Zespół archiwalny nr 028

Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki
1896-1977
Dzieje twórcy: Legiony Polskie- polskie formacje wojskowe działające od 1914 do 1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych. W skład Legionów Polskich wchodziły 3 brygady oraz jednostki wspierające i pomocnicze. Polska Organizacja Wojskowa /POW/- tajna organizacja wojskowa powstała z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. w Warszawie z połączenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego. Naczelny Komitet Narodowy /NKN/- organ polityczny utworzony w sierpniu 1914 r. w Krakowie przez polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej. Był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji polskich sił zbrojnych. Dzielił się na dwie autonomiczne sekcje: wschodnią z siedzibą we Lwowie i zachodnią z siedzibą w Krakowie. Największą rolę w NKN odegrał Departament Wojskowy. Po powołaniu w 1919 r. Rady Regencyjnej, NKN rozwiązał się. Związek Strzelecki /ZS/- polska organizacja paramilitarna założona w 1910 r. we Lwowie jako Związek Strzelecki i w Krakowie jako Towarzystwo "Strzelec"; konspiracyjne organizacje strzeleckie powstały również w Królestwie Polskim i zaborze pruskim. Głównym celem ZS było szkolenie kadry oficerskiej i żołnierzy do walki z Rosją.
Zawartość: odezwy, ulotki, wycinki prasowe dot. ruchu legionowego, korespondencja polowa i materiały dot. I Brygady, materiały dot. Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Naczelnegeo Komitetu Narodowego, dokumenty osobiste i korespondencja gen. Stefana Dąb- Biernackiego, ppor. Stefana Dudzieniec- Kraka, kpt. Tadeusza Terleckiego. Zespół w części zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja Feliksa Młynarskiego1914 - 1916polski, angielski
2Związek Strzelecki1912 - 1914pol.
3Sprawozdanie z działalności Inspekcji Wyszkolenia Polskiego Wojska, działania I Pułku, kronika szczegółowa I Pułku Ułanów, odpisy z Archiwum Wojskowego dotyczące I Pułku Piechoty, okres po kryzysie przysięgowym, komunikaty i listy1914 - 1918polski, niemiecki
4Odezwy i ulotki związane z ruchem legionowym, wycinki prasowe na temat legionów, artykuły okolicznościowe i rocznicowe, referat Stanisława Librewskiego "Archiwa wojskowe. Legiony"1915 - 1977pol.
5Korespondencja polowa I Brygady z września 19141914 - 1914pol.
6Organizacja I Brygady wg stanu z kwietnia 1915 r., kroniki i materiały do historii poszczególnych oddziałów1915 - 1915pol.
7Rozkazy, ulotki, odezwy zachęcające do wstępowania do legionów1914 - 1915pol.
8Raport Władysława Michałowskiego z inspekcji II Brygady1915 - 1915pol.
9Pieczątki legionowe i organizacji pokrewnych ułożone i opatrzone komentarzem przez Jerzego Kucharskiego1914 - 1918pol.
10Papiery osobiste po generale Stefanie Dąb-Biernackim i materiały dotyczące jego osoby1900 - 1960polski, angielski, francuski
11Papiery osobiste i korespondencja po ppor. Stefanie Dudzieniec-Kraku1896 - 1915pol.
12Papiery osobiste i korespondencja po kpt. Tadeuszu Terleckim1913 - 1943pol.
13Polska Organizacja Wojskowa1918 - 1935pol.
14Naczelny Komitet Narodowy- odezwy, okólniki, sprawozdania, statut Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego1915 - 1916pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc