Zespół archiwalny nr 067

Archiwum Ambasadora Józefa Lipskiego
1919-1962
Dzieje twórcy: Józef Lipski (1894-1958). Polityk, dyplomata. Od roku 1919 w słuzbie dyplomatycznej. Od 1933 roku poseł, a od 1934 do 1939 roku ambasador RP w Berlinie. Jako ochotnik kampanii francuskiej 1940 roku znalazł się w szeregach 1. Dywizji Grenadierów. Od listopada 1940 do wrzesnia 1946 roku przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza. Szef biura Public Relations w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Delegowany do Stanów Zjednoczonych w roku 1947. W listopadzie 1951 roku przejął obowiązki przedstawiciela Rządu RP w Waszyngtonie.
Zawartość: "post mortem", maszynopisy i rękopisy przemówień i odczytów Józefa Lipskiego, notatniki i korespondencja Józefa Lipskiego, materiały dotyczącePolski i różnych zagadnień miedzynarodowych, np.: stosunków polsko- niemieckich w latach 1931-1939, dokumenty norymberskie, materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie, Ambasady RP przy Watykanie, Poselstwa RP w Madrycie, Ambasady RP w Waszyngtonie, Konsulatu Generalnego RP w Chicago, materiały dotyczące spraw Polonii, różnych konferencji, uroczystości i obchodów. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Post mortem 1958 - 1958 polski, angielski
2 Stosunki polsko- niemieckie, cz. I: odpisy maszynopisowe różnych dokumentów, notatki, korespondencja, raporty, wycinki prasowe i in. 1931 - 1935 polski, angielski, niemiecki, francuski
3 Stosunki polsko- niemieckie, cz. II: odpisy maszynopisowe różnych dokumentów, notatki, korespondencja, raporty, wycinki prasowe i in. 1936 - 1939 polski, angielski, niemiecki, francuski
4 Załączniki do raportu Komisarza Generalnego R.P. w Gdańsku Mariana Chodackiego z dn. 8 stycznia 1937 r. 1937 - 1937 polski, niemiecki
5 Korespondencja i artykuły prasowe dotyczące "Sprawy Bohumina (1938)" 1953 - 1954 pol.
6 Geschichte der K.G. und des Mobplanes (fotokopie niemieckich dyrektyw wojskowych przeciw Polsce) 1937 - 1939 niem.
7 Kopie dokumentów dotyczących dojścia do władzy Hitlera i innych 1932 - 1935 ang.
8 Pierwsza Biała Księga niemiecka. Dokumenty polskie sfałszowane przez Niemców w 1939 roku 1939 - 1939 polski, niemiecki
9 Dokumenty niemieckie dotyczące stosunków z Polską w latach 1937-1938: wycinki artykułów prasowych, różne notatki 1937 - 1949 polski, niemiecki, angielski
10 Kopie dokumentów dotyczących procesu norymberskiego 1919 - 1945 polski, angielski
11 Kopie dokumentów z procesu norymberskiego: proces Ernsta Weizsakera i dokumenty dotyczące stosunków z Polską 1936 - 1947 polski, angielski
12 Kopie dokumentów z procesu norymberskiego: zeznania Ernsta Weizsackera w sprawach dotyczących Polski i Czechosłowacji oraz zeznania Vessenmeyera w sprawie Gdańska 1947 - 1948 ang.
13 Józef Lipski- oświadczenie (Affidavit) i korespondencja z prokuratorem amerykańskim w sprawie Ernsta Weizsackera 1945 - 1948 polski, angielski
14 Wycinki prasowe z prasy polskiej (krajowej i emigracyjnej) 1934 - 1958 polski, angielski
15 Odczyty, przemówienia, artykuły Józefa Lipskiego głównie w języku polskim 1943 - 1951 polski, angielski
16 Odczyty, przemówienia, artykuły Józefa Lipskiego głównie w języku angielskim z okresu II wojny światowej 1929 - 1948 ang.
17 16 notatników Józefa Lipskiego za lata 1932-1938 oraz teczka korespondencji wraz z notatkami i wycinkami prasowymi 1932 - 1958 polski, angielski
18 Lista zamordowanych urzędników MSZ w okresie 1939-1945. Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego. Roman Dębicki- próba redakcji monografii o pracy Józefa Lipskiego 1935 - 1953 polski, angielski
19 Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie wydania dokumentów z Archiwum Józefa Lipskiego 1949 - 1962 polski, angielski
20 "Diplomat in Berlin" (tekst w jezyku polskim) 1931 - 1939 pol.
21 "Ambassador Jozef Lipski's Mission in Berlin 1935-1939. Reports- Memoirs- Articles", edited by Wacław Jędrzejewicz (3 segregatory maszynopisu) 1935 - 1939 ang.
22 Materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie m.in.: Zjazd przedstawicieli dyplomatycznych polskich w Waszyngtonie, Sztab Polskich Sił Zbrojnych w Londynie: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1951 - 1955 polski, angielski
23 Materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie za lata 1954-1955, m.in: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1954 - 1955 polski, angielski
24 Ambasada RP w Paryżu. Korespondencja z MSZ w Londynie i inne materiały 1952 - 1956 pol.
25 Ambasada RP przy Watykanie: korespondencja, wycinki prasowe, maszynopisy Serwisu Informacyjnego Ambasady RP przy Watykanie 1952 - 1956 polski, włoski
26 Poselstwo RP w Madrycie: kopie korespondencji z MSZ w Londynie i inne materiały 1952 - 1956 pol.
27 Departament Stanu w Waszyngtonie: sprawozdania z rozmów, notatki, korespondencja, listy dyplomatów, memoranda, wycinki prasowe i inne materiały 1952 - 1958 polski, angielski
28 Konferencje międzynarodowe: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały dotyczące Konferencji w Waszyngtonie (1953), na Bermudach (1954), Konferencji Czterech w Berlinie (1954), Konferencji Warszawskiej (1955) i w Bandungu (1955) 1953 - 1955 polski, angielski
29 Konferencja Wielkiej Czwórki w Genewie (1955)- reakcje w Waszyngtonie i Londynie: korespondencja, memoranda, oświadczenia, druki Congressional Record, wycinki prasowe i inne materiały 1955 - 1956 polski, angielski
30 Konferencje przedstawicieli Europy Środkowo- Wschodniej w Waszyngtonie (1953, 1954): korespondencja, momoranda i inne materiały 1953 - 1954 polski, angielski
31 Zespół Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych: korespondencja, komunikaty i inne materiały 1952 - 1953 polski, angielski
32 Jałta i "polityka wyzwalania". Próby wypowiedzenia umów jałtańskich. Deklaracja administracji Stanów Zjednoczonych dotycząca narodów ujarzmionych z 1953 roku. Memorandum Rządu RP (1952). Korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1952 - 1953 polski, angielski
33 Federacja Środkowo- Europejska: notatki, korespondencja, memoriały, deklaracje, wycinki prasowe i inne materiały 1951 - 1958 polski, angielski
34 Materiały Konferencji na Colgate University na temat "Amerykańska polityka zagraniczna w 1952 i 1953 r." oraz materiały Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych dla Agresji Komunistycznej: "Kersten Committee" (1954) i "Baltic Committee" (1953) 1952 - 1955 polski, angielski
35 Polska granica zachodnia: referaty, projekty, memoranda, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1941 - 1958 polski, niemiecki, angielski
36 Praca przymusowa w ZSRR i PRL: korespondencja, memoranda, referaty i inne materiały 1953 - 1958 polski, angielski
37 Odszkodowania niemieckie z tytułu prześladowań hitlerowskich: korespondencja, uchwały, notatki, memoranda, wycinki prasowe i inne materiały 1955 - 1958 polski, angielski
38 Materiały związane z umowami międzynarodowymi dotyczącymi Polski oraz materiały dotyczące rozbrojenia, łącznie ze sprawą "satelitów" deklaracje, memoranda, rezolucje, notatki, wycinki prasowe i inne 1956 - 1958 polski, angielski
39 Pomoc gospodarcza dla Polaków w Kraju, w tym pomoc dla Polski od Stanów Zjednoczonych, paczki wysyłane do Polski, pomoc dla repatriantów z ZSRR: korespondencja, notatki, apele, wycinki prasowe i inne materiały 1956 - 1958 polski, angielski
40 Polacy, którzy wybrali wolność- osoby przybyłe z Polski w okresie 1953/54, marynarze polscy na Formozie, uciekinierzy z Kraju: korespondencja, notatki, wycinki prasowe i inne materiały 1953 - 1958 polski, angielski
41 Sprawy imigracji do Stanów Zjednoczonych: korespondencja i inne materiały 1955 - 1958 polski, angielski
42 Sprawy kultury i nauki polskiej na Zachodzie- wyższe uczelnie, instytuty naukowe, wydawnictwa itd.: korespondencja, memoriały, prospekty, druki informacyjne i inne materiały 1951 - 1953 polski, angielski
43 Ambasada RP w Waszyngtonie- sprawy finansowe, budżet placówki, Skarb Narodowy: korespondencja, rachunki finansowe, kwity i inne materiały 1952 - 1957 polski, angielski
44 Nowy Jork: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1951 - 1957 polski, angielski
45 Buffalo, Baltimore, Boston, Orchard Lake i Jackson: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały 1952 - 1955 polski, angielski
46 Konsulat Generalny RP w Chicago: korespondencja, wycinki prasowe i inne materiały. Materiały z wręczania nagród w Rządu RP w De Paul University (19-24 marzec 1952) i inne zagadnienia 1951 - 1957 polski, angielski
47 Detroit: materiały dot. spraw ogólnopolskich i lokalnych, m.in.: pogrzeb Franciszka Januszewskiego. Filadelfia: materiały dot. Polskiego Uniwersytetu Ludowego i innych spraw polonijnych. Buffalo: materiały dot. spraw ogólnopolskich i lokalnych 1952 - 1954 polski, angielski
48 Kanada, Montreal, Ottawa, Toronto i inne miejscowości: korespondencja w sprawach ogólnopolskich i lokalnych 1951 - 1958 polski, angielski
49 Korespondencja ogólna I- Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa: korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych 1952 - 1957 polski, angielski
50 Korespondencja ogólna II: Stany Zjednoczone- korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych 1956 - 1958 polski, angielski
51 Korespondencja ogólna III: Europa- korespondencja w sprawach politycznych i prywatnych dotycząca zagadnień polskich i ogólnych 1951 - 1958 polski, angielski
52 Korespondencja z wybitnymi osobami: prezydentem Augustem Zaleskim i jego Kancelaria Cywilną, generałem Kazimierzem Sosnkowskim, klerem w Stanach Zjednoczonych i na świecie: listy, przemówienia, programy, zaproszenia, wycinki prasowe i inne materiały 1951 - 1958 polski, angielski
53 ACEN (Assembly of Captive European nations) i ONZ: korespondencja, przemówienia, memoranda, oświadczenia, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe i inne materiały 1952 - 1958 polski, angielski
54 Skarb Narodowy (Komisja Główna w Londynie): korespondencja, komunikaty, memoriały, pamflety, wycinki prasowe i inne materiały 1952 - 1958 pol.
55 Skarb Narodowy w Stanach Zjednoczonych- korespondencja z Komitetami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sprawa przekazów dla placówek RP, zjazd Komitetów w maju 1954 r. w Waszyngtonie: komunikaty, referaty, pamflety, wycinki prasowe i inne materiały 1954 - 1958 polski, angielski
56 Rada Jedności Narodowej w Ameryce (Sprawa Zjednoczenia): korespondencja, memoranda, rezolucje, notatki, wycinki prasowe i inne materiały 1953 - 1957 polski, angielski
57 Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego I i II: korespondencja, notatki, wycinki prasowe i inne materiały 1954 - 1958 polski, angielski
58 Materiały różne dot. spraw polskich, m.in.: aresztowania i procesu 16 przywódców podziemia w 1945 r., "Akcji balonikowej" w 1955 r., Roku Mickiewiczowskiego, wizyty arcybiskupa Józefa Gawliny w USA, przyjazdu Stanisława Mackiewicza do USA 1954 - 1956 pol.
59 Generał Władysław Anders i jego wizyta w Stanach Zjednoczonych w 1950 r.: korespondencja z gen. Andersem i jego biurem osobistym, memoriały, notatki, wycinki prasowe i inne materiały 1954 - 1956 polski, angielski
60 Różne materiały dotyczące międzynarodowych zagadnień politycznych: Czechosłowacja- rozmowy nt. zbliżenia i współpracy; Litwa- stosunki z Polską; Maroko- polonika; Komunizm w Chinach 1953 - 1957 polski, angielski
61 Zagadnienia Ukraińskie: korespondencja, referaty, wycinki prasowe i inne materiały 1951 - 1958 polski, angielski
62 Józef Lipski- odczyty i przemówienia w języku polskim: kopie maszynowe i wycinki prasowe 1952 - 1958 pol.
63 Józef Lipski- odczyty i przemówienia w języku angielskim: kopie maszynowe, wycinki prasowe, notatki i inne materiały 1952 - 1958 ang.
64 Materiały prasowe do odczytów i raportów: wycinki z prasy polskiej i obcej na tematy związane z Polską 1956 - 1958 polski, angielski
65 Klub Polski w Waszyngtonie: korespondencja, "Biuletyn Klubowy", materiały informacyjne i inne 1954 - 1958 polski, angielski
66 Instytucje polskie i instytucje związane z Polską w Nowym Jorku: Instytut Józefa Piłsudskiego, Bratnia Pomoc, Radio Wolna Europa: korespondencja, statuty, maszynopisy wystąpień radiowych, sprawozdania, wycinki prasowe i inne materiały 1924 - 1958 polski, angielski
67 Materiały dot. różnych obchodów i uroczystości I: 10- lecie zgonu Wł. Sikorskiego, Jamestown Observance of the Landing of Poles in America, Ameryka Płd.- krucjata ks. J. Malinowskiego, "Christmas Pageant of Peace"- Waszyngton, Komitet Skarbów Wawelskich 1952 - 1955 polski, angielski
68 Materiały dot. różnych obchodów i uroczystości II: First Polish Settlers in America- obchody w Springfield, Masschusetts i Camden oraz New Jersey, "Bal Dwóch Edwardów" 1956 - 1958 polski, angielski
69 Notatniki: "J. Lipski, Notatnik 17.V.1943-1944", "J. Lipski, Notatnik X.1944-VIII.1948", notatnik nt. stosunków niemiecko- rosyjskich i notatki do artykułu zamieszczonego w "Bellonie" 1944 - 1948 pol.
70 Notatniki różne, kalendarze, notatniki adresowe, luźne notatki 1951 - 1955 pol.
71 Akta dotyczące odznaczeń Rządu RP 1952 - 1956 polski, angielski
72 Dyplom Zygmunta H. Umińskiego 1955 - 1955 pol.
73 Spis dokumentów (korespondencji Józefa Lipskiego) z podaniem ich treści 1931 - 1939 pol.
74 Tajna korespondencja Ambasady RP w Berlinie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 1931 - 1934 pol.
75 Tajna korespondencja Ambasady RP w Berlinie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 1935 - 1939 pol.
76 Luźne dokumenty oznaczone klauzulą Tajne 1938 - 1939 pol.
77 Luźne dokumenty, wycinki prasowe, opracowania, odpisy dokumentów amerykańskich dot. Polski i Polaków 1954 - 1958 polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs