Zespół archiwalny nr 014

Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Nowym Jorku
1940-1945
Zawartość: korespondencja Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Stanach Zjednoczonych z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w Londynie, materiały z kontroli przeprowadzanych przez Delegaturę NIK m.in.: w Biurze Radcy Finansowego Ambasady RP w Waszyngtonie (z siedzibą w Nowy Jorku), w Konsulacie RP w Detroit, w Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Nowym Jorku, Polish Government Information Center w Nowym Jorku, Konsulacie Generalnym RP w Chicago, dziennik i księga kasowa Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Stanach Zjednoczonych. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Kopia Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. o Kontroli Państwowej. Kopie instrukcji i zarządzeń ministra skarbu regulujące działalność Naczelnej Izby Kontroli1940 - 1944pol.
2Korespondencja Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Stanach Zjednoczonych z Prezesem NIK w Londynie. Protokoły zdawczo- odbiorcze akt spisane przy przejmowaniu urzędowania przez Władysława Korsaka- Delegata NIK w Stanach Zjednoczonych1943 - 1945pol.
3Sprawozdanie z kontroli Biura Radcy Finansowego Ambasady RP w Waszyngtonie (z siedzibą w Nowym Jorku). Protokół kontroli Konsulatu RP w Detroit. Materiały z kontroli Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Nowym Jorku1942 - 1945polski, angielski
4Materiały z kontroli Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Nowym Jorku1943 - 1944polski, angielski
5Materiały z kontroli Polish Information Center (PIC) Film Inc.w Nowym Jorku i Polish Government Information Center w Nowym Jorku1943 - 1945polski, angielski
6Statut American Friends of Poland, wycinki prasowe z działalności stowarzyszenia oraz materiały Delegatury NIK w Nowym Jorku w sprawie Konta Funduszów Ministerstwa Informacji i Dokumentacji na propagandę i organizowanie American Friends of Poland1940 - 1944polski, angielski
7Materiały z kontroli Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz sprawa Konsula Generalnego w Chicago K. Ripy, m.in.: sprawozdania kontrolne, oświadczenia dra K. Ripy, korespondencja, zestawienia wydatków Konsulatu1943 - 1944polski, angielski
8Materiały z kontroli Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz sprawa Konsula Generalnego w Chicago K. Ripy, m.in.: sprawa mieszkania prywatnego Konsula Ripy, oświadczenia oraz wyjaśnienia dra K. Ripy, sprawozdania i notatki urzędowe1943 - 1944polski, angielski
9Różne materiały nie dotyczące NIK1945 - 1945pol.
10Dziennik Delegatury NIK w Nowym Jorku1944 - 1945pol.
11Księga kasowa Delegatury NIK w Stanach Zjednoczonych wraz z miesięcznymi zestawieniami rachunkowymi1943 - 1945pol.
12Księga kontowa Delegatury M.P. (Ministerstwa Pracy) i O.S. (Opieki Społecznej) w Nowym Jorku1945 - 1945pol.
13Odpisy dowodów kasowych Delegatury NIK w Stanach Zjednoczonych1943 - 1945pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs