Zespół archiwalny nr 035

Archiwum Witolda Babińskiego
1919-1982
Dzieje twórcy: Witold Babiński (1897-1985). Ekonomista, ekspert przemysłu drzewnego. W latach 1918-1921 brał udział w wojnie polsko- rosyjskiej. Po wojnie i ukończenu studiów administrował majątkami rolnymi i leśnymi, a w latach 1927-1939 był dyrektorem Zrzeszenia Związków Właścicieli Lasów. Brał czynny udział w pracach Państwowej Rady Drewna, Związku Izb i Organizacji Rolniczych, Komitetu Taryfowego Rady Komunikacyjnej, etc. Wielokrotnie powoływany jako ekspert do rokowań handlowych z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami. W 1939 r. powołany do wojska jako oficer rezerwy. W latach 1940-1944 oficer do zleceń gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Po roku 1945 na emigracji: w latach 1946-1948 pracował we Francji, od 1949 r. przebywał w Kanadzie pracując w leśnictwie.
Zawartość: maszynopisy i rękopisy opracowań Witolda Babińskiego, artykuły, szkice i polemiki Witolda Babińskiego (drukowane i niedrukowane), recenzje i polemiki w sprawie Jego artykułów, korespondencja, kolekcja materiałów archiwalnych dotyczących Kazimierza Sosnkowskiego zgromadzona przez Witolda Babińskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Leśnictwo i problemy drzewne- prace W. Babińskiego pisane w Londynie, m.in. "Polish Forests & Timber", "Gospodarka leśna w Polsce"1941 - 1943polski, angielski
2Dr Witold Babiński "Zagadnienia drzewne w Europie Środkowo- i Południowo- Wschodniej"1943 - 1943pol.
3Dr Witold Babiński "Canada's Part in World Forest Resources" oraz "W lasach Kanady" Korespondencja W. Babińskiego z Corporation des Ingenieurs Forestiers de la Province de Quebec1955 - 1957polski, angielski, francuski
4Artykuły W. Babińskiego drukowane poza "Kulturą" i "Zeszytami Historycznymi"- maszynopisy i wycinki artykułów1955 - 1957polski, angielski
5Artykuły, szkice, polemiki W. Babińskiego drukowane w "Zeszytach Historycznych" i "Kulturze"1958 - 1982pol.
6Niedrukowane artykuły, szkice, polemiki W. Babińskiego. Fragmenty rozmów W. Babińskiego z gen. K. Sosnkowskim. Korespondencja W. Babińskiego m. in. z Polskim Instytutem Naukowym, Instytutem Literackim1952 - 1974polski, francuski
7Materiały dot. spraw politycznych emigracji- korespondencja W. Babińskiego, oświadczenia, dokumenty, wycinki artykułów prasowych1941 - 1979polski, angielski, francuski
8Materiały dot. Komisji Skarbu Narodowego na Kanadę- korespondencja W. Babińskiego, statuty, sprawozdania1954 - 1977pol.
9Korespondencja W. Babińskiego m.in. z W. Czerwińskim, Instytutem J. Piłsudskiego, z wydawcą w sprawie wydania książki "Przyczynki historyczne"1959 - 1975pol.
10Recenzje, polemiki i korespondencja W. Babińskiego w sprawie jego artykułów1967 - 1976pol.
11Korespondencja W. Babińskiego z Wł. Pobogiem- Malinowskim dot. książki "Najnowsza historia polityczna Polski". Notatki dot. wspomnień gen. St. Kopańskiego1962 - 1962pol.
12Korespondencja W. Babińskiego dot. wydania drukiem artykułów St. Potockiego z jego pobytu w Kongo. Maszynopis książki St. Potockiego "The End of a Home" z przedmową W. Babińskiego1946 - 1962polski, angielski
13Materiały dot. organizacji polskich w Kanadzie i USA (m.in. Polskiego Instytutu Naukowego, Instytutu J. Piłsudskiego)- korespondencja W. Babińskiego, statuty, wycinki artykułów prasowych1968 - 1972polski, francuski
14Materiały dot. gen. Wł. Sikorskiego i Armii Krajowej- kopie raportów gen. K. Sosnkowskiego, meldunków i rozkazów gen. Wł. Sikorskiego, kopie artykułów prasowych1940 - 1970pol.
15Materiały dot. Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego- kopie depesz, rozkazów, raportów, wycinki artykułów prasowych1943 - 1974pol.
16Materiały dot. scalenia Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych- kopie artykułów, raportów, korespondencji1940 - 1974pol.
17Materiały dot. stosunków Naczelnego Wodza gen. K. Sosnkowskiego z Rządem RP w Londynie- listy, notatki, oświadczenia i in.1943 - 1947polski, angielski
18Materiały dot. Akcji Zjednoczeniowej, m.in. "Krótkie zestawienie faktów 1952-1954", oświadczenia prezydenta A. Zaleskiego i gen. K. Sosnkowskiego1949 - 1973pol.
19Materiały dot. działalności gen K. Sosnkowskiego po II wojnie światowej- referaty, przemówienia, broszury. Recenzje i omówienia w prasie broszury gen. K. Sosnkowskiego "Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935-1939"1944 - 1973polski, angielski
20Materiały dot. prezydenta A. Zaleskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. Wł. Sikorskiego, wyższych dowódców wojskowych- maszynopisy rozmów, kopie korespondencji, materiały wojskowe ogólne1940 - 1979pol.
21Fotokopie materiałów dot. gen. K. Sosnkowskiego przechowywanych w różnych zespołach zgromadzonych w archiwum Instytutu J. Piłsudskiego1919 - 1977pol.
22Materiały dot. Polskiej Partii Robotniczej w Kraju- fotokopie1946 - 1946pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs