Zespół archiwalny nr 132

Archiwum Włodzimierza Bączkowskiego
1912-1996
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Dokumenty osobiste korespondencja, fotografie, kopie dyplomów 1912 - 1994 polski, angielski
2 Podłoże wojny 1920 roku /w 25-lecie bitwy warszawskiej/ 1945 - 1945 pol.
3 Dr. M.Pomerantz, Rosja-Polska, spór graniczny czy walka zasad 1945 - 1945 pol.
4 Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie komunikaty prasowe m.in.. PAT, artykuły prasowe 1944 - 1948 pol.
5 Sprawozdanie Pana Premiera Stanisława Mikołajczyka w Radzie Narodowej R.P. dn. 18.I.1944 r. 1944 - 1944 pol.
6 Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie raporty: "Działalność Kominternu na ziemiach polskich", "Obecna sytuacja w ruchu komunistycznym /lipiec 1942 r./, informacja biograficzna o W.Wasilewskiej, dane personalne członków Komitetu Lubelskiego 1942 - 1944 pol.
7 Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie raporty: "Postulaty dla polityki polskiej", J.Erdmana "Jeśli chodzi o `Polskę`", "Dzieje Polski", "Polska a Rosja", H.Foster Anderson "Znaczenie istnienia Polski", odpisy z prasy brytyjskiej 1943 - 1944 pol.
8 Stosunki Polska-ZSSR, rząd polski w Londynie recenzje prac poświęconych komunizmowi, imperializmowi rosyjskiemu, stosunkom ZSRR-USA i ZSRR-Czechosłowacja 1943 - 1944 pol.
9 Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania referaty: "O współpracy polsko-angielskiej w okresie powojennym", "Nieznane aspekty polskiego ruchu oporu", "Poland and the Soviet Union in the last 25 years", referat M.I.D. dot. polityki zagranicznej ZSSR 1943 - 1949 polski, angielski
10 Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania artykuły prasowe 1967 - 1973 polski, angielski
11 Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania recenzje prac poświęconych Leninowi, Kominternowi, komunizmowi, celom ZSSR w Europie 1943 - 1973 pol.
12 Stosunki Polska-ZSSR-Wielka Brytania artykuły prasowe, notatki, zapiski 1943 - 1973 pol.
13 Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Węzeł Polski i Rosji", N. Wołkowa "Jak narodziła się Polska" 1943 - 1973 polski, rosyjski
14 Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Narodowe i rasowe mniejszości w ZSRR", raport dotyczący republik: Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenii; V. Nanuashvili "Siła i słabość ZSSR", referat dot. polityki zagranicznej ZSRR 1943 - 1973 polski, angielski, rosyjski
15 Stosunki Polska-ZSSR referaty: "Polsko-radziecki układ i niemiecka propaganda wśród muzułmanów", "Ruch kulturalny wśród muzułmanów polskiego pochodzenia", recenzje artykułów 1943 - 1973 pol.
16 Stosunki Polska-Ukraina artykuły: "Ukraińcy wobec państwowości polskiej", J.Iranek-Osmecki, "Geopolityczne warunki dla realizacji suwerenności narodów Europy Wschodniej", "Pięćdziesiąt lat Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów /UPA/" 1978 - 1985 polski, angielski
17 Stosunki Polska-Ukraina artykuły: "13 tez ukraińsko-rosyjskich spraw", "Pobratymcy broni"; kopia "Łącznika polsko-ukraińskiego" wydawanego przez Towarzystwo Polsko-Ukraińskie w Republice Federalnej Niemiec 1948 - 1984 polski, ukraiński, angielski
18 Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe, recenzje prac i artykułów, notatki 1977 - 1984 polski, ukraiński, angielski
19 Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe, sprawozdanie Ukraińskiego Instytutu Naukowego 1934 - 1994 polski, ukraiński, angielski
20 Stosunki Polska-Ukraina artykuły prasowe 1947 - 1995 polski, angielski, rosyjski
21 Stosunki Polska-Ukraina notatki dot. m.in. spraw ukraińskich, żydowskich i prometeizmu 1947 - 1995 polski, angielski, rosyjski
22 Stosunki Polska-Ukraina recenzje prac i artykułów, notatki 1947 - 1995 polski, rosyjski
23 Powstanie Warszawskie artykuły, recenzje prac, wycinki prasowe; artykuły dotyczące Litwy, sierpnia 80, polityki zagranicznej Rosji, judaizmu i chrześcijaństwa 1952 - 1990 pol.
24 Rosja-Polska-PRL notatki, recenzje prac, artykuły prasowe 1941 - 1958 polski, angielski, rosyjski
25 Rosja-Polska-PRL prace: "Eighty-Seven Errors Concerning Soviet Law", "Gomułka-ISM", "Soviet Nationalities Survey", "Communist Aggression Against Ukraine and Other Non-Russian Nations in U.S.S.R." 1955 - 1986 ang.
26 Polska i muzułmanie - raporty: "The ideology of Polish Muslims", "Le mouvement culturel parmi les Musulmans polonais", "The three-year struggle of Poland and her Muslims", "Arslan Naiman Mirza Kryczynski", "Poles in Mecca", "Łostaje" 1955 - 1986 angielski, francuski
27 Polska i świat arabski, Polacy w świecie arabskim, polityka Polski na Wschodzie raporty dotyczące m.in. stosunków polsko-tureckich, propagandy 1943 - 1948 polski, angielski
28 Polska i świat arabski, Polacy w świecie arabskim, polityka Polski na Wschodzie referaty, raporty dotyczące stosunków polsko-tureckich, polsko-rosyjskich, Tatarów, komunikaty, notatki 1933 - 1944 polski, angielski
29 Polska i świat arabski referaty, raporty dotyczące m.in. państw arabskich, polskich orientalistów, Targów Międzynarodowych w Damaszku 1944 - 1946 polski, angielski
30 Polska i świat arabski artykuły dotyczące m.in. państw arabskich, Konferencji Czterech 1946 - 1953 polski, angielski, rosyjski
31 Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie Palestyna - raporty dotyczące sytuacji politycznej, społecznej, położenia geopolitycznego, komunikacji 1944 - 1944 pol.
32 Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie Syjonistyczne Zrzeszenia Terytorialne Unje Odrębne i Unje Światowe raport Federacji Syjonistycznej 1938 - 1938 pol.
33 Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie, organizacja Agencji Żydowskiej 1942 - 1942 pol.
34 Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie komunikaty PAT, odpisy artykułów o prasie palestyńskiej, o antysemityzmie w wojsku polskim 1944 - 1945 pol.
35 Żydzi - Żydzi i Polska - Żydzi w Palestynie notatki i artykuły prasowe dotyczące kwestii żydowskich, stosunków polsko - żydowskich, stosunków żydowsko - angielskich 1943 - 1945 polski, angielski
36 Palestyna raport: Patrioci "polscy" w Palestynie 1945 - 1945 pol.
37 Palestyna, raport Wschodniej Agencji Prasowej - Alphabetical index of the Weekly Review of Events Nos. 1, 2, 3, 4, 5 of the Middle East Archives (Feb. 23, 1947 to March 31, 1947) 1947 - 1947 pol.
38 Palestyna notatki, broszury, komunikaty prasowe, artykuły prasowe dotyczące: spraw żydowskich, sytuacji Palestyny na tle sytuacji światowej, relacji sowiecko-palestyńskich; historia gminy żydowskiej w Palestynie 1944 - 1954 polski, angielski, niemiecki, francuski
39 Rosja recenzja książki "A History of Russia" V.O. Kluczewskiego 1950 - 1950 polski, angielski, niemiecki, francuski
40 Rosja odczyt: Richard E. Pipes, Russia and the Satellites, Russian Research Center, Harvard University 1957 - 1957 ang.
41 Rosja raporty dotyczące m.in. walk bolszewików, bolszewizmu w krajach bałtyckich; sytuacji w Finlandii 1918 - 1919 pol.
42 Rosja recenzje prac, odpisy a prasy sowieckiej, notatki 1944 - 1959 angielski, rosyjski
43 Rosja artykuły prasowe, broszury 1949 - 1960 ros.
44 Rosja artykuły prasowe, recenzje prac, informacje o Inessie Armand; notatki 1957 - 1964 polski, rosyjski
45 Rosja artykuły prasowe z gazet amerykańskich i polskich 1991 - 1995 angielski, rosyjski
46 Związek Sowiecki artykuły prasowe z gazet i magazynów amerykańskich i sowieckich 1956 - 1957 angielski, rosyjski
47 Związek Sowiecki - Komunizm raporty, analizy dotyczące: polityki sowieckiej, dwunastu tez Stalina, Polski 1940 - 1956 ang.
48 Związek Sowiecki - Komunizm raport W. Bączkowskiego "Non-Technological Factors of East-West Rivalry" 1957 - 1957 ang.
49 Związek Sowiecki - Komunizm raport W. Bączkowskiego "Czy istnieje problem powojennego niebezpieczeństwa Związku Sowieckiego?" 1957 - 1957 pol.
50 Związek Sowiecki - Komunizm notatki, recenzje, raport dotyczący obrony Środkowego Wschodu, artykuł dotyczący Kominternu, artykuł W. Brusa "Rozwój gospodarki planowej w ZSRR" 1945 - 1947 pol.
51 Związek Sowiecki - Komunizm bibliografia zagadnienia: notki, wykazy bibliografii, karty katalogowe 1945 - 1947 pol.
52 Związek Sowiecki - Komunizm artykuły prasowe, recenzje prac, notatkib roszury: "How to defeat Russia", "Facts about the Soviet Attitude to War and Peace" 1951 - 1961 ang.
53 Związek Sowiecki - Komunizm raport: "Case study in Soviet Agression, Direct and Indirect, against Small States" 1951 - 1951 ang.
54 Związek Sowiecki - Komunizm raport: "The Soviet Operation against World Freedom" 1951 - 1951 ang.
55 Związek Sowiecki - Komunizm raport: "Basic Facts of Communist Colonial Imperialism" 1956 - 1956 ang.
56 Związek Sowiecki - Komunizm raporty: "Czynnik rządzący w Sowietach", "Art of Stratagem in the East and the West: Similarities and Contrasts" 1956 - 1956 ang.
57 Związek Sowiecki - Komunizm recenzje prac, notatki, artykuły z magazynów i prasy; biuletyn informacyjny 1944 - 1966 polski, angielski, rosyjski
58 Związek Sowiecki - Komunizm Polityczny Biuletyn Informacyjny nr 7 dotyczący Kominternu 1944 - 1944 pol.
59 Związek Sowiecki - Komunizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, bibliografia periodyków dotyczących Rosji 1944 - 1957 polski, angielski, rosyjski
60 Związek Sowiecki - Komunizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, recenzje prac, wywiad z Walentynem Morozem 1946 - 1982 polski, angielski, rosyjski
61 Związek Sowiecki - Komunizm, stalinizm artykuły z magazynów i dzienników, notatki, recenzje prac 1955 - 1959 polski, angielski, rosyjski
62 Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern opracowania Ośrodka Badań Socjologicznych dotyczące kominternu 1947 - 1948 polski, francuski
63 Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern referaty, raporty, recenzje prac 1949 - 1955 polski, niemiecki
64 Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe 1943 - 1949 polski, angielski, rosyjski
65 Związek Sowiecki - Komunizm w świecie, Komintern publikacje dotyczące kominternu, stalinizmu 1937 - 1950 polski, angielski, rosyjski
66 Związek Sowiecki - Stalin notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe 1943 - 1958 polski, angielski, rosyjski
67 Związek Sowiecki - Lenin referat Wł. Bączkowskiego "Aktualności strategii i taktyki Lenina" 1960 - 1960 pol.
68 Związek Sowiecki - Zachód - Impas polityki Zachodu wobec bloku sowieckiego notatki, uwagi bibliograficzne, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe 1960 - 1960 pol.
69 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia notatki, uwagi bibliograficzne, artykuły prasowe z magazynów i dzienników, komunikaty prasowe 1952 - 1990 polski, angielski
70 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "The Return to Tradition in Soviet Russis and the Future of Bolshevism", brak autora 1960 - 1960 ang.
71 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "Przemiany w Rosji Sowieckiej", autor: Samuel F. 1944 - 1944 pol.
72 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia referat: "Ideologies and Beyond", brak autora 1960 - 1960 ang.
73 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia recenzje prac 1960 - 1960 angielski, rosyjski
74 Związek Sowiecki - Sowietologia - Rosja recenzje prac, notatki 1960 - 1960 angielski, rosyjski
75 Związek Sowiecki - Sowietologia - Rosja artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1957 - 1972 angielski, rosyjski
76 Związek Sowiecki - Sowietologia notatki, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
77 Związek Sowiecki - Sowietologia artykuły prasowe z magazynów i dzienników, karty biblioteczne 1923 - 1970 polski, angielski, rosyjski
78 Związek Sowiecki - Sowietologia recenzje prac, notatki, karty biblioteczne 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
79 Związek Sowiecki - Sowietologia publikacje i artykuły 1957 - 1958 ang.
80 Związek Sowiecki - Wojna - Rewolucja - Komunizm -Sowietologia artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1964 - 1995 ang.
81 Związek Sowiecki - Wojna - Rewolucja - Komunizm -Sowietologia artykuły dotyczące: Rosji Sowieckiej, Japonii, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkiestanu 1974 - 1990 ang.
82 Związek Sowiecki - Wojna - Rewolucja - Komunizm -Sowietologia materiały Wł. Bączkowskiego do opracowania "The Art of Conflict" 1963 - 1967 ang.
83 Związek Sowiecki - Wojna - Rewolucja - Komunizm -Sowietologia recenzje prac, notatki, karty biblioteczne 1963 - 1967 polski, angielski, rosyjski
84 Związek Sowiecki - Sowietologia - Ideologia recenzje prac, notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1951 - 1996 angielski, rosyjski
85 Związek Sowiecki - Zimna wojna - system sowiecki referat Wł. Bączkowskiego "The Cold War in the Atomic Age" 1958 - 1958 ang.
86 Związek Sowiecki - Zimna wojna - system sowiecki referat Wł. Bączkowskiego "Notes on the Revolution of the Soviet Regime" 1958 - 1958 ang.
87 Związek Sowiecki - Zimna wojna - system sowiecki referat Wł. Bączkowskiego "The Evolution of the Soviet System" 1958 - 1958 ang.
88 Związek Sowiecki - Zimna wojna - system sowiecki sylabusy oraz wykazy bibliografii do wykładów na temat teorii i praktyki komunizmu 1958 - 1958 ang.
89 Związek Sowiecki - Cywilizacja materiały do referatu na temat cywilizacji rosyjskiej 1958 - 1958 ang.
90 Związek Sowiecki - Sowiecki imperializm referaty: "Nuclear Policies", "Sowiecka teza o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej" 1947 - 1964 polski, angielski
91 Związek Sowiecki - Sowiecki imperializm recenzje prac, notatki 1948 - 1960 ang.
92 Związek Sowiecki - Sowiecki imperializm notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1958 - 1967 ang.
93 Związek Sowiecki - Kultura w Związku Sowieckim teksty referatów, artykuły prasowe 1951 - 1969 angielski, rosyjski
94 Związek Sowiecki - Rewolucja recenzje prac, notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1951 - 1972 angielski, rosyjski
95 Związek Sowiecki - Ekonomia notatki, artykuły prasowe z magazynów i dzienników 1943 - 1957 ros.
96 Związek Sowiecki - Ekonomia notatki, referaty na temat rolnictwa i przemysłu 1950 - 1950 pol.
97 Związek Sowiecki - Ekonomia - Emigracja notatki, referaty i recenzje prac na temat rolnictwa i przemysłu, ludności; wycinki prasowe 1957 - 1957 angielski, rosyjski
98 Związek Sowiecki - Emigracja sowiecka notatki, referaty i recenzje W. Bączkowskiego 1959 - 1959 ang.
99 Związek Sowiecki - Emigracja sowiecka notatki, referaty i recenzje W. Bączkowskiego 1959 - 1965 angielski, rosyjski
100 Związek Sowiecki - narody w Związku Sowieckim notatki, artykuły prasowe dotyczące: Mongolii, Kaukazu, Basków, Indian, procesów narodowościowych, polityki narodowościowej Stalina 1944 - 1959 polski, angielski, rosyjski
101 Związek Sowiecki - narody w Związku Sowieckim notatki, artykuły prasowe dotyczące m.in.: Czeczenii, Kaukaskiej SSR, Mołdawskiej SSR, Łotewskiej SSR, Jakuckiej SSR, Gruzińskiej SSR, Azerbejdżanu, Armenii; polityki narodowościowej Związku Sowieckiego 1942 - 1959 polski, angielski, rosyjski
102 Związek Sowiecki - Słowianie w Związku Sowieckim notatki, artykuły dotyczące Słowian 1941 - 1947 polski, angielski, rosyjski
103 Związek Sowiecki - mniejszości w Związku Sowieckim - muzułmanie notatki, analizy dotyczące muzułmanów, emigracji ze Związku Sowieckiego na Środkowy Wschód 1951 - 1951 polski, angielski
104 Związek Sowiecki - Kozacy w Związku Sowieckim artykuły prasowe, broszura "The Cossacks Life" 1970 - 1970 angielski, rosyjski
105 Związek Sowiecki - Kozacy w Związku Sowieckim artykuły prasowe, broszury, notatki 1935 - 1976 angielski, rosyjski
106 Związek Sowiecki - Cywilizacja - Kościół analiza Wł. Bączkowskiego: Cywilizacja rosyjska w świetle "Study of History" A.J.Toynbee 1953 - 1953 polski, angielski
107 Związek Sowiecki - Cywilizacja - Kościół artykuły prasowe, notatki do analizy Wł. Bączkowskiego: Cywilizacja rosyjska w świetle "Study of History" A.J.Toynbee 1953 - 1953 polski, angielski
108 Związek Sowiecki - Kościół - Religia notatki, recenzje, karty biblioteczne, uwagi na temat prawosławia, rosyjskiego kościoła ortodoksyjnego 1953 - 1953 polski, angielski
109 Związek Sowiecki - Kościół - Religia publikacje, artykuły prasowe na temat prawosławia, rosyjskiego kościoła ortodoksyjnego; danych statystycznych 1966 - 1978 polski, angielski, rosyjski
110 Związek Sowiecki - Cywilizacja - Kościół recenzja pracy Aleksandra Brücknera "Dzieje kultury polskiej" T.I Od czasów prehistorycznych do r.1506 1960 - 1960 pol.
111 Związek Sowiecki - Cywilizacja - Kościół notatki, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
112 Związek Sowiecki - Cywilizacja - Kościół publikacje, artykuły prasowe 1943 - 1958 polski, angielski, rosyjski
113 Związek Sowiecki - Starowiercy publikacje, artykuły prasowe, notatki, karty bibliograficzne, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
114 Związek Sowiecki - Starowiercy publikacje, artykuły prasowe, notatki, karty bibliograficzne, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
115 Związek Sowiecki - Starowiercy - Religia informacja Wł. Bączkowskiego na temat starowierców, publikacje, artykuły prasowe, notatki, karty bibliograficzne, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
116 Związek Sowiecki - Starowiercy - Religia publikacje, artykuły prasowe, notatki, karty bibliograficzne, recenzje prac 1969 - 1972 polski, angielski, rosyjski
117 Związek Sowiecki - Propaganda Anty-Amerykańska publikacje, artykuły prasowe; informacja dotycząca sowieckiej polityki zagranicznej 1949 - 1957 angielski, rosyjski
118 Związek Sowiecki - Komunizm - Jugosławia notatki, karty bibliograficzne, recenzje prac 1960 - 1960 polski, angielski
119 Związek Sowiecki - Komunizm - Jugosławia publikacje, artykuły prasowe 1969 - 1973 angielski, rosyjski
120 Związek Sowiecki - Środkowy Wschód analizy dotyczące: sytuacji politycznej w świecie arabskim, Rosji Sowieckiej i Wschodu, Libii, polityki arabskiej w Palestynie 1942 - 1945 pol.
121 Związek Sowiecki - Środkowy Wschód artykuły prasowe, komunikaty prasowe, notatki 1943 - 1949 pol.
122 Związek Sowiecki - Środkowy Wschód artykuły prasowe, miesięczny komunikat dotyczący Bliskiego i Środkowego Wschodu nt.: rządu w Palestynie, Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, Polaków w Libanie, islamu, stosunków Rosja-Zachód 1948 - 1956 polski, angielski
123 Związek Sowiecki - Chiny artykuły prasowe, analiza stosunków sowiecko-chińskich, recenzje prac, notatki, zapiski 1965 - 1967 angielski, rosyjski
124 Związek Sowiecki - Centralna Azja artykuły prasowe 1943 - 1955 angielski, rosyjski
125 Związek Sowiecki - Centralna Azja artykuły prasowe z magazynów, album dotyczący Turkmenii 1945 - 1958 angielski, rosyjski
126 Związek Sowiecki - Sołżenicyn artykuły prasowe dotyczące wydania "Archipelagu Gułag" 1972 - 1974 angielski, rosyjski
127 Związek Sowiecki - Hoover Library - Rosja recenzje prac, karty biblioteczne, notatki 1972 - 1974 polski, angielski, rosyjski
128 Związek Sowiecki - Zagadnienia sowiecko-azjatyckie recenzje prac 1953 - 1955 polski, rosyjski
129 Związek Sowiecki - Centralna Azja recenzje prac, artykuły prasowe, notatki 1953 - 1957 polski, rosyjski
130 Związek Sowiecki - Centralna Azja publikacja nt. regionalnej polityki ekonomicznej w ZSSR; analiza nt. Rosjan w Turkiestanie 1957 - 1957 ang.
131 Związek Sowiecki - świat arabski wykład nr 36 Wł. Bączkowskiego pt. "Arab World and the Eastern Bloc" 1951 - 1951 ang.
132 Związek Sowiecki - świat arabski wykład nr 37 Wł. Bączkowskiego pt. "Arab World and the Eastern Bloc" 1951 - 1951 ang.
133 Związek Sowiecki - świat arabski analiza dotycząca "Wojny nieregularnej" T. Lowrence`a 1951 - 1951 polski, angielski
134 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód komunikaty dotyczące spraw polskich oraz Związku Sowieckiego na Bliskim i Środkowym Wschodzie, notatki 1947 - 1949 polski, angielski
135 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat dotyczący stosunków rosyjsko-bliskowschodnich, notatki, recenzje prac 1950 - 1950 polski, angielski
136 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Rosja a świat arabski" 1950 - 1950 pol.
137 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "O działalności PKP wśród Arabów" 1950 - 1950 pol.
138 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat Józefa Nowaka pt. "Sprawy polskie i sowieckie w prasie arabskiej. Analiza i wnioski dla naszej propagandy" 1950 - 1950 pol.
139 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód notatki, informacje, artykuły prasowe do referatu nt. komunizmu na Wschodzie, działalności PKP wśród Arabów 1945 - 1945 pol.
140 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat Wł. Bączkowskiego pt."Soviet Policy in the Middle East" 1945 - 1945 ang.
141 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat Wł. Bączkowskiego pt."Russia and the Middle East: Background and Perspectives" 1945 - 1945 polski, angielski
142 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt."Rosja na Bliskim i Środkowym Wschodzie /Uwagi polityczne" 1945 - 1945 polski, angielski
143 Związek Sowiecki - Rosja i Środkowy Wschód referaty prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt."Polityka Sow. wobec ludów muzułmańskich i islamu", "Defense of the Middle East"; notatki, uwagi do przygotowywanych referatów 1952 - 1952 polski, angielski
144 Związek Sowiecki - Obozy pracy - Katyń - komunizm referat pt. "Więziennictwo sowieckie" 1950 - 1950 pol.
145 Związek Sowiecki - Obozy pracy - Katyń - komunizm referat pt. "Zestawienie wiadomości o zaginionych jeńcach wojennych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie" 1950 - 1950 pol.
146 Związek Sowiecki - Obozy pracy - Katyń - komunizm referat pt. "Zestawienie wiadomości o zaginionych jeńcach wojennych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie" 1950 - 1950 polski, angielski
147 Związek Sowiecki - Obozy pracy - Katyń - komunizm referat pt. "Forced Labor Camps and Prisons in Bulgaria" 1952 - 1952 ang.
148 Związek Sowiecki - Obozy pracy - Katyń - komunizm broszury, artykuły prasowe, komunikaty, notatki, publikacje, noty W.Mołotowa, oświadczenie 1944 - 1957 polski, angielski, rosyjski
149 Strategia - ideologia - sowietologia referat Wł. Bączkowskiego pt. "Random Remarks Concerned the Cold War and the Present Soviet Peace Drive" 1955 - 1955 ang.
150 Strategia - ideologia - sowietologia referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Pokój i wojna w polityce Kremla" 1955 - 1955 pol.
151 Rosja - Związek Sowiecki notatki, wycinki prasowe 1955 - 1955 polski, angielski
152 Rosja notatki, brudnopisy prac, zapiski 1955 - 1955 pol.
153 Rosja notatki, brudnopisy prac, wycinki prasowe, zapiski 1955 - 1955 polski, angielski
154 Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego komunikaty PAT, notatki, brudnopisy prac, wycinki prasowe, zapiski, referaty 1942 - 1949 polski, angielski
155 Związek Sowiecki - Gruzja - kwestie narodowości notatki, brudnopisy prac, wycinki prasowe, zapiski 1943 - 1957 polski, angielski
156 Związek Sowiecki - Józef Stalin komunikaty PAT, notatki, artykuły z dzienników i magazynów, zapiski 1953 - 1953 polski, angielski, rosyjski
157 Związek Sowiecki - Józef Stalin recenzje prac, referat Wł. Bączkowskiego dotyczący Józefa Stalina 1953 - 1953 polski, angielski
158 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referaty D.G.Savarkara pt.: "Arab Nationalism and Communism. America`s Role in the Middle East", "The Man who died for Bandung. Panchasheel and the Middle East", "Lebanon: Khrushchev and the Baltic State 1953 - 1953 ang.
159 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego: "Kilka luźnych uwag o stosunkach sowiecko-azjatyckich" 1953 - 1953 pol.
160 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referat Wł. Bączkowskiego: "Perspektywy polityki brytyjskiej i sowieckiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie" 1944 - 1944 pol.
161 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referat Wł. Bączkowskiego: "Propaganda komunistyczna w Iraku" 1944 - 1944 pol.
162 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referat prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego: "Rosyjska ekspansja gospodarcza na Środkowym Wschodzie" 1944 - 1944 pol.
163 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania notatki i zapiski Wł. Bączkowskiego do tematyki stosunków Związek Sowiecki - Azja 1944 - 1944 pol.
164 Rosja - Związek Sowiecki - Azja - Wielka Brytania referaty, artykuły prasowe, recenzje prac, bibliografia zagadnienia 1944 - 1944 polski, angielski
165 Raport Wł. Bączkowskiego pt.: "Social Sciences - Tool of Indoctrination in the U.S.S.R., notatki, bibliografia zagadnienia 1944 - 1944 polski, angielski
166 Związek Sowiecki - Sowietologia notatki do raportów, zapiski; recenzje 1950 - 1950 polski, angielski
167 Związek Sowiecki - Komunizm notatki do raportów, zapiski; artykuły prasowe 1950 - 1950 polski, angielski
168 Związek Sowiecki - Komunizm notatki do raportów, zapiski; recenzje, artykuły z dzienników i magazynów 1952 - 1963 polski, angielski
169 Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego - Wschód i Zachód teksty raportu prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego 1950 - 1950 polski, angielski
170 Związek Sowiecki - Komunizm teksty raportów prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego, dotyczących: przyszłości komunizmu w Rosji, ewolucji komunizmu 1950 - 1950 polski, angielski
171 Strategia - Ideologia - Sowietologia notatki do raportów prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego, recenzje prac 1950 - 1950 polski, angielski
172 Ekonomia w Związku Sowieckim raport prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego "The shifting of Russians Centres to the East. The expansion to the East of Tsarist Russia" 1950 - 1950 ang.
173 Ekonomia w Związku Sowieckim raport prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego "Przesuwanie się rosyjskich centrów na Wschód" 1950 - 1950 ang.
174 Ekonomia w Związku Sowieckim raport prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego "Sytuacja gospodarcza Z.S.R.R." 1950 - 1950 pol.
175 Ekonomia w Związku Sowieckim raport prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego "Bilans ludnościowy Z.S.S.R." 1950 - 1950 polski, angielski
176 Ekonomia w Związku Sowieckim artykuły z dzienników i magazynów, publikacje 1943 - 1950 polski, angielski, rosyjski
177 Ekonomia w Związku Sowieckim notatki, recenzje prac 1943 - 1950 polski, angielski
178 Ekonomia w Związku Sowieckim referat Wł. Bączkowskiego pt. "Soviet Russia - New Colonial Empire. An Answer to Premier Khrushchev`s speech at the United Nations on September 23, 1960" 1960 - 1960 ang.
179 Ekonomia w Związku Sowieckim artykuły prasowe, recenzje prac, notatki do raportu "Sowiety - nowa cywilizacja" 1952 - 1960 polski, angielski
180 Związek Sowiecki - kościół notatki, recenzje, artykuły prasowe 1960 - 1960 polski, angielski
181 Związek Sowiecki - kolonializm referat Wł. Bączkowskiego pt. "Soviet Colonialism" 1956 - 1956 ang.
182 Związek Sowiecki - kolonializm notatki, zapiski do referatu Wł. Bączkowskiego pt. "Soviet Colonialism" 1956 - 1956 polski, angielski
183 Związek Sowiecki - kolonializm notatki, zapiski, recenzje prac, publikacje, notatki bibliograficzne 1955 - 1956 polski, angielski
184 Związek Sowiecki - Chiny - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "The return to tradition: 1920-1947" 1955 - 1956 ang.
185 Związek Sowiecki - Chiny - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "A Few Observations on the Soviet-Chinese Schism" 1955 - 1956 ang.
186 Związek Sowiecki - Chiny - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "The Sources of the Soviet Brand of the Art. Of Strategem" 1955 - 1956 ang.
187 Związek Sowiecki - Chiny - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "The Stratagem in Russian Political History" 1955 - 1956 ang.
188 Związek Sowiecki - Chiny - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Inmost Sources of the Russian Art. Of Stratagem" 1955 - 1956 ang.
189 Związek Sowiecki - komunizm referat Wł. Bączkowskiego pt. "Uwagi o ewolucji ustroju w Rosji Sowieckiej" 1955 - 1956 pol.
190 Związek Sowiecki - komunizm notatki, zapiski, artykuły prasowe do referatu Wł. Bączkowskiego pt. "Ewolucja, dewolucja czy synteza obu?"; recenzje prac 1957 - 1968 polski, angielski, rosyjski
191 Komunizm - Lenin notatki, zapiski, artykuły prasowe do referatu Wł. Bączkowskiego pt. "Aktualności strategii i taktyki Lenina"; recenzje prac 1968 - 1968 polski, angielski, rosyjski
192 Związek Sowiecki referat Mosze Katz pt. "Z za kulis sowieckiej dyktatury" 1943 - 1943 pol.
193 Związek Sowiecki referat Marka Kahana pt. "Rosja Sowiecka" 1943 - 1943 pol.
194 Związek Sowiecki referat Z. Kotowicz dotyczący Związku Sowieckiego, zagadnień socjalnych, zagadnień narodowościowych, aparatu państwowego i partyjnego 1943 - 1943 pol.
195 Związek Sowiecki referat dotyczący edukacji uniwersyteckiej w Związku Sowieckim, powstanie People`s Friendship University w Moskwie 1955 - 1960 ang.
196 Referat Wł. Bączkowskiego pt. "The evolution of the Soviet System" 1950 - 1960 ang.
197 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Istota wojny 1914" 1950 - 1960 pol.
198 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Narodowościowy obszar basenu środkowej Wołgi i rzeki Białej" 1950 - 1960 pol.
199 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Ukraina sowiecka a wojna sowiecko - niemiecka" 1950 - 1960 pol.
200 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Niemiecka administracja Ukrainy" 1950 - 1960 pol.
201 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Kazachstan i Sowiecka Środkowa Azja" 1950 - 1960 pol.
202 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Górale północnego Kaukazu" 1950 - 1960 pol.
203 Związek Sowiecki - Centralna Azja - Tatarstan notatki do referatów, artykuły prasowe 1956 - 1959 polski, rosyjski
204 Związek Sowiecki - komunizm referat Wł. Bączkowskiego pt. "The Cold War in the Atomic Age" 1956 - 1959 ang.
205 Związek Sowiecki - komunizm referat, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "The Returns to Tradition in Soviet Russia and the Future of Bolshevism" 1956 - 1959 ang.
206 Związek Sowiecki - komunizm brulion referatu, prawdopodobnie Wł. Bączkowskiego pt. "Communism in the Middle East" 1956 - 1959 ang.
207 Związek Sowiecki - komunizm informacja Jana Frylinga pt. "Partia Komunistyczna Indji" 1951 - 1951 pol.
208 Związek Sowiecki - komunizm referat pt. "Examples of Soviet Interference in the Internal Affairs of other States" 1951 - 1951 pol.
209 Związek Sowiecki - komunizm recenzje prac, artykuły prasowe, notatki 1983 - 1984 polski, angielski
210 Związek Sowiecki - komunizm notatki do referatu dotyczącego Lenina i leninizmu 1983 - 1984 pol.
211 Związek Sowiecki - komunizm - lekcja Wietnamu notatki do referatu, recenzje, artykuły prasowe, publikacje 1966 - 1968 polski, angielski, rosyjski
212 Wojna - Związek Sowiecki - Strategia - Armia Czerwona recenzje prac 1966 - 1968 polski, angielski
213 Wojna - Związek Sowiecki - Strategia - Armia Czerwona notatki, zapiski, wypisy z publikacji, notatki bibliograficzne 1966 - 1968 polski, angielski, rosyjski
214 Wojna - Związek Sowiecki - Strategia - Armia Czerwona publikacje, artykuły z dzienników i magazynów 1959 - 1967 angielski, rosyjski
215 Rosja i Środkowy Wschód referat Wł. Bączkowskiego pt. "Geneza naporu rosyjskiego na Middle East" 1958 - 1958 polski, angielski
216 Rosja i Środkowy Wschód wykłady Wł. Bączkowskiego pt. "Arab World and the Eastern Bloc", notatki do referatów i wykładów 1958 - 1958 polski, angielski
217 Rosja i Środkowy Wschód recenzje prac, publikacje, notatki do wykładów Wł. Bączkowskiego 1954 - 1957 polski, angielski
218 Rosja i Środkowy Wschód referat Wł. Bączkowskiego pt."Russia`s Expansion and her Borderlands" 1954 - 1957 ang.
219 Środkowy Wschód - Sowiecka polityka - Iran referaty dotyczące Iranu: ""Propaganda sowiecka w pasie neutralnym Iranu", "Iran północny i stanowisko Sowietów", "Podstawy ustroju prawno-państwowego współczesnego Iranu"; artykuły prasowe 1943 - 1947 polski, angielski, rosyjski
220 Związek Sowiecki - Narody w Związku Sowieckim notatki do referatu: "Polityka narodowościowa Sowietów" 1950 - 1950 pol.
221 Związek Sowiecki - Narody w Związku Sowieckim artykuły prasowe, publikacje 1947 - 1950 ros.
222 Związek Sowiecki - Komunizm referat prof. Moshe Lewona "The Social Background of Stalinism" 1977 - 1977 ang.
223 Związek Sowiecki - Komunizm statement by the "Seyatel" (Sower - Social Democratic Propaganda Leaflet) 1971 - 1971 ang.
224 Związek Sowiecki - Komunizm artykuły z dzienników i magazynów, notatki bibliograficzne 1959 - 1975 angielski, rosyjski
225 Kościół prawosławny a komunizm notatki do referatu Wł. Bączkowskiego na temat "Kościół prawosławny a komunizm" 1960 - 1960 pol.
Dopływ
226 Varia. Problemy współczesnego świata – wycinki prasowe, opracowania. 1959 - 1975 pol., ang.
227 nic błędny rekord 1960 - 1960 polski, angielski, rosyjski
228 Varia. Religia – notatki, opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
229 Varia. Religia – wycinki prasowe, notatki. 1978 - 1991 pol., ros., niem.
230 Varia. Cywilizacja a religia – wycinki prasowe, notatki dotyczące prac Feliksa Koniecznego i Czesława Miłosza. 1960 - 1985 pol., ang.
231 Varia. Cywilizacja a religia – wycinki prasowe, notatki dotyczące prac Johna Actona. - pol., ang.
232 Varia. Religia a Watykan – wycinki prasowe. 1988 - 1990 pol., ang.
233 Varia. Kościół i religia a komunizm – wycinki prasowe, notatki. - pol., ros., niem.
234 Varia. Kościół i chrześcijaństwo a komunizm – wycinki prasowe, notatki, opracowania. 1964 - 1991
235 Varia. Religia w Związku Sowieckim – wycinki prasowe, periodyki, notatki, opracowania, kalendarz religijny. 1949 - 1979 pol., ang.
236 Varia. Religia w rozwój współczesnego świata – wycinki prasowe, notatki. 1949 - 1979 pol., ang.
237 Varia. Papież Jan Paweł II – wycinki prasowe. 1978 - 1979 pol., ang.
238 Varia. Religia i kościół a rozwój współczesnej cywilizacji – wycinki prasowe, periodyki, komentarze do artykułów prasowych. 1978 - 1990 pol., ros., niem.
239 Varia. Religia i kościół a rozwój współczesnej cywilizacji – wycinki prasowe, periodyki. - pol., ang.
240 Varia. Rosja Sowiecka i komunizm a religia – notatki, opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
241 Varia. Jugosławia i Josif Broz Tito a komunizm – wycinki prasowe, notatki, opracowania. 1948 - 1956 pol., ang.
242 Varia. System komunistyczny i wydarzenia 1981 r. w Polsce – notatki. - pol.
243 Varia. Komunizm i Lenin – wycinki prasowe, notatki, komentarze do dzieł Lenina - pol., ros., niem.
244 Varia. W. Bączkowski, Communism and the West – maszynopis opracowania. 1961 - 1962 ang.
245 Varia. Ruchy i organizacje antykomunistyczne na zachodzie – opracowania, periodyki, wycinki prasowe. 1959 - 1962 ang.
246 Varia. Strategia komunizmu światowego – opracowania, periodyki, wycinki prasowe. 1963 - 1964 pol., ang.
247 Varia. Związek Sowiecki i komunizm światowy – opracowania, periodyki, wycinki prasowe. 1953 - 1966 pol., ros., niem.
248 Varia. Związek Sowiecki, komunizm a religia – wycinki prasowe, opracowania. 1969 - 1974 pol., ros., niem.
249 Varia. Żydzi w Związku Sowieckim, problem antysemityzmu – periodyki, wycinki prasowe, opracowania. 1924 - 1965 pol., ros., niem.
250 Varia. Stosunki żydowsko-arabskie, wojna 6-dniowa - wycinki prasowe. - ang.
251 Varia. Stosunki żydowsko-arabskie, wojna 6-dniowa - wycinki prasowe. - ang.
252 Varia. Stosunki żydowsko-arabskie, wojna 6-dniowa - wycinki prasowe. - ang.
253 Varia. Problem kurdyjski – opracowania, korespondencja, wycinki prasowe. 1930 - 1955 pol., ang., niem.
254 Varia. Stosunki Związku Sowieckiego z państwami Bliskiego Wschodu - notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1948 - 1952 ang.
255 Varia. Stosunki Związku Sowieckiego z państwami Bliskiego Wschodu - notatki. - ang.
256 Varia. Polityka Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie - wycinki prasowe, notatki. 1945 - 1947 pol., ros., niem.
257 Varia. Polityka na Bliskim Wschodzie, Liban. – notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1940 - 1947 pol., ros., niem.
258 Varia. System polityczny na Bliskim Wschodzie. – periodyki, wycinki prasowe. 1946 - 1956 pol., ang., niem.
259 Varia. Stosunki państw Bliskiego Wschodu z państwami Azji Środkowej – notatki, opracowania. 1945 - 1947 pol., ang.
260 Varia. Polityka Niemiec na Bliskim Wschodzie. – notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1940 - 1943 pol., ros., niem.
261 Varia. Sytuacja na Bliskim Wschodzie – wycinki prasowe. 1951 - 1957 pol., ros., niem.
262 Varia. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i stosunki libańsko-syryjskie – opracowania, wycinki prasowe. 1944 - 1949 pol., ang., niem.
263 Varia. Sytuacja na Bliskim Wschodzie– opracowania, wycinki prasowe. 1929 - 1949 pol., ros., niem.
264 Varia. Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Egipt – opracowania, wycinki prasowe. 1946 - 1953 pol., ros., niem.
265 Varia. Stosunki polsko-sowieckie – notatki, wycinki prasowe. 1977 - 1978 pol., ang.
266 Varia. Katyń – opracowania. - pol., ang.
267 Varia. Polska i Adam Mickiewicz – wycinki prasowe, opracowania. - pol., ros., niem.
268 Varia. Polskie powstania narodowe – notatki. - pol.
269 Varia. Powstania Styczniowe 1983 r. i Powstania Warszawskie 1944 r. – notatki, wycinki prasowe. 1963 - 1965 pol., ang.
270 Varia. Powstania Warszawskie 1944 r. – notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1951 - 1988 pol., ang.
271 Varia. Jan Nowak, Uwagi o polityce angielskiej i sowieckiej – opracowanie. - pol.
272 Varia. Rosja sowiecka – notatki, opracowania. 1945 - 1949 pol., ros., niem.
273 Varia. Albania – opracowanie. - ang.
274 Varia. Białoruś w okresie II wojny światowej – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1941 - 1958 pol., ang., niem.
275 Varia. Ukraina – notatki, wycinki prasowe. - pol.
276 Varia. Wydarzenia na Węgrzech w 1956 r. – wycinki prasowe. 1956 - 1957 ang.
277 Varia. Metropolita Lwowa i Halicza Andrzej Szeptycki – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1961 - 1985 pol., ang.
278 Varia. Ideologie współczesnego świata – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1961 - 1985 pol., ang.
279 Varia. Karaimi – opracowania Szymona Szyszmana, notatki, wycinki prasowe. 1948 - 1957 pol., ang.
280 Varia. Zagadnienia współczesnej historii Polski - notatki, opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
281 Varia. Rosja sowiecka i komunizm - notatki, opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
282 Varia. Religia we współczesnym świecie - notatki, opracowania, wycinki prasowe. - pol., ang.
283 Varia. Państwa obozu sowieckiego - opracowania, wycinki prasowe. 1952 - 1966 pol., ang.
284 Varia. Państwa Dalekiego Wschodu. Indie, Pakistan - opracowania, wycinki prasowe. 1950 - 1952 pol., ang.
285 Varia. Chiny we współczesnym świecie - opracowania, wycinki prasowe. 1950 - 1966 pol., ros., niem.
286 Varia. Chiny w systemie komunistycznym - opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1959 - 1965 pol., ang., niem.
287 Varia. Wydarzenia w Chinach - wycinki prasowe. 1953 - 1997 pol., ang.
288 Noty. W. Bączkowski, Wojna zimna w dobie atomowej – do problemu walki z komunizmem - opracowanie. - pol.
289 Noty. Lenin i system sowiecki w Rosji – notatki, opracowania. 1962 - 1997 pol., ang.
290 Noty. W. Bączkowski, Aktualności strategii i taktyki Lenina - opracowanie. - pol.
291 Noty. Lenin i wojna (1) – opracowania, notatki, wycinki prasowe. - pol., ang.
292 Noty. Lenin i wojna (2) – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1951 - 1964 pol., ang., niem.
293 Noty. Lenin i wojna (3) – wycinki prasowe. 1942 - 1944 ang.
294 Noty. Lenin i wojna (4) – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1955 - 1964 pol., ang.
295 Noty. Lenin i Rosja sowiecka – opracowania, notatki, wycinki prasowe. 1955 - 1964 pol., ros., niem.
296 Noty. Lenin, Rosja sowiecka a współczesna cywilizacja – notatki. - pol., ang.
297 Noty. Lenin i komunizm. Komentarze do książki „Dziecięca choroba lewicowości” – notatki. - pol., ang.
298 Noty. W. Bączkowski, Communism and the west - opracowanie. - ang.
299 Noty. Rosja i komunizm - notatki. - pol., ang.
300 Noty. Rosja i komunizm. Kryzys społeczeństwa rosyjskiego - notatki. - pol., ang.
301 Noty. Rosja i komunizm - notatki. - pol., ang., niem.
302 Noty. Rosja i komunizm. Lenin a Clausewitz – opracowania, notatki. - pol., ros., niem.
303 Noty. Sowietologia. W. Bączkowski, The cold war in the atomic age - opracowanie. - ang.
304 Noty. Rosja sowiecka - opracowanie. - ros.
305 Noty. Rosja sowiecka –W. Wyszyński, Zachodnie tereny pograniczne ZSRR - opracowanie. - pol.
306 Noty. Rosja sowiecka – recenzja opracowania W. Bączkowskiego, Rosja i Azja. - pol.
307 Noty. System komunistyczny w polityce światowej - notatki. - pol., ang.
308 Noty. Stosunki Rosji sowieckiej z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu – opracowania, notatki. - pol., ros., niem.
309 Noty. Stosunki Rosji sowieckiej z krajami Bliskiego Wschodu – opracowanie, wycinki prasowe. - ang.
310 Noty. Persja jako przedmiot polityki międzynarodowej – opracowanie. - pol.
311 Noty. Bliski Wschód – opracowania. - pol., ang., niem.
312 Noty. Świat arabski i Bliski Wschód. – opracowania. 1944 - 1959 pol., ang., niem.
313 Noty. Turcja – notatki, opracowania. - ang.
314 Noty. Wietnam – opracowanie. - pol.
315 Noty. Ukraina. Stosunki polsko-ukraińskie – opracowania. - pol.
316 Noty. Turcja i panturkizm – opracowania, wycinki prasowe, notatki. 1934 - 1957 pol., ang., niem.
317 Noty. Turcja i panturkizm a świat islamski – opracowania, wycinki prasowe, notatki. 1945 - 1954 pol., ros., niem.
318 Noty. Armenia w polityce międzynarodowej – opracowania, wycinki prasowe, notatki. 1943 - 1956 pol., ang., niem.
319 Noty. Turcja i świat islamski – opracowania, wycinki prasowe, notatki. 1942 - 1957 pol., ros., niem.
320 Noty. Kwestia narodowościowa w systemie sowieckim – opracowania, periodyki, wycinki prasowe, notatki. 1942 - 1959 pol., ang., niem.
321 Noty. Religia a cywilizacja (1) – opracowanie, wycinek prasowy. - pol., ang., niem.
322 Noty. Religia a cywilizacja (2) – opracowanie, wycinek prasowy. - pol.
323 Noty. Religia – notatki. - pol.
324 Noty. Ideologia a religia – notatki, wycinek prasowy. - pol., ang.
325 Noty. Ideologia a kościół – notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1972 - 1973 pol., ang.
326 Noty. Cywilizacja zachodnia a wpływ kościoła – notatki. - pol., ang.
327 Noty. Kościół i religia, materiały do opracowania W. Bączkowskiego, Myśl społeczna kościoła a nasze czasy – notatki, wycinki prasowe. 1967 - 1980 pol., ang.
328 Noty. Kościół a współczesna cywilizacja, materiały do opracowania W. Bączkowskiego, Postępujący rozkład czy bolesne odradzanie się. Rozważania o cywilizacji zachodniej i kościele – notatki, wycinki prasowe. 1967 - 1993 pol., ang.
329 Noty. Kościół a współczesna cywilizacja – notatki, opracowania. - pol., ang.
330 Noty. Zachód a religia – notatki, opracowania, wycinki prasowe. 1978 - 1979 pol., ang.
331 Noty. Kościół i religia w współczesne ideologia – notatki, opracowania, periodyki, wycinki prasowe. 1951 - 1990 pol., ang.
332 Noty. Kościół a komunizm – notatki, opracowania, periodyki, wycinki prasowe. 1956 - 1966 pol., ang.
333 Noty. W. Bączkowski,.Non-technological factors of East-West Rivalrty - opracowanie. - ang.
334 Noty. Teresa Lipkowska (de domo Żukowska ) Pamiętnik Marty – opracowanie. - pol.
335 Noty. Witold Ipohorski-Lenkiewicz, Polska i Ukraina. Geneza i charakterystyka zagadnienia – opracowanie. - pol.
336 Noty. Gdzie leży sedno zagadnienia – opracowanie. - pol.
337 Noty. E. Romer, Geografia gospodarcza. Wykład wygłoszony na kursie naukowym MSZ dnia 21 kwietnia 1937 roku – opracowanie. - pol.
338 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego. 1986 - 1991 pol.
339 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego. 1991 - 1992 pol.
340 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego. 1992 - 1993 pol.
341 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego. 1993 - 1994 pol.
342 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego m.in. z M. Sokolnickim, E. Ciawłowskim, W. Żeleńskim, M. Buchweizem, A. Pragierem, A. Ortay’em. 1946 - 1996 pol., ros., niem.
343 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego m.in. z Satim Ortay’em. 1955 - 1990 pol., ang.
344 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego m.in. z bp. Sz. Wesołym., R. Królikowskim, E. Kirimerem, V. Caferem, U. Saginem, B. Bilattim, A.V. Yurtseverem, A. Canbekiem, V. Nanuszwilim. 1954 - 1994 pol., ros., niem.
345 Korespondencja Włodzimierza Bączkowskiego m.in. z W. Trembickim, J. Giedroyciem, J. M. Bocheńskim, E. Charaszkiewiczem i J. Burnhamem. 1956 - 1990 pol., ros., niem.
346 Noty. Karol Domaniewski, Polacy na Bliskim Wschodzie cz. I. Słownik biograficzny - opracowanie - pol., ang.
347 Noty. Karol Domaniewski, Polacy na Bliskim Wschodzie cz. II. Notatki biograficzne - opracowanie. - pol.
348 Emigracyjne periodyki ukraińskie i rosyjskie. 1950 - 1975 ros.
349 Periodyk „Problemy Europy Wschodniej”. - pol.
350 Różne materiały poświęcone zainteresowaniom badawczym Włodzimierza Bączkowskiego. 1944 - 1994 pol., ros., niem.
351 Biografia, korespondencja - dopływy 1957 - 1999 pol.
352 Prace W. Bączkowskiego: "Uwagi o Kaukazie"1955(2 egz. odbitki z "Kultury"); "Jerzy Niezbrzycki (R.Wraga)1902-1968", "Petlurostwo a piłsudskizm"(1937) dopływy 1937 - 1968 pol.ros.
353 Opracowanie dotyczące historii wojskowości. - pol.
354 Negatywy fotografii (12 sztuk). -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs