Zespół archiwalny nr 025

Wojny Polskie
1914-1984
Dzieje twórcy: Kolekcja materiałów związanych z: Legionami Polskimi, wojną polsko - bolszewicką, kampanią wrześniową, Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, powstaniem warszawskim, Rządem Polskim w Londynie.
Zawartość: Relacje, wspomnienia, sprawozdania, raporty dotyczace działań wojsk polskich w kampaniach 1914-1945. Opracowania, wycinki i artykuły prasowe dotyczące kampanii wojennych i polskich formacji zbrojnych. Mapy, plany sytuacyjne rozmieszczenia wojsk w poszczególnych bitwach. Fotografie, dokumentacja obchodów rocznicowych.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1"Materiały do zagadnienia organizacji Naczelnych Władz Sił Zbrojnych", opracowanie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie1952 - 1952pol.
2Rota przysięgi Wojska Polskiego; organizacja batalionu 1 Dywizji Piechoty Legionów, 1, 5 i 6 pułku piechoty Legionów J. Piłsudskiego; warunki przyjęcia do Polskiego Korpusu Przysposobienia; list St. Biegańskiego do W. Jedrzejewicza1939 - 1971pol.
3Organizacja Sztabu Generalnego1918 - 1918pol.
4"Wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawach organizacji naczelnych władz wojskowych oraz relacja Pani Marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej", publikacja Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie1952 - 1952pol.
5Organizacja Sztabu Generalnego; rozkaz dzienny nr 203 Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1.IX.1919 r.1918 - 1919pol.
6Kopia artykułu o Polskiej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego z periodyku "Campaigns"1984 - 1984pol.
7Korespondencja J. Lipskiego dot. Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie; projekt memoriału, wycinki prasowe1951 - 1956polski, angielski
8Umowy wojskowe: polsko - brytyjska, polsko - sowiecka, polsko - francuska; protokoły polsko - francuskich rozmów sztabowych w Paryżu, w maju 1939 r.1939 - 1941polski, angielski, francuski
9Materiały do historii wojny 1918-1920 wycinki prasowe, tekst ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom WP, instrukcje, regulaminy1918 - 1920pol.
10Świadczenia rzeczowe wojenne1919 - 1920pol.
11Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych; tekst Ustawy o świadczeniach wojennych1919 - 1920pol.
12Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych; tekst Ustawy o świadczeniach wojennych1919 - 1920pol.
13Świadczenia rzeczowe wojenne: zestawienia obowiązujących norm prawnych1919 - 1920pol.
14Świadczenia rzeczowe wojenne; sprawozdania komisji wojskowych1919 - 1920pol.
15Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"1920 - 1920pol.
16Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"1920 - 1920pol.
17Opracowanie: "Konflikt polsko - litewski w 1920 roku"wraz z załączonymi: listami strat, korespondencją, odpisami meldunków, umów1920 - 1920pol.
18Materiały do publikacji "Wyprawa kijowska 1920"1920 - 1920pol.
19Bitwa warszawska, 1920 artykuły m.in.. Charlesa de Gaulle`a, wspomnienia o bitwie gen. Wł. Bortnowskiego; mapy sytuacyjne, wycinki prasowe1953 - 1970pol.
20Bitwa warszawska, 1920 relacje gen.dywizji T. Piskora, wycinki prasowe1936 - 1951pol.
21Szkice do bitwy warszawskiej, 1920 wycinki prasowe, maszynopis odpowiedzi na artykuł M. Kyci pt. Gen. Rozwadowski; dokument podróży z 1920 r.1920 - 1972pol.
22Operacja warszawska, 1920. Manewr nad Wieprzą notatki, plany sytuacyjne rozlokowania wojsk, wycinki prasowe1920 - 1920pol.
23Ordre de Bataille porządek bitwy z dnia 1 marca 1921 r.1921 - 1921pol.
24Wyjątek ze wspomnień wojennych 1920 r. kpt. T. Sariusza-Bielskiego1920 - 1920pol.
25"Akcja na Dźwińsk" - dziennik bojowy Dowództwa Grupy gen. Śmigłego-Rydza. Akcja "Zima"1919 - 1919pol.
26Raporty dla Dowództwa Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego o zdobyciu Dźwińska1920 - 1920pol.
27Raporty dla Dowództwa Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego1920 - 1920pol.
28Rozszerzenie operacji do linii krańcowej Drissa - jez. Osweja - dziennik bojowy Dowództwa Grupy gen. Śmigłego-Rydza1920 - 1920pol.
29"Wojna polsko - bolszewicka". Szkice plany sytuacyjne rozmieszczenia wojsk, ordre de bataille w ugrupowaniu bojowym grupy gen. ppor. Śmigłego1919 - 1920pol.
30"Wojna polsko - bolszewicka". Załączniki do wstępu plany sytuacyjne rozmieszczenia wojsk, plany koncentracji wojsk, raporty1919 - 1920pol.
31"Wojna polsko - bolszewicka". Rozkazy operacyjne (własne)1919 - 1920pol.
32"Wojna polsko - bolszewicka". Rozkazy operacyjne (władz przełożonych)1919 - 1920pol.
33"Operacja zima" Mariana Henryka Serejskiego1919 - 1920pol.
34"Operacja zima" Mariana Henryka Serejskiego korespondencja pomiędzy Wojskowym Biurem Historycznym a Ministerstwem Spraw Zagranicznych nt. publikacji materiałów w pracy1938 - 1938pol.
35"Zima" - akcja na Dźwińsk. Łotysze korespondencja pomiędzy szefem Sztabu Generalnego i Ministrem Spraw Wojskowych, wywiad z gen. Rydzem-Śmigłym, oznaki armii łotewskiej, raporty, komunikaty informacyjne1919 - 1922pol.
36"Zima" - akcja na Dźwińsk. "Podstawy i cele sojuszu polsko - łotewskiego z r. 1919-1920" Mariana Henryka Serejskiego1938 - 1938pol.
37"Zima" - akcja na Dźwińsk. Dziennik bojowy dowództwa grupy gen. Śmigłego - Rydza pt. "Przedwstępne przygotowania do akcji na Dźwińsk raporty informacyjne, rozkazy informacyjne1920 - 1920pol.
38"Uwagi o cechach operacyjnych północno - wschodniego teatru wojennego w oświetleniu historycznym" opracowanie mjr sztab. gen. Bolesława Zawadzkiego1920 - 1920pol.
39"Wyprawa grupy operacyjnej generała ppor. Rydza-Śmigłego w kierunku na Połock w okresie drugiej połowy października i pierwszej listopada roku 1919 /Zarządzenia Dowództwa i przebieg akcji/1919 - 1920pol.
40Dziennik Dowództwa Grupy Operacyjnej: Generała Majewskiego, Generała Śmigłego-Rydza, Generała Babiańskiego, Generała Zygadłowicza, Pułkownika bryg. Kópczyńskiego1919 - 1919pol.
41Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" (części: armia, przygotowania do obrony na przedmościu Warszawy; armia w dniu 13.VIII przebieg działań; armia w dniu 14.VIII przebieg działań)1920 - 1920pol.
42Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach: 13-14.VIII1921 - 1921pol.
43Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 15.VIII1921 - 1921pol.
44Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. działań nieprzyjaciela w dniu 15.VIII1921 - 1921pol.
45Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 16.VIII1921 - 1921pol.
46Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 17.VIII1921 - 1921pol.
47Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 18.VIII1921 - 1921pol.
48Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" (części: armia, przygotowania do obrony na przedmościu Warszawy; armia w dniu 13.VIII przebieg działań; armia w dniu 14.VIII przebieg działań)1921 - 1921pol.
49Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach: 13-14.VIII1921 - 1921pol.
50Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 15.VIII1921 - 1921pol.
51Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 16.VIII1921 - 1921pol.
52Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 17.VIII1921 - 1921pol.
53Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniu 18.VIII1921 - 1921pol.
54Opracowanie mjr Bolesława Waligóry "Bitwa nad Wisłą" część dot. armii w dniach 15 - 18.VIII1921 - 1921pol.
55Wojsko Polskie: generałowie - stany na dzień: 1.I.1934, 1.I.1936, 1.I.1937, 1.I.19381934 - 1938pol.
56Wojsko Polskie: pułkownicy i podpułkownicy - stany na dzień: 1.I.1934, 1.I.1936, 1.I.1937, 1.I.19381934 - 1938pol.
57Księga zmian1931 - 1931pol.
58Wykaz nieobsadzonych stanowisk na dzień 26.X.1935 r.1935 - 1935pol.
59Administracja: Pułkownicy, Podpułkownicy, Majorowie (wykazy nazwisk)1923 - 1929pol.
60Artykuł Stanisława Ostrowskiego "Przed Nocą Listopadową 1918 r." z "Dziennika Związkowego" 9-10.11.19791979 - 1979pol.
61Majorowie Lot-Sap-Łącz-Tab-Panc-Kontr-Żand-Uzbr-Audytor-Int-Zdrow-Geogr-Wet wszystkie rodzaje broni, stany z lat 1936, 1937, 19381936 - 1938pol.
62Majorowie: piechota, kawaleria, artyleria, stany z lat: 1934, 1937, 19381934 - 1938pol.
63Wykaz kartotek ewidencyjnych pułków piechoty, kawalerii i artylerii oddanych do archiwum Biura Inspektora GISZ 30 sierpnia 1939 r.1939 - 1939pol.
64Wykazy stanów pułków: Artylerii, Kawalerii, Marynarki i Piechoty w latach: 1934, 1936, 1937, 19381934 - 1938pol.
65Kampania wrześniowa: wycinki z "Gazety Codziennej" i "Życia Krzemienieckiego"1939 - 1939pol.
66Odczyt ppłka B. Kleczyńskiego nt. kampanii wrześniowej, wygłoszony w Blackpool dla oficerów i podoficerów lotnictwa1940 - 1940pol.
67Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: artykuł J. Sosnkowskiej "W szpitalu warszwskim", "European War Day by Day", "Obrona Westerplatte", tekst I. Matuszewskiego "Bitwa Polska. Polityczne znaczenie stanowiska zajętego przez Polskę"1939 - 1943polski, angielski
68Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: "25 lat lotnictwa polskiego", "Z walk lotnictwa polskiego we wrześniu 1939 roku", wykłady nt. lotnictwa polskiego1941 - 1954polski, angielski, francuski
69Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: "O kampanii wrześniowej", o obronie Modlina, Westerplatte1939 - 1969polski, angielski
70Kampania wrześniowa 1939 r. - wycinki prasowe, m.in: dotyczące udziału Polski w wojnie, relacji Polski z Sojusznikami, materiały dot. Oblężenia i zdobycia Warszawy1939 - 1976polski, angielski
71Kampania wrześniowa 1939 r. - maszynopis pracy Stanisława Galosa pt. "Udział Żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r."1939 - 1939pol.
72Kampania wrześniowa 1939 r. - maszynopis pracy porucznika Herberta pt. "Obóz w Dobrudży1939 - 1939pol.
73"Działania 24 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r." mjr dypl. Edmunda Różyckiego, odpis z odpisu wykonanego w Londynie w październiku 1941 r.1939 - 1941pol.
74"Ośrodek zapasowy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku", Kazimierza Wybranowskiego1980 - 1980pol.
75Kampania wrześniowa: wydanie "Evening Standard z 1.09.1939 r., artykuły: "Porachunki wrześniowe", "Przegrany wyścig z czasem był jedną z przyczyn tej klęski", "Wrzesień 1939 rok. Klęska haniebna czy nieuchronna?", "Losy naszej wrześniowej starszyzny"1939 - 1985pol.
76Kampania wrześniowa (historia): Sprawozdanie z działań z 1939 r. Gen. W. Bortnowskiego, "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (część I i II tomu I), mapa RP z okresu międzywojennego1945 - 1962pol.
77Kampania wrześniowa (historia): materiały do książki "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (notatki, uwagi, relacje gen. Bortnowskiego1946 - 1959pol.
78Kampania wrześniowa (historia): materiały do książki "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (notatki, uwagi, relacje gen. Bortnowskiego1945 - 1945pol.
79Kampania wrześniowa (historia): materiały do książki "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej" A. Roli - Arciszewskiego (notatki, uwagi, relacje gen. Bortnowskiego, artykuły prasowe1939 - 1959pol.
80"Relacja kwatermistrza Armii "Pomorze" wrzesień 1939" ppłk Czesława Kopańskiego1939 - 1961pol.
81Lotnictwo. Otrzymywane rozkazy, meldunki, sprawozdania, zarządzenia, wrzesień 19391939 - 1939pol.
82Kampania wrześniowa. Wycinki z prasy amerykańskiej - t.I1939 - 1973ang.
83Kampania wrześniowa. Wycinki z prasy amerykańskiej - t.II1939 - 1941ang.
84Kampania wrześniowa (wycinki prasowe, mapki rozmieszczenia wojsk)1939 - 1979polski, angielski
85"Powstanie Warszawskie. Kwatermistrzostwo", "Badacz" (mjr Tadeusz Dołęga-Kamieński)1944 - 1944pol.
86"Powstanie Warszawskie". Zbiór materiałów i notatek do opracowania o Powstaniu Warszawskim1944 - 1944pol.
87"Powstanie Warszawskie. Kwatermistrzostwo", rękopis Tadeusza Dołęgi-Kamieńskiego1944 - 1944pol.
88"Powstanie Warszawskie. Organizacja A.K."1944 - 1957pol.
89"Powstanie Warszawskie" materiały mjr T. Dołęgi-Kamieńskiego schemat organizacyjny Komendy Warszawskiego Okręgu A.K., spisy personalne, notatki, wykazy referatów, życzenia ze stalagów1944 - 1945pol.
90"Powstanie Warszawskie" - obchody 40-tej rocznicy: fotografia tablicy pamiątkowej, program obchodów w PIASA oraz w the Wayne State University1984 - 1984ang.
91"Powstanie Warszawskie" opracowanie kpt. Witolda Babińskiego1944 - 1944pol.
92"Powstanie Warszawskie" opracowanie kpt. Witolda Babińskiego materiały pomocnicze: notatki, odpisy meldunków, raportów, korespondencji1944 - 1944pol.
93Materiały tajne. Kontakty z Rządem Polskim w Londynie dot. powstania warszawskiego: wyciągi z telegramów, depeszy, raportów - t.I1944 - 1944pol.
94Materiały tajne. Kontakty z Rządem Polskim w Londynie dot. powstania warszawskiego: wyciągi z telegramów, depeszy, raportów - t.II1942 - 1944pol.
95Powstanie Warszawskie. Różne materiały "Sixty-two days" Jerzego W. Ochocińskiego, miesięcznik "Politics", miesięcznik "Free Europe", oświadczenie gen. Bora-Komorowskiego1944 - 1946polski, angielski
96Powstanie Warszawskie. Relacja płk. Hrynkiewicza1944 - 1944polski, angielski
97Powstanie Warszawskie: wycinki prasowe, odpisy korespondencji i depeszy gen. Sosnkowskiego, raport z operacji lotniczej z 18.IX.1944 r.1944 - 1944polski, angielski
98Przegląd prasy krajowej w okresie Powstania Warszawskiego, "Biuletyn Informacyjny" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydziału Społecznego od dnia 1.IX.1944 do dn. 4.X.19441944 - 1944pol.
99Rząd Polski (Londyn - Warszawa) 1944 odpisy depeszy, rezolucji, rozkazów; wycinki prasowe1944 - 1944pol.
100Powstanie Warszawskie. Wycinki prasowe artykuły: Elementy decyzji Powstania Warszawskiego; Dzieje najbardziej ponurej zdrady; Lustro błędu; Powstanie Warszawskie"; How Warsaw Fell; Gen. Sosnkowski zawiadomił Prezydenta - nie zawiadomił wojska1944 - 1984polski, angielski
101Powstanie Warszawskie. Sprawy bieżące stosunki polsko - sowieckie - naświetlenie MSZ; odpisy depeszy szyfrowych1944 - 1944pol.
102Powstanie Warszawskie biuletyny informacyjne z walczącej Warszawy1944 - 1944pol.
103Powstanie Warszawskie wycinki prasowe, odpisy komunikatów, oświadczeń, telegramów, depeszy1944 - 1944polski, angielski
10440-lecie Powstania Warszawskiego - Koło A.K. W Nowym Jorku wycinki prasowe, okolicznościowa karta pocztowa, pieśni Armii Krajowej, Biuletyn Informacyjno - Historyczny "Akowiec", publikacja "Obchód 40-lecia Powstania Warszawskiego1984 - 1984polski, angielski
105Wojny Polskie 1940-1945. Pamiątki biuletyny, ulotki, wycinki prasowe, karty pocztowe, kartki okolicznościowe, fotografie, obrazki o tematyce sakralnej1954 - 1964polski, angielski
106Sprawy ogólne. Ulotki, wycinki prasowe, wspomnienia i pamiątki. Opracowania biuletyny informacyjne, odpisy rozkazów1944 - 1945polski, angielski, niemiecki, francuski
107Wojsko Polskie na Obczyźnie. Artykuły prasowe opracowania: "Taktyczne użycie niemieckiej dywizji pancernej", "Działania Desantowe. Zeszyt nr 2. Służba brzegowa i Zaopatrzenie"; odpisy dokumentów, wytyczne Sztabu Generalnego1939 - 1942polski, angielski, niemiecki, francuski
108Wojsko Polskie na Obczyźnie. Dywizja Grenadierów we Francji 1940 miesięcznik "Bellona", komunikaty informacyjne "Grenadier", odpisy komunikatów, mów; wycinki prasowe, opracowanie Cz. Chowańca, I-sza Dywizja Grenadierów w walce, maj-czerwiec 1940; notatki1940 - 1957pol.
109Wojsko Polskie na Obczyźnie. 2 Dywizja Polska we Francji artykuł A. Bluma, Bóg - Honor - Ojczyzna1976 - 1976pol.
110Raport Ministerstwa Obrony Narodowej, Kwatery Prasowej pt. 1 Dywizja Grenadierów w Kampanii Francuskiej, 31.VIII.1943 r.1943 - 1943pol.
111Wojsko Polskie na Obczyźnie. Kanada artykuły prasowe, zestawienie uczestnictwa polskich wojsk w wojnie, zestawienie informacji nt. Kanady1949 - 1949pol.
112Wojsko Polskie na Obczyźnie. Francja odpisy rozkazów, referat pt. From France to England, artykuły prasowe1939 - 1945polski, angielski
113Wojsko Polskie na Obczyźnie. Włochy ulotki, artykuły prasowe, opracowanie nt. udziału II Korpusu w bitwie o Monte Cassino, pocztówki okolicznościowe z okazji 25 rocznicy bitwy o Monte Cassino1941 - 1974polski, angielski
114Wojsko Polskie na Obczyźnie. Szkocja ulotki, program spektaklu, zaproszenia, fotografie schematów organizacyjnych PSZ, raport nt. prasy brytyjskiej wobec spraw polskich, wycinki prasowe, odpisy telegramów i depeszy1941 - 1944polski, angielski
115Polish Air Force w Anglii odpisy raportów, telegramów, broszura1940 - 1941polski, angielski
116Akcja Polskiego Lotnictwa w Anglii odpisy raportów, telegramów, depeszy, wycinki prasowe1942 - 1945polski, angielski
117Działania wywiadowcze na terenie Francji kopia gazety "Nasze sygnały", opracowanie "Reseau Azur", informacja nt. działań wywiadowczych na terenie Francji1973 - 1977fr.
118Wojsko Polskie na Zachodzie, na Bliskim Wschodzie i USRR. Marynarka Wojenna 1939-1945. Wycinki prasowe artykuły prasowe1944 - 1946pol.
119Marynarka Wojenna. Warunki służby, telegramy, różne opracowania odpisy telegramów, depeszy, raporty nt. Marynarki Wojennej1941 - 1943polski, angielski
120Wyższa Szkoła Wojenna w Anglii. Podręczniki podręczniki dla prac sztabów wielkich jednostek; organizacja i administracja armii lądowej brytyjskiej1944 - 1944polski, angielski
121Wojsko Polskie na Wschodzie wycinki prasowe, notatki służbowe, referaty1942 - 1944polski, francuski
122Wojsko Polskie na Wschodzie - Tobruk wycinki prasowe, kopia fragmentu kroniki 8 Dywizji Piechoty W.P., zaproszenia, programy imprez, afisze1940 - 1943polski, francuski, angielski, węgierski
123Oddział II Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu opracowanie Janusza Mirowskiego, wycinki prasowe, memorandum i statut Brygady Strzelców Karpackich1940 - 1948polski, francuski, angielski, węgierski
124Wojsko Polskie na Wschodzie 1941-1945. Różne pamiątki z wojny mapa rozmieszczenia Polskich Sił Zbrojnych w obszarze środkowo - azjatyckim 23.03.1942 r., opracowania nt. Armii Polskiej w ZSRR, opracowanie nt. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich1941 - 1943polski, angielski
125Dokumenty historyczno - służbowe. 1938-1945 lista pochowanych polskich żołnierzy na brytyjskim cmentarzu wojennym w Tobruku, telegramy, odprawy dowódców, szkic życiorysu gen. dyw. Stanisława Kopańskiego1941 - 1943polski, angielski
126Kurs mechaników warsztatowych 2-go Korpusu sprawozdanie ze szkolenia, programy kursu1943 - 1944pol.
127Dziennik wojenny M. Schorna za okres 25.10.1942-29.10.19441942 - 1944niem.
128Sprawy 2-go Korpusu. Francja, Rzym uwagi dotyczące kwestii powracania żołnierzy polskich do kraju, deklaracja żołnierzy 2 Korpusu, informacja nt. polskich instytucji we Włoszech, notatki służbowe, uwagi, depesze, biuletyn informacyjny1946 - 1952polski, angielski
129Wojsko Polskie na Wschodzie kopia rozkazu nr 61, korespondencja Instytutu z Wydziałem Opieki nad Żołnierzem Dowództwa Jednostek Wojska na Środkowym Wschodzie, depesze1942 - 1958polski, angielski
130Wojsko Polskie na Obczyźnie. Wojsko Polskie w Rosji - I.20 Zjazd Org. Czerwiec wycinki prasowe1943 - 1955polski, angielski
131Wojsko Polskie na Obczyźnie. Wojsko Polskie w ZSRR. Wydział propagandy publikacje informacyjne Wydziału Propagandy Głównego Zarządu Polit. - Wych. Wojska Polskiego1944 - 1945polski, rosyjski
132Poland Broadsides to be xeroxed expose Ministra Obrony Narodowej gen. broni Michała Roli - Żymierskiego wygłoszone na posiedzeniu KRN 2.I.1945 r.1945 - 1945pol.
133Wycinki prasowe publikacje informacyjne Wydziału Propagandy Głównego Zarządu Polit. - Wych. Wojska Polskiego1944 - 1945pol.
134Wojsko Polskie na Obczyźnie. Teka XI. Wojsko Polskie w ZSRR. Podręczniki szkoleniowe1943 - 1946pol.
135Wycinki prasowe dot. Polskich Sił Zbrojnych, publikacja "La Terra del Duce"1945 - 1946polski, angielski
136Sztab regulacji ruchu II Korpusu sprawozdanie z działalności, dziennik działań, zarządzenia regulacji ruchu - kserokopie m.in.. z IH im. W. Sikorskiego w Londynie1944 - 1944pol.
137Wycinki prasowe, fotografie - głównie z frontu włoskiego, gazetki frontowe1944 - 1945polski, angielski, niemiecki, francuski
138Bliski Wschód wycinki prasowe, sprawozdanie prasowe, zaproszenia1943 - 1948pol.
139Ekspozytura Delegata Ministra Pracy i Opieki Społecznej. Referat Kulturalno - Oświatowy w Ahwazie (komunikaty wojenno - polityczny)1944 - 1945pol.
140Odczyt "Bitwa o Monte Cassino w dniu 12 maja 1944 roku w świetle dokumentów". Odczyt płk. Stanisława Oyrzyńskiego wygloszony 15.10.1964 r.1964 - 1964pol.
141Bitwa o Monte Cassino notatki, sprawozdania z bitwy o Monte Cassino, rozmieszczenie wojsk, rozpoznanie terenu1964 - 1964pol.
142Materiały do pierwszej bitwy pod Lwowem 1914 r. akta i dzienniki operacyjne za okres: 27.VII - 3.IX.1914 r.1914 - 1914polski, niemiecki
143Materiały do pierwszej bitwy pod Lwowem 1914 r. akta i dzienniki operacyjne za okres: 13.VIII - 4.IX.1914 r.1914 - 1914polski, niemiecki
144Materiały do wojny 1914-1918. Front niemiecko - rosyjski odpisy rozkazów, szkic strategiczny wojny - część od rozpoczęcia do początku sierpnia 1914 r.; szkic strategiczny wojny - część od 1.IX. do 15.XI 1914 r.1914 - 1914polski, rosyjski
145Działania niepodległościowe w zaborze austriackim i pruskim 1918/1919 fotografia ogłoszenia, odpis opracowania nt. działań niepodległościowych, odpisy rozkazów, protokoły zebrań i posiedzeń w sprawie badań nad historią powstania wielkopolskiego1923 - 1934pol.
146Kartki z dzienników podawczych NKN Dep. Wojskowy i Dep. Opieki Komitet Pomocy Uchodźcom z Galizji i Bukowiny, Wiedeń 1915. Tymczasowa Rada Stanu - Komisja Wojskowa POW Wydział Skarbowy1914 - 1918pol.
147I Pułk Artylerii Lekkiej. Korespondencja1967 - 1969pol.
148I Pułk Artylerii Lekkiej. Korespondencja. Apel do organizacji1966 - 1966pol.
149I Pułk Artylerii Lekkiej. Korespondencja. Ulotka Dzieje I PAL Leg. JP1966 - 1966pol.
150I Pułk Artylerii Lekkiej. Korespondencja. Biblioteki polskie korespondencja i pokwitowania odbioru książek1966 - 1966pol.
151I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne. Biblioteki poza Polską korespondencja i pokwitowania odbioru książek1967 - 1968pol.
152I Pułk Artylerii Lekkiej. Historia "Przegląd Artyleryjski" nr 4-5 z 1933 r., odpisy artykułów z "Przeglądów Artyleryjskich" z 1933 r.1933 - 1933pol.
153I Pułk Artylerii Lekkiej. Historia odpisy artykułów z "Przeglądów Artyleryjskich" z 1934 r.1934 - 1934pol.
154I Pułk Artylerii Lekkiej. Historia odpisy artykułów z "Przeglądów Artyleryjskich" z 1935 i 1936 r.1935 - 1936pol.
155I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne relacje gen. Kazimierza Schallego z lat 1914-1917 i 1919-19201961 - 1962pol.
156I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne Historia I PAL - Kampania Wrześniowa1939 - 1939pol.
157I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne. Relacje kolegów pułkowych1946 - 1966pol.
158I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne. Dziennik dowódcy 5 Batalionu - kpt. Józefa Rydzewskiego1939 - 1940pol.
159I Pułk Artylerii Lekkiej. Relacje kolegów i inne. Różne relacje, wyciągi i opracowania1964 - 1966pol.
160Wykazy I PAL m.in.: wykazy oficerów pułku z lat 1918-1939, wykaz oficerów zawodowych artylerii1939 - 1939pol.
161Historie pułkowe. Historia Służby Uzbrojenia, Pułki Rezerwowe, Ochotnicze i inne notatki, informacje, sprawozdania1927 - 1932pol.
162Historie pułkowe. 6-ty Pułk Strzelców Konnych notatki, maszynopis historii pułku1929 - 1930pol.
163Historie pułkowe. Zarys historii 12-tego Pułku Ułanów Podolskich maszynopis IV rozdziału historii 12-go Pułku Ułanów Podolskich za lata 1917-19181939 - 1939pol.
164Historie pułkowe. Zarys historii wojennej 14-tego Pułku Ułanów Jazłowieckich zarys historii wojennej Pułku opracowany przez majora Witolda Czaykowskiego1928 - 1928pol.
165Historie pułkowe. Zarys historii 6-tego Pułku Saperów maszynopis z poprawkami odręcznymi1939 - 1939pol.
166Historie pułkowe. Historia 7-go Pułku Ułanów Lubelskich. Działania Pułku pod Słonimem nuty marszu 7-go Pułku Ułanów, maszynopis materiałów do historii pułku1956 - 1960pol.
167Historie pułkowe. Historia 7-go Pułku Ułanów Lubelskich cz. I historii - fotografie: sztandaru pułkowego, J. Piłsudskiego, gen. K. Sosnkowskiego, płk. Konopki, płk. Beliny, gen. Głuchowskiego, gen. Piaseckiego, ppłk. Lewandowskiego; metryka pułkowa1924 - 1924pol.
168Historie pułkowe. Historia 7-go Pułku Ułanów Lubelskich cz. II historii - fotografie: J. Piłsudskiego, płk. J. Filipowicza, płk. L. Michalskiego; opisy przebiegu uroczystości pułkowych1938 - 1938pol.
169Historie pułkowe. Historia 7-go Pułku Ułanów Lubelskich cz. III historii - koła pułkowe, sprawozdania z ich działalności, protokoły zjazdów oddziałów kół 7-go Pułku1936 - 1939pol.
170Historie pułkowe. Historia 7-go Pułku Ułanów Lubelskich cz. IV historii - fotografie i wspomnienia pośmiertne: rtm. Dunin - Borkowskiego, por. Górnicki, mjr. Trojanowski, ppłk. Wilczyński, ppłk. Żarnowski, rtm. Zandbanga, J. Bujaka, mjr Rago1936 - 1939pol.
171Historie pułkowe. Pamiętnik 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty 1941-1961 Chicago1961 - 1971pol.
172Dzieje 1 PAL Leg. J.P. klisza nagłówkowa, prasa: "Za Wolność i Lud" z 1967 r.; "Stolica" 2 numery z 1962 r.1962 - 1967pol.
173Pierwsza wojna światowa. Oddziały polskie na Murmaniu, bitwa pod Czartoryskiem notatki do wykładu, plan rozmieszczenia wojsk; protokół posiedzenia Zarządu i Komisji dla badań nad historia powstania wielkopolskiego1930 - 1930pol.
174Pierwsza wojna światowa nr 88 tygodnika "History of the First World War" - The Sealed Train1971 - 1971ang.
175"Dzieje I Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego" cz. I, Wacław Chocianowicz maszynopis z poprawkami1967 - 1967pol.
176"Dzieje I Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego" cz. II, Wacław Chocianowicz maszynopis z poprawkami1967 - 1967pol.
177Komisja Funduszu Wydawniczego Historii 1 PAL Leg. J.P. protokoły, komunikaty, korespondencja z drukarnią, subskrypcja, wysyłka i sprzedaż książek1966 - 1970pol.
178Fundusz Wydawniczy Historii 1 PAL Leg. J.P. przychody - dowody, kwity nr: 1-2291966 - 1970pol.
179Fundusz Wydawniczy Historii 1 PAL Leg. J.P. rozchody, książka rachunkowa konta od kw. 112-2291966 - 1970pol.
180Fundusz Wydawniczy Historii 1 PAL Leg. J.P. ewidencja wpłat, kopie dowodów wpłat1966 - 1967pol.
181"Przekrój" numery specjalne - epopeja bitew polskich 1914-19181988 - 1988
182Instrukcje wojskowe: „Ogólna Instrukcja Strzelecka Artylerii”, „Instrukcja Topograficzna Artylerii”, „Wskazówki Dla Kierowcy Wojskowego Pojazdu Mechanicznego”.1940 - 1945pol.
183Naczelna Komenda Wojsk: prośby przepustki graniczne.1921 - 1921pol.
184Kampania wrześniowa 1939 r.: egzemplarze prasy francuskiej. - fr.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs