Zespół archiwalny nr 124

Zbiór kartograficzny
1850-1999
Zawartość: Zbiór kartograficzny liczy ponad 2 450 arkuszy map z okresu od II połowy XIX w. do 1999 r. Są to głównie mapy: polityczne, administracyjne, etnograficzne, fizyczne, wojskowe, topograficzne, ogólno-informacyjne i samochodowe. W trakcie prac ewidencyjnych nad zespołem, całość zbioru podzielona została według następujących grup rzeczowych: Polska do 1918 r., Polska 1918-1939, II wojna światowa, okres PRL, Rzeczpospolita Polska, szkice operacyjne z lat 1914-1918, 1919-1920 i 1939-1945. Kolejne grupy to mapy topograficzne: Galicji (południowej Polski), terenu zaboru rosyjskiego oraz wschodnich prowincji niemieckich. Liczną grupę map stanowią mapy wojskowe. Są to przede wszystkim: mapy lotnicze, mapy Polski i krajów ościennych, mapy wojskowe Europy Środkowej i mapy lotnicze światowe. Ta część kolekcji dotyczy Polski i ewentualnie sąsiadujących państw. Druga część zbioru to mapy świata w podziale na: Europę, Eurazję, Afrykę, Azję, Amerykę Północną i Amerykę Południową. Ostatnią grupę map, zgromadzonych w zespole, stanowią bardzo liczne plany miast, głównie polskich. Zdecydowaną większość zbioru stanowią mapy szczegółowe Polski i krajów ościennych, w skali: 1:100 000 i 1:300 000. Jest ich ponad 500 i pokrywają większość Polski w jej granicach z 1939 r. oraz tzw. ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Liczną grupę stanowią mapy topograficzne w skali: 1:75 000, 1:100 000 i 1:25 000 terenu: Galicji – południowej Polski, zaboru rosyjskiego oraz wschodnich prowincji niemieckich z lat 1885-1939. Dużą grupę tworzą mapy wydawane przez Instytut Wojskowo – Geograficzny (późniejszy Wojskowy Instytut Geograficzny) w latach 1921-1925, będące przedrukiem map niemieckich (w skali 1:100 000), austriackich (w skali 1:75 000) czy rosyjskich (1:85 000 lub 1:26 000) oraz wydawane do 1939 r., przez tenże Instytut, mapy sporządzane na podstawie nowych pomiarów. Na podkreślenie zasługuje komplet szkiców i map operacyjnych (sztabowych), dotyczących bitwy warszawskiej 1920 r. Unikalną jest też mapka sytuacyjna Powstania Warszawskiego, określająca pozycje polskie i niemieckie na dzień 5 września 1944 r. Przypuszczalnie sporządzona została w oparciu o meldunki nadchodzące z walczącej stolicy. Podobnie mapa lotnisk i lądowisk w Polsce w 1944 r. opracowana na podstawie źródeł dostarczonych przez Polskie Podziemie przez Polskie Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi w 1944 r. Przechowywane w zbiorze mapy pochodzą głównie z darów od członków i przyjaciół Instytutu. Zbiór map jest w całości udostępniony.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs