Zespół archiwalny nr 125

Zbiór filatelistyczny
1918-2005
Dzieje twórcy: Początki zbiorów filatelistycznych sięgają 1947 r., kiedy to jeden z założycieli i działaczy Instytutu, Lucjusz Kupferwasser, przekazał zbiór znaczków poczty polskiej z okresu 20-lecia międzywojennego zakupiony od gen. Sosnkowskiego. Zbiór ten ofiarowany był gen. Sosnkowskiemu w 1938 r., z okazji 20-tej rocznicy odzyskania niepodległości, przez ówczesnego Ministra Poczt i Telegramów, Emila Kalińskiego z jego osobistą dedykacją. Później stopniowo następowały dalsze darowizny znaczków pocztowych, kart i kopert. W latach 80-tych, kiedy w Polsce panował stan wojenny i trwały zmagania „Solidarności” z upadającym już komunizmem, Instytut pełnił rolę oazy niepodległościowej na obczyźnie, trafiała tu prasa niezależna i różne publikacje drugiego obiegu, w tym znaczki wydawane przez Solidarność, Konfederację Polski Niepodległej i inne organizacje. Po zakończeniu okresu solidarnościowego, zainteresowania Instytutu w zakresie filatelistyki skierowały się na wydawnictwa organizacji polonijnych. Za pośrednictwem powstałego wówczas przy Instytucie Polonijnego Klubu Kolekcjonerów nawiązano kontakty z „Polonusem” Towarzystwem Filatelistycznym z Chicago, Polsko-Kanadyjskim Klubem „Troyak”, skąd otrzymano materiały do opracowania zbioru poloników. Ponieważ Instytut znajduje się na ziemi amerykańskiej, zdecydowano oprócz zbioru znaczków polskich i poloników, opracować także zbiór znaczków USA. Wszystkie pozycje w zespole pochodzą z darowizn członków Instytutu, jego sympatyków, członków Polonijnego Klubu Kolekcjonerów oraz zaprzyjaźnionych filatelistów z Polski, USA i Kanady.
Zawartość: Zbiór podzielony jest na cztery części: znaczki i całostki polskie, znaczki poczty podziemnej z lat 1980-1990 - wydawane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje, polonika, poczta USA i zagranica. Zbiór znaczków polskich obejmuje znaczki wydawane od 1918 r. do chwili obecnej, kasowane i nie kasowane na specjalnych kartach albumowych, koperty FDC (Pierwszego Dnia Obiegu), karty pocztowe i zbiór stempli poczt polowych II Korpusu. Zbiór Poczty Podziemnej liczący ponad 2 000 pozycji, opracowany został tematycznie na 350 kartach albumowych z podziałem tematycznym (ponad 20 tematów) m.in.: Piłsudski, motywy religijne, zbrodnie stalinowskie, militaria itp. Dział poloniców obejmuje kompletny zbiór wydawnictw najstarszego w USA Towarzystwa Filatelistycznego Polonus z Chicago oraz innych klubów, w tym zbiór z Kanady. Dział Poczta USA kompletowany jest ze znaczków od lat 30. do chwili obecnej, uzupełniany kopertami FDC i kartami pocztowymi, w tym ONZ. Kolekcję zamykają znaczki z innych państw, układane chronologicznie według daty wydania.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs