Zespół archiwalny nr 024

Uchodźcy Polscy w Niemczech
1939-1952
Zawartość: Akta organizacyjne Zjednoczenia Polskiego na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec i na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec, akta Centralnego Komitetu do Spraw Szkolnych i Oświatowych w Niemczech oraz akta poszczególnych szkół z terenu I Okręgu Szkolnego Schlezwig- Holstein i IV Okręgu Szkolnego Solingen, akta związków, zrzeszeń i organizacji obejmujących Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec (np.: Zrzeszenie Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech, Syndykat Dziennikarzy Polskich w byłej Rzeszy, Zrzeszenie Wydawców i Księgarzy Polskich Zagranicą, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzyszenie Techników Polskich na Obczyźnie), dokumentacja Obozu Polskich Oficerów w Murnau i Polskiego Obozu D.P. "F" w Inglostadt, materiały archiwalne przekazane przez osoby prywatne i różne instytucje. Zespół częściowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Uchodźcy- sprawy ogólne
1Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie przekazania archiwaliów1947 - 1950pol.
2Międzynarodowa Organizacja Pomocy Uchodźcom /IRO/- rezolucje, opracownia IRO1946 - 1947pol.
3Okólniki, odezwy, memoranda, opracowania dot. repatriacji, wycinki artykułów prasowych dot. Uchodźców, problemy dot. działalności UNRRA1945 - 1948polski, angielski
Organizacja Polskich Oficerów Łącznikowych
4Dokumentacja Ekspozytury Londyńskiej Szefa Oficerów Łącznikowych dla Spraw Opieki nad Polakami w Niemczech1945 - 1947pol.
5Dokumentacja Szefa Polskiej Misji Wojskowej oraz Oficera Łącznikowego Sztabu Głównego przy Głównej Kwaterze Armii Renu1945 - 1946pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Organizacja Zjednoczenia
6Projekt statutu Głównej Komisji Porozumiewawczej Związku Polaków z dn. 21 X 1945 r. oraz korespondencja Stałego Sekretariatu Spraw Polskich na terenie okupacji brytyjskiej1945 - 1946pol.
7Statuty i regulaminy Głównej Komisji Porozumiewawczej Środowisk Polskich i Zjednoczenia Polskiego w Niemczech1945 - 1947pol.
8Organizacja Zjednoczenia Polskiego w strefie brytyjskiej- schemat organizacyjny, statut, regulaminy1945 - 1948polski, angielski
9Protokoły z posiedzeń Prezydium Zjednoczenia oraz korespondencja (głównie Wydziału Prasowego Zjednoczenia)1945 - 1946pol.
10Rada Naczelna Zjednoczenia- protokoły z posiedzeń Rady, komunikaty, pisma okólne1947 - 1949pol.
11Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia1948 - 1948pol.
12Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia, korespondencja1948 - 1948pol.
13Korespondencja Zjednoczenia z polskimi instytucjami w Londynie1945 - 1948polski, angielski
14Korespondencja Zjednoczenia z władzami brytyjskimi1947 - 1948polski, angielski
15Korespondencja Zjednoczenia z członkami Rady Zjednoczenia1945 - 1947pol.
16Korespondencja Zjednoczenia, w tym z członkami Rady Zjednoczenia1947 - 1948pol.
17Korespondencja oraz dokumentacja dot. sporu w Zjednoczeniu1948 - 1949pol.
18Sekretariat Generalnego Zjednoczenia Polskiego w Osnabruck- sprawy organizacyjne1945 - 1946pol.
19Okólniki i sprawozdania z terenu kierowane do Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia1945 - 1946pol.
20Album Stałego Sekretariatu Spraw Polskich "Amicorum Corda" 30 XI 1945- 18 VI 19471945 - 1947pol.
21Sprawozdania rachunkowe "Z.P." oraz korespondencja w sprawach gospodarczych. Finanse 19481946 - 1948pol.
22Księga główna 1947 r.1947 - 1947pol.
23Finanse 1946-19471946 - 1947pol.
24Księga rozchodów i dochodów1946 - 1948pol.
25Księga kasowa1945 - 1948pol.
26Księga kasowa1946 - 1947pol.
27Książka materiałowa od rozdzielnika 1/ 46 do rozdzielnika 427.1946 - 1947pol.
28Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja dot. organizacji i prac różnych referatów1946 - 1949polski, angielski
29Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kwestionariusze dot. m.in. stanu zaopatrzenia czy warunków sanitarnych w poszczególnych obozach1947 - 1947pol.
30Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- korespondencja i inne materiały dot. Funduszu Opieki Społecznej (F.O.S.)1947 - 1948pol.
31Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- wpływy na Fundusz Opieki Społecznej (F.O.S.)1947 - 1948pol.
32Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja Wydziału1947 - 1948pol.
33Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: I. Akcja zapomogowa (prośby, wnioski, opinie) II. Lecznictwo1946 - 1948pol.
34Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kontakty z organizacjami i osobami1946 - 1948pol.
35Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Sanitariat (szpitale, izby chorych, sprawy sanitarno- mieszkaniowe obozów, służba zdrowia i Z.L.P.- personel, szkolenia)1947 - 1948pol.
36Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Statystyka (wykazy dzieci, młodzieży, kobiet karmiących i ciężarnych, chorych, starców, więźniów, wykazy obozów i mieszkańców)1947 - 1948pol.
37Główna Komisja Zarządzająca Zjednoczenia Polskiego- korespondencja Komisji1948 - 1948pol.
38Protokoły z posiedzeń wewnętrznych Centralnego Komitetu Doradczego. Dokumentacja z działalności Polskich Okręgowych Komitetów Doradczych /Polish Regional Advisory Councils/1947 - 1950polski, angielski
39Delegatura Podokręgu Brunszwik- sprawozdania i raporty sytuacyjne1946 - 1947pol.
40Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- protokoły z zebrań Rady Podokręgu1947 - 1947pol.
41Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- raporty dot. sytuacji ogólnej, korespondencja, okólniki, protokoły z walnych zebrań obozowych1945 - 1947pol.
42Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- "Okólniki do wszystkich Polaków Okręgu Brunświk- Południe"1945 - 1948polski, niemiecki
43Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- korespondencja z Sekretariatem Generalnym Zjednoczenia Polskiego1947 - 1948pol.
44Delegatura Podokręgu Hameln- raporty sytuacyjne1947 - 1947pol.
45Delegatura Podokręgu Gottingen- sprawozdania z działalności1946 - 1947pol.
46Delegatura Podokręgu Gottingen- regulamin Delegatury, korespondencja1947 - 1949pol.
47Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- korespondencja, dokumentacja z obozów1946 - 1947pol.
48Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- protokoły z zebrań komendantów obozów i ośrodków polskich1945 - 1947pol.
49Delegatura Podokręgu Hildesheim- statut Delegatury, korespondencja, biuletyny1946 - 1947pol.
50Delegatura Podokręgu Hildesheim- sprawozdania z działalności, komunikaty1945 - 1947polski, niemiecki, angielski
51Delegatura Okręgu Brunszwik- Wschód- Obwody: Helmstedt, Konigslutter, Weferlingen, Oebisfelde, Schoppenstedt, Schoningen- protokoły oświadczeń tożsamości1945 - 1945polski, niemiecki
52Podokręg w Lippstadt i Zarząd Ośrodka Polskiego w Reckenfeld- korespondencja z obozów1946 - 1947pol.
53Polski Ośrodek Zborny Lahde- zestawienia z podległych ośrodków1946 - 1947pol.
54Zarząd Ośrodka Polskiego w Greven i Dorsten- dokumentacja z działalności Ośrodków1946 - 1947pol.
55Okręgowa Komisja Porozumiewawcza na obszar Westfalii Południowej i Nadrenii- korespondencja1946 - 1947pol.
56Dokumentacja Stałego Sekretariatu dot. Polskiego Osiedla Nowy Kraków (Menden)1945 - 1946pol.
57Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Osnabruck- dokumentacja i korespondencja z obozów1946 - 1947pol.
58Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód (Hannover)- protokoły z zebrań Prezydium Zrzeszenia, korespondencja, okólniki, protokoły ze zjazdów delegatów Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii Wschód1947 - 1948pol.
59Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód dokumentacja zmian stanu obozów1948 - 1948pol.
60Związek Polaków w Lubece- sprawozdania z działalności1945 - 1946pol.
61Komisja Porozumiewawcza Związku Polaków w Lubece- raporty, protokoły, korespondencja1945 - 1946polski, angielski
62Komisja Porozumiewawcza na teren Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- protokoły z walnych zebrań, korespondencja1946 - 1947pol.
63Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- korespondencja z Sekretariatem Generalnym, dokumentacja z więzienia Lauerhof1947 - 1948pol.
64Samodzielny Podokręg Fallingbostel- korespondencja dot. Obozu w Rotenburgu1945 - 1947pol.
65Dokumentacja dot. rewizji w obozach Limmer i Rhumspringen1947 - 1947polski, angielski
66Obóz w Marianowie- protokoły z zebrań Zarządu i Koła Obozu1945 - 1946pol.
67Obóz w Borstel i Stendal- protokoły z zebrań Komitetów obozowych1945 - 1948pol.
68Polski Komitet Obozowy w Bergen- korespondencja oraz korespondencja z innych obozów1945 - 1949polski, angielski
69Dokumentacja Polskiego Komitetu Obozowego Bergen- Belsen, instrukcje rozdziału darów Polskiego Czerwonego Krzyża i inne1945 - 1945polski, niemiecki
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych w Niemczech
70Instrukcja w sprawie organizacji szkolnictwa i oświaty polskiej w Niemczech1945 - 1945pol.
71Okólniki Centralnego Komitetu1946 - 1949pol.
72Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 8 I 1948 r. do 24 III 1948 r.1948 - 1948pol.
73Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 III 1948 r. do 18 VI 1948 r.1948 - 1948pol.
74Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 18 VI 1948 r. do 26 VIII 1948 r.1948 - 1948pol.
75Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 VIII 1948 r. do 30 IX 1948 r.1948 - 1948pol.
76Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 X 1948 r. do 23 XI 1948 r.1948 - 1948pol.
77Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 XI 1948 r. do 31 I 1949 r.1948 - 1949pol.
78Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 II 1949 r. do 3 III 1949 r.1949 - 1949pol.
79Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 4 III 1949 r. do 26 IV 1949 r.1949 - 1949pol.
80Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 IV 1949 r. do 17 VI 1949 r.1949 - 1949pol.
81Korespondencja z władzami brytyjskimi1947 - 1949polski, angielski
82Centralny Komitet dla Spraw Szkolnych i Oświatowych I Okręg Szkolny Schleswig- Holstein- wykaz teczek przesłanych do Instytutu J. Piłsudskiego przez Kierownictwo I Okręgu1950 - 1950pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: I Okręg Szkolny Schlezwig- Holstein
83Kierownictwo I Okręgu Szkolnego (na obszar Schleswig- Holstein)- okólniki, korespondencja, raporty i sprawozdania ze szkół I Okręgu1946 - 1950polski, angielski
84Historia szkół z terenu I Okręgu1945 - 1947pol.
85Wykazy imienne i arkusze personalne nauczycieli I Okręgu, wykaz wydanych legitymacji służbowych1946 - 1949pol.
86Imienne zaświadczenia o pracy nauczycieli I Okręgu, wykaz wydanych zaświadczeń1946 - 1949polski, angielski
87Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Meierwik: zarys historyczny dziejów szkoły, sprawozdania z działalności szkoły, protokoły z zebrań grona nauczycielskiego, okólniki dla nauczycieli, spisy uczniów1946 - 1949pol.
88Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Meierwik: księgi ocen1946 - 1948pol.
89Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Jaegerslust: historia szkoły, wykaz personelu nauczycielskiego i administracji, rozkłady zajęć1945 - 1949pol.
90Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Jaegerslust: księgi ocen1946 - 1949pol.
91Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w D.P. Camp 1227 Neustadt- Holstein: historia szkoły, protokoły konferencji nauczycielskich, wykaz imienny nauczycieli1945 - 1947pol.
92Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna Obóz w Neustadt (H.): księgi ocen1945 - 1950pol.
93Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia III w Obozie Polskim P.30 "Lwów" Cambrai Kaserne w Lubece: historia szkoły, sprawozdania i protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, księga ogłoszeń1946 - 1948pol.
94Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia III w Obozie Polskim P.30 "Lwów" Cambrai Kaserne w Lubece: księgi ocen1947 - 1949pol.
95Obwód Szkolny Lubeka- Szkoły Powszechne na terenie obwodu Itzehoe przy obozach: Gluckstadt, Locksteter Lager, Hungriger Wolf, w koszarach Galwitz: historie szkół, wykazy nauczycieli, księgi ocen1945 - 1948pol.
96Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Bahrenhof: księga ocen1948 - 1949pol.
97Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w D.P. Camp "Transmitter" Hamburg- Billstedt: sprawozdanie z działalności, spis uczniów, księga ocen1947 - 1949pol.
98Obwód Szkolny Lubeka- Szkoła Powszechna przy Obozie Polskim w Wedel: korespondencja, księga ocen1948 - 1949pol.
99Obwód Szkolny Lubeka- Szkoła Powszechna w Rendsburgu: wykaz nauczycieli, księga ocen1948 - 1949pol.
100Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Neumeimersdorf: sprawozdanie z działalności, korespondencja, wykaz nauczycieli1945 - 1946pol.
101Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Pinneberg: sprawozdanie z działalności, korespondencja, księgi ocen1945 - 1950pol.
102Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: sprawozdania z działalności, wykaz nauczycieli1945 - 1948pol.
103Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: księgi ocen1947 - 1950pol.
104Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Obozie Polskim P.11 "Wisła" w Lubece: historia szkoły, wykaz nauczycieli1948 - 1948pol.
105Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Powszechna w Obozie Polskim P.11 "Wisła" w Lubece: księgi ocen1947 - 1948pol.
106Obwód Szkolny Lubeka- Publiczna Szkoła Powszechna w Obozie Polskim "Bałtyk" bei der Lohmuhle w Lubece: księgi ocen1949 - 1950pol.
107Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Eckernforde "Hel": historia szkoły, protokoły z konferencji rad pedagogicznych, korespondencja1947 - 1949pol.
108Obwód Szkolny Kilonia- Polska Szkoła Powszechna w Eckernforde "Hel": księgi ocen1946 - 1949pol.
109Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Mechaniczna w Lubece: sprawozdania z działalności, programy nauczania, karty ewidencyjne uczniów, korespondencja1946 - 1947pol.
110Obwód Szkolny Lubeka- Polska Szkoła Mechaniczna w Lubece: odpisy świadectw ukończenia szkoły1946 - 1947polski, angielski
111Obwód Szkolny Hamburg- Szkoła Radio- Elektryczna w Wentorfie: książka protokołów z konferencji, dzienniki zajęć, korespondencja, sprawozdania z kursów zawodowych, listy absolwentów kursów zawodowych1946 - 1947pol.
112Obwód Szkolny Hamburg- Szkoła Radio- Elektryczna w Wentorfie: księgi ocen wraz z kopiami wydanych świadectw ukończenia kursów zawodowych1946 - 1947polski, angielski
113Obwód Szkolny Hamburg- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: protokoły z egzaminów dojrzałości wraz z zestawieniami ocen i wtórnikami świadectw dojrzałości1947 - 1947pol.
114Obwód Szkolny Hamburg- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Wentorfie: księgi ocen1947 - 1947pol.
115Obwód Szkolny Kilonia- Szkoła Kierowców Samochodowych w Meierwik: sprawozdanie z działalności, lista uczniów i personelu1946 - 1947pol.
116Obwód Szkolny Kilonia- Szkoła Kolejowa w Polskim Obozie w Meierwik: sprawozdanie z działalności, korespondencja1946 - 1947pol.
117Obwód Szkolny Lubeka- Kurs Radio- Elektromistrzowski w Obozie Polskim P.1 "Jutrzenka": wykaz uczestników kursu, protokół egzaminacyjny1946 - 1947pol.
118Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, wykazy uczniów, zaświadczenia, zeszyty ocen1945 - 1948pol.
119Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: księgi ocen1946 - 1948pol.
120Obwód Szkolny Kilonia- Polskie Gimnazjum i Liceum w Jagerslust: protokoły egzaminów dojrzałości wraz z wtórnikami świadectw maturalnych1945 - 1948pol.
121Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Neustadt (Holsztyn): księgi ocen, fotografie grona pedagogicznego i uczniów1949 - 1950pol.
122Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: kurs pedagogiczny dla nauczycieli niewykwalifikowanych, zaświadczenia pracy nauczycieli1948 - 1950polski, angielski
123Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: sprawozdania z matur, protokoły z egzaminu dojrzałości wraz ze świadectwami maturalnymi1946 - 1948polski, angielski
124Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: księgi ocen1947 - 1949pol.
125Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: plany i programy szkoleń zawodowych, listy obecności, dzienniczki zajęć szkoleniowych1947 - 1949pol.
126Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum i Gimnazjum im. Gen. Wł. Sikorskiego w Pinneberg: kopie świadectw ukończenia szkoleń zawodowych1949 - 1949polski, angielski
127Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziałów budowlanego i elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1947 - 1947pol.
128Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziałów budowlanego i elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1948 - 1948pol.
129Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału elektrycznego (życiorysy, zestwaienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1948 - 1948pol.
130Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału budowlanego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1948 - 1948pol.
131Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału budowlanego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1949 - 1949pol.
132Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: dokumentacja absolwentów wydziału elektrycznego (życiorysy, zestawienia ocen, protokoły egzaminów końcowych)1949 - 1949pol.
133Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen1946 - 1947pol.
134Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen1947 - 1948pol.
135Obwód Szkolny Lubeka- Polskie Liceum Techniczne w Pinnebergu: księgi ocen1948 - 1949pol.
136Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka Oddział VI Sztabu- okólniki, programy Żołnierskich Szkół Powszechnych, listy nauczycieli pracujących w Żołnierskich Szkołach Powszechnych1945 - 1946pol.
137Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka- Polski Okręg na terenie 8. Korpusu Brytyjskiego- Żołnierska Szkoła Powszechna w Wentorfie: księgi ocen i świadectwa szkolne1946 - 1947pol.
138Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka- Polski Okręg na terenie 8. Korpusu Brytyjskiego- sprawozdania oficerów oświatowych Zgrupowań Polskiego Okręgu Schleswig- Holstain1945 - 1947pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: IV Okręg Szkolny Solingen
139Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen. Wydział Ogólny: okólniki, korespondencja, regulaminy dla Rad Pedagogicznych1947 - 1950pol.
140Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawy ogólne i poufne, zeszyt wydanych legitymacji służbowych1947 - 1949pol.
141Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich z terenu IV Okręgu1947 - 1948pol.
142Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół powszechnych i średnich z terenu IV Okręgu1947 - 1948pol.
143Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach organizacyjnych1947 - 1948pol.
144Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu IV Okręgu1947 - 1948pol.
145Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu IV Okręgu1948 - 1950pol.
146Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu, sprawozdania z działalności podległych szkół przesyłane do Centralnego Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych1946 - 1950pol.
147Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja w sprawach administracyjnych i personalnych ze szkołami z terenu IV Okręgu, korespondencja z władzami alianckimi1946 - 1950pol.
148Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu w sprawach zatrudnień nauczycieli1947 - 1950pol.
149Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja dot. spraw personalnych nauczycieli ze szkół z terenu IV Okręgu1948 - 1950pol.
150Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja dot. spraw personalnych nauczycieli ze szkół z terenu IV Okręgu1945 - 1946pol.
151Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: dane personalne oraz zgłoszenia- deklaracje do pracy w szkolnictwie na terenie IV Okręgu1946 - 1947pol.
152Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: zaświadczenia pracy wydawane nauczycielom pracującym w szkołach na terenie IV Okręgu1947 - 1950polski, angielski
153Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department m.in. w sprawie przydziałów książek i innych pomocy szkolnych1947 - 1950polski, angielski
154Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department1948 - 1949polski, angielski
155Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department i innymi instytucjami brytyjskimi1947 - 1950polski, angielski
156Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja z Land Displaced Persons Department1948 - 1950polski, angielski
157Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania kierowników Obwodów Szkolnych z terenu IV Okręgu, korespondencja, rozkłady lekcji, programy1947 - 1949pol.
158Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: korespondencja ze szkołami z terenu IV Okręgu, m.in. w sprawie nauczycieli- pogorzelców w Augusdorf1948 - 1949polski, niemiecki
159Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich z terenu IV Okręgu, zarysy dziejów szkół, korespondencja1945 - 1947pol.
160Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół z terenu IV Okręgu, historie szkół, wykazy uczniów, korespondencja1946 - 1947pol.
161Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół handlowych na terenie IV Okręgu, wykazy uczniów, korespondencja1946 - 1949pol.
162Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół rolniczych na terenie IV Okręgu, wykazy uczniów, korespondencja1946 - 1947pol.
163Kierownictwo IV Okręgu Szkolnego w Solingen: sprawozdania z działalności szkół średnich na terenie IV Okręgu oraz dokumentacja egzaminów dojrzałości1945 - 1947pol.
164Obwód Szkolny w Lippstadt: dziennik podawczy Kierownictwa Obwodu w Lippstadt1946 - 1946pol.
165Obwód Szkolny w Lippstadt: sprawozdania z działalności szkół, programy szkolne, korespondencja1946 - 1947pol.
166Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły z egzaminów dojrzałości, kopie świadectw maturalnych, korespondencja1948 - 1949pol.
167Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: księga protokołów Rady Pedagogicznej1945 - 1946pol.
168Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: dwa skorowidze zawierające dane personalne o nauczycielach1945 - 1948pol.
169Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: katalogi główne poszczególnych klas1945 - 1946pol.
170Obwód Szkolny Lippstadt- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lippstadt: katalogi okresowe poszczególnych klas1945 - 1947pol.
171Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Roczna Szkoła Przysposobienia Kupieckiego w Lippstadt: katalog główny1946 - 1947pol.
172Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Lippstadt: księgi ocen1945 - 1949pol.
173Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Hoxter: księga ocen1946 - 1946pol.
174Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Paderborn: księgi ocen1946 - 1950pol.
175Obwód Szkolny Lippstadt- Polska Szkoła Powszechna w Warendorf: księgi ocen1945 - 1946pol.
176Obwód Szkolny Minden- Publiczna Szkoła Powszechna w Frille: księgi ocen1946 - 1949pol.
177Obwód Szkolny Minden- Publiczna Szkoła Powszechna w Frille: świadectwa szkolne1949 - 1949pol.
178Obwód Szkolny Minden- Szkoła Powszechna w Ilserheide: księgi ocen1946 - 1948pol.
179Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Kunsebeck: księgi ocen1947 - 1949pol.
180Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Lahde: księgi ocen1946 - 1949pol.
181Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Raderhorst: księgi ocen1946 - 1947pol.
182Obwód Szkolny Minden- Polska Szkoła Powszechna w Wietersheim: księgi ocen1946 - 1947pol.
183Obwód Szkolny Haltern- dziennik podawczy kierownictwa Obwodu Szkolnego w Borghorost1946 - 1947pol.
184Obwód Szkolny Haltern- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Borghorst: katalogi główne poszczególnych klas1946 - 1947pol.
185Obwód Szkolny Haltern- Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Borghorst: katalogi okresowe poszczególnych klas1946 - 1947pol.
186Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: korespondencja, wykazy uczniów, plany zajęć, odpisy świadectw, księgi zarządzeń kierownictwa szkoły1948 - 1949pol.
187Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: księga posiedzeń Rady Pedagogicznej1946 - 1949pol.
188Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Reckenfeld: księgi ocen1945 - 1949pol.
189Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Borghorst: metryka szkolna, dziennik podawczy, zeszyt inwentarzowy szkoły1947 - 1950pol.
190Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Haltern: księgi ocen1946 - 1947pol.
191Obwód Szkolny Haltern- Polska Szkoła Powszechna w Rheine: księgi ocen1948 - 1950pol.
192Obwód Szkolny Hagen- Kabel- korespondencja w sprawach administracyjnych ze szkołami z terenu, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych1946 - 1948pol.
193Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Kurs Gimnazjalny w Hagen- Kabel: wykazy uczniów, protokoły z egzaminów, kopie świadectw, katalogi okresowe1945 - 1946pol.
194Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Hagen- Kabel: księgi ocen1945 - 1947pol.
195Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Publiczna Szkoła Powszechna w Nowym Krakowie /Menden/: księgi ocen1946 - 1948pol.
196Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Solingen: księgi ocen1946 - 1950pol.
197Obwód Szkolny Hagen- Kabel- Polska Szkoła Powszechna w Voerde koło Hagen: księgi ocen1946 - 1948pol.
198Księgi ocen Szkół Powszechnych w: Augustdorf, Bedburg- Hau, Bierde, Bochold, Borghorst1946 - 1950pol.
199Księgi ocen Szkół Powszechnych w: Braunweiler, Cammer, Essen- Kray, Reckenfeld1946 - 1950pol.
200Polskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Hohenwepel: katalog główny, świadectwa ukończenia gimnazjum, ankiety personalne nauczycieli1946 - 1947pol.
201Polska Szkoła Powszechna w Kolonii- Mulheim: księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej1945 - 1948pol.
202Polska Szkoła Powszechna Kolonia Mulheim: księgi ocen1945 - 1946pol.
203Księga kasowa obozu letniego w Kolonii1948 - 1948pol.
204Polska Szkoła Powszechna w Greven: księga ocen1948 - 1949pol.
205Polska Szkoła Powszechna w Lintorf: księga ocen1949 - 1950pol.
206Polska Szkoła Powszechna w Munster: księga ocen1948 - 1949pol.
207Polska Szkoła Powszechna Rheda: księgi ocen1947 - 1950pol.
208Dokumentacja kursu dla niewykwalifikowanych przedszkolanek w tym program kursu, zaświadczenia o jego ukończeniu1948 - 1949pol.
209Pamiętnik ucznia Edwarda Błaszkiewicza ze szkoły w D.P. Camp Niederlahnstein1949 - 1950pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: Centralna Komisja Porozumiewawcza Związków Zawodowych
210Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: sprawozdania ze szkoleń zawodowych, programy szkoleń, okólniki w sprawie szkoleń1946 - 1949pol.
211Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: sprawozdania ze szkoleń przeprowadzanych w szkołach zawodowych, programy szkoleń1947 - 1949pol.
212Sekretariat Okręgowy Związków Zawodowych- Referat Szkolenia Zawodowego: sprawozdania miesięczne z kursów językowych i zawodowych, organizacja i rekrutacja dot. szkoleń, programy kursów1947 - 1947pol.
213Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: protokoły ze Zjazdu Delegatów Centralnej Komisji, okólniki, korespondencja1945 - 1947pol.
214Referat Szkolenia Zawodowego Centralnej Komisji: programy szkoleń zawodowych i kursów, różne materiały szkoleniowe, czyste druki zaświadczeń i świadectw1946 - 1947pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Pozostałe sprawy dotyczące szkolnictwa
215Korespondencja Wydzialu Młodzieży w sprawach dotyczących szkolnictwa1945 - 1947pol.
216Fundusz Oświaty Polskiej- korespondencja1948 - 1948pol.
217Materiały Podkomisji Oświatowej- protokoły z zebrań, informacje prasowe dot. szkolnictwa1945 - 1946pol.
218Wyciągi informacji prasowych dotyczących szkolnictwa powszechnego w Niemczech. Wykaz szkół średnich na terenie Niemiec1945 - 1946pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Zrzeszenie Artystów Scen Polskich
219Statut, program pracy Zrzeszenia, korespondencja1946 - 1947pol.
220Korespondencja Zrzeszenia z Wydziałem Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego, sprawozdania z działalności Zrzeszenia, druki ulotne informujące o różnych wydarzeniach kulturalnych1946 - 1947pol.
221Spis zespołów teatralnych i muzycznych należących do Zrzeszenia, korespondencja i sprawozdania z działalności Zrzeszenia1946 - 1947pol.
222Programy różnych przedstawień, maszynopisy różnych utworów, wyciągi informacji prasowych dot. wydarzeń kulturalnych1946 - 1948pol.
223Druki ulotne i plakaty informujące o różnych wystawach, programy koncertów i różnych spotkań, katalogi wystaw1946 - 1949polski, niemiecki, angielski
224Teatr Zjednoczenia Polskiego "Miniatury": rozliczenia, repertuary przedstawień, umowa między Zjednoczeniem Polskim a kierownikiem Teatru1948 - 1948pol.
225Wystawa Sztuki Polskiej na Obczyźnie- Brunświk: druki ulotne informujące o wystawie, katalog wystawy1946 - 1946pol.
226Programy różnych koncertów, akademii i wystaw; wycinki informacji prasowych na ich temat1945 - 1947polski, niemiecki
227Informacje prasowe o różnych wydarzeniach kulturalnych1946 - 1947pol.
228Program i przebieg obchodów uroczystości Święta 3 Maja w obozie w Frenblick w Osnabruck1948 - 1948pol.
229Korespondencja w sprawach kultury dotycząca teatrów, czytelni, organizacji koncertów itd.1947 - 1948pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Zrzeszenia Wydawców i Księgarzy w Strefie Brytyjskiej
230Statut Zrzeszenia, sprawozdania z zebrań Zrzeszenia, korespondencja m.in. z Centralnym Komitetem Spraw Szkolnych i Oświatowych, Wydziałem Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego1945 - 1947pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Kultura: Księgarnia Społeczna Zjednoczenia Polskiego
231Potwierdzenia odbioru książek rozsyłanych przez Zjednoczenie1946 - 1946pol.
232Katalogi książek Księgarni Społecznej Zjednoczenia Polskiego, cenniki książek, korespondencja1946 - 1947pol.
233Korespondencja ogólna Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia Polskiego z Księgarniami Społecznymi na terenie strefy brytyjskiej1947 - 1948pol.
234Remanent Księgarni Społecznej w Hanowerze1948 - 1949pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Prasa: sprawy ogólne dotyczące prasy
235Korespondencja Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia Polskiego w sprawach dot. wydawnictw prasowych1947 - 1948pol.
236Korespondencja Wydziału Informacyjno- Prasowego w sprawach dot. wydawnictw prasowych1945 - 1947pol.
237Ankiety i kwestionariusze prasowe Wydziału Prasy i Kultury Zjednoczenia Polskiego1947 - 1947pol.
Zjednoczenie Polskie na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec: Sytuacja uchodźców w strefie amerykańskiej
238Nastroje wśród uchodźców, stan moralny, problemy z przestępczością- wyciągi informacji prasowych, raporty1945 - 1948polski, angielski
239Materiały obrazujące życie uchodźców- wyciągi informacji prasowych, wycinki prasowe1946 - 1947polski, angielski
240Naciski i nadużycia władz okupacyjnych oraz U.N.R.R.A. w stosunku do wysiedleńców (wyciągi informacji prasowych)1946 - 1946polski, angielski
241Materiały dot. spraw zatrudnienia i szkolenia uchodźców. Wyciągi informacji prasowych dot. stosunku Niemców do wysiedleńców1946 - 1946polski, angielski
242Raporty o uchylaniu się od pracy Polaków1941 - 1941polski, niemiecki
243Przepisy i niemieckie prawo sądowe, regulaminy m.in.: Wyższego Sadu Obywatelskiego w Brytyjskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec, Obozowego Sądu Obywatelskiego1946 - 1948polski, niemiecki
244Sąd Obywatelski w Adelheide- repertorium na rok 19461946 - 1946pol.
245American Polish War Relief US Zone Delegation: pomoc dla uchodźców ze strony Rady Polonii Amerykańskiej- miesięczne wykazy przydziałów1948 - 1952polski, angielski
246Dokumentacja z działalności Komitetu Pomocy Uchodźcom w Monachium- korespondencja i pokwitowania przydziałów różnych towarów1948 - 1950polski, angielski
247Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- przydziały dla uchodźców za pośrednictwem Caritas1948 - 1952polski, angielski
248Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- kartki i listy kierowane do Caritas z prośbami o pomoc, pokwitowania przydziałów1948 - 1950polski, niemiecki, angielski
249Katolicki Caritas dla Polaków w Monachium i okolicy- korespondencja, głównie prośby o pomoc1948 - 1950polski, niemiecki
Zjednoczenie Polskie na strefę okupacji amerykańskiej Niemiec: Organizacja Zjednoczenia
250Statut Zjednoczenia i protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Zjednoczenia1947 - 1948pol.
251Protokoły z posiedzeń Zarządu Zjednoczenia, pisma okólne, komunikaty bieżące1946 - 1947pol.
252Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej Zjednoczenia1947 - 1948pol.
253Statuty, protokoły, sprawozdania1949 - 1949pol.
254Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego Zjednoczenia1947 - 1950pol.
255Protokoły z posiedzeń Rady Zjednoczenia i Zarządu Zjednoczenia1946 - 1948pol.
256Pisma okólne, sprawozdania z działalności Zjednoczenia za rok 1948, korespondencja1947 - 1949pol.
257Pisma okólne Zjednoczenia1950 - 1950pol.
258Dokumentacja Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia: zarządzenia, korespondencja1945 - 1947polski, angielski
259Referat Osiedleńczy Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja dot. uchodźców polskich, osiedlania się i emigracji1947 - 1948pol.
260Kopie okólników Referatu Informacyjno- Prasowego Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia i Głównego Referatu Osiedleńczego Zjednoczenia1947 - 1947pol.
261Okólniki Głównego Referatu Osiedleńczego oraz egzemplarze "Biuletynu Osiedleńczego"1947 - 1947pol.
262Sprawy dot. emigracji wysiedleńców do Stanów Zjednoczonych- materiały informacyjne, korespondencja, omówienia przygotowywane przez Komitet dla Spraw Wysiedleńców Polskich1948 - 1948polski, angielski
263Sprawy dot. emigracji wysiedleńców do Argentyny1946 - 1948pol.
264Emigracja do Francji1947 - 1948polski, angielski
265Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie okólników Zrzeszenia, sprawozdania z działalności, kopie wykazu ośrodków polskich w Bawarii Północnej, kopie statutu Zjednoczenia Polskiego1946 - 1946pol.
266Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: protokoły z posiedzeń Zarządu Zrzeszenia1946 - 1947pol.
267Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: m.in. protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu, zestawienia wpływów i wydatków1947 - 1947pol.
268Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie protokołów z posiedzeń Prezydium Zarządu Zrzeszenia1946 - 1947pol.
269Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej: kopie pism okólnych, korespondencja przesyłana z ośrodków polskich z terenu Bawarii Północnej1947 - 1949pol.
270Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja prawna obowiązująca w mieście Durzyn: statut organizacyjny władz samorządowych, regulaminy Rady Miejskiej, Policji itd.1945 - 1945pol.
271Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Zarządu Miejskiego w Durzynie: protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności, obwieszczenia, druki ulotne1946 - 1947pol.
272Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Zarządu Miejskiego w Durzynie: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej1945 - 1945pol.
273Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Obóz w Amberg: protokoły z zebrań Polaków mieszkających w Ambergu oraz protokoły z posiedzeń Rady obozowej; sprawozdania Zarządu Koła Polskich Weteranów w Ambergu1948 - 1951pol.
274Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej- Dokumentacja Polskiego Biura Informacyjnego w Dingolfing dot. sytuacji w różnych obozach1945 - 1949pol.
275Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej i Szwabii- sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Bawarii Północnej oraz kopie sprawozdań z działalności Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej i Szwabii1945 - 1948pol.
276Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Bawarii Południowej- korespondencja Obozu Polskiego w Inglostadt, głównie Oddziału Opieki Szkolnej1946 - 1947pol.
277Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- statut i dokumentacja Komitetu Obozowego Ośrodka Polskiego im. M. Kopernika w Ludwigsburgu1948 - 1949pol.
278Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja Komitetu Obozowego Ośrodka Polskiego im. M. Kopernika w Ludwigsburgu: komunikaty, ogłoszenia obozowe, korespondencja1946 - 1950pol.
279Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Księga protokołów Rady Obozowej im. M. Kopernika w Ludwigsburgu 1947-19501947 - 1950pol.
280Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja Ośrodka Polskiego w Ludwigsburgu1947 - 1947pol.
281Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Księga protokołów z zebrań Zarządu Ośrodków Polskich: im. J. Paderewskiego w Ulm i im. M. Kopernika w Ludwigsburgu1945 - 1950pol.
282Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- Ośrodek Polski "Koszary Poartyleryjskie" Schwaebisch Gmuend: korespondencja, przydziały obozowe, pokwitowania1945 - 1947pol.
283Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wirttembergii i Badenii- dokumentacja obozu w Rotweg1946 - 1947polski, angielski
284Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- protokoły zebrań Zarządu i posiedzeń Prezydium, wykazy i sprawozdania, statystyka1947 - 1949pol.
285Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- Referat Osiedleńczy, w tym dokumentacja Okręgowego Komitetu Polskiego w Kassel1947 - 1948pol.
286Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- Referat Osiedleńczy: dokumentacja dot. emigracji do Argentyny1947 - 1948pol.
287Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja Zrzeszenia, głównie korespondencja1947 - 1949pol.
288Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja Zrzeszenia, pisma okólne1947 - 1948polski, niemiecki
289Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- korespondencja i dokumentacja łączności pomiędzy Ośrodkami1947 - 1948pol.
290Zrzeszenie Ośrodków Polskich w Wielkiej Hesji- dokumentacja dot. organizacji społecznych i zawodowych1947 - 1948pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Zrzeszenie Polskich Nauczycieli na Wychodźstwie w Niemczech
291Statut Zrzeszenia oraz Wykaz protokołów, statutów, deklaracji i najważniejszych pism Zrzeszenia1946 - 1949pol.
292Dziennik podawczy Zrzeszenia1946 - 1947pol.
293Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in.1946 - 1947pol.
294Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in.1947 - 1947pol.
295Korespondencja Zrzeszenia, protokoły, odezwy i in.1948 - 1948pol.
296Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy brytyjskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia, cz. I1946 - 1949pol.
297Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy brytyjskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia, cz. II1946 - 1949pol.
298Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy amerykańskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia1946 - 1949pol.
299Alfabetyczny spis członków Zrzeszenia ze strefy francuskiej oraz deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia1946 - 1949pol.
300Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków1946 - 1947pol.
301Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków1947 - 1948pol.
302Okręg Westfalia i Nadrenia: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków1948 - 1949pol.
303Okręg Westfalia i Nadrenia- Zarząd Koła w Solingen: korespondencja ogólna, protokoły, podania i wykazy członków1945 - 1949pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Syndykat Dziennikarzy Polskich w byłej Rzeszy
304Statut Syndykatu1946 - 1946pol.
305Protokoły z posiedzeń Zarządu Syndykatu1946 - 1948pol.
306Komunikaty wewnętrzne i korespondencja Syndykatu1946 - 1949pol.
307Korespondencja Komitetu Organizacyjnego Syndykatu1946 - 1946pol.
308Dokumentacja I- go Walnego Zjazdu członków Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Eppstein w dn. 10 i 11 lutego 1946 r.1945 - 1946pol.
309Dokumentacja II- go Walnego Zjazdu członków Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Eppstein w dn. 22 i 23 lutego 1947 r.1947 - 1947pol.
310Komunikaty prasowe i zawiadomienia dla członków Syndykatu1946 - 1948pol.
311Podania i życiorysy przyszłych członków Syndykatu1946 - 1946pol.
312Arkusze ewidencyjne dziennikarzy1946 - 1946pol.
313Sąd Koleżeński Syndykatu: protokoły z posiedzeń Sądu, korespondencja w sprawach przez Sąd prowadzonych1945 - 1946pol.
314Sąd Koleżeński Syndykatu: sprawa Mieczysława Kruka- Rostańskiego1947 - 1947pol.
315Arbitraż Syndykatu w sprawie Związku Wydawców i Księgarzy Polskich Zagranicą a ks. mjr Warszawskim1946 - 1947pol.
316Korespondencja Syndykatu z Radą Naczelną Zjednoczenia Polskiego w Niemczech1946 - 1948pol.
317Korespondencja ogólna Syndykatu1945 - 1949pol.
318Korespondencja ogólna Syndykatu1946 - 1946pol.
319Korespondencja ogólna Syndykatu z okresu 15 maja 1946 do 16 lipca 19461946 - 1946pol.
320Korespondencja ogólna Syndykatu1947 - 1947pol.
321Korespondencja ogólna Syndykatu1946 - 1948pol.
322Korespondencja ogólna Syndykatu1946 - 1949pol.
323Korespondencja dot. przesyłek "Przeglądu Prasy Niemieckiej"1946 - 1946pol.
324Korespondencja Syndykatu z Polską Radą Zawodową1947 - 1948pol.
325Kontakty polsko- ukraińskie: korespondencja1946 - 1947pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Wydawnictwa prasowe
326Spis prasy polskiej w Niemczech1945 - 1948pol.
327Wyciągi informacji prasowych, wykazy tytułów prasowych1946 - 1946pol.
328Wyciągi informacji prasowych1945 - 1948pol.
329Wyciągi informacji prasowych dot. ograniczeń, zawieszeń i likwidacji wydawnictw prasowych1946 - 1946pol.
330Wycinki prasowe z okresu od 23 III 1944 do 28 VI 19451944 - 1945polski, niemiecki, angielski
331Tygodnik "Kronika": korespondencja ogólna redakcji Kroniki1945 - 1948polski, niemiecki
332Tygodnik "Kronika": korespondencja ogólna redakcji Kroniki1946 - 1948polski, niemiecki
333Tygodnik "Kronika": korespondencja redakcji Kroniki z różnymi instytucjami1947 - 1948pol.
334Tygodnik "Kronika": korespondencja redakcji Kroniki w sprawach wydawniczych1947 - 1949pol.
335Tygodnik "Kronika": korespondencja w sprawach sublicencji Kroniki1946 - 1948polski, angielski
336Tygodnik "Kronika": korespondencja Józefa Białasiewicza- redaktora Kroniki1946 - 1949polski, angielski
337Tygodnik "Kronika": korespondencja Klaudiusza Hrabyka- redaktora Kroniki1947 - 1949pol.
338Tygodnik "Kronika": listy do redakcji Kroniki1946 - 1948pol.
339Tygodnik "Kronika": listy do redakcji Kroniki z okresu od grudnia 1946 do marca 19481946 - 1948pol.
340Tygodnik "Kronika": różna korespondencja1946 - 1949pol.
341Miesięcznik "Wolność i Lud": korespondencja Komisji Prasowej Stronnictwa Ludowego "Wolność" dot. miesięcznika1948 - 1948pol.
342Czasopismo "Głos Ojczyzny": korespondencja wydawnictwa m.in. ze Zjednoczeniem Polskim1945 - 1945pol.
343Czasopismo "Głos Ojczyzny": korespondencja dot. spraw wydawniczych1945 - 1946polski, niemiecki
344Tygodnik obozowy "Ojczyste Słowo": materiały dot. likwidacji tygodnika w Murnau1946 - 1947pol.
345Czasopismo "Pismo Żołnierza": korespondencja dot. publikacji pisma w Norymberdze1945 - 1946polski, angielski
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Zrzeszenie Wydawców i Księgarzy Polskich Zagranicą
346Statut, regulamin organizacyjny, korespondencja Zrzeszenia1945 - 1946pol.
347Plakaty informujące o wystawach, programy spotkań, odczytów, katalogi księgarskie, różne druki informacyjne1945 - 1947pol.
348Wydawnictwa polskie: katalogi i cenniki książek1946 - 1948pol.
349Różna korespondencja w sprawach wydawniczych1946 - 1947pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
350Statut Stowarzyszenia, materiały ze Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w Londynie z dn. 23 V 1946 r. oraz korespondencja Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w brytyjskiej strefie okupacyjnej1946 - 1948pol.
351Materiały władz i ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej na III Zjazd Oddziału Stowarzyszenia w dniach 26-28 IV 19491946 - 1949pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych na terenie amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec
352Statut Związku, regulamin, deklaracja ideowa, okólniki, rezolucje, korespondencja Koła w Monachium- z terenu amerykańskiej strefy okupacyjne1946 - 1948pol.
353Korespondencja Związku z terenu brytyjskiej strefy okupacyjnej1946 - 1948pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Organizacja byłych Polskich Wartowników
354Centralny Komitet Organizacyjny Organizacji byłych Wartowników: okólniki, memoriały, wycinki prasowe1946 - 1947pol.
355Kompanie wartownicze: materiały propagandowe, wycinki prasowe, biuletyny1946 - 1947pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Stowarzyszenie Techników Polskich na Obczyźnie
356Zrzeszenie Kół Techników Polskich w strefach brytyjskiej i amerykańskiej: statuty, komunikaty, wnioski z zebrań1946 - 1947pol.
357Zjazd Stowarzyszeń Techników Polskich na Obczyźnie w Brukseli w dn. 19-23 V 19461946 - 1946pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Związek Rolników i Pracowników Rolnych na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec
358Korespondencja Związku, protokoły z posiedzeń, komunikaty1945 - 1948pol.
359Biuletyny Związku- numery 2 i 31948 - 1948pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Związek Polaków w Niemczech
360Materiały ogólno- organizacyjne Związku1946 - 1946pol.
361Materiały ze Zjazdu, wycinki prasowe1946 - 1946pol.
362Sprawozdania Związku Polaków w Rendsburgu, Hamburgu i Lubece1945 - 1945pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Towarzystwo Pomocy Polakom w Niemczech /Relief Society for Poles/
363Korespondencja Towarzystwa1948 - 1949pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Polski Czerwony Krzyż Ekspozytura na Rzeszę Niemiecką
364Korespondencja PCK1945 - 1946pol.
365Komitet Społeczny Żołnierzy II Korpusu we Włoszech: korespondencja i przydziały darów Żołnierzy II Korpusu do obozów w Niemczech1946 - 1947pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
366Korespondencja, druki ulotne1946 - 1947pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Sprawy związane ze szkolnictwem wyższym
367Dokumentacja Związku Studentów Polskich w brytyjskiej strefie okupacyjnej1945 - 1948polski, niemiecki
368Dokumentacja dot. studentów z terenu wszystkich stref okupacyjnych oraz Austrii i Szwajcarii1945 - 1948polski, niemiecki
369Dokumentacja Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esselingen1946 - 1947pol.
370Dokumentacja dot. sprawy Polskiego Ośrodka Studiów w Hamburgu1947 - 1948pol.
Związki, zrzeszenia, organizacje obejmujące Polaków na terenie wszystkich stref okupacyjnych Niemiec: Sprawy związane z Kościołem
371Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za I i II półrocze 19491949 - 1949polski, niemiecki, angielski
372Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za II półrocze 19501950 - 1950polski, niemiecki, angielski
373Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja za rok 19511951 - 1951polski, niemiecki, angielski
374Rzymsko- Katolicki Urząd Parafialny dla Polaków w Monachium i okolicy: korespondencja z lat 1950-19511950 - 1951polski, niemiecki, angielski
375Duszpasterstwo Katolickie w Monachium i okolicy pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli: korespondencja1947 - 1947polski, niemiecki, angielski
376Duszpasterstwo Katolickie w Monachium i okolicy pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli: korespondencja1948 - 1948polski, niemiecki, angielski
377Adresy księży pracujących w brytyjskiej strefie okupacyjnej, kazania opracowane przez Duszpasterstwo IV Obwodu- Brunszwik, druki ulotne, obrazki, pamiątki I Komunii św.1945 - 1948polski, niemiecki, angielski
378Akta Slavik Methodist Church w Monachium: korespondencja Rev. pastora Aleksandruka1948 - 1949polski, angielski
Uchdźcy Polscy poza granicami brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec
379Akta organizacyjne Związku Polaków w Austrii1945 - 1949pol.
380Dokumentacja Związku Polaków w Austrii dot. spraw szkolnictwa, przedszkoli, imprez kulturalnych, m.in. Obóz w St. Martin pod Willach oraz szkoły polskie w Linzu1945 - 1946pol.
381Dokumentacja Związku Polaków w Austrii dot. szkolnictwa- głównie korespondencja1948 - 1949pol.
382Dokumentacja Związku Polaków na terenie francuskiej strefy okupacyjnej w Austrii: korespondencja, wycinki prasowe dot. sytuacji w Austrii1946 - 1949pol.
383Korespondencja nadawana z Francji, Belgii i Szwajcarii1948 - 1948pol.
384Korespondencja i dokumentacja działalności Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego w Brukseli1947 - 1948pol.
385Związek Dziennikarzy RP w Londynie: statut Związku, protokoły z zebrań, korespondencja1946 - 1948pol.
386Uchodźcy Polscy w Niemczech- materiały różne1945 - 1949pol.
Obóz Polskich Oficerów w Murnau
387"Document Of Shame"- relacja z tragicznych wydarzeń w obozie w Murnau1947 - 1947ang.
388Trzy książki kasowe Delegatury II Korpusu w Murnau1945 - 1947pol.
389Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (I)1945 - 1946pol.
390Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (II)1945 - 1946pol.
391Alfabetyczny spis oficerów w Oflagu VII A Murnau (III)1945 - 1946pol.
392Spis oficerów b. jeńców wojennych zarejestrowanych w O.P.O. (Obozie Polskich Oficerów) Murnau1946 - 1946pol.
393Spis szeregowych b. jeńców wojennych zarejestrowanych w O.P.O. Murnau1946 - 1946pol.
394Spis b. jeńców wojennych żołnierzy kobiet A.K. zarejestrowanych w O.P.O. Murnau1946 - 1946pol.
395Dane liczebne b. Oflagu VII A Murnau według stopni wojskowych1945 - 1945pol.
396Księga ewidencyjna oficerów i chorążych zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjna Obozu Ofic. VII A Murnau1945 - 1946pol.
397Wykaz imienny kompanii szeregowych. Oflag VII A Murnau1945 - 1946pol.
398Wzory druków wykonanych w O.P.O. Murnau1945 - 1945polski, angielski
399Wykazy i protokoły akt przesłanych do archiwum do Londynu, akt wydzielonych i spalonych1946 - 1946pol.
400Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Alachimowicza Janusza1944 - 1944pol.
401Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Budzińskiego Maksymiliana1941 - 1941pol.
402Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Ciężkiego Stanisława1941 - 1941pol.
403Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Dawida Seweryna1943 - 1943pol.
404Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Feiaszka Władysława1945 - 1945pol.
405Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Gotkontta Jana1945 - 1945pol.
406Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa rotm. Koryatowicza Wacława1941 - 1941pol.
407Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Kowalskiego Franciszka "Rocha"1940 - 1942pol.
408Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Kurka Franciszka1944 - 1944pol.
409Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Lutostańskiego Władysława1945 - 1947pol.
410Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Mikulskiego Jana1945 - 1946pol.
411Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Piątkowskiego Bolesława1940 - 1945pol.
412Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Sockiego Kazimierza1941 - 1941pol.
413Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa ppor. Szczurkiewicza Stanisława1942 - 1942pol.
414Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Sztefka Franciszka1944 - 1944pol.
415Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. kawalerii Szulczewskiego Adama1941 - 1944pol.
416Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa kpt. Wierzbowskiego Stefana1940 - 1941pol.
417Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa mjr. Willmanna Wiktora1940 - 1946pol.
418Akta Oficerskiego Sądu Honorowego: sprawa por. Wirzyszczyńskiego Bogdana1941 - 1944pol.
419Materiały do opracowania zagadnienia żydowskiego zebrane w b. Oflagu VII A Murnau (I) (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1945 - 1946polski, rosyjski
420Materiały do opracowania zagadnienia żydowskiego zebrane w b. Oflagu VII A Murnau (II) (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1945 - 1946polski, rosyjski
421"Masoneria a polska inteligencja"- referaty krążące w b. Oflagu VII A Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1945 - 1946pol.
422"Czy to koszmarny sen?- nie, to rzeczywistość"- cykl referatów z b. Oflagu VII A Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1945 - 1946pol.
423Brudnopis opracowania dot. Murnau (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1945 - 1946pol.
Polski Obóz D.P. "F" w Inglostadt
424Załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1947 - 1949pol.
425Załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1946 - 1949pol.
426Załączniki do 4- tej części opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1948 - 1950pol.
427Duplikaty ważniejszych aktów Koła S.P.W. 601- materiał do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1947 - 1948pol.
428Duplikaty ważniejszych aktów obozu D.P. "F" w Inglostadt- materiał do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna" (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1947 - 1950pol.
429Odpisy ważniejszych aktów obozu D.P. "F" w Inglostadt- załączniki do opracowania p.t. Praca społeczna, a "praca społeczna"- nie ujęte jeszcze w tekście opracowania (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1948 - 1950pol.
430Wycinki z prasy polskiej (Depozyt ppłk. dypl. Robakiewicza Feliksa)1949 - 1949pol.
431Protokoły z Nadzwyczajnych Walnych Zebrań mieszkańców Obozu "F" w Inglostadt1947 - 1949pol.
432Protokoły z posiedzeń Zarządu Obozu "F" w Inglostadt1947 - 1949pol.
433Materiały Komisji Wyborczych z przeprowadzanych wyborów do władz obozu1947 - 1949pol.
434Akta Komisji- Likwidacyjno- Rewindykacyjnej Obozu "F" Inglostadt dot. inwentarza ruchomego obozu1948 - 1950pol.
435Dokumentacja w sprawie własności biblioteki Obozu "F" Inglostadt oraz dokumentacja Oddziału Opieki Szkolnej Obozu "F" Inglostadt1945 - 1950pol.
436Akta różnych spraw personalnych rozstrzyganych przez obozowy wymiar sprawiedliwości1946 - 1950pol.
437Akta Komitetu Opieki nad grobami zmarłych żołnierzy polskich przy Obozie "F" Inglostadt1947 - 1950polski, niemiecki
438Pozostałe w Obozie "F" Inglostadt akta po P.O.W. I O.P.O Murnau i Inglostadt z 1945 i 1946 r.1945 - 1946pol.
439Księga kasowa Polskiego Obozu "F" Inglostadt1949 - 1950pol.
440Księga papierosowa Polskiego Obozu "F" Inglostadt1948 - 1950pol.
441Księga główna- dziennik1945 - 1946pol.
Materiały przekazane przez różne osoby prywatne i instytucje
442Wykaz jeńców wojennych w obozach w Niemczech, ułożony na podstawie zgłoszeń w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 1941- oflagi. (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1941 - 1941pol.
443Wykaz jeńców wojennych w obozach w Niemczech, ułożony na podstawie zgłoszeń w miesiącu styczniu i pierwszej połowie lutego 1942- oflagi i stalagi. Lista uzupełniająca do wykazu z 1941 r. (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1941 - 1942pol.
444Wykazy paczek wysłanych do jeńców wojennych w Niemczech (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1941 - 1942fr.
445Wykazy paczek wysłanych do jeńców wojennych w Niemczech (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1942 - 1943fr.
446Notes zawierający wykaz wysłanych paczek do jeńców polskich (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1944 - 1944pol.
447Zestawienia rachunkowo- kasowe oraz sprawozdania z działalności finansowej Delegatury P.C.K. W Stambule (Materiały Konsulatu R.P. i Komitetu Pomocy Uchodźcom w Stambule)1944 - 1944pol.
448Korespondencja Felicji Krance z jeńcami wojennymi w latach 1943-19461943 - 1946pol.
449Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego Flossenburg (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka)1946 - 1947pol.
450Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego w Dachau (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka)1945 - 1945pol.
451Sprawozdanie z procesu obozu koncentracyjnego w Mauthausen (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka)1946 - 1946pol.
452Protokół z przesłuchania świadka w sprawie egzekucji oficerów polskich oraz zdjęcia z Murnau, Dachau Mauthausen, Oświęcimia (Materiały przekazane przez Boguchwała Kołodziejczaka)1946 - 1946pol.
453Obozy polskich jeńców wojennych (Materiały przekazane przez Domana Rogoyskiego)1946 - 1946polski, angielski
454Kwestionariusze ewidencyjne przyszłych czlonków Stowarzyszenia Polskich Weteranów, Listy b. wojskowych polskich zgłaszających się w zgrupowaniach wojskowych (Materiały przesłane przez Polish- American Association of Wisconsin)1949 - 1949polski, angielski
455Kopia artykułu J. Kucharskiego "Correspondence of P.O.W. from Polish Forces in Exile W.W. II1949 - 1949ang.
456Druki administracyjne, odezwy, plakaty, ogłoszenia, teksty widowiskowe, egzemplarze modlitewników1946 - 1950pol.
457Dokumentacja Ośrodka Polskiego im. S. Starzyńskiego Zuffenhausen, głównie kwity kasowe1947 - 1947pol.
458Księga kasowa. Akta Zuffenhausen1947 - 1947pol.
459Księga raportów policyjnych1945 - 1945pol.
460Książka kasowa Sekretariatu Spraw Polskich na terenie okupacji brytyjskiej Niemiec1945 - 1946pol.
461Książka kasowa: Fundusz Oświatowy. Sumy przechodnie. Fundusz Sportowy1946 - 1946pol.
462Obozy jeńców- duplikaty1939 - 1950pol.
463Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.I1945 - 1950pol.
464Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.II1945 - 1950pol.
465Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.III1945 - 1950pol.
466Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.IV1945 - 1950pol.
467Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.V1945 - 1950pol.
468Egzemplarze wydawnictw prasowych pochodzących z różnych ośrodków dla uchodźców, t.VI1945 - 1950pol.
469Kserokopie dokumentów dotyczących polskich organizacji w Niemczech. - pol.
470Ks. Edmund Chart „Spis pomordowanych Polaków w Obozie Koncentracyjnym w Dachau”.1946 - 1946pol.
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech
471Zjednoczenie Polskie Na Terenie Okupacji Brytyjskiej w Niemczech: „Biuletyn Prasowy”.1948 - 1949pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc