1955 - 1955 pol.
103 Korespondencja w sprawach płatności, depesze, Protokół Komisji Rewizyjnej KNAPP 1955 - 1955 polski, angielski
104 Sprawozdanie i protokół z XIV Walnego Zjazdu w New Jersey w 1955 r., korespondencja w sprawach donacji, depesze 1955 - 1955 polski, angielski
105 Komunikaty KNAPP 1956 - 1956 polski, angielski
106 Komunikaty, protokół z zebrania Zarządu Głownego KNAPP, porządek dzienny XV Walnego Zjazdu KNAPP, depesze 1956 - 1956 polski, angielski
107 Projekty uchwał KNAPP, wycinki prasowe, korespondencja dotycząca XV Zjazdu, porządek dzienny XV Walnego Zjazdu KNAPP, mandaty dla delegatów 1956 - 1956 polski, angielski
108 Półroczne sprawozdanie KNAPP, korespondencja z członkami senatu USA, komunikaty 1956 - 1956 polski, angielski
109 XV Zjazd KNAPP: wycinki prasowe, rezolucja, korespondencja z członkami Senatu USA, komunikaty, miesięczne wykazy finansowe, korespondencja w sprawach finansowych 1956 - 1956 polski, angielski
110 Korespondencja w sprawach finansowych, z informacjami odnośnie XV Zjazdu, rezolucja KNAPP, miesięczne zestawienia finansowe 1956 - 1956 polski, angielski
111 Rezolucje KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe, depesze, protokół XV Walnego Zjazdu KNAPP 1956 - 1956 polski, angielski
112 Komunikaty KNAPP 1956 - 1957 polski, angielski
113 Korespondencja w sprawach finansowych, wycinki prasowe, organizacja XVI Walnego Zjazdu, porządek dzienny XVI Walnego Zjazdu, sprawozdanie za okres X.1955-X.1956, rezolucje, komunikaty 1957 - 1957 polski, angielski
114 Korespondencja z członkami Senatu USA, wycinki prasowe, komunikaty, listy delegatów na XVI Zjazd, lista rozesłanych mandatów dla delegatów, rezolucja, porządek dzienny XVII Walnego Zjazdu w 1958 r. w Newark 1957 - 1958 polski, angielski
115 Skład Zarządu Głównego KNAPP, mandaty dla delegatów na XVII Walny Zjazd w 1958 r. w Newark 1957 - 1958 polski, angielski
116 Korespondencja w sprawach finansowych, porządek dzienny XVI Zjazdu z 1956 r., rezolucja XVI Zjazdu KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, depesze 1957 - 1957 polski, angielski
117 Protokół półrocznego posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP, wycinki prasowe, korespondencja z członkami Kongresu USA, komunikaty, roczne sprawozdanie na XV Zjazd KNAPP w 1956 r. 1956 - 1957 polski, angielski
118 Projekt Konstytucji KNAPP, korespondencja z senatorami amerykańskimi, wykazy wpłat gotówkowych, mandaty delegatów, depesze, protokół XVI Walnego Zjazdu KNAPP w New Jersey w 1957 r. 1957 - 1958 polski, angielski
119 Korespondencja z senatorami ameryakańskimi, wycinki prasowe, zaproszenia 1958 - 1958 polski, angielski
120 Biuletyn KNAPP, rezolucja z okazji 40-lecia Niepodległości Polski, komunikaty, materiały informacyjne dot. XVII Walnego Zjazdu, sprawozdanie organizacyjne Zarządu Głównego KNAPP 1958 - 1958 polski, angielski
121 Korespondencja z senatorami amerykańskimi, miesięczne wykazy finansowe, komunikaty 1959 - 1959 polski, angielski
122 Komunikaty i rezolucje, biuletyn KNAPP 1958 - 1958 polski, angielski
123 Komunikaty i biuletyn KNAPP, Uchwała Zarządu Głównego KNAPP 1959 - 1959 polski, angielski
124 Korespondencja z senatorami ameryakańskimi, podanie do KNAPP 1960 - 1960 polski, angielski
125 Biuletyn KNAPP z 1961 r. 1961 - 1961 pol.
126 Biuletyn KNAPP z 1965 r. 1965 - 1965 pol.
127 I Okręg KNAPP - Detroit: korespondencja w sprawach finansowych, miesięczne wykazy finansowe, zaproszenia, korespondencja z senatorami amerykańskimi, kopie wpłat, depesze, wycinki prasowe dot. śmierci L. Zubla 1948 - 1954 polski, angielski
128 I Okręg KNAPP - Detroit: korespondencja w sprawach finansowych, miesięczne wykazy finansowe, zaproszenia, kopie wpłat, depesze, wycinki prasowe 1942 - 1955 polski, angielski
129 I Okręg KNAPP - Detroit: korespondencja w sprawach finansowych, w sprawach donacji, miesięczne wykazy finansowe, zaproszenia, kopie wpłat, depesze, wycinki prasowe, listy wpłat członków 1945 - 1946 polski, angielski
130 II Okręg KNAPP - Springfield, Massachusetts: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat 1943 - 1944 polski, angielski
131 III Okręg KNAPP - Schenectady, New York: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, depesze 1943 - 1945 polski, angielski
132 IV Okręg KNAPP - Nowy Jork: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, depesze 1943 - 1955 polski, angielski
133 V Okręg KNAPP - Jersey City, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, depesze 1943 - 1955 polski, angielski
134 VI Okręg KNAPP - Filadelfia, Pennsylvania: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat 1945 - 1954 pol.
135 VII Okręg KNAPP - Providence, Rhode Island: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat 1945 - 1947 pol.
136 I Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, kupony KNAPP dla uczczenia pamięci M. F. Węgrzynka, zestawienie wpływów i zaległości Oddziału, deklaracja przystąpienia do KNAPP 1942 - 1948 pol.
137 II Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, podania o członkostwo, miesięczne wykazy finansowe, lista członków Oddziału II, kupony KNAPP dla uczczenia pamięci M. F. Węgrzynka 1942 - 1950 polski, angielski
138 III Oddział KNAPP - Nowy Jork: korespondencja w sprawach finansowych, w sprawach walnego zjazdu, zaproszenia, kopie wpłat, podania o członkostwo 1942 - 1955 polski, angielski
139 III Oddział KNAPP - Nowy Jork: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, depesze, miesięczne wykazy finansowe, infomacje nt. obchodów sierpniowych w 1949 r., podania o członkostwo, kupony KNAPP dla uczczenia pamięci M.F. Węgrzynka 1943 - 1960 polski, angielski
140 IV Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, depesze, miesięczne wykazy finansowe, podania o członkostwo, zestawienie wpływów i zaległości oddziału, lista członków oddziału 1942 - 1954 polski, angielski
141 IV Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kopie wpłat, miesięczne wykazy finansowe, podania o członkostwo, zestawienie wpływów i zaległości oddziału, sprawozdanie z działalności, kupony KNAPP 1945 - 1955 polski, angielski
142 V Oddział KNAPP - Passaic, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, miesięczne wykazy finansowe, podania o członkostwo 1950 - 1951 polski, angielski
143 V Oddział KNAPP - Passaic, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, miesięczne wykazy finansowe, depesze, kopie dowodów wpłat, podania o członkostwo, zestawienie wpływów i zaległości oddziału 1942 - 1943 polski, angielski
144 V Oddział KNAPP - Passaic, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, podania o członkostwo, lista członków oddziału 1944 - 1949 polski, angielski
145 V Oddział KNAPP - Passaic, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, rezolucja komitetu, miesięczne wykazy finansowe, depesze, zaproszenia na imprezy, wycinki prasowe, kopie dowodów wpłat, ogłoszenia 1948 - 1956 polski, angielski
146 V Oddział KNAPP - Passaic, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, lista członków oddziału V, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe, kupony KNAPP dla uczczenia M.F. Węgrzynka, ulotki 1945 - 1946 polski, angielski
147 VII Oddział KNAPP - Flint, Michigan: lista członków oddziału, korespondencja w sprawach finansowych, zestawienie wpływów i zaległości, kopie dowodów wpłat 1942 - 1944 polski, angielski
148 VIII Oddział KNAPP - Filadelfia, Pennsylvania: lista członków oddziału, korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, miesięczne wykazy finansowe, aplikacje członkowskie, informacja nt. zjazdu w 1947 r., kartki pocztowe 1944 - 1949 polski, angielski
149 VIII Oddział KNAPP - Filadelfia, Pennsylvania: lista członków oddziału, korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, miesięczne wykazy finansowe, aplikacje członkowskie, protokół z posiedzenia nadzwyczajnego okręgu VI 1945 - 1948 polski, angielski
150 VIII Oddział KNAPP - Filadelfia, Pennsylvania: korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe, deklaracje członkowskie 1942 - 1944 polski, angielski
151 IX Oddział KNAPP - Jersey City, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe, deklaracje członkowskie, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia 1943 - 1950 polski, angielski
152 X Oddział KNAPP - Camden, New Jersey: korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe, deklaracje członkowskie, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, zastawienia wpływów i zaległości 1942 - 1948 polski, angielski
153 XI Oddział KNAPP - Easthampton, Massachusetts: korespondencja w sprawach finansowych, kopie dowodów wpłat, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, lista członków oddziału 1942 - 1945 polski, angielski
154 XII Oddział KNAPP - Harlem, New York: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, depesze, aplikacje członkowskie 1943 - 1945 polski, angielski
155 XIII Oddział KNAPP - Chicago, Illinois: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, depesze, aplikacje członkowskie, listy składkowe, listy członków, sprawozdanie finansowe, wycinki prasowe 1944 - 1950 polski, angielski
156 XIV Oddział KNAPP - Hamtramck, Michigan: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, depesze, aplikacje członkowskie, listy składkowe, listy członków, sprawozdanie finansowe, wycinki prasowe 1943 - 1950 polski, angielski
157 XV Oddział KNAPP - Dearborne, Michigan: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, okolicznościowe kupony KNAPP, zaproszenia, depesze, listy składkowe, listy członków, sprawozdanie finansowe, wycinki prasowe 1942 - 1954 polski, angielski
158 XVI Oddział KNAPP - Gary, Indiana: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, zaproszenia, depesze, listy składkowe, listy członków, sprawozdanie finansowe 1942 - 1950 polski, angielski
159 XVII Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, zaproszenia, depesze, aplikacje członkowskie, listy składkowe, listy członków 1943 - 1954 polski, angielski
160 XVII Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, zaproszenia, aplikacje członkowskie, listy składkowe, kupony KNAPP 1945 - 1949 polski, angielski
161 XVIII Oddział KNAPP - Springfield, Massachusetts: korespondencja dot. zjazdu, spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zaproszenia, aplikacje członkowskie 1945 - 1951 polski, angielski
162 XIX Oddział KNAPP - Chicopee Falls, Massachusetts: lista Zarządu i członków, zestawienie wpływów i zaległości, korespondencja dot. zjazdu, spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zaproszenia, aplikacje członkowskie 1942 - 1947 polski, angielski
163 XIX Oddział KNAPP - Chicopee Falls, Massachusetts: informacje o wydatkach, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zaproszenia, aplikacje członkowskie 1942 - 1944 polski, angielski
164 XX Oddział KNAPP - Amsterdam, New York: informacje o wydatkach, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zaproszenia, aplikacje członkowskie 1942 - 1946 polski, angielski
165 XXI Oddział KNAPP - Schenectady, New York: miesięczne wykazy finansowe, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe, zestawienia wpłat członków 1942 - 1945 polski, angielski
166 XXII Oddział KNAPP - Detroit, Michigan: miesięczne wykazy finansowe, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, kupony KNAPP, zestawienia wpłat członków, depesze 1946 - 1949 polski, angielski
167 XXIII Oddział KNAPP - Buffalo, New York: miesięczne wykazy finansowe, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zestawienia wpłat członków, depesze, listy członków oddziału, wycinki prasowe 1942 - 1950 polski, angielski
168 XXIII Oddział KNAPP - Buffalo, New York: miesięczne wykazy finansowe, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zestawienia wpłat członków, depesze, listy członków oddziału, wycinki prasowe 1943 - 1955 polski, angielski
169 XXIV Oddział KNAPP - Cliffside, New Jersey: miesięczne wykazy finansowe, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, zestawienia wpłat członków, depesze, listy członków oddziału, wycinki prasowe 1943 - 1944 polski, angielski
170 XXV Oddział KNAPP - South Brooklyn, New Jersey: protokoły z posiedzeń Oddziału, miesięczne wykazy finansowe, kupony KNAPP, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat 1942 - 1953 polski, angielski
171 XXVII Oddział KNAPP - South Boston, Massachusetts: protokoły z posiedzeń Oddziału, miesięczne wykazy finansowe, kupony KNAPP, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie 1945 - 1953 polski, angielski
172 XXVII Oddział KNAPP - South Boston, Massachusetts: protokoły z posiedzeń Oddziału, miesięczne wykazy finansowe, kupony KNAPP, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, depesze, listy członków 1943 - 1955 polski, angielski
173 XXVIII Oddział KNAPP - Lawrence, Massachusetts: protokoły z posiedzeń Oddziału, miesięczne wykazy finansowe, kupony KNAPP, korespondencja dot. spraw finansowych; kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, depesze, listy członków 1943 - 1945 polski, angielski
174 XXIX Oddział KNAPP - Troy, New York: kopia dowodu wpłaty 1943 - 1943 ang.
175 XXX Oddział KNAPP - Cohoes, New York: podziękowanie za donację 1943 - 1943 ang.
176 XXXI Oddział KNAPP - Albany, New York: podziękowanie za donację, kopia dowodu wpłaty 1943 - 1943 ang.
177 XXXII Oddział KNAPP - Waterveliet, New York: podziękowanie za donację, kopia dowodu wpłaty 1943 - 1943 ang.
178 XXXIV Oddział KNAPP - New Bedford, South Sise, Massachusetts: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, kupony KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe 1943 - 1946 polski, angielski
179 XXXV Oddział KNAPP - New Bedford, Massachusetts: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, kupony KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, zamówienia, korespondencja w sprawach finansowych, wycinki prasowe 1945 - 1955 polski, angielski
180 XXXV Oddział KNAPP - New Bedford, Massachusetts: depesze, podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, miesięczne wykazy finansowe, zamówienia, korespondencja w sprawach finansowych, wycinki prasowe 1943 - 1944 polski, angielski
181 XXXVI Oddział KNAPP - Fall Rivers, Massachusetts: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, korespondencja w sprawach finansowych 1943 - 1944 polski, angielski
182 XXXVII Oddział KNAPP - Mechanicsville (Waterford), Massachusetts: lista członków, podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty 1943 - 1943 polski, angielski
183 XXXVIII Oddział KNAPP - Bayonne, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia 1942 - 1948 polski, angielski
184 XXXVIII Oddział KNAPP - Bayonne, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia, kupony KNAPP 1944 - 1949 polski, angielski
185 XXXIX Oddział KNAPP - Yonkers, New York: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, miesięczne wykazy finansowe, aplikacje członkowskie, korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia 1943 - 1944 polski, angielski
186 XXXIX Oddział KNAPP - Yonkers, New York: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłaty, miesięczne wykazy finansowe, kupony KNAPP, aplikacje członkowskie, korespondencja w sprawach finansowych, zaproszenia 1945 - 1949 polski, angielski
187 XL Oddział KNAPP - New York, New York: podziękowania za donację, aplikacje członkowskie 1943 - 1951 polski, angielski
188 XLI Oddział KNAPP - Hartford, Connecticut: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat 1942 - 1946 polski, angielski
189 XLI Oddział KNAPP - Hartford, Connecticut: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat 1942 - 1946 polski, angielski
190 XLII Oddział KNAPP - Harrison, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, kupony KNAPP, listy członków KNAPP 1943 - 1950 polski, angielski
191 XLV Oddział KNAPP - Trenton, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, kupony KNAPP, listy członków KNAPP, aplikacje członkowskie, miesięczne wykazy finansowe 1942 - 1947 polski, angielski
192 XLVI Oddział KNAPP - Baltimore, Maryland: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, kupony KNAPP, listy członków KNAPP, miesięczne wykazy finansowe 1943 - 1947 polski, angielski
193 XXVI Oddział KNAPP - Chester, Pennsylvania: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, kupony KNAPP, listy członków KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe 1945 - 1955 polski, angielski
194 XLVII Oddział KNAPP - Paterson, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, depesze 1945 - 1949 polski, angielski
195 XLVII Oddział KNAPP - Paterson, New Jersey: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych, depesze, listy członków Oddziału 1943 - 1948 polski, angielski
196 XLVIII Oddział KNAPP - Wilmington, Delaware: podziękowania za donację, kopie dowodów wpłat, korespondencja w sprawach finansowych 1943 - 1945 polski, angielski
197 XLIX Oddział KNAPP - Linden, New Jersey: korespondencja w sprawach organizacyjnych 1942 - 1943 polski, angielski
198 L Oddział KNAPP - Port Chester, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych 1943 - 1943 polski, angielski
199 LI Oddział KNAPP - Holyoke, Massachusetts: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych 1943 - 1944 polski, angielski
200 LII Oddział KNAPP - Chicopee, Massachusetts: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych 1943 - 1944 polski, angielski
201 LIII Oddział KNAPP - Pawtucket, Rhode Island: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe, lista członków oddziału, depesze 1943 - 1944 polski, angielski
202 LIII Oddział KNAPP - Pawtucket, Rhode Island: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe, lista członków oddziału, depesze 1945 - 1948 polski, angielski
203 LIII Oddział KNAPP - Pawtucket, Rhode Island: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat 1945 - 1946 polski, angielski
204 LIV Oddział KNAPP - Lowell, Massachusetts: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, lista członków oddziału 1943 - 1946 polski, angielski
205 LV Oddział KNAPP - Franklin, Massachusetts: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie 1943 - 1944 polski, angielski
206 LVI Oddział KNAPP - Elizabeth, New Jersey: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, wycinki prasowe 1943 - 1944 polski, angielski
207 LVI Oddział KNAPP - Elizabeth, New Jersey: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, kupony KNAPP, listy członków oddziału 1943 - 1948 polski, angielski
208 LVII Oddział KNAPP - Chester, Pennsylvania: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, kopie dowodów wpłat 1942 - 1943 polski, angielski
209 LVIII Oddział KNAPP - Niagara Falls, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, kupony KNAPP, miesięczne wykazy finansowe 1943 - 1947 polski, angielski
210 LIX Oddział KNAPP - Rochester, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, kupony KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, listy członków oddziału 1943 - 1951 polski, angielski
211 LIX Oddział KNAPP - Rochester, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, kupony KNAPP, miesięczne wykazy finansowe, listy członków oddziału 1945 - 1950 polski, angielski
212 LX Oddział KNAPP - Toledo, Ohio: korespondencja w sprawach organizacyjnych 1942 - 1942 pol.
213 LXI Oddział KNAPP - Loraine, Ohio: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat 1944 - 1947 pol.
214 LXIV Oddział KNAPP - Syracuse, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, aplikacje członkowskie, wykazy członków oddziału 1943 - 1944 polski, angielski
215 LXV Oddział KNAPP - Utica, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych 1943 - 1944 pol.
216 LXIX Oddział KNAPP - Stamford, Connecticut: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych 1943 - 1943 pol.
217 LXX Oddział KNAPP - Cleveland, Ohio: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, kupony KNAPP, listy członków oddziału 1944 - 1947 polski, angielski
218 LXX Oddział KNAPP - Cleveland, Ohio: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, listy członków oddziału 1944 - 1947 polski, angielski
219 LXXII Oddział KNAPP - Providence, Rhode Island: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, kupony KNAPP 1943 - 1948 polski, angielski
220 LXXII Oddział KNAPP - Providence, Rhode Island: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, listy członków oddziału 1944 - 1947 polski, angielski
221 LXXIII Oddział KNAPP - Irvington, New Jersey: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, aplikacje członkowskie, listy członków oddziału 1942 - 1944 polski, angielski
222 LXXIV Oddział KNAPP - Taunton, Massachusetts: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, kupony KNAPP, listy członków oddziału 1943 - 1947 polski, angielski
223 LXXVI Oddział KNAPP - Norwalk, Connecticut: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, kupony KNAPP, listy członków oddziału 1944 - 1945 polski, angielski
224 LXXVI Oddział KNAPP - Norwalk, Connecticut: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, listy członków oddziału 1944 - 1944 polski, angielski
225 LXXVII Oddział KNAPP - Bronx, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, aplikacje członków 1944 - 1948 polski, angielski
226 LXXVIII Oddział KNAPP - Brooklyn, New York: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat 1945 - 1946 polski, angielski
227 LXXIX Oddział KNAPP - Chicago, Illinois: korespondencja w sprawach organizacyjnych i finansowych, miesięczne wykazy finansowe, kopie dowodów wpłat, depesze 1946 - 1955 polski, angielski
228 Korespondencja z Departamentem Sprawiedliwości 1943 - 1945 polski, angielski
229 Korespondencja w sprawie Biuletynu Informacyjnego KNAPP 1944 - 1947 polski, angielski
230 Dokumenty organizacyjne KNAPP: konstytucja KNAPP, kwitariusze wpłat na Fundusz Obrony Praw Polski, karty członkowskie KNAPP 1944 - 1945 polski, angielski
231 Wycinki prasowe, korespondencja, protokół I-go Zjazdu Walnego KNAPP, deklaracja ideowa, sprawozdanie finansowe, apel do prezydenta Roosevelta 1942 - 1944 polski, angielski
232 Wycinki prasowe, korespondencja, sprawozdanie organizacyjne za okres XI.1946-XI.1947, komunikaty KNAPP, porządek dzienny walnego zjazdu z 1947 r., okólniki KNAPP, komunikaty, przemówienie prezesa KNAPP 1945 - 1949 polski, angielski
233 Wycinki prasowe, korespondencja, sprawozdanie organizacyjne za okres XI.1949-XI.1950, komunikaty KNAPP, porządek dzienny walnego zjazdu z 1950 r., okólniki KNAPP, komunikaty, sprawozdanie z Walnego Zjazdu z 1953 r., sprawozdanie organizacyjne KNAPP 1950 - 1954 polski, angielski
234 Korespondencja Zdzisława Albrechta, prezesa LXXIX Oddziału KNAPP w Chicago, depesze, kopie dowodów wpłat 1948 - 1949 polski, angielski
235 Korespondencja Józefa Białasiewicza z Chicago dotycząca spraw wydawniczych 1950 - 1950 pol.
236 Korespondencja m.in..: M.F. Węgrzynka, J. Białasiewicza, mowa Williama Bullita 1944 - 1955 polski, angielski
237 Korespondencja Albina S. Bielawskiego, prezesa White Eagle Printing Company 1944 - 1948 polski, angielski
238 Wycinki prasowe dotyczące działalności kongresmena Emanuela Cellera 1944 - 1952 polski, angielski
239 Korespondencja Williama Cepka, skarbnika KNAPP, kopie dowodów wpłat 1945 - 1950 polski, angielski
240 Korespondencja Władysława Chybowskiego, dyrektora KNAPP, kopie dowodów wpłat 1947 - 1957 polski, angielski
241 List ambasadora Jana Ciechanowskiego do KNAPP, "Biuletyn organizacyjny" dot. wizyty Wł. Sikorskiego w Ameryce 1942 - 1943 pol.
242 Korespondencja z Tomem C. Clarkiem, z Sądu Najwyższego 1949 - 1949 ang.
243 Korespondencja Waltera Cytackiego, wiceprezesa KNAPP; depesze, kopie dowodów wpłat 1944 - 1947 polski, angielski
244 Korespondencja Kazimierza Dąmbskiego 1943 - 1946 polski, angielski
245 Korespondencja Charlesa S. Dewey z Kongresu USA 1942 - 1947 polski, angielski
246 Korespondencja Paula P. Flak, adwokata 1941 - 1949 polski, angielski
247 Korespondencja Józefa Kaszubowskiego, adwokata 1944 - 1944 polski, angielski
248 Korespondencja Henryka Koguta, prezesa KNAPP; depesze 1944 - 1955 polski, angielski
249 Korespondencja Wacława Gawrysiaka, sekretarza Domu Polskiego w Filadelfii; kopie dowodów wpłat 1946 - 1950 polski, angielski
250 Korespondencja Franciszka Gregorka, dyrektora KNAPP; kopie dowodów wpłat 1945 - 1948 polski, angielski
251 Korespondencja Eugeniusza Jaworka, dyrektora KNAPP; kopie dowodów wpłat 1943 - 1944 polski, angielski
252 Korespondencja Jana A. Kosińskiego, adwokata; kopie dowodów wpłat 1943 - 1944 polski, angielski
253 Korespondencja Lucjusza Kupferwassera, wiceprezesa KNAPP; depesze, kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe 1945 - 1950 polski, angielski
254 Korespondencja Jana Lesińskiego, kongresmena amerykańskiego; depesze, kopie dowodów wpłat, wycinki prasowe 1943 - 1946 polski, angielski
255 Korespondencja Stefana Lodzieskiego, dyrektora KNAPP; depesze, kopie dowodów wpłat 1942 - 1947 polski, angielski
256 Korespondencja Zygmunta M. Łopackiego, dyrektora KNAPP; kopie dowodów wpłat 1946 - 1947 polski, angielski
257 Korespondencja Edmunda F. Lorenza, dyrektora KNAPP; depesze, kopie dowodów wpłat 1945 - 1947 polski, angielski
258 Korespondencja Tadeusza Machrowicza, kongresmena amerykańskiego; wycinki prasowe 1952 - 1955 polski, angielski
259 Korespondencja Edwarda Nowickiego, dyrektora KNAPP; kopie dowodów wpłat 1943 - 1944 polski, angielski
260 Korespondencja Teodora Nowickiego, dyrektora KNAPP 1946 - 1948 polski, angielski
261 Korespondencja Ignacego Nurkiewicza, dyrektora KNAPP 1949 - 1951 polski, angielski
262 Korespondencja Józefa Piecha, wiceprezesa KNAPP 1942 - 1944 polski, angielski
263 Korespondencja Rudolfa Rathausa, Antoniego Tarnowskiego 1944 - 1944 polski, angielski
264 Korespondencja Henryka Floyar - Rajchmana; depesze, zaproszenia, teksty przemówień 1943 - 1951 polski, angielski
265 Korespondencja Wincentego Sadowskiego, kongresmena amerykańskiego; wycinki prasowe, "Congressional Record" z tekstami wystąpień 1945 - 1948 polski, angielski
266 Korespondencja Zofii Schoen, wiceprezesa KNAPP 1945 - 1955 polski, angielski
267 Korespondencja Stanisława Śmietany, dyrektora KNAPP; miesięczne wykazy finansowe, wycinki prasowe 1946 - 1954 polski, angielski
268 Korespondencja Karola Rozmarka, prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; broszura, rezolucja Kongresu Polonii Amerykańskiej, wycinki prasowe 1945 - 1950 polski, angielski
269 Korespondencja senatora Roberta A. Tafta; wycinki prasowe, nota biograficzna senatora 1949 - 1953 polski, angielski
270 Korespondencja kongresmena Rudolfa G. Tenerowicza; depesze 1948 - 1948 polski, angielski
271 Korespondencja i wycinki prasowe związane z Harrym Trumanem 1944 - 1952 polski, angielski
272 Korespondencja Franciszka Urbaniaka, dyrektora KNAPP 1947 - 1948 polski, angielski
273 Korespondencja Czesława Zbierańskiego; kopie dowodów wpłat 1944 - 1946 polski, angielski
274 Korespondencja Bolesława Urbanowskiego; protokół posiedzenia Zarządu Głównego KNAPP z 1948 r. w Buffalo, depesze 1943 - 1959 polski, angielski
275 Dowody kasowe z lat 1943 - 1959 1943 - 1959 polski, angielski
276 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1944 polski, angielski
277 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1945 polski, angielski
278 Księga kontowa KNAPP 1945 - 1946 polski, angielski
279 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1944 polski, angielski
280 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1945 polski, angielski
281 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1946 polski, angielski
282 Księga kontowa KNAPP 1946 - 1948 polski, angielski
283 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1948 polski, angielski
284 Księga kontowa KNAPP 1942 - 1944 polski, angielski
285 Księga kontowa KNAPP 1948 - 1959 polski, angielski
286 Księga kontowa KNAPP 1945 - 1948 polski, angielski
287 Listy, wystąpienia Zarządu Głównego KNAPP 1942 - 1954 ang.pol.
288 Rezolucje, wystąpienia KNAPP 1944 - 1956 ang.pol.
289 Korespondencja w sprawach organizacyjnych (niekompletna) 1950 - 1958 ang.pol.
290 "Za Waszą i Naszą Wolność", "For Your Freedom and Ours" - wydawnictwo KNAPP 1951 - 1951 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs