Zespół archiwalny nr 008

Powstania Śląskie
1919-1922
Zawartość: dokumentacja trzech powstań śląskich, m.in.: rozkazy, raporty i depesze Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej, protokoły i korespondencja Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku, akta Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych, akta poszczególnych oddziałów, np.: Oddziału dla Spraw Górnego Śląska przy 23 Dywizji Piechoty, akta Grupy Wschód, Grupy Północ, grupy Południe, Grupy Wawelberga, rozkazy, raporty, meldunki, sprawozdania Adiutantury Szefa Sztabu, akta Oddziału Kierownictwa Transportów, akta Intendentury, Szefa Sanitarnego, Szefa Kolejnictwa, Szefa Łączności, Szefa Inżynierii i Saperów, spisy ewidencyjne powstańców, oficerów i podoficerów, lekarzy, sanitariuszy, telefonistek itd., wykazy i księgi chorych, rannych i zabitych, mapy, szkice i plany operacyjne, raporty Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego Śląska, akta w sprawie obejmowania Górnego Śląska, dokumentacja Komitetu Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego, akta Ekspozytury Związku Przyjaciół Górnego Śląska.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

I Powstanie Śląskie: ewidencja
1 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wyposażenia, ekwipunku etc. 1919 - 1920 pol.
2 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wykazy imienne żołnierzy 1919 - 1919 pol.
I Powstanie Śląskie
3 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze przychodzące do Dowództwa Głównego Policji Górnośląskiej; rozkazy 1919 - 1920 pol.
4 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze, notatki służbowe, raporty związane z absencją żołnierzy; zestawienia stanu osobowego żołnierzy 1919 - 1920 pol.
5 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: spis osób biorących udział w powstaniu z bronią w ręku 1919 - 1920 pol.
6 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Szczakowa: wykazy żołnierzy 1919 - 1920 pol.
7 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: oddział szturmowy N.D.P.O.W. na Śląsku - lista ewidencyjna 1919 - 1919 pol.
8 Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: listy kompanijne baonu szturmowego I P.S.K. 1919 - 1919 pol.
9 Dziennik. Lista ubiorów dla Oddz.iału Kar.abinów Masz.ynowych VII Oddz.iału M.ilicji G.órnośląskiej 1919 - 1919 pol.
10 Ewidencja oddziału sztabowego przy Głównym Dowództwie M.P.S. 1919 - 1919 pol.
11 I Powstanie Śląskie - akta ewidencyjne nr 2187-2327 1919 - 1919 pol.
12 Milicja Górnośląska w Szczakowej, Oświęcimiu, Szpital zapasowy w Dziedzicach: imienny spis oficerów, karty zaprowiantowań, dokumenty podróży, karty służbowe 1919 - 1920 pol.
13 Ewidencja osobowa reorganizowanego pułku bytomskiego w Milicji Górnośląskiej; ankiety personalne żołnierzy 1919 - 1920 pol.
14 Książka ewidencyjna oddziału pszczyńskiego, obozu Oświęcim 1919 - 1919 pol.
15 Ewidencja 2 Komp.anii oddział pszczyński obóz Oświęcim 1919 - 1919 pol.
16 Książka ewidencyjna 3 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim 1919 - 1919 pol.
17 Książka ewidencyjna 4 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim 1919 - 1919 pol.
18 Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim 1919 - 1919 pol.
19 Skład osobowy kompanii rybnickiej 1919 - 1919 pol.
20 Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo Rybnickiego Oddziału Powiatowego: spisy osób nie biorących udziału w powstaniu, listy osób skierowanych na kursy, listy zaległego żołdu, raporty 1919 - 1919 pol.
21 Raporty dzienne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim 1919 - 1919 pol.
22 Listy ewidencyjne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim, dawniej baon poznański, str. 256-351 1919 - 1919 pol.
23 Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego: spis imienny Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu według rozkazu z dnia 6.10, p. 22, ustęp 2 - str. 352-370 1919 - 1919 pol.
24 Ewidencja obozu Oświęcim: VI kompanii, oddziału pszczyńskiego, kompanii V baonu I, str.371-412 1919 - 1919 pol.
25 Ewidencja obozu Oświęcim: oddziału rybnickiego, I kompanii I Oddziału; spis osób, które wróciły na Górny Śląsk i do Poznania; spis osób które odjechały z I kompanią I Oddziału - str. 413-475 1919 - 1919 pol.
26 Ewidencja obozu Oświęcim: listy wyjeżdżających osób - str. 476-538 1919 - 1919 pol.
27 Ewidencja obozu Oświęcim, zestawienia wypłacanego żołdu - str. 539-659 1919 - 1919 pol.
28 Ewidencja obozu Oświęcim oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.660-758 1919 - 1919 pol.
29 Ewidencja obozu Oświęcim, oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.759-811 1919 - 1919 pol.
30 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.812-890 1919 - 1919 pol.
31 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.937-1025 1919 - 1919 pol.
32 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.1035-1136 1919 - 1919 pol.
33 Akta chorych obozu Szczakowa - str.891-936 1919 - 1919 pol.
34 Wykazy opuszczających szpital żołnierzy obozu Szczakowa - str.1026-1034 1919 - 1919 pol.
35 Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie 1919 - 1919 pol.
36 Książka ewidencyjna obozu Szczakowa 1919 - 1919 pol.
37 Listy ewidencyjne obozu Szczakowa, dowództwa tarnogórskiego 1919 - 1919 pol.
38 Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego 1919 - 1919 pol.
39 Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego 1919 - 1919 pol.
40 Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego 1919 - 1919 pol.
41 Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego 1919 - 1919 pol.
42 Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno 1919 - 1919 pol.
43 Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno 1919 - 1919 pol.
44 Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno 1919 - 1919 pol.
45 Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II obozu w Szczakowa, kompanii IV obozu Zawiercie, kompanii V, II baonu 1919 - 1919 pol.
46 Dokumenty podróży wystawione przez POW 1919 - 1920 pol.
II Powstanie Śląskie
47 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia 1920 - 1920 pol.
48 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja z Polskim Komisariatem Plebiscytowym dla Górnego Sląska 1920 - 1920 pol.
49 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – korespondencja Polskiego Komitetu Plebiscytowego, karty służbowe 1920 - 1920 pol.
50 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku – listy imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii 1920 - 1920 pol.
51 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich 1919 - 1920 pol.
52 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników 1 Komp. i lista chorych I Kompanii, 1919 - 1920 pol.
53 Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – książka kondyktowa Zarząd Kasowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu, spis akt Oddziału Informacji 1920 - 1920 polski, niemiecki
54 Karty ewidencyjne i wnioski na odznaczenie „Krzyżem Walecznych” i orderem "Virtuti Militari" 1920 - 1920 pol.
55 Karty ewidencyjne, życiorysy, odpisy świadectw oficerów i podoficerów 1920 - 1921 polski, niemiecki
56 Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów 1920 - 1920 polski, niemiecki
57 Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy 1920 - 1920 pol.
58 Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 1886 1920 - 1920 pol.
59 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1887 1920 - 1920 pol.
60 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1888 1920 - 1920 pol.
61 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1889 1920 - 1920 pol.
62 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1890 1920 - 1920 pol.
63 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1891 1920 - 1920 pol.
64 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1892 1920 - 1920 pol.
65 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1893 1920 - 1920 pol.
66 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1894 1920 - 1920 pol.
67 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1895 1920 - 1920 pol.
68 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1896 1920 - 1920 pol.
69 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1897 1920 - 1920 pol.
70 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1898 1920 - 1920 pol.
71 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1899 1920 - 1920 pol.
72 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1900 1920 - 1920 pol.
73 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1901 1920 - 1920 pol.
74 Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze 1920 - 1920 pol.
75 Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 1872 1920 - 1920 pol.
76 Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 1888 1920 - 1920 pol.
77 Listy ewidencyjne – powiat rybnicki, różne roczniki 1920 - 1920 pol.
78 Spis członków POW, miejscowości: Karb, Miechowice, Rokitnica, Miejska Dąbrowa, Bobrek, Szombierki, Orzegów, Godula, Frydenshuta, Czarnylas, Chebzie 1920 - 1920 pol.
79 Spis członków POW, miejscowości: Bytom, Piekary, Brzozowice, Szarlej, ewidencja II kompani baonu bytomskiego, spis ludzi IV kompanii szturmowej 1920 - 1920 pol.
80 Spis członków POW, miejscowości: Mysłowice, Piekary Wielkie, Szarlej, Rozbark, Bytom, ewidencja II, III, IV kompani szturmowej 1920 - 1920 pol.
81 Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec 1920 - 1920 pol.
82 Spis członków POW, miejscowości: Piekary Wielkie, Józefka 1920 - 1920 pol.
83 Listy ewidencyjne emisariuszy z powiatów: bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, kluczborkiego, kozielskiego, lublinieckiego, oleskiego, opolskiego, pszczyńskiego, prudnickiego, raciborskiego, rybnickiego, strzeleckiego, tarnogórskiego, zabrzańskiego 1920 - 1920 pol.
84 Spisy ewidencyjne członków POW z miejscowości: Bobrek, Bytom, Bogucice, Bykowina, Chorzów, Miejska Dąbrowa, Mała Dąbrówka, Giszowiec, Halemba, Józefów, Karb, Miechowice, Nowa Wieś, Orzejów, Rokitnica, Świętochłowice, Wirek, Załęże 1920 - 1920 pol.
85 Spisy ewidencyjne członków POW z miejscowości m.in..: Bańgów, Mały Janów, Lipiny, Józefowiec, Pisarzowiec, Nowa Wieś 1920 - 1920 pol.
86 Listy ewidencyjne, korespondencja, dziennik korespondencyjny dowództwa S.O.S. 1920 - 1920 pol.
87 Spisy ewidencyjne – różne, raporty 1920 - 1920 pol.
88 Sprawy sanitarne spisy sanitariuszek wg powiatów, raport z pracy sanitarnej, 1920 - 1920 pol.
III Powstanie Śląskie: Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych
89 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, raporty, meldunki, sprawozdania, korespondencja 1921 - 1921 polski, niemiecki
90 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, odezwy, korespondencja 1921 - 1921 polski, niemiecki
91 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, meldunki, korespondencja 1921 - 1921 polski, niemiecki
92 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, odezwa i manifest Wojciecha Korfantego 1921 - 1921 pol.
93 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkaz organizacyjny nr 1 z 14.VI.1921 r. 1921 - 1921 pol.
94 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, rozporządzenia, przepisy dyscyplinarne 1921 - 1921 pol.
95 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, instrukcje, komunikaty, sprawozdania 1921 - 1921 pol.
96 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy oficerskie 1921 - 1921 pol.
97 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, oficerskie, koncepty do rozkazów, 1921 - 1921 polski, niemiecki
98 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy organizacyjne, dzienne, wewnętrzne, personalne 1921 - 1921 pol.
99 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne 1921 - 1921 pol.
100 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, organizacyjne, raporty, instrukcje, regulamin, prośby, podania 1921 - 1921 pol.
101 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, koncepty do rozkazów, raporty, rozporządzenia, sprawozdania 1921 - 1921 pol.
102 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy 1921 - 1921 pol.
103 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej 1921 - 1921 pol.
104 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej 1921 - 1921 pol.
105 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej, rozkazy dzienne, rozporządzenia, terminarze, dzienniki rozporządzeń 1921 - 1921 polski, niemiecki
106 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy Komendy Milicji Górnośląskiej 1921 - 1921 pol.
107 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej, dziennik rozporządzeń 1921 - 1921 pol.
108 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, organizacyjne dowództwa Żandarmerii, raporty dzienne, organizacja Żandarmerii 1921 - 1921 pol.
109 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne Grupy Północ 1921 - 1921 pol.
110 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne i wewnętrzne Grupy Wschód i III Dyonu Artylerii 1921 - 1921 pol.
111 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne Grupy Wawelberga 1921 - 1921 pol.
112 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy i rozporządzenia Komendy Powiatowej na miasto Królewska Huta 1921 - 1921 pol.
113 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, podania, rozporządzenia, druki i okólniki 1921 - 1921 pol.
114 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: dzienniki rozporządzeń 1921 - 1921 pol.
115 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: etaty i awanse - podania, karty kwalifikacyjne, wykazy żołnierzy 1921 - 1921 pol.
116 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wyciąg z raportu stanu armii śląskiej - spis jednostek organizacyjnych z nazwiskami dowódców i miejscem postoju, instrukcja o korzystaniu z raportów stanu z Oddz. I Sztabu N.K.P. 1921 - 1921 pol.
117 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: korespondencja z polskimi władzami wojskowymi - podania, pisma przewodnie, depesze 1921 - 1921 pol.
118 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: sprawy cywilne - rozporzadzenie, korespondencja z Naczelnym Dowództwem 1921 - 1921 pol.
119 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu Oddz. I Sztabu, kompanii sztabu, sądu polowego - 5-dniowe raporty stanu 1921 - 1921 pol.
120 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raport sytuacyjno - materiałowy Grupy Północ 1921 - 1921 pol.
121 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raport szczegółowy Grupy Środkowej 1921 - 1921 pol.
122 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raporty Grupy Południe 1921 - 1921 pol.
123 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raporty Grupy Wschód 1921 - 1921 pol.
124 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu rezerw, meldunki, raporty stanu amunicji, raporty poranne 1921 - 1921 pol.
125 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu oddziałów bezpośrednio podległych 1921 - 1921 pol.
126 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu D.O.E. i kompanii wartowniczej 1921 - 1921 pol.
127 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia i legitymacje na przejazdy, dokumenty podróży 1921 - 1921 pol.
128 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia i legitymacje na przejazdy, przepustki 1921 - 1921 pol.
129 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia, legitymacje na przejazdy i przepustki 1921 - 1921 pol.
130 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek 1921 - 1921 pol.
131 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek 1921 - 1921 pol.
132 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek 1921 - 1921 pol.
133 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: telegramy, depesze 1921 - 1921 pol.
134 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: korespondencja do Szefa Adjutantury, telegramy, propozycje do odznak GórnoŚląsk. 1921 - 1921 pol.
135 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, organizacyjne, personalne; dziennik rozporządzeń, wyciągi z rozkazów – dane ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
136 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy personalne – dane ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
137 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: przydziały i zgłoszenia, telegramy, zgłoszenia, wojskowe arkusze ewidencyjne, przepustki pograniczne, dokumenty podróży 1921 - 1921 pol.
138 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: przydziały i zwolnienia, prośby, podania, poświadczenia 1921 - 1921 pol.
139 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: poszukiwanie osób – korespondencja, podania, prośby 1921 - 1921 pol.
140 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty o odstawionych uchodźcach i przyjętych ochotnikach do wojska polskiego, pisma przewodnie 1921 - 1921 pol.
141 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydz. Vb i oficerów Komisji Gospodarczej „Kun” 1921 - 1921 pol.
142 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Dziennik podawczy Wydz. V b 1921 - 1921 pol.
143 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Dziennik podawczy Wydz. V b 1921 - 1921 pol.
144 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: skorowidz do dziennika podawczego 1921 - 1921 pol.
145 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: skorowidz akt Wydz. V b 1921 - 1921 pol.
146 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: indeks imienny Wydz. VI 1921 - 1921 pol.
147 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Oddz. VI – protokoły, raporty, korespondencja 1921 - 1921 pol.
148 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: karty ewidencyjne i awanse, życiorysy, karty zwolnień 1921 - 1921 pol.
149 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – księga ewidencyjna 1921 - 1921 pol.
150 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – spisy imienne i korespondencja 1921 - 1921 pol.
151 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: karty ewidencyjne, karty zwolnień, życiorysy i awanse 1921 - 1921 pol.
152 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Dowództwo Oddziałów Destrukcyjnych, lista przydziału Wydziału „Kos”, grzbiety kredytowych biletów wojskowych 1921 - 1921 pol.
153 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne wykazy kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
154 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne listy strat - spis rannych i poległych, księga chorych w szpitalu i księga odchodzących 1921 - 1921 pol.
155 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: spisy oficerów, listy dyżuru oficerskiego 1921 - 1921 pol.
156 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – wykaz oficerów i funkcji wydziału prawnego 1921 - 1921 pol.
157 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych - wyciągi z ksiąg ewidencyjnych, listy imienne żołnierzy powiatu bytomskiego 1921 - 1921 pol.
158 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa transportów Wojskowych: spisy imienne oficerów i szeregowych, raporty 1921 - 1921 pol.
159 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
160 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Naczelna Ekspozytura: ewidencja, skorowidz szeregowych ochotników 1921 - 1921 pol.
161 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – arkusze ewidencyjne o nieustalonej przynależności 1921 - 1921 pol.
162 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: korespondencja w sprawach awansów podoficerskich 1921 - 1921 pol.
163 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: umowy, kontrakty z pracownikami cywilnymi 1921 - 1921 pol.
164 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja służby gospodarczej 1921 - 1921 pol.
165 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja Komisji Gospodarczej Powstania 1921 - 1921 pol.
166 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: tajne akta Referatu Destrukcyjnego, raporty, instrukcja o konspiracji 1921 - 1921 pol.
167 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: mapy i szkice 1921 - 1921 pol.
168 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: meldunki sytuacyjne 1921 - 1921 pol.
169 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: rozkazy organizacyjne, wewnętrzne, oficerskie 1921 - 1921 pol.
170 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: zapotrzebowania 1921 - 1921 pol.
171 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: listy ewidencyjne oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
172 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: wykazy imienne kompanii saperskich 1921 - 1921 pol.
173 Szef Sanitarny: organizacja służby zdrowia, spisy lekarzy i sanitariuszy 1921 - 1921 pol.
174 Szef Sanitarny: raporty, inwentarze medykamentów, wykazy personelu sanitarnego, zapotrzebowania na leki 1921 - 1921 polski, niemiecki
175 Szef Sanitarny: Grupa Północ (papiery chorych) 1921 - 1921 polski, niemiecki
176 Szef Sanitarny: listy strat, zestawienia 1921 - 1921 pol.
177 Szef Sanitarny: sprawozdania 1921 - 1921 pol.
178 Szef Sanitarny: organizacja służby zdrowia, regulamin, spisy sanitariuszy 1921 - 1921 pol.
179 Szef Sanitarny: spisy personelu sanitarnego 1921 - 1921 pol.
180 Szef Sanitarny: imienny spis lekarzy, medyków, aptekarzy i sióstr Czerwonego Krzyża 1921 - 1921 pol.
181 Szef Sanitarny: pluton sanitarny- ewidencja 1921 - 1921 pol.
182 Szef Sanitarny: czołówka sanitarna nr 1 i 2- ewidencja 1921 - 1921 pol.
183 Szef Sanitarny: kolumna sanitarna nr 2 i 5- ewidencja 1921 - 1921 pol.
184 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 14 pp (Wodzisławski) i 15 pp (Raciborski) 1921 - 1921 pol.
185 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 4 pp Gajdzika (III baon) i 1 pp wojsk powstańczych 1921 - 1921 pol.
186 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy II Brygady Żandarmerii Polowej, 1 baonu bytomskiego i Punktu Zbornego w Małej Dąbrówce 1921 - 1921 pol.
187 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 7 pułku Batorego, 7 pp Gliwickiego 1921 - 1921 pol.
188 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 2 pułku Kościuszki (I i II baon), 2 pułki Żorskiego, 2 pułku I baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
189 Szef Sanitarny: ewidencja sanitariuszy 1, 2, 3, 5 pułku Rybnickiego, 3 pp W.P.G.S. 1921 - 1921 pol.
190 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Środkowej 1921 - 1921 pol.
191 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Wschód 1921 - 1921 pol.
192 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Północ 1921 - 1921 pol.
193 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy i medyków Grupy Południe 1921 - 1921 pol.
194 Szef Sanitarny: karty ewidencyjne lekarzy i medyków 1921 - 1921 pol.
195 Szef Sanitarny: ewidencja lekarzy, sanitariuszy, pokwitowania, rozkazy, instrukcje 1921 - 1921 pol.
196 Szef Kolejnictwa: wykaz pracowników szefostwa kolejnictwa i podległych oddziałów 1921 - 1921 pol.
197 Szef Łączności: okólniki, meldunki, korespondencja 1921 - 1921 pol.
198 Szef Łączności: korespondencja tajna 1921 - 1921 pol.
199 Szef Łączności: telefonogramy i korespondencja 1921 - 1921 pol.
200 Szef Łączności: ewidencja telegrafistów 1921 - 1921 pol.
201 Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 5- ewidencja 1921 - 1921 pol.
202 Szef Łączności: Pluton Radiotelegraficzny nr 8- ewidencja 1921 - 1921 pol.
203 Szef Łączności: ewidencja telefonistek i urzędniczek wojskowych 1921 - 1921 pol.
204 Szef Łączności: korespondencja, telefonopgramy, projekty do rozkazów 1921 - 1921 pol.
205 Historie, kroniki i organizacja różnych oddziałów, dziennik Głównego Dowództwa Etapów Górnego Śląska, mapy i szkice 1921 - 1921 pol.
206 Mapy i plany operacyjne 1921 - 1921 pol.
207 Mapy i plany operacyjne 1921 - 1921 pol.
208 Rozkazy, akta i szkice operacyjne 1921 - 1921 pol.
209 Meldunki sytuacyjne, rozkazy, korespondencja 1921 - 1921 pol.
210 Karty ewidencyjne różne 1921 - 1921 pol.
211 Korespondencja z Ministerstwem Spraw Wojskowych 1921 - 1921 pol.
212 Szkice z powstań śląskich- mapy 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie
213 Akta w sprawie obejmowania Górnego Śląska 1921 - 1922 pol.
214 Raporty informacyjne Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego Śląska 1921 - 1921 pol.
215 Położenie wojskowe- raporty informacyjne Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego Śląska 1921 - 1921 pol.
216 Dyrektywy z Ministerstwa Spraw Wojskowych 1921 - 1921 pol.
217 Dyrektywy i korespondencja z NDWP- Sztab Generalny 1919 - 1920 pol.
218 Grupa Szeptyckiego, Referat Przysposobienia Rezerw- etaty, lista oficerów przeniesionych do rezerwy, raporty materiałów sportowych znajdujących się na składnicach i w rękach pojedynczych członków Związku byłych Powstańców 1921 - 1922 pol.
219 Wspomnienia ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego "Wawelberga" 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Akta Oddziału dla Spraw Górnego Śląska przy 23 Dywizji Piechoty
220 Nr dz. 1 - 250 1921 - 1921 pol.
221 Nr dz. 251 - 500 1921 - 1921 pol.
222 Nr dz. 501 - 700 1921 - 1921 pol.
223 Nr dz. 701 - 978 1921 - 1921 pol.
224 Korespondencja 1921 - 1922 pol.
225 Dziennik Oddziału dla Spraw Górnego Śląska przy 23 Dywizji Piechoty 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Grupa Wschód
226 Ewidencja oficerów, urzędników i funkcyjnych 1921 - 1921 pol.
227 Oficerskie przydziały 1921 - 1921 pol.
228 Oficerowie przeniesieni z Grupy Wschód 1921 - 1921 pol.
229 Wykaz zwolnionych oficerów 1921 - 1921 pol.
230 Urzędnicy cywilni 1921 - 1921 pol.
231 Spisy oficerów i szeregowych oddziałów bezposrednio podległych 1921 - 1921 pol.
232 Przekazy szeregowych i komendantów 1921 - 1921 pol.
233 Zwalnianie oficerów, zaświadczenia służby 1921 - 1921 pol.
234 Wykazy przydzielonych oficerów 1921 - 1921 pol.
235 Spisy oficerów i szeregowychoddziałów bezpośrednio podległych 1921 - 1921 pol.
236 Listy oficerów grupy oblężniczej Rysia 1921 - 1921 pol.
237 Wnioski, nominacje, odznaczenia i awanse oficerskie 1921 - 1921 pol.
238 Różne akta w sprawach oficerów 1921 - 1921 pol.
239 Korespondencja w sprawach personalnych szeregowców 1921 - 1921 pol.
240 Spis ludzi lotnej kompanii szturmowej 1921 - 1921 pol.
241 Lista ludzi, którzy otrzymali przepustki 1921 - 1921 pol.
242 Akta Kompanii Sztabowej- listy ewidencyjne, zaświadczenia, zwolnienia, zestawienia 1921 - 1921 pol.
243 Akta Kompanii Sztabowej- listy umundurowania, zaopatrzenia, ewidencja ludzi 1921 - 1921 pol.
244 Ewidencja ludzi kompanii sztabowej przydzielonych do stacji Zbornej 1921 - 1921 pol.
245 Wykaz ewidencyjny kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
246 Wykaz ewidencyjny kadry artylerii 1921 - 1921 pol.
247 Szef Inżynierii i Saperów- wykazy ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
248 Ewidencja plutonu telegraficznego I Dywizji G.Ś. 1921 - 1921 pol.
249 Ewidencja oficerów łączności I Dywizji G.Ś. 1921 - 1921 pol.
250 Szef Łączności- ewidencja oficerów i pełniących funkcje oficerskie 1921 - 1921 pol.
251 Szef Łączności- różna ewidencja 1921 - 1921 pol.
252 Szef Łączności- ewidencja kompanii telefonicznej 1921 - 1921 pol.
253 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności XII pułku 1921 - 1921 pol.
254 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności IV pułku 1921 - 1921 pol.
255 Szef Łączności- ewidencja plutonu telefonicznego XI p.p. (I i II baon) 1921 - 1921 pol.
256 Szef Łączności- ewidencja plutonu radiotelegraficznego nr 11 1921 - 1921 pol.
257 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności 2 p.p. Cymsa 1921 - 1921 pol.
258 Szef Łączności- ewidencja plutonu łączności 1 PWP 1921 - 1921 pol.
259 Szef Łączności- ewidencja kompanii telegraficznej 1921 - 1921 pol.
260 Szef Łączności- ewidencja plutonu pocztowgo łączności w Zabrzu 1921 - 1921 pol.
261 Szef Łączności- spis imienny 16 p.p. 1921 - 1921 pol.
262 Szef Łączności- spis kobiet w organnizacji pocztowo- telefonicznej 1921 - 1921 pol.
263 Szef Łączności- spis telefonistów VII pułku Mastalarzaj 1921 - 1921 pol.
264 Szef Łączności- ewidencja oddziału łączności VI pułku 1921 - 1921 pol.
265 Szef Łączności- ewidencja plutonu budowlano- telegraficznego 1921 - 1921 pol.
266 Szef Łączności- księga przydziałów (różnych) 1921 - 1921 pol.
267 Szef Łączności- akta personalne (spisy imienne) 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie
268 Lista ewidencyjna plutonu telefonicznego, baon VI, p. V 1921 - 1921 pol.
269 Ewidencja sił wojskowych i cywilnych pełniących słuzbę na pocztach w powiecie lublinieckim 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Grupa Północ
270 Ewidencja oficerów i pełniących funkcje oficerskie 1921 - 1921 pol.
271 Wykazy oficerów, chorążych i podchorążych 1921 - 1921 pol.
272 Wykaz kompanii saperskich, korespondencja 1921 - 1921 pol.
273 Wyciągi ewidencyjne z Dowództwa Jazdy 1921 - 1921 pol.
274 Spis ludzi kompanii szturmowej cyklistów 1921 - 1921 pol.
275 Ewidencja plutonu telefonicznego II baonu i telegraficznego podgrupy III 1921 - 1921 pol.
276 Ewidencja Taboru A i B 1921 - 1921 pol.
277 IV Dyon artylerii, korespondencja w sprawach personalnych 1921 - 1921 pol.
278 Ewidencja kompanii sztabowej podgrupy III 1921 - 1921 pol.
279 Ewidencja czołówki prowiantowej podgrupy III 1921 - 1921 pol.
280 Ewidencja kompanii sztabowej w Tworogu 1921 - 1921 pol.
281 Ewidencja 1921 - 1921 pol.
282 Wnioski nominacyjne 1921 - 1921 polski, niemiecki
283 Korespondencja w sprawach personalnych 1921 - 1921 pol.
284 Oddział II- dziennik aresztowanych 1921 - 1921 pol.
285 Raporty transportów chorych i rannych 1921 - 1921 pol.
286 Ksiega izby chorych oddziału sztabowego 1921 - 1921 pol.
287 Imienny spis personelu sanitarnego 1921 - 1921 pol.
288 Wykazy imienne telefonistów 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Grupa Południe
289 Korespondencja 1921 - 1921 pol.
290 Wnioski nominacyjne, ewidencja, książki zwolnień oddziału V a 1921 - 1921 pol.
291 Korespondencja w sprawach personalnych, zwolnienia, przydziały 1921 - 1921 pol.
292 Korespondencja w sprawach personalnych, zwolnienia, przydziały 1921 - 1921 pol.
293 Korespondencja w sprawach personalnych, zwolnienia, przydziały 1921 - 1921 pol.
294 Spis oficerów i chorążych dowództwa 1921 - 1921 pol.
295 Deklaracje zwolnionych oficerów 1921 - 1921 pol.
296 Ewidencja zwolnionych oficerów, spis oficerów i szeregowych biorących udział w III powstaniu 1921 - 1921 pol.
297 Spisy imienne, karty ewidencyjne i kwalifikacje ubyłych oficerów 1921 - 1921 pol.
298 Karty ewidencyjne saperów 1921 - 1921 pol.
299 Lista ewidencyjna kompani telegraficznej 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Grupa Wawelberga
300 Ewidencyja ogólna oficerów 1921 - 1921 pol.
301 Zaświadczenia służby dla ochotników 1 Baonu Strzelców Śląskich 1921 - 1921 pol.
302 Ewidencja zwolnionych szeregowych, wykazy II Baonu Strzelców Śląskich 1921 - 1921 pol.
303 Alfabetyczny spis żołnierzy 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Grupa Wschód
304 Ewidencja stacji zbornej Szczakowa 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych
305 Referat Taboru i Koni, ewidencja 1921 - 1921 pol.
III Powstanie Śląskie: Ewidencja
306 Karty ewidencyjne oficerskie, A-H 1921 - 1921 pol.
307 Karty ewidencyjne oficerskie, J-N 1921 - 1921 pol.
308 Karty ewidencyjne oficerskie, O-W 1921 - 1921 pol.
309 Karty ewidencyjne oficerskie, A 1921 - 1921 pol.
310 Karty ewidencyjne oficerskie, B 1921 - 1921 pol.
311 Karty ewidencyjne oficerskie, C 1921 - 1921 pol.
312 Karty ewidencyjne oficerskie, D 1921 - 1921 pol.
313 Karty ewidencyjne oficerskie, E i F 1921 - 1921 pol.
314 Karty ewidencyjne oficerskie, G 1921 - 1921 pol.
315 Karty ewidencyjne oficerskie, H 1921 - 1921 pol.
316 Karty ewidencyjne oficerskie, J 1921 - 1921 pol.
317 Karty ewidencyjne oficerskie, K 1921 - 1921 pol.
318 Karty ewidencyjne oficerskie, L i Ł 1921 - 1921 pol.
319 Karty ewidencyjne oficerskie, M 1921 - 1921 pol.
320 Karty ewidencyjne oficerskie, N i O 1921 - 1921 pol.
321 Karty ewidencyjne oficerskie, P 1921 - 1921 pol.
322 Karty ewidencyjne oficerskie, R 1921 - 1921 pol.
323 Karty ewidencyjne oficerskie, S 1921 - 1921 pol.
324 Karty ewidencyjne oficerskie, T i U 1921 - 1921 pol.
325 Karty ewidencyjne oficerskie, W 1921 - 1921 pol.
326 Karty ewidencyjne oficerskie, Z 1921 - 1921 pol.
327 Spis oficerów zgłaszających się jako ochotnicy 1921 - 1921 pol.
328 Alfabetyczny spis oficerów- ochotników 1921 - 1921 pol.
329 Spis oficerów- ochotników 1921 - 1921 pol.
330 Ewidencja oficerów- skorowidz 1921 - 1921 pol.
331 Skorowidz imienny i wykaz oficerów, którzy pełnią nadal służbę na terenie Górnego Śląska 1921 - 1921 pol.
332 Księga Ewidencji Stacji Zbornej przy Naczelnej Ekspozyturze Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Sosnowcu 1921 - 1921 pol.
333 Stacja Zborna w Sosnowcu, książka ewidencyjna wydanych przepustek 1921 - 1921 pol.
334 Książka ewidencyjna Naczelna Ekspozytura w Sosonowcu, posterunek w Szczakowej 1921 - 1921 pol.
335 Ewidencja Ekspozytury Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Praszce 1921 - 1921 pol.
336 Akta Kursów Plebiscytowych w Sosnowcu i wykazy mężów zaufania z podziałem na okręgi plebiscytowe 1920 - 1921 pol.
337 Ewidencja i akta Naczelnej Ekspozytury Przyjaciół Górnego Śląska w Sosnowcu 1921 - 1921 pol.
338 Ewidencja różnych baterii artylerii 1921 - 1921 pol.
339 Ewidencja Baterii Zapasowej Artylerii Górnośląskiej NKWP i byłych żołnierzy artylerii, karty mundurowe 3 Baterii Artylerii Polowej 1921 - 1921 pol.
340 Ewidencja Dowództwa Artylerii Wojsk Powstańczych 1921 - 1921 pol.
341 Ewidencja Batalionu "Ordon" 1921 - 1921 pol.
342 Ewidencja Batalionu 4 1921 - 1921 pol.
343 Ewidencja Baterii "Mazaraki" 1921 - 1921 pol.
344 Ewidencja 5 Batalionu Artylerii przy 5 pp. Grupy Wschód 1921 - 1921 pol.
345 Ewidencja Baterii "Gerałd" 1921 - 1921 pol.
346 Ewidencja Baterii "Ostoja" 1921 - 1921 pol.
347 Ewidencja artylerii Grupy Zachodniej 1921 - 1921 pol.
348 Ewidencja kadry artylerii D.G.W. 1921 - 1921 pol.
349 Ewidencja Baterii "Wagner" 1921 - 1921 pol.
350 Ewidencja II plutonu artylerii dział włoskich IV Dyon 1921 - 1921 pol.
351 Ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
352 Ewidencja 5 kompanii Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
353 Ewidencja 6 kompanii Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
354 Ewidencja 7 kompanii Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
355 1 pułk Strzelców Górnośląskich- karty mundurowe szeregowych którzy odeszli z oddz. 1921 - 1921 pol.
356 Ewidencja 8 kompanii Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
357 Ewidencja 1 baonu zapasowego Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
358 Ewidencja 3 i 9 kompanii Stacji Zbornej 1 p. Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
359 Ewidencja Stacji Zbornej 1 pułku Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
360 Spisy szeregowych sztabu Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
361 Ewidencja oddziału etapowego Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
362 Akta dezerterów Stacji Zbornej 1 p.Strzelców Górnośląskich 1921 - 1921 pol.
363 Akta personalne Ekspozytury Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Częstochowie 1921 - 1921 pol.
364 2 pp. Kościuszki- ewidencja 8 kompanii 1921 - 1921 pol.
365 2 pp. Kościuszki- spisy imienne 1921 - 1921 pol.
366 2 pp. Kościuszki- listy żołdu III baonu 1921 - 1921 pol.
367 2 pp. Zabrzski- ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
368 2 pp. Zabrzski- ewidencja plutinu łączności i kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
369 2 pp. Zabrzski- ewidencja, dowództwo gr. Cymza 1921 - 1921 pol.
370 2 pp. Zabrzski- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
371 2 pp. Zabrzski- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
372 2 pp. Zabrzski- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
373 2 pp. Zabrzski- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
374 2 pp. Zabrzski- ewidencja IV baonu 1921 - 1921 pol.
375 13 pp. Żorski- akta personalne 1921 - 1921 pol.
376 13 pp. Żorski- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
377 13 pp. Żorski- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
378 13 pp. Żorski- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
379 13 pp. Żorski- ewidencja różnych pododziałów 1921 - 1921 pol.
380 13 pp. Żorski- książka chorych 1921 - 1921 pol.
381 Listy żołdu II i III kompanii, I i IV baonu 1921 - 1921 pol.
382 Ewidencja 5 kompanii, II baonu I pułku katowickiego 1921 - 1921 pol.
383 1 pp.- obsada oficerska, wnioski nominacyjne i spisy imienne 1921 - 1921 pol.
384 Baon sztabowy 1 pp.- spisy imienne i varia 1921 - 1921 pol.
385 Szkoła podoficerska baonu sztabowego 1 pp. 1921 - 1921 pol.
386 Kompania CKM baonu sztabowego 1 pp. 1921 - 1921 pol.
387 Ewidencja łączności 1 pp. 1921 - 1921 pol.
388 Ewidencja I baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
389 Ewidencja II kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
390 Ewidencja III kompanii I baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
391 Ewidencja oficerów II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
392 Ewidencja 1 kompanii II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
393 Ewidencja 2 kompanii II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
394 Ewidencja 3 kompanii II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
395 Ewidencja 7 kompanii II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
396 Ewidencja kompanii CKM II baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
397 Ewidencja oficerów i podoficerów III baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
398 Ewidencja 1 kompanii III baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
399 Ewidencja 2 kompanii III baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
400 Ewidencja 3 kompanii III baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
401 Ewidencja 4 kompanii III baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
402 Ewidencja oficerów IV baonu 1 pp. 1921 - 1921 pol.
403 Ewidencja różna i lista rannych 1 pp. 1921 - 1921 pol.
404 Listy żołdu IV kompanii wartowniczej wodzisławskiej 1921 - 1921 pol.
405 Akta dotyczące odkomenderowania, przekazania i przydzielenia 1 pp. 1921 - 1921 pol.
406 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - oddział saperów 1921 - 1921 pol.
407 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - oddział sztabowy, kompania telefonistów (I i II baon- przedstawienia do krzyża walecznych) 1921 - 1921 pol.
408 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - I baon, 1, 2, 3 kompania i 4 kompania CKM 1921 - 1921 pol.
409 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - II baon, 4 kompania 1921 - 1921 pol.
410 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - III baon 1921 - 1921 pol.
411 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - karty ewidencyjne oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
412 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - księga ewidencyjna 3 pp. sztabowego 1921 - 1921 pol.
413 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - księga ewidencyjna 1921 - 1921 pol.
414 3 pułk Dąbrowskiego- Niemczyka - ewidencyja bez przydziału 1921 - 1921 pol.
415 4 (7) pp.- spisy imienne 1921 - 1921 pol.
416 4 pp. Raciborski- ewidencja kompanii saperów 1921 - 1921 pol.
417 4 pp. Raciborski- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
418 4 pp. Raciborski- ewidencja I baonu, 4 komp. 1921 - 1921 pol.
419 4 pp. Raciborski- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
420 4 pp. Raciborski- ewidencja 3 kompanii I baonu zapasowego 1921 - 1921 pol.
421 4 pp. Raciborski- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
422 4 pp. Raciborski- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
423 4 pp. Raciborski- spisy oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
424 4 pp. Raciborski- ewidencja II baonu, 5, 6, 7 i 8 kompanii 1921 - 1921 pol.
425 4 pp. Raciborski- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
426 4 pp. Raciborski- ewidencja III baonu, 9, 10, 11 i 12 kompanii 1921 - 1921 pol.
427 4 pp. Raciborski (15 pp.)- ewidencja alfabetyczna 1921 - 1921 pol.
428 4 pp. Raciborski- karty ewidencyjne oficerów 1921 - 1921 pol.
429 4 pp. Raciborski- ewidencja bliżej nie ustalona 1921 - 1921 pol.
430 5 pp. Rybnicki- ewidencja 8 kompanii 1921 - 1921 pol.
431 5 pp. Rybnicki- wnioski nominacyjne I, II, III baon 1921 - 1921 pol.
432 5 pp. Rybnicki- wnioski nominacyjne I, II, III baon 1921 - 1921 pol.
433 5 pp. Rybnicki- lista chorych i rannych 1921 - 1921 pol.
434 5 pp. Rybnicki- lista poległych i rannych 1921 - 1921 pol.
435 5 pp. Rybnicki- ewidencja kompanii zapasopwej w Rydłutowach 1921 - 1921 pol.
436 5 pp. Rybnicki- ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
437 5 pp. Rybnicki- książka ewidencyjna sztabu 1921 - 1921 pol.
438 5 pp. Rybnicki- lista zwolnionych 1921 - 1921 pol.
439 5 pp. Rybnicki- karty kwalifikacyjne 1921 - 1921 pol.
440 5 pp. Rybnicki- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
441 5 pp. Rybnicki- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
442 5 pp. Rybnicki- ewidencja 10 kompanii 1921 - 1921 pol.
443 5 pp. Rybnicki- ewidencja 6 kompanii, II baonu 1921 - 1921 pol.
444 5 pp. Rybnicki- ewidencja 9 kompanii, III baonu 1921 - 1921 pol.
445 5 pp. Rybnicki- ewidencja 10 kompanii, III baonu 1921 - 1921 pol.
446 5 pp. Rybnicki- ewidencja 11 kompanii, III baonu 1921 - 1921 pol.
447 5 pp. Rybnicki- ewidencja 12 kompanii, III baonu 1921 - 1921 pol.
448 5 pp. Rybnicki- ewidencja III baonu, wykaz rannych i poległych 1921 - 1921 pol.
449 4 pp.- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
450 4 pp.- ewidencja wg kompanii 1921 - 1921 pol.
451 4 pp.- ewidencja 1-3 kompanii kadry 1921 - 1921 pol.
452 4 pp.- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
453 7 p. strzelecki- ewidencja różnych oddziałów 1921 - 1921 pol.
454 4 pp.- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
455 4 pp.- ewidencja 1-3 kompanii, I baonu 1921 - 1921 pol.
456 7 pp. Gonsior- wykazy i kart ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
457 4 pp.- ewidencja pododdziałów i II baonu 1921 - 1921 pol.
458 4 pp.- ewidencja 9 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
459 4 pp.- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
460 4 pp.- ewidencja oficerów IV baonu 1921 - 1921 pol.
461 4 pp.- ewidencja 11 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
462 4 pp.- ewidencja 12 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
463 4 pp.- ewidencja 1 kompanii technicznej 1921 - 1921 pol.
464 Kompania Niepasice i Łabęty- ewidencja artylerzystów 1921 - 1921 pol.
465 Baon Sumsza- ewidencja 2 kompanii 1921 - 1921 pol.
466 Baon Sumsza- ewidencja 1 kompanii 1921 - 1921 pol.
467 4(7) pp. Batorego- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
468 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
469 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 2 i 3 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
470 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja roczników 1892-1901 1921 - 1921 pol.
471 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja sztabu I baonu 1921 - 1921 pol.
472 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
473 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja sztabu II baonu 1921 - 1921 pol.
474 Podgrupa "Bogdan"- listy strat II baonu 1921 - 1921 pol.
475 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 1 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
476 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 2 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
477 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 3 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
478 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 5 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
479 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 6 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
480 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 7 kompanii 1921 - 1921 pol.
481 Podgrupa "Bogdan"- ewidencja 3 kompanii strzeleckiej 1921 - 1921 pol.
482 Podgrupa "Gonsior"- ewidencja 3 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
483 Podgrupa "Gonsior"- ewidencja IV baonu 1921 - 1921 pol.
484 Podgrupa "Gonsior"- spisy bez przydziału 1921 - 1921 pol.
485 Podgrupa "Gonsior"- ewidencja 1 kompanii baonu prudnickiego 1921 - 1921 pol.
486 Podgrupa "Gonsior"- ewidencja 2 kompanii baonu prudnickiego 1921 - 1921 pol.
487 Podgrupa "Gonsior"- ewidencja 3 kompanii baonu prudnickiego 1921 - 1921 pol.
488 7 pp.- ewidencja plutonu telegraficznego 1921 - 1921 pol.
489 7 pp.- ewidencja sztabu I baonu 1921 - 1921 pol.
490 7 pp.- ewidencja 1 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
491 7 pp.- ewidencja 2 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
492 7 pp.- ewidencja 3 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
493 7 pp.- ewidencja 4 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
494 7 pp.- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
495 7 pp.- ewidencja sztabu II baonu 1921 - 1921 pol.
496 7 pp.- ewidencja 1 i 5 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
497 7 pp.- ewidencja 2 i 6 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
498 7 pp.- ewidencja 3 i 7 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
499 7 pp.- ewidencja 4 i 8 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
500 7 pp.- ewidencja plutonu telegraficznego 1921 - 1921 pol.
501 7 pp.- ewidencja służb sanitarnych 1921 - 1921 pol.
502 7 pp.- ewidencja kompanii zapasowej 1921 - 1921 pol.
503 7 pp.- ewidencja II baonu 6 pułku przydzielonego do 7 pp. 1921 - 1921 pol.
504 8 kompania Stacji zbornej ggr. Północ- Jarocin 1921 - 1921 pol.
505 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja I i V baonu 1921 - 1921 pol.
506 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 1 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
507 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 2 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
508 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 3 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
509 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
510 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja IV baonu 1921 - 1921 pol.
511 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 1 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
512 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 2 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
513 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 5 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
514 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
515 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 3 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
516 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 4 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
517 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja V baonu 1921 - 1921 pol.
518 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 1 kompanii V baonu 1921 - 1921 pol.
519 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 2 kompanii V baonu 1921 - 1921 pol.
520 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 3 kompanii V baonu 1921 - 1921 pol.
521 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja k.k.m. V baonu 1921 - 1921 pol.
522 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
523 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja ogólna II baonu 1921 - 1921 pol.
524 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 4 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
525 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 6 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
526 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 7 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
527 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
528 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 3 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
529 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 2 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
530 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 2 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
531 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 3 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
532 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 4 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
533 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 5 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
534 9 pp. Lubliniecko- Opolski - ewidencja 10 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
535 Księga ewidencyjna baonu zapasowego Lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
536 Ewidencja 16 pp. Rysia i komendy placu Woźniki 1921 - 1921 pol.
537 16 pp. Rysia- skorowidz do księgi ewidencyjnej 1921 - 1921 pol.
538 10 pp. Gajdzika- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
539 10 pp. Gajdzika- ewidencja ogólna sztabu 1921 - 1921 pol.
540 10 pp. Gajdzika- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
541 10 pp. Gajdzika- ewidencja 1 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
542 10 pp. Gajdzika- ewidencja 2 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
543 10 pp. Gajdzika- ewidencja 3 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
544 10 pp. Gajdzika- ewidencja 1 k.k.m. I baonu 1921 - 1921 pol.
545 10 pp. Gajdzika- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
546 10 pp. Gajdzika- ewidencja 4 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
547 10 pp. Gajdzika- ewidencja 5 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
548 10 pp. Gajdzika- ewidencja 6 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
549 10 pp. Gajdzika- ewidencja 2 k.k.m. II baonu 1921 - 1921 pol.
550 10 pp. Gajdzika- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
551 10 pp. Gajdzika- ewidencja 7 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
552 10 pp. Gajdzika- ewidencja 8 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
553 10 pp. Gajdzika- ewidencja 8 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
554 10 pp. Gajdzika- ewidencja 7 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
555 10 pp. Gajdzika- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
556 10 pp. Gajdzika- ewidencja 7 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
557 10 pp. Gajdzika- ewidencja 3 k.m.m. III baonu 1921 - 1921 pol.
558 10 pp. Gajdzika- ewidencja kompanii sztabowej IV baonu 1921 - 1921 pol.
559 10 pp. Gajdzika- ewidencja kompanii sztabowej IV baonu 1921 - 1921 pol.
560 10 pp. Gajdzika- ewidencja k.k.m. IV baonu 1921 - 1921 pol.
561 10 pp. Gajdzika- ewidencja 12 kompanii miotaczy min i granatów IV baonu 1921 - 1921 pol.
562 10 pp. Gajdzika- ewidencja 13 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
563 10 pp. Gajdzika- ewidencja 4 kompanii zapasowej 1921 - 1921 pol.
564 10 pp. Gajdzika- ewidencja szkoły podoficerów 1921 - 1921 pol.
565 10 pp. Gajdzika- arkusze ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
566 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja plutonu łączności 1921 - 1921 pol.
567 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- legitymacje i przepustki, ewidencja artylerzystów 1921 - 1921 pol.
568 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
569 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja nierozpoznana 1921 - 1921 pol.
570 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja sanitariuszy 1921 - 1921 pol.
571 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
572 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja oddziału łączności i artylerzystów 1921 - 1921 pol.
573 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja ogólna 1921 - 1921 pol.
574 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
575 12 (6) pp. im. Czarnieckiego- księga ewidencyjna 1921 - 1921 pol.
576 Stacja Zborna Sosnowiec- ewidencja wracających z Dywizji Górnośląskiej, ewidencja wydanych kart zwolnień, ewidencja dokumentów podróży, wizyty lekarskie 1921 - 1921 pol.
577 Ewidencja zwalnianych powstańców 1921 - 1921 pol.
578 I baon zapasowy- ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
579 I baon zapasowy- ewidencja ogólna 1921 - 1921 pol.
580 I baon zapasowy- ewidencja oddz. Sztabowego 1921 - 1921 pol.
581 I baon zapasowy- ewidencja kompanii uzdrowieńców 1921 - 1921 pol.
582 I baon zapasowy- ewidencja 1 kompanii 1921 - 1921 pol.
583 I baon zapasowy- ewidencja 2 kompanii 1921 - 1921 pol.
584 I baon zapasowy- akta personalne i księgi chorych 1921 - 1921 pol.
585 I baon zapasowy- ewidencja 3 kompanii 1921 - 1921 pol.
586 I baon zapasowy- centralny magazyn uzbrojenia 1921 - 1921 pol.
587 2 kompania etapowa- ewidencja 1921 - 1921 pol.
588 Zbarski baon zapasowy- ewidencja 1921 - 1921 pol.
589 Baon Lubliniecki- ewidencja kompanii uzdrowieńców 1921 - 1921 pol.
590 Policja i Milicja Górnośląska- spisy imienne 1921 - 1921 pol.
591 Wojskowe Komendy Dworcowe Chebzie i Lubliniec 1921 - 1921 pol.
592 Arkusze ewidencyjne szeregowych przyjętych do Wojskowych Komend Dworcowych 1921 - 1921 pol.
593 Komenda Dworcowa w Gnieźnie- ewidencja 1921 - 1921 pol.
594 Komenda Dworcowa Mysłowice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
595 Komenda Dworcowa Szopienice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
596 Komenda Dworcowa Zawadzkie- ewidencja 1921 - 1921 pol.
597 Komenda Dworcowa Pyskowice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
598 Grupa Dzierzgowska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
599 Grupa Dzierzgowska- akta personalne 1921 - 1921 pol.
600 Grupa Dzierzgowska- spisy zgłaszających się do wojska 1921 - 1921 pol.
601 Grupa Dzierzgowska- książka przyjęć 1921 - 1921 pol.
602 Grupa Dzierzgowska- ewidencja 2 kompanii 1921 - 1921 pol.
603 Grupa Dzierzgowska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
604 Grupa Dzierzgowska- ewidencja komp. Sztabowej 1921 - 1921 pol.
605 Grupa Dzierzgowska- lista milicjantów 1921 - 1921 pol.
606 Grupa Dzierzgowski- legitymacje 1921 - 1921 pol.
607 Grupa Dzierzgowska- lista odchodzących do obozu w Oświęcimiu 1921 - 1921 pol.
608 Grupa Dzierzgowska- lista zwolnionych 1921 - 1921 pol.
609 Grupa Dzierzgowska- ewidencja 2 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
610 Grupa Dzierzgowska- ewidencja 3 kompanii 1921 - 1921 pol.
611 Grupa Dzierzgowska- zwolnienia i ewidencja koni 1921 - 1921 pol.
612 Grupa Dzierzgowska- lista zwolnionych 7 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
613 Grupa Dzierzgowska- ewidencja ludzi II baonu, którzy żądają zwolnienia 1921 - 1921 pol.
614 Grupa Dzierzgowska- lista zwolnionych 1921 - 1921 pol.
615 Grupa Dzierzgowska- ewidencja internowanych 1921 - 1921 pol.
616 Samodzielny baon Dzierzgowski- ewidencja I kompanii 1921 - 1921 pol.
617 (8) 6 pp. pszczyński- księga chorych i listy strat 1921 - 1921 pol.
618 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 6 kompanii 1921 - 1921 pol.
619 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 9 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
620 (8) 6 pp. pszczyński- nominacje, ewidencja 1921 - 1921 pol.
621 (8) 6 pp. pszczyński- listy strat 1921 - 1921 pol.
622 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
623 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja k.k.m. 1921 - 1921 pol.
624 (8) 6 pp. pszczyński- zwolnienia 1921 - 1921 pol.
625 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
626 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 1 kompanii 1 baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
627 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 2 kompanii 1 baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
628 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 3 kompanii 1 baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
629 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 4 kompanii 1 baonu szturmowego 1921 - 1921 pol.
630 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja II baonu 1921 - 1921 pol.
631 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 4 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
632 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 5 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
633 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 6 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
634 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 1 i 3 baonu 1921 - 1921 pol.
635 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 8 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
636 (8) 6 pp. pszczyński- ewidencja 7 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
637 8 pp. tarnogórski- ewidencja 1 kompanii baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
638 8 pp. tarnogórski- ewidencja 2 kompanii baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
639 8 pp. tarnogórski- ewidencja 3 kompanii baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
640 8 pp. tarnogórski- ewidencja 4 kompanii baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
641 8 pp. tarnogórski- ewidencja 5 kompanii baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
642 8 pp. tarnogórski- ewidencja kompanii uzdrowieńców baonu lublinieckiego 1921 - 1921 pol.
643 8 pp. tarnogórski- ewidencja 2 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
644 8 pp. tarnogórski- ewidencja 1 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
645 8 pp. tarnogórski- ewidencja IV baonu 1921 - 1921 pol.
646 8 pp. tarnogórski- ewidencja 1 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
647 8 pp. tarnogórski- ewidencja 2 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
648 8 pp. tarnogórski- ewidencja 3 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
649 8 pp. tarnogórski- ewidencja 4 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
650 8 pp. tarnogórski- ewidencja 4 kompanii IV baonu 1921 - 1921 pol.
651 8 pp. tarnogórski- ewidencja oddziału sztabowego V baonu 1921 - 1921 pol.
652 8 pp. tarnogórski- wnioski odznaczeniowe i ewidencja IV (V) baonu 1921 - 1921 pol.
653 8 pp. tarnogórski- nominacje i legitymacje 1921 - 1921 pol.
654 8 pp. tarnogórski- karty ewidencyjne oficerów 1921 - 1921 pol.
655 I baon Oddz. Górnośląskich- ewidencja 1 komp. 1921 - 1921 pol.
656 I P.O.G.Śl.- ewidencja I baonu 1921 - 1921 pol.
657 I P.O.G.Śl.- ewidencja III baonu 1921 - 1921 pol.
658 1 pp.- ewidencja 9 kompanii III baonu 1921 - 1921 pol.
659 1 pp.- ewidencja 1 kompanii I baonu 1921 - 1921 pol.
660 1 pp.- ewidencja 2 kompanii II baonu 1921 - 1921 pol.
661 I i III baon rezerwowy- ewidencja dowództwa i sztabu 1921 - 1921 pol.
662 I baon rezerwowy- ewidencja 1921 - 1921 pol.
663 I baon rezerwowy- ewidencja 1 kompanii 1921 - 1921 pol.
664 I baon rezerwowy- ewidencja 2 kompanii 1921 - 1921 pol.
665 I baon rezerwowy- ewidencja 3 kompanii 1921 - 1921 pol.
666 I baon rezerwowy- ewidencja 6 kompanii 1921 - 1921 pol.
667 Baon porucznika Smusza- ewidencja 1921 - 1921 pol.
668 I P.O.G.Śl.- ewidencja Oddziału sanitarnego 1921 - 1921 pol.
669 I P.O.G.Śl.- ewidencja 2 kompanii i lista strat 1921 - 1921 pol.
670 Kompania Lędzińska- ewidencja 1921 - 1921 pol.
671 VI kompania Golusa- ewidencja 1921 - 1921 pol.
672 VI kompania Gorausa- ewidencja 1921 - 1921 pol.
673 Skorowidz 1 kompanii II baonu 9 pp. Lubliniecko- Opolskiego 1921 - 1921 pol.
674 Baon L.M.P.- ewidencja 1921 - 1921 pol.
675 Baon liniowy tarnogórski- ewidencja 1921 - 1921 pol.
676 8 pp.- ewidencja 1 komp. I baonu ochotniczego 1921 - 1921 pol.
677 II baon Toszeckiego- ewidencja 1921 - 1921 pol.
678 II baon Toszeckiego- ewidencja zwolnionych 1921 - 1921 pol.
679 Szpital Wojskowy w Krotoszynie- karty szpitalne 1921 - 1921 pol.
680 Spisy imienne bez przydziału 1921 - 1921 pol.
681 Różne oddziały- ewidencja 1921 - 1921 pol.
682 Oddziały bez nazwy- ewidencja 1921 - 1921 pol.
683 Komendy Placów i Straż Obywatelska: Brzeziny, Brzezinka, Dąb, Katowickahałda, Lipiny, Rozbark, Rydłutłowy i Szopienice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
684 Straż Obywatelska w Brzezinach- ewidencja 1921 - 1921 pol.
685 Straż Obywatelska: Bogucice, Czyżowice, gm. Grabówka, pow. Kozielski, Maciejów, Miechowice, Mroszogorka, Rozbrak, Siemianowice, Szarlej, Szyroka, Świętochławice- ewidencja oraz dziennik korespondencyjny PKU Bytom i Szarlej 1921 - 1921 pol.
686 Komendy Placów: Brzozowice, Sośnice, Nocice i Lis- ewidencja 1921 - 1921 pol.
687 Komenda Placu w Radzionkowie- raporty urzędnicze i korespondencja 1921 - 1921 pol.
688 Komenda Placu w Radzionkowie- ewidencja 1921 - 1921 pol.
689 Komenda Miasta i Placu w Kędzierzynie- ewidencja i korespondencja 1921 - 1921 pol.
690 Komenda Placu Szopienice- księgi meldunkowe oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
691 Komenda Placu pow. Katowice- ewidencja urlopowanych 1921 - 1921 pol.
692 Straż Obywatelska pow. Rybnik- ewidencja 1921 - 1921 pol.
693 Straż Obywatelska w Zabrzu- ewidencja 1921 - 1921 pol.
694 Komendy Placów i Straż Obywatelska okręg Wierzbie- ewidencja 1921 - 1921 pol.
695 Lista zgłaszajacych się ochotników z Bogucic- Zawodzia 1921 - 1921 pol.
696 Straż kopalń- ewidencja 1921 - 1921 pol.
697 Komenda Placu i Straż Obywatelska w Małej i Wielkiej Dąbrówce- ewidencja 1921 - 1921 pol.
698 Straż Obywatelska pow. Kozielskiego i Raciborskiego- ewidencja 1921 - 1921 pol.
699 Straż zakładów przemysłowych pow. Bytom- ewidencja 1921 - 1921 pol.
700 Straż Obywatelska Kochlowice- Radoszów- ewidencja 1921 - 1921 pol.
701 Komenda powiatów Bytom i Katowice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
702 Powiat bytomski- karty zwolnień i ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
703 Powiat bytomski- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
704 Straż zakładów przemysłowych- ewidencja 1921 - 1921 pol.
705 Naczelna Ekspozytura w Sosnowcu, Referat Samochodowy- rozkazy, ewidencja 1921 - 1921 pol.
706 Ogólna alfabetyczna lista strat 1921 - 1921 pol.
707 Ogólna lista strat 1921 - 1921 pol.
708 Grupa Wschód- chorzy, ranni i polegli 1921 - 1921 pol.
709 Grupa Cymsa- lista poległych 1921 - 1921 pol.
710 11 pp. im. Żółkiewskiego- listy żołdu k.k.m. I baonu 1921 - 1921 pol.
711 Podgrupa Linke- listy strat 1921 - 1921 pol.
712 Podgrupa "Bogdan"- listy strat 1921 - 1921 pol.
713 Grupa Północna- księga strat 1921 - 1921 pol.
714 Grupa Południowa- listy strat 1921 - 1921 pol.
715 Spis poległych powstańców 1921 - 1921 pol.
716 Dowództwo artylerii Grupy Południe- lista rannych i zabitych 1921 - 1921 pol.
717 Podgrupa Butrym- listy strat 1921 - 1921 pol.
718 1 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
719 2 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
720 3 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
721 4 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
722 10 pp. ("Gajdzik")- listy strat 1921 - 1921 pol.
723 11 pp. im. Żółkiewskiego- listy strat 1921 - 1921 pol.
724 6 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
725 7 pp. (Opolski)- listy strat 1921 - 1921 pol.
726 7 pp. (Gliwicki)- listy strat 1921 - 1921 pol.
727 12 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
728 8 pp. tarnogórski- listy strat 1921 - 1921 pol.
729 Grupa oblężnicza Rysia, 16 pp.- listy strat 1921 - 1921 pol.
730 Grupa Środkowa, 1 kompania saperów- książka chorych 1921 - 1921 pol.
731 1 Szwadron Ułanów Oleskich- listy strat 1921 - 1921 pol.
732 Szwadron Kawalerii "Jur"- lista strat 1921 - 1921 pol.
733 Szwadron Żandarmerii pow. Zabrski- listy strat 1921 - 1921 pol.
734 Pociąg pancerny "Nowak"- lista strat 1921 - 1921 pol.
735 Kompania telegraficzno- budowlana 7- listy strat 1921 - 1921 pol.
736 1 kompania saperów Gr. Północ- listy strat 1921 - 1921 pol.
737 Kolumna sanitarna nr 1- listy strat 1921 - 1921 pol.
738 Kolumna sanitarna nr 3- spis personelu, listy chorych i rannych 1921 - 1921 pol.
739 Kolumna sanitarna nr 4- wnioski nominacyjne i wykaz strat 1921 - 1921 pol.
740 Czołówka sanitarna nr 5- listy strat 1921 - 1921 pol.
741 Czołówka sanitarna nr 6- listy strat 1921 - 1921 pol.
742 Listy transportowe rannych 1921 - 1921 pol.
743 Lista jeńców polskich z Chociburza 1921 - 1921 pol.
744 Spis ogólny lekarzy 1921 - 1921 pol.
745 Różne spisy 1921 - 1921 pol.
746 Szpital Czerwonego Krzyża w Sosnowcu "Frydrychówka"- listy strat 1921 - 1921 pol.
747 Szpital Polowy w Lublińcu- księgi chorych 1921 - 1921 pol.
748 Szpital w Bielszowicach- listy strat 1921 - 1921 pol.
749 Szpital w Piaśnikach- księga chorych 1921 - 1921 pol.
750 Szpital w Będzinie- listy strat 1921 - 1921 pol.
751 Szpital w Rydłutowach- listy strat 1921 - 1921 pol.
752 Alfabetyczne skorowidze chorych, rannych i poległych 1921 - 1921 pol.
753 Grupa Wschód- ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
754 Grupa Wschód- ewidencja personelu sanitarnego i księgi chorych 1921 - 1921 pol.
755 Alfabetyczne księgi strat 1921 - 1921 pol.
756 Listy strat, księgi chorych, rannych i wykazy personelu sanitarnego 1921 - 1921 pol.
757 I brygada Żandarmerii- listy żołdu, raport stanu 1921 - 1921 pol.
758 Żandarmeria- ewidencja oddziału konnego w Tychach, rozkazy, korespondencja 1921 - 1921 pol.
759 2 szwadron I brygady Żandarmerii Polowej- lista żołdowa 1921 - 1921 pol.
760 Punkt zborny w Małej Dąbrówce- ewidencja chorych i rannych 1921 - 1921 pol.
761 Karty przyjęcia do szpitala 1921 - 1921 pol.
762 Baon zapasowy w Bobrku- ewidencja 1921 - 1921 pol.
763 Szwadron Żandarmerii na powiat Bytom- ewidencja 1921 - 1921 pol.
764 Żandarmeria polowa Gr. Północnej- ewidencja 1921 - 1921 pol.
765 Naczelne Dowództwo Żandarmerii- karty służbowe 1921 - 1921 pol.
766 2 szwadron I brygady Żandarmerii- ewidencja 1921 - 1921 pol.
767 I brygada Żandarmerii- ewidencja szwadronu sztabowego 1921 - 1921 pol.
768 Policja Górnego Śląska, Gr. Katowice- ewidencja 1921 - 1921 pol.
769 II brygada Żandarmerii- ewidencja szwadronu 4 1921 - 1921 pol.
770 Różne oddziały Żandarmerii- ewidencja 1921 - 1921 pol.
771 Policja Górnego Śląska- protokoły przyjęcia na służbę 1921 - 1921 polski, niemiecki
772 Dyrekcja Policji "Hindenburg"- ewidencja 1921 - 1921 pol.
773 Policja Górnego Śląska- spisy okręgu Lipiny 1921 - 1921 pol.
774 Straż Graniczna- wnioski nominacyjne i ewidencja 1921 - 1921 pol.
775 Dyrekcja Policji "Hindenburg"- książka ewidencyjna 1921 - 1921 pol.
776 Policja Górnego Śląska- prptokoły przyjęcia na służbę 1921 - 1921 pol.
777 Tajna Policja na Górny Śląsk- wykaz kursystów i hakatystów 1921 - 1921 pol.
778 Straż graniczna- sprawy sadowe i zwolnienia 1921 - 1921 pol.
779 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- akta różne 1921 - 1921 pol.
780 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Adamowice 1921 - 1921 pol.
781 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Brzeżec 1921 - 1921 pol.
782 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Czyszki i Cissowa 1921 - 1921 pol.
783 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Grabówka i Gyrałtowice 1921 - 1921 pol.
784 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Błażejowice i Koźle 1921 - 1921 pol.
785 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Kobyłka 1921 - 1921 pol.
786 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Kłodnica i Kędzierzyn 1921 - 1921 pol.
787 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Lassoki i Maków 1921 - 1921 pol.
788 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Markowice 1921 - 1921 pol.
789 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Miedonia 1921 - 1921 pol.
790 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Miejsce 1921 - 1921 pol.
791 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Nędza 1921 - 1921 pol.
792 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Pogorzelec 1921 - 1921 pol.
793 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Płonia i Roszki Las 1921 - 1921 pol.
794 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Roszowa 1921 - 1921 pol.
795 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Raszczyce 1921 - 1921 pol.
796 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Racibórz 1921 - 1921 pol.
797 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Rokicza 1921 - 1921 pol.
798 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Roszowice 1921 - 1921 pol.
799 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Rudnik 1921 - 1921 pol.
800 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Siedliska 1921 - 1921 pol.
801 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Solarnia 1921 - 1921 pol.
802 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Szonowice 1921 - 1921 pol.
803 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Szychowice 1921 - 1921 pol.
804 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległych żołdów i zaświadczenia na otrzymanie zapomogi dla powstańców z gminy Siedliska, Turze i Dzierzgowice 1921 - 1921 pol.
805 Komisja Likwidacyjna na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy zaległego żołdu Rokickiej Kompanii Wartowniczej 1921 - 1921 pol.
806 Komitet Pomocy na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- listy wypłat pośmiertnego i poświadczenia pośmiertne 1921 - 1921 pol.
807 Komisja Likwidacyjna na powiat Koźle i północną część Raciborskiego- Dziennik wypłat (zaległości), Ewidencja rachunków, Sprawozdanie z Registratury 1921 - 1921 pol.
808 Komisja Gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego, Podkomisja Likwidacyjna Radzionków- pobrane zaliczki, listy zaległych żołdów, zaświadczenia o udziale w powstaniu 1921 - 1921 pol.
809 Grupa Dziergowska- rozkazy, raporty, protokoły, ewidencja kompanii sztabowej 1921 - 1921 pol.
810 Grupa Dziergowska- protokoły, raporty stanu, zaświadczenia, spis koni 1921 - 1921 pol.
811 Grupa Dziergowska- raporty, korespondencja, ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
812 Grupa Dziergowska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
813 Grupa Dziergowska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
814 Grupa Dziergowska- ewidencja 4 pp. raciborskiego 1921 - 1921 pol.
815 Grupa Dziergowska- wykazy poległych i rannych 1921 - 1921 pol.
816 Grupa Dziergowska- spisy relutowanych 1921 - 1921 pol.
817 Grupa Dziergowska- arkusze ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
818 Grupa Dziergowska- listy dezerterów 1921 - 1921 pol.
819 Grupa Dziergowska- kompania wartownicza 1921 - 1921 polski, niemiecki
820 Grupa Dziergowska- spisy etapów 1921 - 1921 pol.
821 Grupa Dziergowska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
822 Grupa Dziergowska- ewidencja I baonu, wnioski o wynagrodzenie 1921 - 1921 pol.
823 Grupa Dziergowska- rachunki, listy żołdu 1921 - 1921 pol.
824 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych, Ekspozytura Oddziału II w Szopienicach- ewidencja 1921 - 1921 pol.
825 Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych, Ekspozytura Oddziału II- książka zaciągowa do wojsk powstańczych podoficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
826 Ewidencja nieustalona 1921 - 1921 pol.
827 Raporty sytuacyjne, sprawozdania, wykazy członków P.O.W. 1921 - 1921 pol.
828 Spisy członków P.O.W., korespondencja 1921 - 1921 pol.
829 P.O.W.- karty ewidencyjne, wnioski nominacyjne 1921 - 1921 pol.
830 P.O.W.- instrukcje, zaświadczenia, ewidencja 1921 - 1921 pol.
831 14 pp.- ewidencja 1921 - 1921 pol.
832 14 pp.- ewidencja oficerów 1921 - 1921 pol.
833 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Dziedzicach- arkusze ewidencyjne 1921 - 1921 pol.
834 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska- spisy imienne według powiatów 1921 - 1921 pol.
835 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
836 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska- skorowidz oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
837 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska- ewidencja różna 1921 - 1921 pol.
838 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska- ewidencja przepustek 1921 - 1921 pol.
839 Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Kępnie- ewidencja oficerów i szeregowych 1921 - 1921 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs