Zespół archiwalny nr 024

Uchodźcy Polscy w Niemczech
1939-1952
 
Zawartość: Akta organizacyjne Zjednoczenia Polskiego na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec i na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec, akta Centralnego Komitetu do Spraw Szkolnych i Oświatowych w Niemczech oraz akta poszczególnych szkół z terenu I Okręgu Szkolnego Schlezwig- Holstein i IV Okręgu Szkolnego Solingen, akta związków, zrzeszeń i organizacji obejmujących Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec (np.: Zrzeszenie Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Syndykat Dziennikarzy Polskich w byłej Rzeszy, Zrzeszenie Wydawców i Księgarzy Polskich Zagranicą, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzyszenie Techników Polskich na Obczyźnie), dokumentacja Obozu Polskich Oficerów w Murnau i Polskiego Obozu D.P. "F" w Inglostadt, materiały archiwalne przekazane przez osoby prywatne i różne instytucje. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Uchodźcy- sprawy ogólne
1 Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie przekazania archiwaliów 1947 - 1950 pol.
2 Międzynarodowa Organizacja Pomocy Uchodźcom /IRO/- rezolucje, opracownia IRO 1946 - 1947 pol.
3 Okólniki, odezwy, memoranda, opracowania dot. repatriacji, wycinki artykułów prasowych dot. Uchodźców, problemy dot. działalności UNRRA 1945 - 1948 polski, angielski
Organizacja Polskich Oficerów Łącznikowych
4 Dokumentacja Ekspozytury Londyńskiej Szefa Oficerów Łącznikowych dla Spraw Opieki nad Polakami w Niemczech 1945 - 1947 pol.
5 Dokumentacja Szefa Polskiej Misji Wojskowej oraz Oficera Łącznikowego Sztabu Głównego przy Głównej Kwaterze Armii Renu 1945 - 1946 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Organizacja Zjednoczenia
6 Projekt statutu Głównej Komisji Porozumiewawczej Związku Polaków z dn. 21 X 1945 r. oraz korespondencja Stałego Sekretariatu Spraw Polskich na terenie okupacji brytyjskiej 1945 - 1946 pol.
7 Statuty i regulaminy Głównej Komisji Porozumiewawczej Środowisk Polskich i Zjednoczenia Polskiego w Niemczech 1945 - 1947 pol.
8 Organizacja Zjednoczenia Polskiego w strefie brytyjskiej- schemat organizacyjny, statut, regulaminy 1945 - 1948 polski, angielski
9 Protokoły z posiedzeń Prezydium Zjednoczenia oraz korespondencja (głównie Wydziału Prasowego Zjednoczenia) 1945 - 1946 pol.
10 Rada Naczelna Zjednoczenia- protokoły z posiedzeń Rady, komunikaty, pisma okólne 1947 - 1949 pol.
11 Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia 1948 - 1948 pol.
12 Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia, korespondencja 1948 - 1948 pol.
13 Korespondencja Zjednoczenia z polskimi instytucjami w Londynie 1945 - 1948 polski, angielski
14 Korespondencja Zjednoczenia z władzami brytyjskimi 1947 - 1948 polski, angielski
15 Korespondencja Zjednoczenia z członkami Rady Zjednoczenia 1945 - 1947 pol.
16 Korespondencja Zjednoczenia, w tym z członkami Rady Zjednoczenia 1947 - 1948 pol.
17 Korespondencja oraz dokumentacja dot. sporu w Zjednoczeniu 1948 - 1949 pol.
18 Sekretariat Generalnego Zjednoczenia Polskiego w Osnabruck- sprawy organizacyjne 1945 - 1946 pol.
19 Okólniki i sprawozdania z terenu kierowane do Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia 1945 - 1946 pol.
20 Album Stałego Sekretariatu Spraw Polskich "Amicorum Corda" 30 XI 1945- 18 VI 1947 1945 - 1947 pol.
21 Sprawozdania rachunkowe "Z.P." oraz korespondencja w sprawach gospodarczych. Finanse 1948 1946 - 1948 pol.
22 Księga główna 1947 r. 1947 - 1947 pol.
23 Finanse 1946-1947 1946 - 1947 pol.
24 Księga rozchodów i dochodów 1946 - 1948 pol.
25 Księga kasowa 1945 - 1948 pol.
26 Księga kasowa 1946 - 1947 pol.
27 Książka materiałowa od rozdzielnika 1/ 46 do rozdzielnika 427. 1946 - 1947 pol.
28 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja dot. organizacji i prac różnych referatów 1946 - 1949 polski, angielski
29 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kwestionariusze dot. m.in. stanu zaopatrzenia czy warunków sanitarnych w poszczególnych obozach 1947 - 1947 pol.
30 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- korespondencja i inne materiały dot. Funduszu Opieki Społecznej (F.O.S.) 1947 - 1948 pol.
31 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- wpływy na Fundusz Opieki Społecznej (F.O.S.) 1947 - 1948 pol.
32 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja Wydziału 1947 - 1948 pol.
33 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: I. Akcja zapomogowa (prośby, wnioski, opinie) II. Lecznictwo 1946 - 1948 pol.
34 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kontakty z organizacjami i osobami 1946 - 1948 pol.
35 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Sanitariat (szpitale, izby chorych, sprawy sanitarno- mieszkaniowe obozów, służba zdrowia i Z.L.P.- personel, szkolenia) 1947 - 1948 pol.
36 Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Statystyka (wykazy dzieci, młodzieży, kobiet karmiących i ciężarnych, chorych, starców, więźniów, wykazy obozów i mieszkańców) 1947 - 1948 pol.
37 Główna Komisja Zarządzająca Zjednoczenia Polskiego- korespondencja Komisji 1948 - 1948 pol.
38 Protokoły z posiedzeń wewnętrznych Centralnego Komitetu Doradczego. Dokumentacja z działalności Polskich Okręgowych Komitetów Doradczych /Polish Regional Advisory Councils/ 1947 - 1950 polski, angielski
39 Delegatura Podokręgu Brunszwik- sprawozdania i raporty sytuacyjne 1946 - 1947 pol.
40 Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- protokoły z zebrań Rady Podokręgu 1947 - 1947 pol.
41 Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- raporty dot. sytuacji ogólnej, korespondencja, okólniki, protokoły z walnych zebrań obozowych 1945 - 1947 pol.
42 Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- "Okólniki do wszystkich Polaków Okręgu Brunświk- Południe" 1945 - 1948 polski, niemiecki
43 Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- korespondencja z Sekretariatem Generalnym Zjednoczenia Polskiego 1947 - 1948 pol.
44 Delegatura Podokręgu Hameln- raporty sytuacyjne 1947 - 1947 pol.
45 Delegatura Podokręgu Gottingen- sprawozdania z działalności 1946 - 1947 pol.
46 Delegatura Podokręgu Gottingen- regulamin Delegatury, korespondencja 1947 - 1949 pol.
47 Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- korespondencja, dokumentacja z obozów 1946 - 1947 pol.
48 Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- protokoły z zebrań komendantów obozów i ośrodków polskich 1945 - 1947 pol.
49 Delegatura Podokręgu Hildesheim- statut Delegatury, korespondencja, biuletyny 1946 - 1947 pol.
50 Delegatura Podokręgu Hildesheim- sprawozdania z działalności, komunikaty 1945 - 1947 polski, niemiecki, angielski
51 Delegatura Okręgu Brunszwik- Wschód- Obwody: Helmstedt, Konigslutter, Weferlingen, Oebisfelde, Schoppenstedt, Schoningen- protokoły oświadczeń tożsamości 1945 - 1945 polski, niemiecki
52 Podokręg w Lippstadt i Zarząd Ośrodka Polskiego w Reckenfeld- korespondencja z obozów 1946 - 1947 pol.
53 Polski Ośrodek Zborny Lahde- zestawienia z podległych ośrodków 1946 - 1947 pol.
54 Zarząd Ośrodka Polskiego w Greven i Dorsten- dokumentacja z działalności Ośrodków 1946 - 1947 pol.
55 Okręgowa Komisja Porozumiewawcza na obszar Westfalii Południowej i Nadrenii- korespondencja 1946 - 1947 pol.
56 Dokumentacja Stałego Sekretariatu dot. Polskiego Osiedla Nowy Kraków (Menden) 1945 - 1946 pol.
57 Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Osnabruck- dokumentacja i korespondencja z obozów 1946 - 1947 pol.
58 Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód (Hannover)- protokoły z zebrań Prezydium Zrzeszenia, korespondencja, okólniki, protokoły ze zjazdów delegatów Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii Wschód 1947 - 1948 pol.
59 Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód dokumentacja zmian stanu obozów 1948 - 1948 pol.
60 Związek Polaków w Lubece- sprawozdania z działalności 1945 - 1946 pol.
61 Komisja Porozumiewawcza Związku Polaków w Lubece- raporty, protokoły, korespondencja 1945 - 1946 polski, angielski
62 Komisja Porozumiewawcza na teren Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- protokoły z walnych zebrań, korespondencja 1946 - 1947 pol.
63 Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- korespondencja z Sekretariatem Generalnym, dokumentacja z więzienia Lauerhof 1947 - 1948 pol.
64 Samodzielny Podokręg Fallingbostel- korespondencja dot. Obozu w Rotenburgu 1945 - 1947 pol.
65 Dokumentacja dot. rewizji w obozach Limmer i Rhumspringen 1947 - 1947 polski, angielski
66 Obóz w Marianowie- protokoły z zebrań Zarządu i Koła Obozu 1945 - 1946 pol.
67 Obóz w Borstel i Stendal- protokoły z zebrań Komitetów obozowych 1945 - 1948 pol.
68 Polski Komitet Obozowy w Bergen- korespondencja oraz korespondencja z innych obozów 1945 - 1949 polski, angielski
69 Dokumentacja Polskiego Komitetu Obozowego Bergen- Belsen, instrukcje rozdziału darów Polskiego Czerwonego Krzyża i inne 1945 - 1945 polski, niemiecki
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych w Niemczech
70 Instrukcja w sprawie organizacji szkolnictwa i oświaty polskiej w Niemczech 1945 - 1945 pol.
71 Okólniki Centralnego Komitetu 1946 - 1949 pol.
72 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 8 I 1948 r. do 24 III 1948 r. 1948 - 1948 pol.
73 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 III 1948 r. do 18 VI 1948 r. 1948 - 1948 pol.
74 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 18 VI 1948 r. do 26 VIII 1948 r. 1948 - 1948 pol.
75 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 VIII 1948 r. do 30 IX 1948 r. 1948 - 1948 pol.
76 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 X 1948 r. do 23 XI 1948 r. 1948 - 1948 pol.
77 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 XI 1948 r. do 31 I 1949 r. 1948 - 1949 pol.
78 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 II 1949 r. do 3 III 1949 r. 1949 - 1949 pol.
79 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 4 III 1949 r. do 26 IV 1949 r. 1949 - 1949 pol.
80 Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 IV 1949 r. do 17 VI 1949 r. 1949 - 1949 pol.
81 Korespondencja z władzami brytyjskimi 1947 - 1949 polski, angielski
82 Centralny Komitet dla Spraw Szkolnych i Oświatowych I Okręg Szkolny Schleswig- Holstein- wykaz teczek przesłanych do Instytutu J. Piłsudskiego przez Kierownictwo I Okręgu 1950 - 1950 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: I Okręg Szkolny Schlezwig- Holstein
83 Kierownictwo I Okręgu Szkolnego (na obszar Schleswig- Holstein)- okólniki, korespondencja, raporty i sprawozdania ze szkół I Okręgu 1946 - 1950 polski, angielski
84 Historia szkół z terenu I Okręgu 1945 - 1947 pol.
85 Wykazy imienne i arkusze personalne nauczycieli I Okręgu, wykaz wydanych legitymacji służbowych 1946 - 1949 pol.
86 Imienne zaświadczenia o pracy nauczycieli I Okręgu, wykaz wydanych zaświadczeń 1946 - 1949 polski, angielski
87 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Meierwik: zarys historyczny dziejów szkoły, sprawozdania z działalności szkoły, protokoły z zebrań grona nauczycielskiego, okólniki dla nauczycieli, spisy uczniów 1946 - 1949 pol.
88 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Meierwik: księgi ocen 1946 - 1948 pol.
89 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Jaegerslust: historia szkoły, wykaz personelu nauczycielskiego i administracji, rozkłady zajęć 1945 - 1949 pol.
90 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Jaegerslust: księgi ocen 1946 - 1949 pol.
91 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w D.P. Camp 1227 Neustadt- Holstein: historia szkoły, protokoły konferencji nauczycielskich, wykaz imienny nauczycieli 1945 - 1947 pol.
92 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna Obóz w Neustadt (H.): księgi ocen 1945 - 1950 pol.
93 Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia III w Obozie Polskim P.30 "Lwów" Cambrai Kaserne w Lubece: historia szkoły, sprawozdania i protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, księga ogłoszeń 1946 - 1948 pol.
94 Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia III w Obozie Polskim P.30 "Lwów" Cambrai Kaserne w Lubece: księgi ocen 1947 - 1949 pol.
95 Obwód Szkolny Lubeka- Szkoły Powszechne na terenie obwodu Itzehoe przy obozach: Gluckstadt, Locksteter Lager, Hungriger Wolf, w koszarach Galwitz: historie szkół, wykazy nauczycieli, księgi ocen 1945 - 1948 pol.
96 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Bahrenhof: księga ocen 1948 - 1949 pol.
97 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w D.P. Camp "Transmitter" Hamburg- Billstedt: sprawozdanie z działalności, spis uczniów, księga ocen 1947 - 1949 pol.
98 Obwód Szkolny Lubeka- Szkoła Powszechna przy Obozie Polskim w Wedel: korespondencja, księga ocen 1948 - 1949 pol.
99 Obwód Szkolny Lubeka- Szkoła Powszechna w Rendsburgu: wykaz nauczycieli, księga ocen 1948 - 1949 pol.
100 Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Neumeimersdorf: sprawozdanie z działalności, korespondencja, wykaz nauczycieli 1945 - 1946 pol.
101 Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Pinneberg: sprawozdanie z działalności, korespondencja, księgi ocen 1945 - 1950 pol.
102 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: sprawozdania z działalności, wykaz nauczycieli 1945 - 1948 pol.
103 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: księgi ocen 1947 - 1950 pol.
104 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Obozie Polskim P.11 "Wisła" w Lubece: historia szkoły, wykaz nauczycieli 1948 - 1948 pol.
105 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Obozie Polskim P.11 "Wisła" w Lubece: księgi ocen 1947 - 1948 pol.
106 Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Obozie Polskim "Bałtyk" bei der Lohmuhle w Lubece: księgi ocen 1949 - 1950 pol.
107 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Eckernforde "Hel": historia szkoły, protokoły z konferencji rad pedagogicznych, korespondencja 1947 - 1949 pol.
108 Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Eckernforde "Hel": księgi ocen 1946 - 1949 pol.
109 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Mechaniczna w Lubece: sprawozdania z działalności, programy nauczania, karty ewidencyjne uczniów, korespondencja 1946 - 1947 pol.
110 Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Mechaniczna w Lubece: odpisy świadectw ukończenia szkoły 1946 - 1947 polski, angielski
111 Obwód Szkolny Hamburg- Szkoła Radio- Elektryczna w Wentorfie: książka protokołów z konferencji, dzienniki zajęć, korespondencja, sprawozdania z kursów zawodowych, listy absolwentów kursów zawodowych 1946 - 1947 pol.
112 Obwód Szkolny Hamburg- Szkoła Radio- Elektryczna w Wentorfie: księgi ocen wraz z kopiami wydanych świadectw ukończenia kursów zawodowych 1946 - 1947 polski, angielski
113 Obwód Szkolny Hamburg- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: protokoły z egzaminów dojrzałości wraz z zestawieniami ocen i wtórnikami świadectw dojrzałości 1947 - 1947 pol.
114 Obwód Szkolny Hamburg- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: księgi ocen 1947 - 1947 pol.
115 Obwód Szkolny Kilonia- Szkoła Kierowców Samochodowych w Meierwik: sprawozdanie z działalności, lista uczniów i personelu 1946 - 1947 pol.
116 Obwód Szkolny Kilonia- Szkoła Kolejowa w Polskim Obozie w Meierwik: sprawozdanie z działalności, korespondencja 1946 - 1947 pol.
117 Obwód Szkolny Lubeka- Kurs Radio- Elektromistrzowski w Obozie Polskim P.1 "Jutrzenka": wykaz uczestników kursu, protokół egzaminacyjny 1946 - 1947 pol.
118 Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wykazy uczniów, zaświadczenia, zeszyty ocen 1945 - 1948 pol.
119 Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: księgi ocen 1946 - 1948 pol.
120 Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: protokoły egzaminów dojrzałości wraz z wtórnikami świadectw maturalnych 1945 - 1948 pol.
121 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Neustadt (Holsztyn): księgi ocen, fotografie grona pedagogicznego i uczniów 1949 - 1950 pol.
122 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: kurs pedagogiczny dla nauczycieli niewykwalifikowanych, zaświadczenia pracy nauczycieli 1948 - 1950 polski, angielski
123 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: sprawozdania z matur, protokoły z egzaminu dojrzałości wraz ze świadectwami maturalnymi 1946 - 1948 polski, angielski
124 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: księgi ocen 1947 - 1949 pol.
125 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: plany i programy szkoleń zawodowych, listy obecności, dzienniczki zajęć szkoleniowych 1947 - 1949 pol.
126 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: kopie świadectw ukończenia szkoleń zawodowych 1949 - 1949 polski, angielski
127 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziałów budowlanego i elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1947 - 1947 pol.
128 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziałów budowlanego i elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1948 - 1948 pol.
129 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału elektrycznego (życiorysy, zestwaienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1948 - 1948 pol.
130 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału budowlanego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1948 - 1948 pol.
131 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału budowlanego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1949 - 1949 pol.
132 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych) 1949 - 1949 pol.
133 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen 1946 - 1947 pol.
134 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen 1947 - 1948 pol.
135 Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen 1948 - 1949 pol.
136 Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka Oddział VI Sztabu- okólniki, programy Żołnierskich Szkół Powszechnych, listy nauczycieli pracujących w Żołnierskich Szkołach Powszechnych 1945 - 1946 pol.
137 Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka- Polski Okręg na terenie 8. Korpusu Brytyjskiego- Żołnierska Szkoła Powszechna w Wentorfie: księgi ocen i świadectwa szkolne 1946 - 1947 pol.
138 Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka- Polski Okręg na terenie 8. Korpusu Brytyjskiego- sprawozdania oficerów oświatowych Zgrupowań Polskiego Okręgu Schleswig- Holstain 1945 - 1947 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: IV Okręg Szkolny Solingen
139 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen. Wydział Ogólny: okólniki, korespondencja, regulaminy dla Rad Pedagogicznych 1947 - 1950 pol.
140 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawy ogólne i poufne, zeszyt wydanych legitymacji służbowych 1947 - 1949 pol.
141 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich z terenu IV Okręgu 1947 - 1948 pol.
142 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół powszechnych i średnich z terenu IV Okręgu 1947 - 1948 pol.
143 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach organizacyjnych 1947 - 1948 pol.
144 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu IV Okręgu 1947 - 1948 pol.
145 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu IV Okręgu 1948 - 1950 pol.
146 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu, sprawozdania z działalności podległych szkół przesyłane do Centralnego Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych 1946 - 1950 pol.
147 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych i personalnych ze szkołami z terenu IV Okręgu, korespondencja z władzami alianckimi 1946 - 1950 pol.
148 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu w sprawach zatrudnień nauczycieli 1947 - 1950 pol.
149 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja dot. spraw personalnych nauczycieli ze szkół z terenu IV Okręgu 1948 - 1950 pol.
150 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja dot. spraw personalnych nauczycieli ze szkół z terenu IV Okręgu 1945 - 1946 pol.
151 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: dane personalne oraz zgłoszenia- deklaracje do pracy w szkolnictwie na terenie IV Okręgu 1946 - 1947 pol.
152 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: zaświadczenia pracy wydawane nauczycielom pracującym w szkołach na terenie IV Okręgu 1947 - 1950 polski, angielski
153 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department m.in. w sprawie przydziałów książek i innych pomocy szkolnych 1947 - 1950 polski, angielski
154 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department 1948 - 1949 polski, angielski
155 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department i innymi instytucjami brytyjskimi 1947 - 1950 polski, angielski
156 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department 1948 - 1950 polski, angielski
157 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania kierowników Obwodów Szkolnych z terenu IV Okręgu, korespondencja, rozkłady lekcji, programy 1947 - 1949 pol.
158 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu, m.in. w sprawie nauczycieli- pogorzelców w Augusdorf 1948 - 1949 polski, niemiecki
159 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich z terenu IV Okręgu, zarysy dziejów szkół, korespondencja 1945 - 1947 pol.
160 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół z terenu IV Okręgu, historie szkół, wykazy uczniów, korespondencja 1946 - 1947 pol.
161 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół handlowych na terenie IV Okręgu, wykazy uczniów, korespondencja 1946 - 1949 pol.
162 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół rolniczych na terenie IV Okręgu, wykazy uczniów, korespondencja 1946 - 1947 pol.
163 Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich na terenie IV Okręgu oraz dokumentacja egzaminów dojrzałości 1945 - 1947 pol.
164 Obwód Szkolny w Lippstadt: dziennik podawczy Kierownictwa Obwodu w Lippstadt 1946 - 1946 pol.
165 Obwód Szkolny w Lippstadt: sprawozdania z działalności szkół, programy szkolne, korespondencja 1946 - 1947 pol.
166 Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły z egzaminów dojrzałości, kopie świadectw maturalnych, korespondencja 1948 - 1949 pol.
167 Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945 - 1946 pol.
168 Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: dwa skorowidze zawierające dane personalne o nauczycielach 1945 - 1948 pol.
169 Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: katalogi główne poszczególnych klas 1945 - 1946 pol.
170 Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: katalogi okresowe poszczególnych klas 1945 - 1947 pol.
171 Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Roczna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego w Lippstadt: katalog główny 1946 - 1947 pol.
172 Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Lippstadt: księgi ocen 1945 - 1949 pol.
173 Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Hoxter: księga ocen 1946 - 1946 pol.
174 Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Paderborn: księgi ocen 1946 - 1950 pol.
175 Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Warendorf: księgi ocen 1945 - 1946 pol.
176 Obwód Szkolny Minden- Publiczna Szkoła Powszechna w Frille: księgi ocen 1946 - 1949 pol.
177 Obwód Szkolny Minden- Publiczna Szkoła Powszechna w Frille: świadectwa szkolne 1949 - 1949 pol.
178 Obwód Szkolny Minden- Szkoła Powszechna w Ilserheide: księgi ocen 1946 - 1948 pol.
179 Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Kunsebeck: księgi ocen 1947 - 1949 pol.
180 Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Lahde: księgi ocen 1946 - 1949 pol.
181 Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Raderhorst: księgi ocen 1946 - 1947 pol.
182 Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Wietersheim: księgi ocen 1946 - 1947 pol.
183 Obwód Szkolny Haltern- dziennik podawczy kierownictwa Obwodu Szkolnego w Borghorost 1946 - 1947 pol.
184 Obwód Szkolny Haltern- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Borghorst: katalogi główne poszczególnych klas 1946 - 1947 pol.
185 Obwód Szkolny Haltern- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Borghorst: katalogi okresowe poszczególnych klas 1946 - 1947 pol.
186 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: korespondencja, wykazy uczniów, plany zajęć, odpisy świadectw, księgi zarządzeń kierownictwa szkoły 1948 - 1949 pol.
187 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: księga posiedzeń Rady Pedagogicznej 1946 - 1949 pol.
188 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: księgi ocen 1945 - 1949 pol.
189 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Borghorst: metryka szkolna, dziennik podawczy, zeszyt inwentarzowy szkoły 1947 - 1950 pol.
190 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Haltern: księgi ocen 1946 - 1947 pol.
191 Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Rheine: księgi ocen 1948 - 1950 pol.
192 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych 1946 - 1948 pol.
193 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Kurs Gimnazjalny w Hagen- Kabel: wykazy uczniów, protokoły z egzaminów, kopie świadectw, katalogi okresowe 1945 - 1946 pol.
194 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Hagen- Kabel: księgi ocen 1945 - 1947 pol.
195 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Publiczna Szkoła Powszechna w Nowym Krakowie /Menden/: księgi ocen 1946 - 1948 pol.
196 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Solingen: księgi ocen 1946 - 1950 pol.
197 Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Voerde koło Hagen: księgi ocen 1946 - 1948 pol.
198 Księgi ocen Szkół Powszechnych w: Augustdorf, Bedburg- Hau, Bierde, Bochold, Borghorst 1946 - 1950 pol.
199 Księgi ocen Szkół Powszechnych w: Braunweiler, Cammer, Essen- Kray, Reckenfeld 1946 - 1950 pol.
200 Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Hohenwepel: katalog główny, świadectwa ukończenia gimnazjum, ankiety personalne nauczycieli 1946 - 1947 pol.
201 Polska Szkoła Powszechna w Kolonii- Mulheim: księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945 - 1948 pol.
202 Polska Szkoła Powszechna Kolonia Mulheim: księgi ocen 1945 - 1946 pol.
203 Księga kasowa obozu letniego w Kolonii 1948 - 1948 pol.
204 Polska Szkoła Powszechna w Greven: księga ocen 1948 - 1949 pol.
205 Polska Szkoła Powszechna w Lintorf: księga ocen 1949 - 1950 pol.
206 Polska Szkoła Powszechna w Munster: księga ocen 1948 - 1949 pol.
207 Polska Szkoła Powszechna Rheda: księgi ocen 1947 - 1950 pol.
208 Dokumentacja kursu dla niewykwalifikowanych przedszkolanek w tym program kursu, zaświadczenia o jego ukończeniu 1948 - 1949 pol.
209 Pamiętnik ucznia Edwarda Błaszkiewicza ze szkoły w D.P. Camp Niederlahnstein 1949 - 1950 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: Centralna Komisja Porozumiewawcza Związków Zawodowych
210 Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: sprawozdania ze szkoleń zawodowych, programy szkoleń, okólniki w sprawie szkoleń 1946 - 1949 pol.
211 Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: sprawozdania ze szkoleń przeprowadzanych w szkołach zawodowych, programy szkoleń 1947 - 1949 pol.
212 Sekretariat Okręgowy Związków Zawodowych- Referat Szkolenia Zawodowego: sprawozdania miesięczne z kursów językowych i zawodowych, organizacja i rekrutacja dot. szkoleń, programy kursów 1947 - 1947 pol.
213 Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: protokoły ze Zjazdu Delegatów Centralnej Komisji, okólniki, korespondencja 1945 - 1947 pol.
214 Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: programy szkoleń zawodowych i kursów, różne materiały szkoleniowe, czyste druki zaświadczeń i świadectw 1946 - 1947 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Pozostałe sprawy dotyczące szkolnictwa
215 Korespondencja Wydzialu Młodzieży w sprawach dotyczących szkolnictwa 1945 - 1947 pol.
216 Fundusz Oświaty Polskiej- korespondencja 1948 - 1948 pol.
217 Materiały Podkomisji Oświatowej- protokoły z zebrań, informacje prasowe dot. szkolnictwa 1945 - 1946 pol.
218 Wyciągi informacji prasowych dotyczących szkolnictwa powszechnego w Niemczech. Wykaz szkół średnich na terenie Niemiec 1945 - 1946 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Zrzeszenie Artystów Scen Polskich
219 Statut, program pracy Zrzeszenia, korespondencja 1946 - 1947 pol.
220 Korespondencja Zrzeszenia z Wydziałem Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego, sprawozdania z działalności Zrzeszenia, druki ulotne informujące o różnych wydarzeniach kulturalnych 1946 - 1947 pol.
221 Spis zespołów teatralnych i muzycznych należących do Zrzeszenia, korespondencja i sprawozdania z działalności Zrzeszenia 1946 - 1947 pol.
222 Programy różnych przedstawień, maszynopisy różnych utworów, wyciągi informacji prasowych dot. wydarzeń kulturalnych 1946 - 1948 pol.
223 Druki ulotne i plakaty informujące o różnych wystawach, programy koncertów i różnych spotkań, katalogi wystaw 1946 - 1949 polski, niemiecki, angielski
224 Teatr Zjednoczenia Polskiego "Miniatury": rozliczenia, repertuary przedstawień, umowa między Zjednoczeniem Polskim a kierownikiem Teatru 1948 - 1948 pol.
225 Wystawa Sztuki Polskiej na Obczyźnie- Brunświk: druki ulotne informujące o wystawie, katalog wystawy 1946 - 1946 pol.
226 Programy różnych koncertów, akademii i wystaw; wycinki informacji prasowych na ich temat 1945 - 1947 polski, niemiecki
227 Informacje prasowe o różnych wydarzeniach kulturalnych 1946 - 1947 pol.
228 Program i przebieg obchodów uroczystości Święta 3 Maja w obozie w Frenblick w Osnabruck 1948 - 1948 pol.
229 Korespondencja w sprawach kultury dotycząca teatrów, czytelni, organizacji koncertów itd. 1947 - 1948 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Zrzeszenia Wydawców i Księgarzy w Strefie Brytyjskiej
230 Statut Zrzeszenia, sprawozdania z zebrań Zrzeszenia, korespondencja m.in. z Centralnym Komitetem Spraw Szkolnych i Oświatowych, Wydziałem Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego 1945 - 1947 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Księgarnia Społeczna Zjednoczenia Polskiego
231 Potwierdzenia odbioru książek rozsyłanych przez Zjednoczenie 1946 - 1946 pol.
232 Katalogi książek Księgarni Społecznej Zjednoczenia Polskiego, cenniki książek, korespondencja 1946 - 1947 pol.
233 Korespondencja ogólna Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia Polskiego z Księgarniami Społecznymi na terenie strefy brytyjskiej 1947 - 1948 pol.
234 Remanent Księgarni Społecznej w Hanowerze 1948 - 1949 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Prasa: sprawy ogólne dotyczące prasy
235 Korespondencja Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia Polskiego w sprawach dot. wydawnictw prasowych 1947 - 1948 pol.
236 Korespondencja Wydziału Informacyjno- Prasowego w sprawach dot. wydawnictw prasowych 1945 - 1947 pol.
237 Ankiety i kwestionariusze prasowe Wydziału Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego 1947 - 1947 pol.
Zjednoczenie Polskie na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec: Sytuacja uchodźców w strefie amerykańskiej
238 Nastroje wśród uchodźców, stan moralny, problemy z przestępczością- wyciągi informacji prasowych, raporty 1945 - 1948 polski, angielski
239 Materiały obrazujące życie uchodźców- wyciągi informacji prasowych, wycinki prasowe 1946 - 1947 polski, angielski
240 Naciski i nadużycia władz okupacyjnych oraz U.N.R.R.A. w stosunku do wysiedleńców (wyciągi informacji prasowych) 1946 - 1946 polski, angielski
241 Materiały dot. spraw zatrudnienia i szkolenia uchodźców. Wyciągi informacji prasowych dot. stosunku Niemców do wysiedleńców 1946 - 1946 polski, angielski
242 Raporty o uchylaniu się od pracy Polaków 1941 - 1941 polski, niemiecki
243 Przepisy i niemieckie prawo sądowe, regulaminy m.in.: Wyższego Sadu Obywatelskiego w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec, Obozowego Sądu Obywatelskiego 1946 - 1948 polski, niemiecki
244 Sąd Obywatelski w Adelheide- repertorium na rok 1946 1946 - 1946 pol.
245 American Polish War Relief US Zone Delegation: pomoc dla uchodźców ze strony Rady Polonii Amerykańskiej- miesięczne wykazy przydziałów 1948 - 1952 polski, angielski
246 Dokumentacja z działalności Komitetu Pomocy Uchodźcom w Monachium- korespondencja i pokwitowania przydziałów różnych towarów 1948 - 1950 polski, angielski
247 Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- przydziały dla uchodźców za pośrednictwem Caritas 1948 - 1952 polski, angielski
248 Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- kartki i listy kierowane do Caritas z prośbami o pomoc, pokwitowania przydziałów 1948 - 1950 polski, niemiecki, angielski
249 Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- korespondencja, głównie prośby o pomoc 1948 - 1950 polski, niemiecki
Zjednoczenie Polskie na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec: Organizacja Zjednoczenia
250 Statut Zjednoczenia i protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Zjednoczenia 1947 - 1948 pol.
251 Protokoły z posiedzeń Zarządu Zjednoczenia, pisma okólne, komunikaty bieżące 1946 - 1947 pol.
252 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej Zjednoczenia 1947 - 1948 pol.
253 Statuty, protokoły, sprawozdania 1949 - 1949 pol.
254 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Zjednoczenia 1947 - 1950 pol.
255 Protokoły z posiedzeń Rady Zjednoczenia i Zarządu Zjednoczenia 1946 - 1948 pol.
256 Pisma okólne, sprawozdania z działalności Zjednoczenia za rok 1948, korespondencja 1947 - 1949 pol.
257 Pisma okólne Zjednoczenia 1950 - 1950 pol.
258 Dokumentacja Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia: zarządzenia, korespondencja 1945 - 1947 polski, angielski
259 Referat Osiedleńczy Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja dot. uchodźców polskich, osiedlania się i emigracji 1947 - 1948 pol.
260 Kopie okólników Referatu Informacyjno- Prasowego Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia i Głównego Referatu Osiedleńczego Zjednoczenia 1947 - 1947 pol.
261 Okólniki Głównego Referatu Osiedleńczego oraz egzemplarze "Biuletynu Osiedleńczego" 1947 - 1947 pol.
262 Sprawy dot. emigracji wysiedleńców do Stanów Zjednoczonych- materiały informacyjne, korespondencja, omówienia przygotowywane przez Komitet dla Spraw Wysiedleńców Polskich 1948 - 1948 polski, angielski
263 Sprawy dot. emigracji wysiedleńców do Argentyny 1946 - 1948 pol.
264 Emigracja do Francji 1947 - 1948 polski, angielski
265 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie okólników Zrzeszenia, sprawozdania z działalności, kopie wykazu ośrodków polskich w Bawarii Północnej, kopie statutu Zjednoczenia Polskiego 1946 - 1946 pol.
266 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: protokoły z posiedzeń Zarządu Zrzeszenia 1946 - 1947 pol.
267 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: m.in. protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu, zestawienia wpływów i wydatków 1947 - 1947 pol.
268 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie protokołów z posiedzeń Prezydium Zarządu Zrzeszenia 1946 - 1947 pol.
269 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie pism okólnych, korespondencja przesyłana z ośrodków polskich z terenu Bawarii Północnej 1947 - 1949 pol.
270 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja prawna obowiązująca w mieście Durzyn: statut organizacyjny władz samorządowych, regulaminy Rady Miejskiej, Policji itd. 1945 - 1945 pol.
271 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Zarządu Miejskiego w Durzynie: protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, obwieszczenia, druki ulotne 1946 - 1947 pol.
272 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Zarządu Miejskiego w Durzynie: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1945 - 1945 pol.
273 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Obóz w Amberg: protokoły z zebrań Polaków mieszkających w Ambergu oraz protokoły z posiedzeń Rady obozowej; sprawozdania Zarządu Koła Polskich Weteranów w Ambergu 1948 - 1951 pol.
274 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Polskiego Biura Informacyjnego w Dingolfing dot. sytuacji w różnych obozach 1945 - 1949 pol.
275 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej i Szwabii- sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej oraz kopie sprawozdań z działalności Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej i Szwabii 1945 - 1948 pol.
276 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej- korespondencja Obozu Polskiego w Inglostadt, głównie Oddziału Opieki Szkolnej 1946 - 1947 pol.
277 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- statut i dokumentacja Komitetu Obozowego Ośrodka Polskiego im. M. Kopernika w Ludwigsburgu 1948 - 1949 pol.
278 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja Komitetu Obozowego Ośrodka Polskiego im. M. Kopernika w Ludwigsburgu: komunikaty, ogłoszenia obozowe, korespondencja 1946 - 1950 pol.
279 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Księga protokołów Rady Obozowej im. M. Kopernika w Ludwigsburgu 1947-1950 1947 - 1950 pol.
280 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja Ośrodka Polskiego w Ludwigsburgu 1947 - 1947 pol.
281 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Księga protokołów z zebrań Zarządu Ośrodków Polskich: im. J. Paderewskiego w Ulm i im. M. Kopernika w Ludwigsburgu 1945 - 1950 pol.
282 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Ośrodek Polski "Koszary Poartyleryjskie" Schwaebisch Gmuend: korespondencja, przydziały obozowe, pokwitowania 1945 - 1947 pol.
283 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja obozu w Rotweg 1946 - 1947 polski, angielski
284 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- protokoły zebrań Zarządu i posiedzeń Prezydium, wykazy i sprawozdania, statystyka 1947 - 1949 pol.
285 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- Referat Osiedleńczy, w tym dokumentacja Okręgowego Komitetu Polskiego w Kassel 1947 - 1948 pol.
286 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- Referat Osiedleńczy: dokumentacja dot. emigracji do Argentyny 1947 - 1948 pol.
287 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja Zrzeszenia, głównie korespondencja 1947 - 1949 pol.
288 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja Zrzeszenia, pisma okólne 1947 - 1948 polski, niemiecki
289 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- korespondencja i dokumentacja łączności pomiędzy Ośrodkami 1947 - 1948 pol.
290 Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja dot. organizacji społecznych i zawodowych 1947 - 1948 pol.
 
291 Statut Zrzeszenia oraz Wykaz protokołów, statutów, deklaracji i najważniejszych pism Zrzeszenia 1946 - 1949 pol.
292 Dziennik podawczy Zrzeszenia 1946 - 1947 pol.
293 Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in. 1946 - 1947 pol.
294 Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in. 1947 - 1947 pol.
295 Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in. 1948 - 1948 pol.
296 Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy brytyjskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia, cz. I 1946 - 1949 pol.
297 Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy brytyjskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia, cz. II 1946 - 1949 pol.
298 Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy amerykańskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia 1946 - 1949 pol.
299 Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy francuskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia 1946 - 1949 pol.
300 Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków 1946 - 1947 pol.
301 Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków 1947 - 1948 pol.
302 Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków 1948 - 1949 pol.
303 Okręg Westfalia i Nadrenia- Zarząd Koła w Solingen: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków 1945 - 1949 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Syndykat Dziennikarzy Polskich w byłej Rzeszy
304 Statut Syndykatu 1946 - 1946 pol.
305 Protokoły z posiedzeń Zarządu Syndykatu 1946 - 1948 pol.
306 Komunikaty wewnętrzne i korespondencja Syndykatu 1946 - 1949 pol.
307 Korespondencja Komitetu Organizacyjnego Syndykatu 1946 - 1946 pol.
308 Dokumentacja I- go Walnego Zjazdu członków Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Eppstein w dn. 10 i 11 lutego 1946 r. 1945 - 1946 pol.
309 Dokumentacja II- go Walnego Zjazdu członków Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Eppstein w dn. 22 i 23 lutego 1947 r. 1947 - 1947 pol.
310 Komunikaty prasowe i zawiadomienia dla członków Syndykatu 1946 - 1948 pol.
311 Podania i życiorysy przyszłych członków Syndykatu 1946 - 1946 pol.
312 Arkusze ewidencyjne dziennikarzy 1946 - 1946 pol.
313 Sąd Koleżeński Syndykatu: protokoły z posiedzeń Sądu, korespondencja w sprawach przez Sąd prowadzonych 1945 - 1946 pol.
314 Sąd Koleżeński Syndykatu: sprawa Mieczysława Kruka- Rostańskiego 1947 - 1947 pol.
315 Arbitraż Syndykatu w sprawie Związku Wydawców i Księgarzy Polskich Zagranicą a ks. mjr Warszawskim 1946 - 1947 pol.
316 Korespondencja Syndykatu z Radą Naczelną Zjednoczenia Polskiego w Niemczech 1946 - 1948 pol.
317 Korespondencja ogólna Syndykatu 1945 - 1949 pol.
318 Korespondencja ogólna Syndykatu 1946 - 1946 pol.
319 Korespondencja ogólna Syndykatu z okresu 15 maja 1946 do 16 lipca 1946 1946 - 1946 pol.
320 Korespondencja ogólna Syndykatu 1947 - 1947 pol.
321 Korespondencja ogólna Syndykatu 1946 - 1948 pol.
322 Korespondencja ogólna Syndykatu 1946 - 1949 pol.
323 Korespondencja dot. przesyłek "Przeglądu Prasy Niemieckiej" 1946 - 1946 pol.
324 Korespondencja Syndykatu z Polską Radą Zawodową 1947 - 1948 pol.
325 Kontakty polsko- ukraińskie: korespondencja 1946 - 1947 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Wydawnictwa prasowe
326 Spis prasy polskiej w Niemczech 1945 - 1948 pol.
327 Wyciągi informacji prasowych, wykazy tytułów prasowych 1946 - 1946 pol.
328 Wyciągi informacji prasowych 1945 - 1948 pol.
329 Wyciągi informacji prasowych dot. ograniczeń, zawieszeń i likwidacji wydawnictw prasowych 1946 - 1946 pol.
330 Wycinki prasowe z okresu od 23 III 1944 do 28 VI 1945 1944 - 1945 polski, niemiecki, angielski
331 Tygodnik "Kronika": korespondencja ogólna redakcji Kroniki 1945 - 1948 polski, niemiecki
332 Tygodnik "Kronika": korespondencja ogólna redakcji Kroniki 1946 - 1948 polski, niemiecki
333 Tygodnik "Kronika": korespondencja redakcji Kroniki z różnymi instytucjami 1947 - 1948 pol.
334 Tygodnik "Kronika": korespondencja redakcji Kroniki w sprawach wydawniczych 1947 - 1949 pol.
335 Tygodnik "Kronika": korespondencja w sprawach sublicencji Kroniki 1946 - 1948 polski, angielski
336 Tygodnik "Kronika": korespondencja Józefa Białasiewicza- redaktora Kroniki 1946 - 1949 polski, angielski
337 Tygodnik "Kronika": korespondencja Klaudiusza Hrabyka- redaktora Kroniki 1947 - 1949 pol.
338 Tygodnik "Kronika": listy do redakcji Kroniki 1946 - 1948 pol.
339 Tygodnik "Kronika": listy do redakcji Kroniki z okresu od grudnia 1946 do marca 1948 1946 - 1948 pol.
340 Tygodnik "Kronika": różna korespondencja 1946 - 1949 pol.
341 Miesięcznik "Wolność i Lud": korespondencja Komisji Prasowej Stronnictwa Ludowego "Wolność" dot. miesięcznika 1948 - 1948 pol.
342 Czasopismo "Głos Ojczyzny": korespondencja wydawnictwa m.in. ze Zjednoczeniem Polskim 1945 - 1945 pol.
343 Czasopismo "Głos Ojczyzny": korespondencja dot. spraw wydawniczych 1945 - 1946 polski, niemiecki
344 Tygodnik obozowy "Ojczyste Słowo": materiały dot. likwidacji tygodnika w Murnau 1946 - 1947 pol.
345 Czasopismo "Pismo Żołnierza": korespondencja dot. publikacji pisma w Norymberdze 1945 - 1946 polski, angielski
 
346 Statut, regulamin organizacyjny, korespondencja Zrzeszenia 1945 - 1946 pol.
347 Plakaty informujące o wystawach, programy spotkań, odczytów, katalogi księgarskie, różne druki informacyjne 1945 - 1947 pol.
348 Wydawnictwa polskie: katalogi i cenniki książek 1946 - 1948 pol.
349 Różna korespondencja w sprawach wydawniczych 1946 - 1947 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
350 Statut Stowarzyszenia, materiały ze Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w Londynie z dn. 23 V 1946 r. oraz korespondencja Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w brytyjskiej strefie okupacyjnej 1946 - 1948 pol.
351 Materiały władz i ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej na III Zjazd Oddziału Stowarzyszenia w dniach 26-28 IV 1949 1946 - 1949 pol.
 
352 Statut Związku, regulamin, deklaracja ideowa, okólniki, rezolucje, korespondencja Koła w Monachium- z terenu amerykańskiej strefy okupacyjne 1946 - 1948 pol.
353 Korespondencja Związku z terenu brytyjskiej strefy okupacyjnej 1946 - 1948 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Organizacja byłych Polskich Wartowników
354 Centralny Komitet Organizacyjny Organizacji byłych Wartowników: okólniki, memoriały, wycinki prasowe 1946 - 1947 pol.
355 Kompanie wartownicze: materiały propagandowe, wycinki prasowe, biuletyny 1946 - 1947 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Stowarzyszenie Techników Polskich na Obczyźnie
356 Zrzeszenie Kół Techników Polskich w strefach brytyjskiej i amerykańskiej: statuty, komunikaty, wnioski z zebrań 1946 - 1947 pol.
357 Zjazd Stowarzyszeń Techników Polskich na Obczyźnie w Brukseli w dn. 19-23 V 1946 1946 - 1946 pol.
 
358 Korespondencja Związku, protokoły z posiedzeń, komunikaty 1945 - 1948 pol.
359 Biuletyny Związku- numery 2 i 3 1948 - 1948 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Związek Polaków w Niemczech
360 Materiały ogólno- organizacyjne Związku 1946 - 1946 pol.
361 Materiały ze Zjazdu, wycinki prasowe 1946 - 1946 pol.
362 Sprawozdania Związku Polaków w Rendsburgu, Hamburgu i Lubece 1945 - 1945 pol.
 
363 Korespondencja Towarzystwa 1948 - 1949 pol.
364 Korespondencja PCK 1945 - 1946 pol.
365 Komitet Społeczny Żołnierzy II Korpusu we Włoszech: korespondencja i przydziały darów Żołnierzy II Korpusu do obozów w Niemczech 1946 - 1947 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
366 Korespondencja, druki ulotne 1946 - 1947 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Sprawy związane ze szkolnictwem wyższym
367 Dokumentacja Związku Studentów Polskich w brytyjskiej strefie okupacyjnej 1945 - 1948 polski, niemiecki
368 Dokumentacja dot. studentów z terenu wszystkich stref okupacyjnych oraz Austrii i Szwajcarii 1945 - 1948 polski, niemiecki
369 Dokumentacja Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esselingen 1946 - 1947 pol.
370 Dokumentacja dot. sprawy Polskiego Ośrodka Studiów w Hamburgu 1947 - 1948 pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Sprawy związane z Kościołem
371 Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za I i II półrocze 1949 1949 - 1949 polski, niemiecki, angielski
372 Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za II półrocze 1950 1950 - 1950 polski, niemiecki, angielski
373 Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za rok 1951 1951 - 1951 polski, niemiecki, angielski
374 Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja z lat 1950-1951 1950 - 1951 polski, niemiecki, angielski
375 Duszpasterstwo Katolickie w Monachium i okolicy pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli: korespondencja 1947 - 1947 polski, niemiecki, angielski
376 Duszpasterstwo Katolickie w Monachium i okolicy pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli: korespondencja 1948 - 1948 polski, niemiecki, angielski
377 Adresy księży pracujących w brytyjskiej strefie okupacyjnej, kazania opracowane przez Duszpasterstwo IV Obwodu- Brunszwik, druki ulotne, obrazki, pamiątki I Komunii św. 1945 - 1948 polski, niemiecki, angielski
378 Akta Slavik Methodist Church w Monachium: korespondencja Rev. pastora Aleksandruka 1948 - 1949 polski, angielski
Uchdźcy Polscy poza granicami brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec
379 Akta organizacyjne Związku Polaków w Austrii 1945 - 1949 pol.
380 Dokumentacja Związku Polaków w Austrii dot. spraw szkolnictwa, przedszkoli, imprez kulturalnych, m.in. Obóz w St. Martin pod Willach oraz szkoły polskie w Linzu 1945 - 1946 pol.
381 Dokumentacja Związku Polaków w Austrii dot. szkolnictwa- głównie korespondencja 1948 - 1949 pol.
382 Dokumentacja Związku Polaków na terenie francuskiej strefy okupacyjnej w Austrii: korespondencja, wycinki prasowe dot. sytuacji w Austrii 1946 - 1949 pol.
383 Korespondencja nadawana z Francji, Belgii i Szwajcarii 1948 - 1948 pol.
384 Korespondencja i dokumentacja działalności Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego w Brukseli 1947 - 1948 pol.
385 Związek Dziennikarzy RP w Londynie: statut Związku, protokoły z zebrań, korespondencja 1946 - 1948 pol.
386 Uchodźcy Polscy w Niemczech- materiały różne 1945 - 1949 pol.
Obóz Polskich Oficerów w Murnau
387 "Document Of Shame"- relacja z tragicznych wydarzeń w obozie w Murnau 1947 - 1947 ang.
388 Trzy książki kasowe Delegatury II Korpusu w Murnau 1945 - 1947 pol.
389 Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (I) 1945 - 1946 pol.
390 Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (II) 1945 - 1946 pol.
391 Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (III) 1945 - 1946 pol.
392 Spis oficerów b. jeńców wojennych zarejestrowanych w O.P.O. (Obozie Polskich Oficerów) Murnau 1946 - 1946 pol.
393 Spis szeregowych b. jeńców wojennych zarejestrowanych w O.P.O. Murnau 1946 - 1946 pol.
394 Spis b. jeńców wojennych żołnierzy kobiet A.K. zarejestrowanych w O.P.O. Murnau 1946 - 1946 pol.
395 Dane liczebne b. Oflagu VII A Murnau według stopni wojskowych 1945 - 1945 pol.
396 Księga ewidencyjna oficerów i chorążych zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjna Obozu Ofic. VII A Murnau 1945 - 1946 pol.
397 Wykaz imienny kompanii szeregowych. Oflag VII A Murnau 1945 - 1946 pol.
398 Wzory druków wykonanych w O.P.O. Murnau 1945 - 1945 polski, angielski
399 Wykazy i protokoły akt przesłanych do archiwum do Londynu, akt wydzielonych i spalonych 1946 - 1946 pol.
400 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Alachimowicza Janusza 1944 - 1944 pol.
401 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Budzińskiego Maksymiliana 1941 - 1941 pol.
402 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Ciężkiego Stanisława 1941 - 1941 pol.
403 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Dawida Seweryna 1943 - 1943 pol.
404 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Feiaszka Władysława 1945 - 1945 pol.
405 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Gotkontta Jana 1945 - 1945 pol.
406 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa rotm. Koryatowicza Wacława 1941 - 1941 pol.
407 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Kowalskiego Franciszka "Rocha" 1940 - 1942 pol.
408 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Kurka Franciszka 1944 - 1944 pol.
409 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Lutostańskiego Władysława 1945 - 1947 pol.
410 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Mikulskiego Jana 1945 - 1946 pol.
411 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Piątkowskiego Bolesława 1940 - 1945 pol.
412 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Sockiego Kazimierza 1941 - 1941 pol.
413 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Szczurkiewicza Stanisława 1942 - 1942 pol.
414 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Sztefka Franciszka 1944 - 1944 pol.
415 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. kawalerii Szulczewskiego Adama 1941 - 1944 pol.
416 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Wierzbowskiego Stefana 1940 - 1941 pol.
417 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa mjr. Willmanna Wiktora 1940 - 1946 pol.
418 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Wirzyszczyńskiego Bogdana 1941 - 1944 pol.
419 Materiały do opracowania zagadnienia żydowskiego zebrane w b. Oflagu VII A Murnau (I) (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1945 - 1946 polski, rosyjski
420 Materiały do opracowania zagadnienia żydowskiego zebrane w b. Oflagu VII A Murnau (II) (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1945 - 1946 polski, rosyjski
421 "Masoneria a polska inteligencja"- referaty krążące w b. Oflagu VII A Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1945 - 1946 pol.
422 "Czy to koszmarny sen?- nie, to rzeczywistość"- cykl referatów z b. Oflagu VII A Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1945 - 1946 pol.
423 Brudnopis opracowania dot. Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1945 - 1946 pol.
Polski Obóz D.P. "F" w Inglostadt
424 Załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1947 - 1949 pol.
425 Załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1946 - 1949 pol.
426 Załączniki do 4- tej części opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1948 - 1950 pol.
427 Duplikaty ważniejszych aktów Koła S.P.W. 601- materiał do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1947 - 1948 pol.
428 Duplikaty ważniejszych aktów obozu D.P. "F" w Inglostadt- materiał do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1947 - 1950 pol.
429 Odpisy ważniejszych aktów obozu D.P. "F" w Inglostadt- załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna"- nie ujęte jeszcze w tekście opracowania (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1948 - 1950 pol.
430 Wycinki z prasy polskiej (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa) 1949 - 1949 pol.
431 Protokoły z Nadzwyczajnych Walnych Zebrań mieszkańców Obozu "F" w Inglostadt 1947 - 1949 pol.
432 Protokoły z posiedzeń Zarządu Obozu "F" w Inglostadt 1947 - 1949 pol.
433 Materiały Komisji Wyborczych z przeprowadzanych wyborów do władz obozu 1947 - 1949 pol.
434 Akta Komisji- Likwidacyjno- Rewindykacyjnej Obozu "F" Inglostadt dot. inwentarza ruchomego obozu 1948 - 1950 pol.
435 Dokumentacja w sprawie własności biblioteki Obozu "F" Inglostadt oraz dokumentacja Oddziału Opieki Szkolnej Obozu "F" Inglostadt 1945 - 1950 pol.
436 Akta różnych spraw personalnych rozstrzyganych przez obozowy wymiar sprawiedliwości 1946 - 1950 pol.
437 Akta Komitetu Opieki nad grobami zmarłych żołnierzy polskich przy Obozie "F" Inglostadt 1947 - 1950 polski, niemiecki
438 Pozostałe w Obozie "F" Inglostadt akta po P.O.W. I O.P.O Murnau i Inglostadt z 1945 i 1946 r. 1945 - 1946 pol.
439 Księga kasowa Polskiego Obozu "F" Inglostadt 1949 - 1950 pol.
440 Księga papierosowa Polskiego Obozu "F" Inglostadt 1948 - 1950 pol.
441 Księga główna- dziennik 1945 - 1946 pol.
Materiały przekazane przez różne osoby prywatne i instytucje
442 Wykaz jeńców wojennych w obozach w Niemczech, ułożony na podstawie zgłoszeń w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 1941- oflagi. (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1941 - 1941 pol.
443 Wykaz jeńców wojennych w obozach w Niemczech, ułożony na podstawie zgłoszeń w miesiącu styczniu i pierwszej połowie lutego 1942- oflagi i stalagi. Lista uzupełniająca do wykazu z 1941 r. (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1941 - 1942 pol.
444 Wykazy paczek wysłanych do jeńców wojennych w Niemczech (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1941 - 1942 fr.
445 Wykazy paczek wysłanych do jeńców wojennych w Niemczech (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1942 - 1943 fr.
446 Notes zawierający wykaz wysłanych paczek do jeńców polskich (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1944 - 1944 pol.
447 Zestawienia rachunkowo- kasowe oraz sprawozdania z działalności finansowej Delegatury P.C.K. W Stambule (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule) 1944 - 1944 pol.
448 Korespondencja Felicji Krance z jeńcami wojennymi w latach 1943-1946 1943 - 1946 pol.
449 Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego Flossenburg (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka) 1946 - 1947 pol.
450 Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego w Dachau (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka) 1945 - 1945 pol.
451 Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego w Mauthausen (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka) 1946 - 1946 pol.
452 Protokół z przesłuchania świadka w sprawie egzekucji oficerów polskich oraz zdjęcia z Murnau, Dachau Mauthausen, Oświęcimia (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka) 1946 - 1946 pol.
453 Obozy polskich jeńców wojennych (Materiały przekazane przez Domana Rogoyskiego) 1946 - 1946 polski, angielski
454 Kwestionariusze ewidencyjne przyszłych czlonków Stowarzyszenia Polskich Weteranów, Listy b. wojskowych polskich zgłaszających się w zgrupowaniach wojskowych (Materiały przesłane przez Polish- American Association of Wisconsin) 1949 - 1949 polski, angielski
455 Kopia artykułu J. Kucharskiego "Correspondence of P.O.W. from Polish Forces in Exile W.W. II 1949 - 1949 ang.
456 Druki administracyjne, odezwy, plakaty, ogłoszenia, teksty widowiskowe, egzemplarze modlitewników 1946 - 1950 pol.
457 Dokumentacja Ośrodka Polskiego im. S. Starzyńskiego Zuffenhausen, głównie kwity kasowe 1947 - 1947 pol.
458 Księga kasowa. Akta Zuffenhausen 1947 - 1947 pol.
459 Księga raportów policyjnych 1945 - 1945 pol.
460 Książka kasowa Sekretariatu Spraw Polskich na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec 1945 - 1946 pol.
461 Książka kasowa: Fundusz Oświatowy. Sumy przechodnie. Fundusz Sportowy 1946 - 1946 pol.
462 Obozy jeńców- duplikaty 1939 - 1950 pol.
463 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.I 1945 - 1950 pol.
464 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.II 1945 - 1950 pol.
465 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.III 1945 - 1950 pol.
466 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.IV 1945 - 1950 pol.
467 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.V 1945 - 1950 pol.
468 Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.VI 1945 - 1950 pol.
469 Kserokopie dokumentów dotyczących polskich organizacji w Niemczech. - pol.
470 Ks. Edmund Chart „Spis pomordowanych Polaków w Obozie Koncentracyjnym w Dachau”. 1946 - 1946 pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech
471 Zjednoczenie Polskie Na Terenie Okupacji Brytyjskiej w Niemczech: „Biuletyn Prasowy”. 1948 - 1949 pol.
 
472 Tygodnik Obozu Polskiego we Fritzlar "Ogniow", egzemplarze. 1945 - 1946 polski
473 Album pamiątkowy Stowarzyszenia Polskich Weteranów, Koła nr 601 Inglostadt. 1946 - 1949 polski
474 Kolaże fotograficzne dot. życia Polaków w Niemczech. 1946 - 1946 polski
475 Korespondencja z obozu w Muranu. b.d. - b.d. niemiecki
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs