Zespół archiwalny nr 045

Archiwum Stanisława Gierata
1926-1990
Dzieje twórcy: Stanisław Gierat (1903-1977) - wieloletni działacz młodzieżowy w Polsce, działacz społeczny i polityczny polskiej emigracji w USA.
Zawartość: Materiały dotyczące uchodźctwa polskiego po wojnie, korespondencja Stanisława Gierata, opracowania i wycinki prasowe. Sygn. 10-31, 49, 52, 67-69, 76, 77, 80, 118 wydzielone do kolekcji nr. 21 - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Oceny sytuacji politycznej w Polsce. Prognozy i plany polityczne. Wytyczne do działalności emigracji polskiej, rola Węgier w walce z Sowietami, deklaracja ideowa Obozu Polski Walczącej, wytyczne programowe Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja". 1943 - 1944 polski
2 Sprawy polityczne, wojskowe i emgracyjne. Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja", Organizacje Polaków w Niemczech. Raporty Stanisława Gierata o sytuacji uchodźców w Niemczech, Włoszech, Austrii. 1945 - 1945 polski
3 Organizowanie uchodźstwa polskiego na Zachodzie - materiały. Posiedzenia Rady Naczelnej Zjednoczenia Polskiego w Niemczech. Konferencja w Paryżu. Zjazd Polaków w Belgii. 1946 - 1946 polski
4 Samodzielny Wydział Kultury i Prasy II Korpusu Polskiego we Francji. Schemat organizacyjny Wydziału, budżet na lata 1946-1947. Notatka z Francji m.in. o pracy Józefa Czapskiego. 1946 - 1946 polski
5 Organizowanie powojennej emigracji. Zjednoczenie Polskiego Uchodźctwa Wojennego - korespondencja. 1947 - 1947 polski
6 Rada Główna Zjednoczenia Polskieo Uchodźstwa Wojennego - uchwały walnych zebrań różnych kół, oceny działalności. 1946 - 1948 polski
7 Organizacja polskich placówek emigracyjnych w Buenos Aires - korespondencja z dr. Tadeuszem Kozłowskim i inż. Wiktorem Ostrowskim. Raporty o istniejących organizacjach polskich emigrantów i sytuacji Polaków w Argentynie. 1948 - 1948 polski
8 Organizowanie emigracji powojennej - materiały różnych organizacji uchodźczych. 1948 - 1951 polski
9 Odbudowa Wolnej Polskiej Marynarki Handlowej w Wielkiej Brytanii - memorandum, Statut Rady Morskiej, korespondencja. 1953 - 1953 angielski, polski
10 Korespondencja Stanisława Gierata jako prezesa honorowego SPK. Wizyta Edwarda Gierak w USA i postawa Polonii wobec tego wydarzenia; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - protokoły i sprawozdania; rocznica bitwy pod Monte Cassino. 1974 - 1974 angielski, polski
11 Korespondencja Stanisława Gierata - honorowego prezesa SPK. Koło w Chicago; XVI Zjazd SPK w Kanadzie, korespondencja prywatna, zaproszenia, programy imprez. 1975 - 1975 polski
12 Korespondencja Stanisława Gierata - honorowego prezesa SPK. Reakcje na artykuły prasowe, polemika z nimi. Biblioteka Polska w Londynie - cofnięcie dotacji przez rząd brytyjski, korespondencja prywatna. 1976 - 1976 angielski, polski
13 Korespondencja Stanisława Gierata - honorowego prezesa SPK. Zaproszenia na uroczystosci, zjazdy kół SPK. 1977 - 1977 angielski, polski
14 Korespondencja i materiały, Małe i wielkie zadania Federacji Kombatanckiej; emisja bonów Skarbu Narodowego; znaczek "Dojdziemy"; korespondencja z Biurem Imigracyjnym, ze Stefanem Sobiewskim, Karolem Ziemskim, Janem Ostrowskim. 1952 - 1956 angielski, polski
15 Korespondencja dotycząca spraw weteranów i sytuacji w Kraju, m.in. ze: Stefanem Sobonieckim. Notatka o polskiej sytuacji politycznej, jesień 1956, maszynopis, 7 s. 1955 - 1956 polski
16 Korespondencja i materiały dotyczące spraw weteranów i sytuacji w KRaju, m.in. z: Adamem Rudzkim, Tadeuszem Bieleckim, Zygmuntem Gorgolem, głównie na temat odwrotu od Października'56 w Kraju; poświęcenie Domu Kombatanta w Cleveland. 1957 - 1958 angielski, polski
17 Korespondencja i materiały. Listy od Janusza Rakowskiego, gen. Romana Odzierzyńskiego, generałowej Jadwigi Sosnkowskiej, Jana Kaizmierskiego i od rodziny z Polski. 1959 - 1960 angielski, polski
18 Korespondencja i materiały. Korespondencja z: Pawłem Zarembą, Tadeuszem Bieleckim, Witoldem Borysiewiczem, Stefanem Soboniewskim, Margot Pernet-Alcan, gen. Władysławem Andersem i gen. Kazimierzem Sosnkowskim, Stanisławem Jaworskim, Zygmuntem Gorgolem i innymi. 1961 - 1964 polski
19 Korespondencja i materiały. List od generałowej Jadwigi Sosnkowskiej. 1965 - 1965 polski
20 Korespondencja i materiały. Teksty przemówienia na Zjeździe Polski Walczącej - maj 1966; materiały Zjazdu; sprawowanie ZG SPK z lat 1963-1966; Londyn po trzech latach - wrażenia z podrózy do Londynu i kontaktów z londyńską Polonią; korespondencja z Adamem Ciołkoszem. 1966 - 1968 angielski, polski
21 Korespondencja i materiały. Korespondencja z: Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Tadeuszem Bieleckim, Karolem Ziemskim, Alojzym Mazewskim. 1969 - 1970 polski
42 Wizyty gen. Stanisława Maczka w USA i korespondencja z nimi zwiazana. 1954 - 1965 polski
23 Korespondencja i materiały. Opracowanie SPK w Stanach Zjednoczonych. Sprawa wydawnictwa "Poland", zafałszowanego historycznie i popierajacego PRL. Korespondencja z: bp. Władysławem Rubinem, Tadeuszem Bieleckim, Jędrzejem Giertychem. 1972 - 1972 polski
24 Korespondencja i materiały. Stosunki państwo - Kościół w Polsce; sytuacja na polonijnym rynku księgarskim; korespondencja z: Jerzym Giedroyciem, bp. Władysławem Rubinem. 1973 - 1974 polski
25 Korespondencja i materiały. Korespondencja z: bp. Władysławem Rubinem, Mieczysławem Kowalewskim, Czesławem Maliszewskim, Eugeniuszem Smolarem ("Aneks"). Ulotka Po prostu. 1975 - 1975 polski
26 Korespondencja i materiały. List Konsulatu Generalnego PRL w Nowym Jorku powiadamiajacy Stanisława Gierata o skazaniu go zaocznie na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (III 1977); polemiki prasowe, sprostowanie wypowiedzi B. Stachury; listy od Jerzego Giedroycia; poparcie dla protestów w Kraju w związku z planami sowietyzacji (List 59-ciu); apele Rządu RP. 1975 - 1977 polski
27 Korespondencja i materiały. Pisma okólne, regulaminy, zarządzenia SPK w Wielkiej Brytanii. 1968 - 1971 polski
28 VII Światowy Zjazd SPK w Stanach Zjednoczonych. Materiały dotyczące organizacji Zjazdu, projekty rezolucji, uchwał, porządek obrad, regulaminy komisji, protokół obrad Zjazdu; 2 fotografie (8-11 XI 1963). 1963 - 1963 polski
29 Przygotowania do Światowego Zjazdu Polonii (Światowego Kongresu Polski). Program, tezy zjazdowe, korespondencja na temat zjednoczenia organizacji polonijnych z: Karolem Ziemskim, Władysławem Stępniem, Adamem Ciołkoszem, Kaizmierzem Sabbatem. 1964 - 1966 angielski, polski
30 Konferencja Polonii Wolnego Świata w Waszyngtonie - organizacja Konferencji, tezy, uchwały, wnioski, odgłosy w Prasie, korespondencja. 1975 - 1975 polski
31 V Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego w Londynie. Artykuły prasowe, zaproszenia, program obrad, fotografie, informacje o zjeździe Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brukseli. 1975 - 1975 polski
32 Pomoc inwalidom wojennym Polskich SIł Zbrojnych z Ameryki i Europy. Nadużycia finansowe w Związku Inwalidów Wojennych PSZ w Wielkiej Brytanii, list z prośbą o pomoc. 1964 - 1972 polski
33 Polski Komitet Imigracyjny. 1968 - 1969 polski
34 Odszkodowania jenieckie. Informacja z marca 1965 r. podsumowująca stan sprawy o odszkodowania dla 200 oficerów, byłych jeńców obozów niemieckich; korespondencja z: Józefem Weisbachem, Stanisławem Lisem, kpt. Telesforem Kwiatkowskim, Aleksandrem Dudziańskim i innymi osobami. 1965 - 1965  
35 Sprawa Jana Żbika-Tomczyka badana przez ZG SPK na skutek listu Leszka Żółkiewicza z podejrzeniami, że Jan Żbik-Tomczyk nie jest oficerem PSZ. 1969 - 1969 polski
36 Sprawa Władysława Pełki, inwalidy II Korpusu Polskiego, rannego pod Bolonią, proszącego o pomoc w sfinansowaniu podróży do Polski. 1970 - 1971 polski
37 Zwiazek Polskich Spadochroniarzy w Ameryce. Zjazd w Detroin, sprawy osobowe, komunikaty Zarządu Głównego. 1956 - 1970 polski
38 SPK, Koło nr 46w Miami, Floryda - protokół walnego zebrania, korespondencja. 1964 - 1967 polski
39 Następstwo w Radzie Trzech po śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Korespondencja z Karolem Ziemskim - dyskusja nad odpowiednią kandydaturą. 1966 - 1966 polski
40 Korespondencja z generałami: Wincentym Kowalskim, Stanisławem Kopańskim, Romanem Odzierzyńskim, Kazimierzem Glabiszem, Włądysławem Andersem, Stanisłąwem Maczkiem, Stanisławem Sossabowskim; sprawy organizacyjne podróży gen. Władysława Andersa do USA; śmierć gen. Andresa, program wieczoru żołnierskiego poświęconego jego pamięci. 1955 - 1973 polski
41 Wizyta gen. Władysława Andersa w USA i Kanadzie - program wizyty, teksty przemówień, sprawy organizacyjne. 1961 - 1961 polski
43 Sprawa nabycia dziennika "Nowy Świat" i akcji spółki International Cultural Printing and Publishing Inc. 1970 - 1970 angielski, polski
44 Korespondencja wokół prób skompromitowania "Po Prostu" - Niezależnego Miesięcznika Stowarzyszenia Młodzieży Niepodległościowej przy SPK i Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej oraz Nowej Emigracji Politycznej, pod red. Jerzego Mroczkowskiego. 1975 - 1975  
45 Konstanty Hanff i Organizacja Bojowa "Wolna Polska". Korespondencja, oceny, numery pisam "Wolna Polska". 1976 - 1976 angielski, polski
46 Jubileusz 50-lecia pracy społecznej Władysława Stępnia. Program wieczoru żołnierskiego, tekst przemówienia Stanisława Gierata na temat inteligencji i rozbijania jedności emigracji przez reżim warszawski. 1976 - 1976 angielski, polski
47 Polskie szkoły sobotnie w USA i polskie programy radiowe. 1966 - 1967  
48 Uroczystości 25-lecia bitwy pod Monte Cassino oraz Zjazd Żołnierzy 2. Korpusu i Zlot Harcerstwa - materiały dotyczące organizacji uroczystosci i podróży do Włoch. 1969 - 1969 angielski, polski
49 Zbiórka funduszy na Ambasadę RP przy Watykanie. Rezolucje, apele, korespondencja. 1970 - 1970 angielski, polski
50 Amerykańska Częstochowa. Problemy finansowe i podejrzenia o współpracę z reżimem warszawsim. 1973 - 1974 polski
51 Sprawa usunięcia Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Radia Wolna Europa i kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Korespondencja z J. Nowakiem-Jeziorańskim, Tadeuszem Żanczykowskim, Franciszkiem Wilkiem, Władysławem Stępniem. 1975 - 1975 angielski, polski
52 Konflikt wokół przyjazdu do Chicago zespołu "Mazowsze". Wymiana argumentów pomiędzy Romualdem Bilikiem a Władysławem Stępniem. 1961 - 1971 polski
53 Order Polonia Restituta dla Emila Panakiewicz. Opinie, korespondencja, wycinki prasowe. 1970 - 1970  
54 Konflikt z Eugeniuszem Kusielewiczem, prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, oskrażonym przez SPK o kolaborację z PRL. Korepsondencja, polemiki pracowe, cz. 1. 1973 - 1974 angielski, polski
55 Konflikt z Eugeniuszem Kusielewiczem, prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, oskrażonym przez SPK o kolaborację z PRL. Korepsondencja, polemiki pracowe, cz. 2. 1973 - 1977 angielski, polski
56 Korespondencja z gen. Kazimierzem Sosnkowskim (sprawa Skarbów Wawelskich, Tymczasowa Rada Jedności Narodowej), z gen. Władysławem Andersem; metody propagandy sowieckiej, nadanie Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami płk. Harry'emu Distonowi. 1955 - 1967 nagielski, polski
57 Korespondencja z Edmundem Banasikowskim, przewodniczącym KPA w stanie Wisconsin. Memorandum dla rządu amerykańskiego w sprawie granicy na Odrze i Nysie. Rada Polonii i jej kontakty z rządem w Warszawie. 1962 - 1977  
58 Korespondencja z Tadeuszem Bieleckim (uwagi o bieżących wydarzeniach politycznych na świecie i wewnętrzych problemach emigracji polskiej w Wilkiej Brytanii, o PPP, SN i SPK) i ze Zdzisławem Stahlem (ocena endecji i postawy Tadeusza Bieleckiego). 1959 - 1975 polski
59 Korespondencja z: Kazimierzem Buterlewiczem, Adamem Łyczakiem, Witoldem Zahorskim, Czesławem Rawskim, listy od Jerzego Przyłuskiego, Janusza i Krystyny Ostrowskich i innych osób, dotyczące głównie cmentarzy polskich we Włoszech. 1953 - 1977 polski
60 Korespondencja z Wiesławem Domaniewskim. 1962 - 1971 angielski, polski
61 Korespondencja z Włodzimierzem Drzewienieckim, przewodniczącym komitetu "Arizona" KPA, dziekanem wydziału historycznego na Uniwersytecie w Buffalo. Ocena sytuacji politycznej w Bloku Wschodnim i wśród Polonii Amerykańskiej, rola emigracji, wystawa o emigracji żołnierskiej i jej echa w prasie polskiej, rozbicie środowisk emigracyjnych w Buffalo. 1956 - 1967 angielski, polski
62 Korespondencja z Zygmuntem Gorgolem. 1961 - 1968 polski
63 Korespondencja z Michałem Grażyńskim (wspieranie Kościoła katolickiego w Polsce, sytuacja w emigracyjnych partiach politycznych) i z Bronisławem Hełczyńskim. 1956 - 1966 polski
64 Korespondencja z Klaudiuszem Hrabykiem - polemika z artykułami Hrabyka publikowanymi w Polskiej Agencji Informacyjnej, ocena jego decyzji powrotu do Kraju. 1947 - 1962 polski
65 Korespondencja z Tadeuszem Katelbachem - plany wydawnicze, opinie o Jędrzeju Giertychu, uwagi o czasopismach emigracyjnych. 1969 - 1975 polski
66 Korespondencja z Janem Kazimierskim - kopie listów S. Gierata dotyczących inwigilacji środowisk emigracyjnych przez PRL, przypadki kolaboracji, spory personalne, endecy. 1966 - 1977 polski
67 Korespondencja z Januszem Krzyżanowskim, prezesem SPK od 1973 r. - składki członkowskie, zbiórka na Ambasadę RP przy Watykanie, organizacja redakcji "Nowego Świata" w Nowym Jorku, fundusze na druk "Kombatanta". 1963 - 1976 polski
68 Korespondencja z Mieczysławem Kowalewskim - Komitet Praw Weterańskich, kontakty z Instytutem Literackim w Prayżu, demonstracja w Chciago z racji przyjazdu ambasadora PRL Witolda Trompczyńskiego. 1961 - 1966 angielski, polski
69 Korespondencja ze Stanisławem Lisem. 1961 - 1966 polski
70 Korespondencja z Kazmierzem Łukomskim - wsparcie finansowe dla Ambasady RP przy Watykanie, ochrona cmentarza Obrońców Lwowa, sprawa uznania przez rząd USA granicy na Odrze i Nysie, odznaczenia Jrzyzem Polski Walczącej. 1968 - 1971 polski
71 Korespondencja z Alojzym Mazewskim - sytuacja polityczna emigracji polskiej w Ameryce, sytuacja w Polsce - ekspansja reżimu komunistycznego, wzrost uzależnienia od Zwiazku Sowieckiego, ocena Grudnia '70, rsport lekarki z Polski o represjach i okrucieństwie wojska i milicji wobec ludności Wybrzeża. 1968 - 1971 polski
72 Korespondencja z Ryszardem Mossinem - spory wewnętrzne w KPA, ocena wizyty kardynałą Johna Króla w Polsce. 1963 - 1974 polski
73 Korepsondencja z Witoldem Nurczyńskim. 1957 - 1976 polski
74 Korespondencja z Bohdanem Pawłowiczem - pomoc dla rozgłośni polskiej Radia Hiszpańskiego. 1964 - 1966  
75 Korespondencja z bp. Władysławem Rubinem i Stefanem kardynałem Wyszyńskim - komunistyczna inwigilacja amerykańskiej Częstochowy, obchody rocznic narodowych i Millenium, teksty homilii prymasa Stefana Wyszyńskiego. 1964 - 1977 angielski, polski
76 Korespondencja z Alfredem Sasem-Korczyńskim - potrzeba powołania ośrodka Polonii Zagranicznej, sprawy wewnętrzne i personalne Zarządu SPK w Kanadzie, przebieg Światowego Zjazdu SPK w Londynie. 1956 - 1964 polski
77 Korespondencja z Jerzym Skoryną-Lipskim, delegatem Zarządu. (Koło byłych żołnierzy AK w Meksyku, delegat Zarządu - przygotowanie wizyty i kontaktów w USA) oraz z: Ryszardę Wragą, Henrykiem Stebelskim, Andrzejem Pomianem i płk. Aleksandrem Kwiatkowskim. 1961 - 1973 polski
78 Korespondencja z inż. Mieczysławem Słomińskim, członkiem "Grupy Technicznej". Fotografie i negatywy projektu "Domu Chłopa" w Warszawie. 1974 - 1974 polski
79 Korespondencja ze Stefanem Soboniewskim, przewodniczącym SPK w Wielkiej Brytanii - koła spk w Stanach Zjednoczonych i Anglii - sytuacja wewnętrzna, konflikty, infiltracja ze strony PRL. 1956 - 1977 polski
80 Korespondencja z gen. Kazimierzem Sosnkowskim i Jadwigą Sosnkowską oraaz materiały pośmiertne po Generale. Budowa grobowca Kazimierza Sosnkowskiego w Montmercy, tekst wystąpienia Stanisława Gierata "Generał Kazimierz Sosnkowski - twórca AK i Naczelny WÓdz", sprawa oszczerstw pod jego adresem w ksiazce "The Heroes of Resistance". 1955 - 1972 angielski, polski
81 Korespondencja z Ludwikiem Stańczykowskim. Artykuł "Centralny Związek Młodej Wsi - Siew". 1961 - 1974 polski
82 Korespondencja z Zygmuntem Stermińskim. 1968 - 1970 polski
83 Korespondencja z Władysławem Stępnim - sytuacja polityczna emigracji, Kongresu Polonii i Zwiazku Narodowego Polskiego, spory wewnętrzne emigracji, reakcja na kolejne wydarzenia polityczne w PRL. 1955 - 1977 polski
84 Korespondencja z Edmundem Sułkowskim (sprawy Koła SPK w Albany, w stanie Nowy Jork), Aleksandrem Romańskim (awanse i odznaczenia przyznawane przez gen. W. Andersa, rezygnacja A. Romańskiego ze stanowiska sekretarza), Karolem TOmaszewskim (Polski Fundusz Olimpijski, wspierający ekipę PRL na Olimpiadzie w Monachium, ocena wystawy o PSZ w Buffalo). 1962 - 1975 angielski, polski
85 Korespondencja ze Stanisławem Wąsikiem - problemy kadrowe organizacji kombatanckich w Ameryce i Wielkiej Brytanii, "starzenie się" organizacji. 1962 - 1975 polski
86 Korespondencja z Franciszkiem Wilkiem, prezesem PSL w Londynie - dyskusja wokół zadeklarowanej przez PSL linii "legalistycznej". 1970 - 1977 polski
87 Korespondencja z gen. Kazimierzem Wiśniowskim - wizyta generała w USA na święcie żołnierza, problemy z utworzeniem ogólnoświatowej organizacji polonijnej, przyznawanie odznaczeń i awansów bez wiedzy ZG SPK. 1963 - 1964 polski
88 Korespondencja z Władysławem Zachariasiewiczem, prezesem "American Council of Polish Cultural Clubs" - echa wizyty E. Gierka w USA. 1960 - 1977 angielski, polski
89 Korespondencja z Wacławem Zagórskim, redaktorem "Tygodnia Polskiego" w Londynie. Artykuły w "Tygodniu Polskim" na temat przygotowania konferencji Polonii w Waszyngtonie. 1975 - 1975 polski
90 Korespondencja z Wacławem Zaleskim - likwidacja komitetu V Walnego Zjazdu SPK. 1960 - 1963 polski
91 Korespondencja z Janem Zaprawą-Ostromęckim, byłym działaczem Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, więźniem obozów hitlerowskich, współpracownikiem "Opusu" (poświadczenie S. Gierata działalności J. Zaprawy-Ostromęckiego). Nadbitka artykułu Romana Buczka "Tragedia Ryszarda Świętochowskiego". Korespondencja ze Stanisławem Dworeckim - uroczystość Święta Żołnierza 1965. 1955 - 1973 polski
92 Korespondencja z gen. Karolem Ziemskim, przewodniczącym Rady Federacji Światowej SPK - sprawy odznaczeń, kontaktów między poszczególnymi kołami, presonalne, życiorys K. Ziemskiego. 1960 - 1973 angielski, polski
93 Korespondencja S. Gierata - sytuacja polityczna na świecie, sytuacja emigracji, życie kulturalne emigracji. 1960 - 1977 polski
94 Korespondencja prywatna. Pojedyncze listy do i od różnych osób. 1948 - 1959 angielski, polski
95 Korespondencja prywatna, między innymi listy przyjaciół z "Grupy Technicznej", Centralnego Zwiazku Młodzieży Wiejskiej i PSL. 1946 - 1974 angielski, polski
96 Ludowcy, "Młoda Wieś" - odezwy, deklaracje, wycinki prasowe, fotografie. 1932 - 1955 polski
97 Dokumenty osobiste S. Gierata, materiały do biografii, szkice autobiograficzne. b.d. - b.d. angielski, polski
98 Stanisław Gierat - post mortem. Stanisław Reymont, "Stanisław Gierat. Jego działalność w ruchu młodowiejskim. Szkic historyczny.", Warszawa 1979, dla Archiwum Pracownika Społecznego Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie opracował ..., maszynopis powielony; S. Gierat, "Przebieg służby wojskowej", tenze, "Autobiografia". Nekrologi, noty prasowe, artykuły o zmarłym. Korespondencja z lat 1954-1973, głównie z dr. Janem Frylingiem. Artykuły zmarłego, artykuły innych autorów, m.in. Jędrzeja Giertycha o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i o roli gen. Maxime'a Weyganda. 1954 - 1979 polski
99 Stanisław Gierat - post mortem. Korespondencja Ewy Gieratowej, wycinki prasowe, korespondencja K. Trojanowskiego, sprawy publikacji nt. "Siewu". 1977 - 1991 angielski, polski
100 Początkowy fragment wspomnień S. Gierata z okresu II wojny światowej, maszynopis, 30 s. b.d. - b.d. polski
101 Teksty przemówień okolicznościowych, referatów, artykułów prasowych S. Gierata. b.d. - b.d. polski
102 Prace autorstwa S. Gierata - artykuły, referaty, przemówienia, "Elektryfikacja wsi", współautor Stanisław Moszczyński, Londyn 1942, maszynopis powielony, 38 s. b.d. - b.d. polski
103 Materiały historyczne, opracowania referaty. "Dziennik Zygmunta Karpińskiego 5.09-30.12.1939", rękopis, fotokopia. List Antoniego Lewnadowskiego z dołączonymi artykułami. Stanowisko KPA - raport za lata 1970-1972. Czesław Strzeszewski, "Przed- i posoborowa myśl społeczna Kościoła", "Wspomnienia o generale Andersie". "Pytania na tle sytuacji bieżącej", "Ocena sytuacji [Politycznej Polski]"; "Rewizjonizm emigracyjny czy dywersja komunistyczna"; "Nie ustaniemy w walce". 1970 - 1972 polski
104 Prace innych autorów. b.d. - b.d. angielski, polski
105 Materiały różne. b.d. - b.d. angielski, polski
106 Wycinki prasowe. 1960 - 1965 angielski, polski
107 Wycinki prasowe. 1957 - 1974 angielski, polski
108 Wycinki prasowe. 1966 - 1989 angielski, polski
109 Wycinki prasowe 1949 - 1971 angielski, polski
110 Wycinki prasowe. 1970 - 1976 angielski, polski
111 Wycinki prasowe. 1975 - 1975 angielski, polski
112 Wycinki prasowe 1961 - 1975 angielski, polski
113 Stanisław Gierat: okólniki, komunikaty, teksty przemówień, materiały z działalności organizacji polonijnych, korepondencja. 1960 - 1972 angielski, polski
114 Korespondencja z Edmundem Sułkowskim, nekrologi, zaproszenie, fotografie. 1955 - 1990 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs