Zespół archiwalny nr 049

Archiwum Generała Józefa Jaklicza
1918-1974
Dzieje twórcy: Józef Jaklicz (1896-1974), generał, w latach 1914-1916 walczył w Legionach Polskich; od 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 1932-1935 piastował stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Od marca do września 1939 r. na stanowisku II zastępcy szefa Sztabu Głównego. Następnie przebywał we Francji, gdzie w 1940 r. kierował ewakuacją polskich żołnierzy do Wielkiej Brytanii. W latach 1942-1944 na stanowisku dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego we Francji. W latach 1944-1947 działał w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji mieszkał do śmierci we Francji.
Zawartość: bardzo ciekawe materiały dotyczące kampanii wrześniowej, misji we Francji w okresie wojny a także działalności generała w komitetach i organizacjach w okresie powojennym. Ponadto korespondencja oraz publikacje własne, teksty odczytów i referatów generała. Do zespołu dołączono również mapy przekazane wraz z aktami.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Okres międzywojenny
1Rozmowy prowadzone pomiędzy Polskim Sztabem Generalnym i Francuskim Sztabem Generalnym Paryż maj 1939 i Angielskim Sztabem Generalnym Warszawa maj 1939 oraz notatki gen. Jaklicza dotyczące tych dokumentów1939 - 1939polski, francuski
2Instrukcje dla rozmów z Francuskim Sztabem Generalnym Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Edwarda Rydza - Śmigłego, Marszałka Polski1939 - 1939pol.
3Zeszyt podręczny Szefa Oddziału III: (a) polecenia Szefa Sztabu Głównego, (b) własne zarządzenia do wydania1939 - 1939pol.
Kampania wrześniowa
4Notatki pułk Jaklicza o ruchach poszczególnych formacji wojskowych w okresie kampanii wrześniowej1939 - 1939pol.
5Sprawozdanie płk Jaklicza z pracy w Sztabie Głównym, przygotowane na rozkaz Naczelnego Wodza1939 - 1939pol.
6Maszynopis pracy gen. J. Jaklicza pt. "Kampania wrześniowa 1939 r. w Polsce" z 1942 r.1942 - 1942pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
7Publikacja gen. J. Jaklicza pt. "The Pattern of Life in Poland" z 1952 r.1952 - 1952ang.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
8Publikacje innych autorów: S.Dom "Uwagi o kampanii wrześniowej 1939 roku", "Tymczasowy wykaz poległych oficerów chorążych i podchorążych w czasie kampanii jesiennej 1939 w Polsce. Wykaz nr 2", G.Däniker "Der Feldzug in Polen"1939 - 1942polski, angielski, niemiecki, francuski
Misja we Francji
9Zagadnienia wojenne notatniki Józefa Jaklicza1940 - 1941pol.
Kampania wrześniowa
10Kampania wrześniowa 1939 r.: z.1 - Elementy organizacyjno - mobilizacyjne; z.2 - Elementy historyczne na podstawie relacji uczestników, wyciągów z pism, dokumentów; z.3 - Elementy historyczne notatniki Józefa Jaklicza1940 - 1941pol.
11Artykuły dotyczące Kampanii wrześniowej 1939 r. i korespondencja z nimi związana relacje, rozmowy, artykuły, notatki Józefa Jaklicza1960 - 1970pol.
12Różne dotyczące Kampanii wrześniowej 1939 roku relacje, rozmowy, notatki do artykułów Józefa Jaklicza1945 - 1969pol.
13Materiały Komisji Powołanej w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r.: relacje, rozmowy, sprawozdania1945 - 1948pol.
14Publikacje dotyczące kampanii wrześniowej1939 - 1942polski, francuski
15Wycinki prasowe - Kampania wrześniowa 19391945 - 1970pol.
16Kwity, rozliczenia pobranych pieniędzy1939 - 1940pol.
Misja we Francji
17Odznaczenia, awanse, opinie, zaświadczenia wypełniane przez J.Jaklicza1944 - 1971polski, francuski
18Okręg Grenoble 1940-1942. Dossier ppłk Grzymińskiego komunikaty wydawane przez płk Jaklicza i płk Grzymińskiego1944 - 1971polski, francuski
19Organizacja Wojskowa i Ewakuacyjna we Francji 1940-1944. Weryfikacja zasadnicza rozkazy Sztabu Głównego dotyczące weryfikacji, listy weryfikacyjne, reklamacje i korespondencja w tej sprawie1940 - 1959pol.
20Okręgi: Est (Grenoble), Centre. Centre Demobilisation á Auch sprawozdania, protokoły, zestawienia i wykazy żołnierzy1943 - 1946polski, francuski
21Dokumenty dotyczące uregulowania poborów kadry WP we Francji za okres 1940-1944 kadry W.P. we Francji i Afryce Północnej w okresie 1941-1944, korespondencja w sprawach uregulowania poborów za służbę na terenie Francji1943 - 1960polski, francuski
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
22Weryfikacja wyrównawcza ostateczne listy weryfikacyjne, uzgodnienia z gen. Kleebergiem, korespondencja w sprawie sądowej o wyrównanie poborów1943 - 1960polski, francuski
Misja we Francji
23Kampania niemiecko - francuska 1940 r. fragmenty raportu gen. Georgesa, opracowanie: "Wkład Belgii do wojny 1940 r.", kampania francusko-niemiecka na podst. komentarzy i komunikatów prasy szwajcarskiej; kampania holenderska na podst. prasy szwajcarskiej1940 - 1940polski, francuski
24Kampania Francuska, wycinki prasowe 1940-19451940 - 1945fr.
25Elementy Kampanii Francusko - Niemieckiej 1940 r. odpisy artykułów, notatki, fragment opracowania1943 - 1943polski, francuski
26Raport o działalności Polskiej Wojskowej Misji Likwidacyjnej we Francji w latach 1945/19481948 - 1948pol.
27Elementy do udziału Wojska Polskiego w Kampanii Francuskiej. Wielkie jednostki w bitwie odpisy fragmentów artykułów, sprawozdania1941 - 1942pol.
28Okręg Ouest (okres okupacji niemieckiej 1942-1943, okres "Liberation", opracowania po 1945 r.)1942 - 1959polski, francuski
29Sprawozdania własne do Władz Wojskowych. Opracowania sprawozdania dla Naczelnego Wodza, wyjaśnienia, notatki1943 - 1945pol.
30Opracowanie dotyczące sytuacji żołnierzy polskich we Francji1943 - 1945pol.
31"Armia polska we Francji w latach 1939/1940" Janusza Góreckiego (zarys) opracowanie1943 - 1945pol.
32"Dowódca" Macieja Krechowieckiego opracowanie1942 - 1942pol.
33Materiały do prac kulturalno - oświatowych. Seria I "Obchody i uroczystości" nr 1. 11 Listopada opracowanie1941 - 1941pol.
34Zbiór artykułów dotyczących udziału Wojska Polskiego w wojnie w okresie 1939-19401941 - 1941pol.
35Szpital Polski w Marsylii - Rapport de base1940 - 1940fr.
36Okruchy serdeczne zbiór wierszy z lat 1940-1944, ofiarowanych przez autora M.Cieślewicza1944 - 1944pol.
37Pieśni - 1-sze wykonanie Janiny Brochwicz-Skoczyńskiej zbiór pieśni - słowa: Jerzy Paczkowski, muzyka - Zygmunt Dygat1944 - 1944pol.
38Poezje Juliusza Znanieckiego "Z płomieni" ofiarowane pułkownikowi1947 - 1947pol.
39Wystawa obrazów i prac kursów specjalnych prowadzonych w Ośrodku Wyszkoleniowym Greoux-les-Bains (25-27.VII.1943)1943 - 1943pol.
40Organizacja wojskowa we Francji w latach 1940-1944 opracowanie ppłk Janusza Góreckiego, ps. J. Szczaniecki1945 - 1945pol.
41Raport pułk. M. Romeyko dotyczący działalności Ekspozytury F.II1945 - 1974polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
42Notatki, korespondencja płka Jaklicza1946 - 1947polski, francuski
Misja we Francji
43"Kroniki Wojskowe" Grenoble1940 - 1941pol.
44"Kroniki Wojskowe" Grenoble (kazania, odczyty, opracowania)1943 - 1943pol.
45Organizacyjne ogólne, okres gen. Kleeberga 1940-1942; okres płk. Jaklicza 1943-1944 wytyczne, sprawozdania, korspondencja, odpisy pism1940 - 1947pol.
46Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia; demobilizacja; powrót z Anglii do Francji1943 - 1949polski, angielski
473 Dywizja Piechoty dziennik płk. Jaklicza, obejmujący okres 1940-19431940 - 1943pol.
48Obóz Zborny nr 3 w Lille1947 - 1948pol.
49Opracowania dotyczące wojsk polskich we Francji1965 - 1975polski, francuski
50Trzecia dywizja piechoty, Bretania mapy sytuacyjne, działania, korespondencja1940 - 1965polski, francuski
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
51Trzecia dywizja piechoty, Wojskowy Trybunał Orzekający korespondencja, sprawozdania, odpisy pism1940 - 1964polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
52Korespondencja płk. Jaklicza m.in. z: Wł.Sikorskim, J.Kleebergiem, H.Jabłońskim, z Komisją Likwidacyjną1940 - 1948polski, francuski
Misja we Francji
53Wyjątki z jednodniówek, poświęconych Wojsku Polskiemu we Francji, mapy i szkice operacyjne1940 - 1948polski, francuski
54Organizacja i praca b. Kombatantów we Francji powojennej (cz.I)1941 - 1942pol.
55Ewidencja wojskowa wykazy żołnierzy oraz karty indywidualne1939 - 1941pol.
56Materiały po gen. J. Kleebergu odpisy depeszy, sprawozdanie z działalności wojsk polskich we Francji1939 - 1941pol.
57Fragmenty pamiętnika: koniec maja 1943; 17 września 1942; Tuluza 12-15 lipca 1940; Marsylia 15.X.1941; list do gen. Sikorskiego 20.XII.19401940 - 1943pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
58Korespondencja J.Jaklicza z: gen. Wł.Andersem, S.Kopańskim, M.Kukielem, T.Malinowskim, T.Zieleniewskim1946 - 1974pol.
59Korespondencja J.Jaklicza z Francisem Szychem1970 - 1973pol.
Misja we Francji
60Kampania francuska i norweska 1940 - mapki sytuacyjne1940 - 1940fr.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
61Korespondencja Józefa Jaklicza z: R.Daleckim, W.Stachiewicz, Wł.Kozłowskim, A.Rzepniewskim1970 - 1973pol.
62Korespondencja Józefa Jaklicza z Leonem Nowosilskim1942 - 1968pol.
63Korespondencja Józefa Jaklicza z lat 1921-19581941 - 1958polski, angielski, francuski
Dokumenty osobiste
64Zawiadomienia o narodzinach, ślubach, śmierci, mszach w rocznicę śmierci1950 - 1978polski, francuski
65Dane do życiorysu i przebiegu służby wojskowej gen. Jaklicza: kopie dokumentów generała z Zeszytów Ewidencyjnych, korespondencja córki generała z redaktorem M. Budnym1946 - 1968polski, francuski
66Korespondencja Stanisławy Jaklicz z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w sprawie przekazania akt Józefa Jaklicza1983 - 1984pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
67Korespondencja Józefa Jaklicza1959 - 1965pol.
68Korespondencja Józefa Jaklicza1966 - 1971pol.
69Korespondencja Józefa Jaklicza oraz Stanisławy Jaklicz1972 - 1976pol.
70Korespondencja Józefa Jaklicza z Wacławem Stachiewiczem1957 - 1959pol.
71Korespondencja Józefa Jaklicza z Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem, uwagi do opracowania nt. kampanii wrześniowej1960 - 1972pol.
Okres powojenny: różne
72Millenium: artykuły prasowe, zaproszenia1960 - 1966polski, francuski
7350-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojskowej, przygotowania do zjazdu, komunikaty Komitetu Wykonawczego; korespondencja z: gen. Stachiewiczem, płk Chocianowiczem, płk Leśniakiem; odpowiedź gen. Kukielowi na artykuły "Mózg Armii"1958 - 1970polski, francuski
74Fotografie: członków Towarzystwa Rzemieślników i Robotników Polskich w Paryżu, pomnik katyński1947 - 1947
Misja we Francji
75Album zawierający kopie dokumentów francuskich z lat 1914-1918, ofiarowany płk Jakliczowi w dniu imienin1944 - 1944fr.
Okres powojenny: różne
76Artykuły prasowe dotyczące płk Antoniego Zdrojewskiego1971 - 1972polski, francuski
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
77Obchody rocznicowe: setnej rocznicy urodzin Marszałka Piłsudskiego i 50-lecia czynu zbrojnego1960 - 1967pol.
78Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie statut, komunikaty1954 - 1974pol.
Okres powojenny: różne
79Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej /PAT/1954 - 1972pol.
80Zjednoczenie Narodowe w Londynie oświadczenia, biuletyny Działu Informacji Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego1960 - 1963pol.
81Liga Niepodległości Polski - biuletyny informacyjne, uchwała zjazdu LNP1954 - 1967pol.
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
82Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie - korespondencja, wycinki prasowe, komunikaty1960 - 1969pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
83Referaty, odczyty, przemówienia gen. Jaklicza1940 - 1959pol.
84Referaty, odczyty, przemówienia gen. Jaklicza1960 - 1973pol.
85Uwagi gen. Jaklicza do artykułu dot. Skarbu Narodowego1963 - 1963pol.
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
86Stowarzyszenie Polski Skarb Narodowy: statut, informator, Rada PSN na 1960 r., protokół Komisji Rewizyjnej PSN we Francji, zawiadomienia1951 - 1974pol.
87Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło w Paryżu: statut, zawiadomienia, protokoły posiedzeń Prezydium Rady SPK, korespondencja; protokoły Sądu Koleżeńskiego SPK1946 - 1968pol.
88Polska Organizacja Walki o Niepodległość "Monika" /POWN/. Okręg Paryż: zaproszenia, komunikaty1966 - 1973polski, francuski
89Terenowa Rada Jedności Narodowej we Francji i Rada Wolnych Polaków we Francji: uchwały, oświadczenia, protokoły zebrań, listy członków1955 - 1966polski, francuski
90Klub Dyskusyjny w Paryżu: lista członków, założenia dotyczące działalności1961 - 1964polski, francuski
Okres powojenny: różne
91Liceum Polskie w Les Ageux: statut, zawiadomienia, plan zajęć1960 - 1967polski, francuski
92Światowy Zjazd Polski Walczącej w Londynie: projekty tez dla obradujących komisji, informatory zjazdowe, notatki1965 - 1966polski, francuski
93"Sokół Polski" w Paryżu: komunikaty, prasa1949 - 1967pol.
94Artykuły prasowe dotyczące: gen. K.Sosnkowskiego, masakry katyńskiej, wojska polskiego na Obczyźnie1948 - 1973pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
95Broszury dot.: rocznicy Konstytucji 3-go Maja, scalenia obozu niepodległościowego, katastrofy gibraltarskiej, odpowiedź na wykład gen. Kukiela; wykład A. Ciołkosza nt. "Socjalizm a komunizm"1941 - 1966pol.
Okres powojenny: różne
96Periodyki: "Biuletyn Informacyjny Centralnego Związku Polaków we Francji", "Myśl Polska", "Wiadomości Związku Polskich Federalistów", "Grenadier", "Notes et Etudes Documentaires", "Pogoniak za morzami"; biuletyn "Razem"1946 - 1972pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
97Referaty i odczyty: S.Oyrzyński "Bitwa o Monte Cassino w dniu 12 maja 1944 r. w świetle dokumentów", "Raport marszałka Grazianiego", A.Bobkowski "Napowietrzny tunel ale nie Kellermana", W.Günther "Duch niezłomny, duch wierności"1956 - 1964pol.
Misja we Francji
98Zakończenie wojny dla Polski artykuły prasowe, odpisy depeszy, notatki, tajny rozkaz oficerski, list otwarty do oficerów polskich1944 - 1945polski, francuski
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
99Koło Generałów i Pułkowników - b.Dowódców W.J. oraz Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie: statut, biuletyny i komunikaty informacyjne, broszura: "Przegląd geopolityczny ZSRR"1949 - 1973pol.
Okres powojenny: różne
100Materiały dot. gen. Kazimierza Sosnkowskiego: teksty przemówień, odpis biogramu generała z "Encyklopedii Wojskowej z 1939 r.1950 - 1959pol.
101Materiały gen. Janusza Gąsiorowskiego: notatki, tekst poświęcony powstaniu styczniowemu1946 - 1946pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
102Opracowanie ppłk. Góreckiego, "Organizacja Armji Sowieckiej" /mjr Kaleciński/1943 - 1943pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
103Opracowanie J.Jaklicza "Armia": cz.I - Historia powstania Armii Polskiej i jej szlak bojowy, cz.II - Wojsko Polskie pod dowództwem Rokossowskiego1959 - 1959pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
104Armia Polska w Kraju artykuły prasowe, notatki, odpisy dokumentów - materiały do publikacji1950 - 1953pol.
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
105Sprawozdanie Komisji do Rozpatrzenia Spraw Łączności z Krajem1956 - 1956pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
106Krótki zarys historii Szwadronu "Dzieci Kujawskich" (4-ty szwadron pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich), wyjątki z opracowania mjr M. Nowickiego; pieśni Leona Lissowskiego1918 - 1920pol.
107"Prawda o Hrynkach - czyli polska akcja rewindykacyjna na Wołyniu" - opracowanie płk Bolesława Andrzeja Ostrowskiego1918 - 1920pol.
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
108Konferencja poświęcona wojnie polsko - sowieckiej, 1919-1920: informator, notatki generała, publikacja "La guerre polono-sovietique 1919-19201973 - 1975polski, francuski
Publikacje, odczyty, wykłady własne
109Odczyty gen. Jaklicza poświęcone bitwie warszawskiej wygłoszone w 1958 r. oraz na zebraniu Rady Towarzystwa Historyczno-Literackiego Polskiego w 1971 r.1958 - 1971pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
110Bitwa warszawska 1920 r.: artykuły prasowe, broszury, praca płka H. Piątkowskiego "Krytyczny rozbiór Bitwy Warszawskiej 1920 r.1955 - 1957pol.
Misja we Francji
111Materiały do prac kulturalno-oświatowych. Seria I. Obchody i uroczystości. Nr 9: 15-ty Sierpnia. Wydawnictwo : Polska Y.M.C.A.1942 - 1942pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
112Artykuł J.Jaklicza, "Wspomnienia dowódcy kompanii i batalionu piechoty w walkach z Ukraińcami o Lwów na przełomie lat 1918-1919"1986 - 1986pol.
Publikacje, referaty, odczyty innych autorów
113Maszynopis pracy Stanisława Zakrzewskiego "Pogląd na dzieje Polski od roku 1914", zamieszczonej w: "Dziesięciolecie Polski Odrodzonej - Księga Pamiątkowa - 1918-1928"1928 - 1928pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
114Wojskowe Prace Geograficzne z lat 1918-1939 (Wstęp; Wywód; Światła; Cienie i światła)1939 - 1939polski, francuski
Okres międzywojenny
115Album mundurów 1-go Polskiego Korpusu (barwne rysunki mundurów z objaśnieniami gen. J.Dowbór-Muśnickiego)1918 - 1918pol.
Misja we Francji
116Materiały do prac kulturalno-oświatowych. Seria II. Historia. Nr 4: Józef Piłsudski na tle epoki. Wydawnictwo : Polska Y.M.C.A1942 - 1942pol.
Okres powojenny: różne
117Materiały dot. Józefa Piłsudskiego: fotografie, artykuły związane z osobą Marszałka1935 - 1971pol.
Okres powojenny: działalność w komitetach, organizacjach
118Materiały dot. Józefa Piłsudskiego: obchody rocznicowe urodzin i śmierci Marszałka (odezwy, teksty przemówień, broszury)1947 - 1968pol.
119Notatki J.Jaklicza związane z działalnością w komitetach powołanych dla uczczenia rocznic związanych z J.Piłsudskim1959 - 1960pol.
Okres powojenny: różne
120Komunikaty Związku Legionistów i Peowiaków1973 - 1974pol.
Publikacje, odczyty, wykłady własne
121Kopia artykułu J.Jaklicza, "Wspomnienie żołnierskie"1973 - 1974pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
122Notatki, kopie korespondencji J.Jaklicza1938 - 1970polski, francuski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs