Zespół archiwalny nr 028

Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki
1896-1977
Dzieje twórcy: Legiony Polskie- polskie formacje wojskowe działające od 1914 do 1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych. W skład Legionów Polskich wchodziły 3 brygady oraz jednostki wspierające i pomocnicze. Polska Organizacja Wojskowa /POW/- tajna organizacja wojskowa powstała z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. w Warszawie z połączenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego. Naczelny Komitet Narodowy /NKN/- organ polityczny utworzony w sierpniu 1914 r. w Krakowie przez polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej. Był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji polskich sił zbrojnych. Dzielił się na dwie autonomiczne sekcje: wschodnią z siedzibą we Lwowie i zachodnią z siedzibą w Krakowie. Największą rolę w NKN odegrał Departament Wojskowy. Po powołaniu w 1919 r. Rady Regencyjnej, NKN rozwiązał się. Związek Strzelecki /ZS/- polska organizacja paramilitarna założona w 1910 r. we Lwowie jako Związek Strzelecki i w Krakowie jako Towarzystwo "Strzelec"; konspiracyjne organizacje strzeleckie powstały również w Królestwie Polskim i zaborze pruskim. Głównym celem ZS było szkolenie kadry oficerskiej i żołnierzy do walki z Rosją.
Zawartość: odezwy, ulotki, wycinki prasowe dot. ruchu legionowego, korespondencja polowa i materiały dot. I Brygady, materiały dot. Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Naczelnegeo Komitetu Narodowego, dokumenty osobiste i korespondencja gen. Stefana Dąb- Biernackiego, ppor. Stefana Dudzieniec- Kraka, kpt. Tadeusza Terleckiego. Zespół w części zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja Feliksa Młynarskiego 1914 - 1916 polski, angielski
2 Związek Strzelecki 1912 - 1914 pol.
3 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Wyszkolenia Polskiego Wojska, działania I Pułku, kronika szczegółowa I Pułku Ułanów, odpisy z Archiwum Wojskowego dotyczące I Pułku Piechoty, okres po kryzysie przysięgowym, komunikaty i listy 1914 - 1918 polski, niemiecki
4 Odezwy i ulotki związane z ruchem legionowym, wycinki prasowe na temat legionów, artykuły okolicznościowe i rocznicowe, referat Stanisława Librewskiego "Archiwa wojskowe. Legiony" 1915 - 1977 pol.
5 Korespondencja polowa I Brygady z września 1914 1914 - 1914 pol.
6 Organizacja I Brygady wg stanu z kwietnia 1915 r., kroniki i materiały do historii poszczególnych oddziałów 1915 - 1915 pol.
7 Rozkazy, ulotki, odezwy zachęcające do wstępowania do legionów 1914 - 1915 pol.
8 Raport Władysława Michałowskiego z inspekcji II Brygady 1915 - 1915 pol.
9 Pieczątki legionowe i organizacji pokrewnych ułożone i opatrzone komentarzem przez Jerzego Kucharskiego 1914 - 1918 pol.
10 Papiery osobiste po generale Stefanie Dąb-Biernackim i materiały dotyczące jego osoby 1900 - 1960 polski, angielski, francuski
11 Papiery osobiste i korespondencja po ppor. Stefanie Dudzieniec-Kraku 1896 - 1915 pol.
12 Papiery osobiste i korespondencja po kpt. Tadeuszu Terleckim 1913 - 1943 pol.
13 Polska Organizacja Wojskowa 1918 - 1935 pol.
14 Naczelny Komitet Narodowy- odezwy, okólniki, sprawozdania, statut Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego 1915 - 1916 pol.
15 Album z ilustracjami dotyczącymi Legionów Polskich. b.d. - b.d. polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs