Zespół archiwalny nr 093

Archiwum Generała Kazimierza Sosnkowskiego
1920-1969
Dzieje twórcy: Kazimierz Sosnkowski, pseudonim Godziemba (1885-1969). Generał, polityk. W latach 1905-1907 działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej PPS. W 1908 r. organizator Związku Walki Czynnej. Współtwórca organizacji paramilitarnych w Galicji. W latach 1914-1916 Szef Sztabu Związku Strzeleckiego oraz I Brygady Legionów Polskich. W okresie 1917-1918 internowany w Magdeburgu. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 1920-1924 minister spraw wojskowych i członek Rady Obrony Państwa. Dowódca Armii Rezerwowej w wojnie 1920 r. W latach 1927-1939 inspektor armii. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca Frontu Południowego, następnie Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej. Naczelny Wódz w latach 1943-1944. Od końca roku 1944 w Kanadzie. Promotor Akcji Zjednoczeniowej w latach 1951-1956.
Zawartość: cztery kolekcje przekazane przez Kazimierza Sosnkowskiego, Mariana Chodackiego, Stanisława Babińskiego i Jadwigę Sosnkowską: Kolekcja A: materiały archiwalne Inspektora Armii Gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego; Kolekcja I: materiały z archiwum Chodackiego, akta specjalne i budżetowe z lat 1940-1941, meldunki Komedantów ZWZ, testament Kazimierza Sosnkowskiego i materiały dot. wykonania testamentu, wycinki prasowe i wspomnienia o Kazimierzu Sosnkowskim, korespondencja Kazimierza Sosnkowskiego: Kolekcja II: maszynopisy i rękopisy referatów Kazimierza Sosnkowskiego, korespondencja oficjalna, np.: z Rządem RP i Prezydentem RP, korespondencja prywatna: Kolekcja III: materiały dot. Powstania Warszawskiego czy akcji "Burza". Zespół częsciowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Kolekcja A
1Inspektor Armii Gen. Broni Sosnkowski- Dokumenty personalne oficerów sztabowych; Instrukcje o opiniowaniu oficerów, opinie na temat oficerów z jednostek inspekcjonowanych, roczne listy kwalifikacyjne oficerów1935 - 1938pol.
2Inspektor Armii Gen. Broni Sosnkowski- Notatki osobiste (personalne opinie oficerskie)1928 - 1937pol.
3Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Referat Personalny, Gen. dyw. Sosnkowski- Opinie o oficerach (1927-1938)1927 - 1938pol.
Kolekcja I
4Archiwum Chodackiego; Różne materiały związane z działalnością K. Sosnkowskiego: depesze, sprawozdania, analizy polityczne i sytuacyjne, notatki, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe1944 - 1944pol.
5Archiwum Chodackiego; Rząd RP w Londynie i sprawy Naczelnego Wodza. Akta w sprawie stosunków polsko- sowieckich. Wydarzenia roku 1944. Przemówienia i korespondencja K. Sosnkowskiego1940 - 1944pol.
6Akta specjalne- Francja, 1940; m.in.: statut, instrukcje i organizacja ZWZ (Związku Walki Zbrojnej), uchwały Komitetu dla Spraw Kraju i uchwały Rady Ministrów, sprawy Delegatury Rządu i tajnego Rządu w Kraju, wykaz dokumentów ZWZ1939 - 1940pol.
7Akta specjalne 1940; m.in.: rozkazy organizacyjne i instrukcje dla Samodzielnego Wydziału Krajowego, depesze i radiogramy na temat sytuacji w Kraju, korespondencja K. Sosnkowskiego jako Przewodniczącego Komitetu dla Spraw Kraju1940 - 1940pol.
8Akta specjalne 1940; m.in.: depesze, radiogramy i analizy na temat sytuacji w Kraju, depesze i korespondencja z Rządem RP, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim na temat przygotowań do powstania w Kraju1940 - 1940pol.
9Akta specjalne 1940; m.in.: korespondencja dyplomatyczna z Poselstwem RP w Kairze, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim dot. sytuacji politycznej emigracji, depesze o sytuacji w Kraju, schematy sieci łączności Naczelnego Wodza z Krajem1940 - 1940pol.
10Akta specjalne 1940-1941; m.in.: korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim dot. sytuacji politycznej na uchodźstwie i w Kraju, materiały dot. sporu wokół ZWZ, depesze i radiogramy o sytuacji na uchodźstwie i w Kraju1940 - 1941pol.
11Akta specjalne 1941; m.in.: korespondencja K. Sosnkowskiego ze Wł. Sikorskim, depesze i radiogramy o sytuacji w Kraju, sprawy budżetowe Samodzielnego Wydziału Krajowego i biura K. Sosnkowskiego, protokoły z posiedzeń Komitetu do Spraw Kraju1941 - 1941pol.
12Akta budżetowe 1940-1941; m.in.: preliminarze budżetowe ZWZ, zapotrzebowania finansowe na prowadzenie działalności konspiracyjnej, utrzymanie łączności kurierskiej, przerzut pieniędzy do Kraju1940 - 1941pol.
13Meldunki organizacyjne Komendantów ZWZ spod okupacji m.in.: raporty i meldunki z Kraju, korespondencja K. Sosnkowskiego z Wł. Sikorskim1940 - 1941pol.
14Meldunki organizacyjne Komendantów ZWZ spod okupacji m.in.: raporty sytuacyjne i meldunki wywiadowcze z Kraju, wyciąg ze Statutu Służby Zwycięstwu Polsce1940 - 1940pol.
15Korespondencja pomiędzy "Funduszem Wydawniczym gen. Sosnkowskiego" a wydawnictwem "Gryf" w celu wydania "Pism wybranych" K. Sosnkowskiego- umowa. K. Sosnkowski "Konferencja Genewska" i "Sprawa Żydowska w 1920 r."1965 - 1966polski, angielski
16Korespondencja, notatki, memoranda, rozkazy, wycinki prasowe, w tym m.in.: materiały dot. przesilenia rządowego w lipcu 1941 r.1941 - 1942polski, angielski
17Korespondencja, notatki, memoranda, rozkazy, wycinki prasowe dot. K. Sosnkowskiego, fotokopie rozkazów i skorowidzu rozkazów Naczelnego Wodza za rok 1944, artykuł. St. Babińskiego o K. Sosnkowskim z 1985 r.1920 - 1944polski, angielski
18Testament K. Sosnkowskiego i sprawy związane z wykonaniem testamentu, m.in.: korespondencja Stanisława Babińskiego, Jadwigi Sosnkowskiej, Instytutu J. Piłsudskiego, wycinki prasowe dot. testamentu i archiwum K. Sosnkowskiego1960 - 1969polski, angielski, francuski
19Post mortem: wycinki prasowe dot. K. Sosnkowskiego, kondolencje, wspomnienia o K. Sosnkowskim1969 - 1969pol.
20Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1945 - 1948polski, angielski
21Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1949 - 1954pol.
22Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego1955 - 1963pol.
23Korespondencja, notatki, wspomnienia, wycinki prasowe, przemówienia, artykuły K. Sosnkowskiego. Korespondencja Jadwigi Sosnkowskiej z W. Jędrzejewiczem dot. archiwum K. Sosnkowskiego1964 - 1969pol.
24Korespondencja K. Sosnkowskiego przekazana przez W. Babińskiego1946 - 1969pol.
25Broszury z przemówieniami K. Sosnkowskiego, album z pobytu K. Sosnkowskiego na Środkowym Wschodzie1943 - 1964pol.
26K. Sosnkowski "Kampania wrześniowa"- maszynopis z archiwum W. Babińskiegoego1942 - 1942pol.
27K. Sosnkowski "Wyciąg z pamiętników o kampanii wrześniowej"- maszynopis, korespondencja, wycinki artykułów prasowych1939 - 1942pol.
Kolekcja II
28Referaty gen. Sosnkowskiego do roku 1937; Kopie maszynopisów i rękopisów1930 - 1937pol.
29Stosunki polsko- sowieckie, cz. I; Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego z Rządem RP dot. m.in. kryzysu gabinetowego po podpisaniu układu Sikorski- Majski1941 - 1941pol.
30Stosunki polsko- sowieckie, cz. II; Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego, depesz, protokołów z rozmów, notatek z konferencji na temat stosunków polsko- sowieckich1941 - 1941polski, angielski
31Sprawy rosyjskie; Kopie korespondencji, depesz, notatek i sprawozdań z rozmów na temat stosunków z Sowietami1942 - 1943polski, angielski
32Rozmowy z Prezydentem; Kopie notatek z rozmów K. Sosnkowskiego z Prezydentem RP Wł. Raczkiewiczem, kopie artykułów prasowych1940 - 1944polski, angielski
33Egipt- sprawy wojskowe. Misja; Kopie notatek, telefonogramów K. Sosnkowskiego do Wł. Sikorskiego, m.in. kopia Instrukcji dla Delegata Naczelnego Wodza na Średni Wschód /Palestyna, Egipt/ Gen. Broni K. Sosnkowskiego1940 - 1941pol.
34Depesze do gen. Andersa i wyższych dowódców; Kopie depesz i listów1943 - 1944pol.
35Materiały dla płk. Demela; Kopie materiałów dot. organizacji wojskowej w Kraju1940 - 1941pol.
36Proponowane stanowiska; Kopie materiałów dot. stanowisk proponowanych K. Sosnkowskiemu1940 - 1942pol.
37Notatki kpt. W. Babińskiego i bruliony gen. K. Sosnkowskiego; Kopie notatek, listów i brulionów1941 - 1943pol.
38Przemówienia Naczelnego Wodza; Kopie przemówień K. Sosnkowskiego1940 - 1944polski, angielski, francuski
39Witold Babiński, Kronika; Kopia maszynopisu1941 - 1945pol.
40Józef Matecki, Powstanie; Kopia maszynopisu wraz z komentarzami K. Sosnkowskiego1944 - 1944pol.
41Korespondencja różna; Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego1939 - 1944pol.
42Korespondencja prywatna; Kopie korespondencji K. Sosnkowskiego1939 - 1944pol.
43Dokumenty różne; M.in.: kopie korespondencji K. Sosnkowskiego z Wł. Raczkiewiczem, pisma dot. zwolnienia K. Sosnkowskiego z funkcji Komendanta Głównego ZWZ1926 - 1965pol.
44Dokumenty różne; M.in.: kopia korespondencji K. Sosnkowskiego z Rządem Kanadyjskim w sprawie "półinternowania" w okresie 1945-1949 oraz kopie listów gen. St. Kopańskiego1947 - 1969polski, angielski
45Dokumenty różne; M.in.: kopie korespondencji K. Sosnkowskiego ze St. Kopańskim, kopie notatek gen. R. Deresza1939 - 1950polski, angielski
46Materiały od płk. M. Rybikowskiego; M.in.: oryginały listów K. Sosnkowskiego i Jadwigi Sosnkowskiej do płk. M. Rybikowskiego, wycinki artykułów prasowych1952 - 1969pol.
Kolekcja III
47Depesze do Lawiny. Naczelny Wódz do Dowódcy AK /październik 1943- wrzesień 1944/1943 - 1944pol.
48Depesze i dokumenty w sprawie Powstania1944 - 1944pol.
49Depesze i meldunki z Kraju /1943-1944/. Zachowanie się wojska i władz sowieckich1943 - 1944pol.
50Meldunki i rozkazy organizacyjne Dowódcy AK o stosunku ZSRR do akcji "Burza" /czerwiec 1943- październik 1944/. Rozkazy Naczelnego Wodza i kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej z lipca 19451943 - 1945pol.
51Depesze z Kraju. Meldunki o sytuacji /1943- 1944- 1945/. Postępowanie władz sowieckich w Polsce1943 - 1945pol.
52Wymiana depesz o postępowaniu Sowietów1944 - 1944pol.
53Wymiana depesz Rządu z Krajem1941 - 1944polski, niemiecki
54Interwencje w sprawie Powstania. Część I, nr 1do 100. Część II, nr 101 do 204.1944 - 1944polski, angielski
55Sprawy rosyjskie. Rok 19411941 - 1941polski, angielski
56Historia instrukcji dla Kraju. Październik 19431941 - 1941pol.
57Instrukcje dla Kraju 1943- 19441943 - 1944pol.
58Sprawy krajowe 19431943 - 1943pol.
59Rozkaz Nr 19 i zwolnienie Naczelnego Wodza1944 - 1944polski, angielski
60Rząd w sprawie granic1943 - 1944polski, angielski
61Fotokopie dokumentów1940 - 1941pol.
62Wykaz sygnatur "Archiwum gen. K. Sosnkowskiego" z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Kopia listu K. Sosnkowskiego do T. Wittlina1962 - 1962pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs