Zespół archiwalny nr 084

Archiwum Waleriana Płatonowa
1818-1879
Dzieje twórcy: Walerian Płatonow (1809-1893). Generał Walerian Płatonowicz Płatonow, syn Płatona Zubowa- faworyta carycy Katzryny II, był członkiem Rady Państwa w Petersburgu, a następnie ministrem i sekretarzem stanu do spraw Królestwa Polskiego (1859-1864). Otrzymał majorat w lubelskiem (majątek w Biłgoraju) i ożenił się z Polką Teodorą z Nowakowskich Drzewiecką. W latach 80- tych na skutek konfliktów z księciem Michałem Gorczakowem opuścił Rosję i osiadł na stałe w Paryżu, gdzie ozenił się ponownie, tym razem z Francuzką.
Zawartość: rękopisy i druki materiałów archiwalnych dotyczących różnych aspektów polityki rosyjskej w Królestwie Polskim wraz z korespondencją w języku rosyjskim, polskim i francuskim. Zespół zmikrofilmowany. Szczegółowy spis dokumentów znajdujących się w Archiwum Waleriana Płatonowa został ogłoszyn drukiem przez Jerzego Gołosa w j. polskim i angielskim: J. Gołos, Polonica w Archiwum Waleriana Płatonowa w: Archeion, t. LXI (1974), s. 199-216 oraz J. Gołos, The Platonov Papers In The Józef Piłsudski Institute Of America w: The Polish Review, vol. XXV (1980) No. 2, p. 56-70.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Rękopisy
1 Dossier 1; raporty, wykazy i rachunki dotyczące przychodów i rozchodów z gospodarki rolnej i przemysłowej (tartaku, cegielni, gorzelni i browaru) majątku Teodorowo w biłgorajskiem (lubelskie) sporządzone przez administratora Adama Borkowskiego 1858 - 1865 pol.
2 Dossier 2; m.in: Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie oczynszowania włościan, Memoriał Siergieja Szipowa dla cara Aleksandra II O suszczestwiennych priczinach poslednich wołnienji w Carstwie Polskom 1861 - 1861 polski, rosyjski
3 Dossier 3; m.in: intercyza przedślubna Seweryna Wężyka i Teodory Drzewieckiej (pasierbicy W. Płatonowa), wypis z Księgi Metryk Ślubnych kościoła parafialnego horodeckiego dla Waleriana Płatonowa i Teodory z Nowakowskich Drzewieckiej, zapiski Płatonowa 1825 - 1879 polski, rosyjski
4 Dossier 4-5; m.in: "Obzor wyborow w Carstwie Polskom", nominacja W. Płatonowa na rzeczywistego radcę stanu, wypisy z księgi urodzeń dla Apolonii i Teodory Drzewieckiej, plenipotencja zarządu i administracji dóbr Biłgoraj wydana przez W. Płatonowa żonie 1818 - 1861 polski, rosyjski
5 Dossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji 1856 - 1862 rosyjski, polski, francuski
6 Dossier 9; m.in: uwagi do projektu prawa o powszechnym nauczaniu w j. polskim, rosyjskim i francuskim, przemówienie hr. Andrzeja Zamoyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego w tłumaczeniu na j. Rosyjski 1861 - 1862 rosyjski, polski, francuski
7 Dossier 10-11; m.in: korespondencja A. Adlerberga, D. Błudowa, Gorczakowa, P. Muchanowa, Tymowskiego, P. Wałujewa do W. Płatonowa, raport do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie Tabeli prestacyjnej miasta Biłgoraja 1860 - 1865 rosyjski, polski, francuski
Rekopisy i druki
8 Dokumenty wyłączone z dossier 6-8, 10-11m.in.: pismo Wielopolskiego do Gorczakowa, Odezwa Naczelnika Langiewicza wzywająca do Powstania, odezwa Rządu Narodowego w sprawie uwłaszczenia włościan, Odezwa Komitetu Centralnego Narodowego z 5 marca 1863 r. 1856 - 1863 rosyjski, polski, francuski
9 Album dla Teodory Płatonow zawierający wiersze nieznanej autorki 1866 - 1866 pol.
Druki
10 Pozycje nr 1-4: "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1873 r., "Położenije o Gławnom Uprawlenji i Sowietie Namiestnika Kawkazskogo z 1858 r., "Kratkij Obzor Uprawlenija Carstwa Polskogo z 1859 r., "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1859 r. 1858 - 1873 ros.
11 Pozycje nr 5-8 m.in.: "Projekt Ustawy Górniczej dla Królestwa Polskiego, Przedstawienie Sekretarza Stanu (...) w przedmiocie projektu do ustawy górniczej, "Motiwy k projektu Gornogo Ustawa", Rys ogólny działań Władz Królestwa Polskiego za rok 1860 1859 - 1860 polski, rosyjski
12 Pozycje nr 9-10: " Wysoczajszyj Ukaz ob utwierżdienji obiazatielnogo oczinszewanija", "Objasnitielnaja zapiska k położeniju ob obiazatielnom oczinszewaniji w Carstwie Polskom" 1861 - 1861 ros.
13 Pozycje nr 11-15 m.in.: Redakcja projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Powody do projektu o oczynszowaniu z Urzędu, Uwagi (...) nad redakcją projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Wypis z protokołu Komisji Rządowej (...) 1861 - 1861 pol.
14 Pozycje nr 16-17: "Zapiska ob otnoszenijach krestian czastnych imienji w Carstwie Polskom k pomieszczikam", "Położenije ob obiazatielnom oczinszowaniji posielan w Carstwie Polskom" 1862 - 1862 ros.
15 Pozycje nr 18: Protokół ogólny dotyczący projektu do budżetu dochodów i wydatków Królestwa za rok 1862 1862 - 1862 pol.
16 Pozycje nr 19: "Żurnał Sowieta Uprawlenija Cartwa Polskogo", "Zurnały zasiedanij Gosudarstwiennago Sowieta Carstwa Polskogo nr 23-29 1861 - 1862 ros.
17 Pozycje nr 20-21: Wykład powodów (...) projektu ukazu względem uprawnienia Żydów, Projekt do etatu zakładów naukowych i w związku z nimi będących instytucji 1862 - 1862 pol.
18 Pozycje nr 23-24: "Izłożenije dieła o wolnych kaspijskich promysłach", "Priłożenije k Gosudarstwiennoj Rospisi dochodow i raschodow na 1865 god" 1864 - 1865 ros.
19 Pozycje nr 25-32 m.in.: "Izłożenije dieła ob izmienieniji poszlin kiachtinskich i kantonskich czajew", "O mierach dla poddierżanija torgowli w Sibiri", "Wsiepoddanniejszaja zapiska politiczeskich priestupnikach (...)" 1865 - 1865 ros.
20 Pozycje nr 33-34: "Priłożenije k gosudarstwiennoj rospisi dochodow i raschodow na 1866 god", "Wypiska iż Żurnałow Diepartamienta Gosudarstwiennoj Ekonomji o raznogłasjach pri razsmotrenji finansowych smiet na 1866 god" 1866 - 1866 ros.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs