Archival Fonds No. 103

Jan Weinstein Papers
1918-1974
Biography / History: Jan Weinstein (1903-1974). Diplomat; journalist; served in France (1939-1940), then in the Ministry of Foreign Affairs in London. After WWII settled in Washington, D.C. Collected materials on 20th century history of Polish diplomacy.
Abstract: copies and extracts of documents from various archives related to the history of Polish diplomacy in the twentieth century.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1III Powstanie Śląskie- kopie dokumentów niemieckich ze zbiorów Foreign Office; artykuły prasowe Jana Weinsteina i innych autorów1921 - 1921Polish, German
2Odpisy rękopiśmienne z brytyjskich dokumentów dyplomatycznych1925 - 1926Polish, English
3Przewrót majowy- odpisy rękopiśmienne i kopie dokumentów z Foreign Office1926 - 1926English, French
4Pakt Czterech Mocarstw- kopie i fotokopie dokumentów z Foreign Office1933 - 1933Polish, English
5Pakt Czterech Mocarstw- kopie dokumentów z Foreign Office1933 - 1933English
6Pakt Czterech Mocarstw- kopie dokumentów z Foreign Office oraz rękopiśmienne odpisy dokumentów brytyjskich, francuskich i niemieckich1933 - 1933Polish, English, French
7Różne zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej- kopie dokumentów z Foreign Office1933 - 1933English
8"Poland"- Annual Report, 1935. Ambasador Sir H. Kennard to Mr. Eden (3 styczeń 1936)- kopia z Foreign Office1936 - 1936English
9Różne zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej- kopie dokumentów z Foreign Office oraz odpisy rękopiśmienne1936 - 1936English
10Sytuacja polityczna przed wybuchem wojny- kopie i odpisy rękopiśmienne z Foreign Office, niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i British Blue Book1938 - 1939Polish, English
11Pakt Ribbentrop- Mołotow (23 sierpnia 1939)- fotokopie not, protokołów, oświadczeń1938 - 1939Russian, German
12Sowieckie wydawnictwa o stosunkch niemiecko- sowieckich i pakcie Ribbentrop- Mołotow- kopie i notatki1953 - 1970English, Russian
13German War Documents: Niemiecko- sowiecka umowa o wymianie ludności i jeńców wojennych z 16.XI.1939 r. oraz fragmenty książki A.B. Ulam, The History of Soviet Foreign Policy 1917-1967- kopie1939 - 1940Russian, German, English
14Wybuch wojny i przejście Rządu Polskiego do Rumunii. Formowanie nowego Rządu RP na Obczyźnie- kopie korespondencji, not, raportów z Foreign Office1939 - 1939English
15Rząd Polski w Paryżu, Angers i Londynie: sprawy wewnętrzne Rządu, los ludności deportowanej do Rosji, akcja niemiecka przeciw uznaniu Rządu polskiego w Angers- kopie korespondencji, not, raportów z Foreign Office1939 - 1940English, French
16Kopie: Attache Wojskowy przy Ambasadzie RP w Bukareszcie. Sprawa udziału wojska polskiego w ekspedycji finlandzkiej. Korespondencja Wł. Sikorskiego, I. Modelskiego, T. Klimeckiego, A. Robinsona, T.Pełczyńskiego, St. Kota. Raporty J. Slavika i K. Krofty1936 - 1943Polish, English, French
17Kopie z Instytutu gen. Wł. Sikorskiego w Londynie: Komisja Historyczna- relacje. Komisja powołana w związku z wynikiem kampanii wojennej- zeznania A. Zaleskiego, M. Arciszewskiego, R. Raczyńskiego. Płk. A. Zakrzewski "Formacje polskie na Zachodzie"1939 - 1939Polish, English
18Kopie dokumentów niemieckich: korespondencja Friedricha von Schulenburga, raporty Wilhelma Fabriciusa, korespondencja Hitlera z Victorem Antonescu, pisma Reinharda Heydricha do Joachima von Ribbentropa, Sicherheitsdients des Reichstuhrer SS (Himmler)1940 - 1943German
19Zmiana Rządu RP po śmierci gen. Wł. Sikorskiego i próby ułożenia stosunków polsko- rosyjskich- kopie korespondencji, raportów, not, wycinków prasowych z Foreign Office, m.in. zeznania L. Łubieńskiego1940 - 1943English
20Katyń i stosunki polsko- sowieckie- kopie not, korespondencji, raportów z Foreign Office1943 - 1944English
21Stosunki polsko- sowieckie- kopie not, korespondencji, raportów i memoranda z Foreign Office, m.in. "Anglo- Polish Secret Protocol of 1939" and "Agreement of Mutual Assistance Between the United Kingdom and Poland"1944 - 1945English
22Wizyta ministra Józefa Becka w Londynie- kopie dokumentów z Foreign Office1939 - 1939English
23Kopie materiałów dot. Józefa Becka: Okres do 14.IX.1939. Okres po 14.IX.1939- internowanie w Rumunii. Józef Beck- Matzhold (Brasov). Dokumenty związane z Rządem RP w Angers, Radą Narodową i Józefem Beckiem1939 - 1940Polish, German, English
24Kopie materiałów dot. Józefa Becka z Press Library Chatham House i National Archives and Record Service Franklin D. Roosevelt Library Hyde Park, NY. Poszukiwania informacji o J. Becku- korespondencja Jana Weinsteina1932 - 1940Polish, German, English
25Kopie materiałów dot. Józefa Becka m.in. odpisy dokumentów z AAN w Warszawie i korespondencja Jana Weinseina: J. Beck jako Attache Wojskowy w Paryżu. Rola Niemiec w internowaniu i śmierci J. Becka. Planowana ucieczka J. Becka z Rumunii1922 - 1944Polish, German, English
26Kopie materiałów dot. Józefa Becka: Zmiany personalane w Ambasadzie R.P. w Waszyngtonie. Wywiad z J. Beckiem w "Nowym Świecie". Korespondencja i depesze szyfrowe Ambasady R.P. w Bukareszcie. Recenzja ksiązki P. Starzeńskiego "Trzy lata z Beckiem"1939 - 1967Polish, German, English
27Józef Beck- korespondencja Jana Weinsteina w sprawie poszukiwań dokumentów dot. J. Becka1965 - 1974Polish, German, English
28Materiały do pracy o Józefie Becku zebrane przez Jana Weinsteina. Kopia pracy M. Łubieńskiego "Refleksje i reminiscencje".Maszynopis w j. polskim "Ostatniego Raportu" Józefa Becka i korespondencja dot. publikacji tej pracy1940 - 1971Polish, German, English
29Józef Beck: "Ostatni Raport", "Komentarze do dyplomatycznej historii wojny 1939 roku", "Fragmenty studium 20- u lat polityki międzynarodowej"- kopie1926 - 1939Polish, English
30Józef Beck, Le Dernier Rapport- kopie w j. francuskim1926 - 1939French
31Józef Beck, Ostatni raport- kopie w j. angielskim1926 - 1939English
32Archiwum Jadwigi Beckowej: Aide- memoires, listy i korespondencja z władzami rumuńskimi. Korespondencja z władzami polskimi we Francji za pośrednictwem Ambasady RP w Bukareszcie. Planowana ucieczka J. Becka z Rumunii. Listy prywatne1940 - 1947Polish, English, French
33Archiwum Jadwigi Beckowej: kopie listów i dokumentów dot. J. Becka z Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie. Świadectwo zgonu i inne dokumenty związane ze śmiercią J. Becka. Życzenia imieninowe i świateczne oraz materiały dot. choroby J. Becka1938 - 1951Polish, English, French
34Archiwum Jadwigi Beckowej: Materiały biograficzne J. Becka, listy do pasierbicy. "Wspomnienia" Jadwigi Beckowej. Odręczne notatki, depesze i przemówienia J. Becka. Tzw. "Dziennik biurkowy" J. Becka. Materiały dot. internowania Rządu RP w Rumunii1929 - 1964Polish
35Archiwum Jadwigi Beckowej: Wspomnienie J. Becka o gen. B. Wieniawie- Długoszowskim. Wspomnienie A. Mańkowskiego. Szyfry Ambasady RP w Bukareszcie. Listy, notatki i inne materiały dot. J. Becka m.in. list K. Sosnkowskiego do J. Becka1939 - 1972Polish, French
36Dokumenty czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych- kopie i rękopiśmienne odpisy1933 - 1936German
37Dokumenty czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych- kopie i rękopiśmienne odpisy1938 - 1938German
38Dokumenty czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych- kopie i rękopiśmienne odpisy1937 - 1939German
39Dokumenty czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych- kopie i rękopiśmienne odpisy. Wykaz dokumentów1933 - 1939Polish, German
40Stosunki polsko- czechosłowackie: m.in.: sprawa Paktu Czterech, raporty posła RP W. Grzybowskiego z Pragi, planowana wizyta ministra J. Becka w Pradze- kopie z książek, broszur, audycji radiowych, przemówień, artykuły prasowe1933 - 1972Polish, English
41Czechosłowacja i Rumunia oraz stosunki polsko- rumuńskie- kopie i odpisy rękopiśmienne z Documents of German Foreign Policy i Documents of British Foreign Policy1938 - 1939Polish, German, English
42Kopie dokumentów z archiwów rumuńskich1931 - 1943German
43Kopie dokumentów z archiwów rumuńskich m.in.: wizyta J. Piłsudskiego w Rumunii, wizyta Prezydenta RP I. Mościckiego w Rumunii, sytuacja Węgrów w Transylwanii1919 - 1943German
44Polityka zagraniczna Rumunii- kopie dokumentów z Foreign Office1939 - 1939Polish, German, English
45Internowanie Rządu RP w Rumunii- kopie i odpisy rękopiśmienne dokumentów1939 - 1943German
46Internowanie w Rumunii: wojska, Prezydenta, Rządu RP, Marszałka R. Śmigłego. Wyjazd Prezyenta I. Mościckiego do Szwajcarii- kopie i odpisy rękopiśmienne dokumentów1939 - 1943Polish, German
47Rumunia. Polacy w Rumunii. Sprawa J. Becka- kopie dokumentów z Foreign Office1940 - 1944English
48Wykazy rumuńskich dokumentów archiwalnych, notatki, tłumaczenia, odpisy dot. Rumunii, peregrynacji króla Karola po abdykacji (6.IX.1940), skupisk uchodźców polskich na terenie Rumunii. Dokumenty niemieckie dot. Rumunii- fotokopie dokumentów1937 - 1971Polish, German, English
49Kopie i odpisy różnych dokumentów m.in.: Litwa (1925-26). Polska a Nadrenia (1936). Sprawy czeskie (1936-38). Polityka zagraniczna Czechosłowacji (1938-40). Materiały dot. spotkania Józef Piłsudski- Gustaw Stresemann (1927)1925 - 1940Polish, English
50Kopie i odpisy różnych dokumentów z Foreign Office, Public Record Office i archiwów polskich m.in.: "Diariusz i teki Jana Szembeka", notatnik Sewryna Sokołowskiego, dokumenty dot. złota Banku Polskiego i skarbu Funduszu Obrony Narodowej1939 - 1940Polish, English
51Kopie i odpisy różnych dokumentów z archiwów brytyjskich i niemieckich. Kopie materiałów do pracy J. Weinsteina "Polska polityka zagraniczna (...)", Niepodległość t.IX (1974). "Bukareszteńskie sprawy Jerzego Giedroycia"1938 - 1943Polish, English
52Kopie i odpisy różnych dokumentów z bońskiego archiwum MSZ, norweskiego archiwum MSZ, francuskiego archiwum Quai d'Orsay, Auswartiges Amt oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie1935 - 1943Polish, German, English
53Kopie i odpisy różnych dokumentów m.in.: dot. tajnych radiostacji niemieckich na Bałkanach i w Persji, materiały prof. A. Hillgrubera do pracy "Hitler, Koenig Karol und Marschal Antonescu", fragmenty książki W. Grzybowskiego "Byłem świadkiem"1939 - 1973Polish, German
54Oryginały, kopie i odpisy różnych dokumentów m.in.: dot. łączności radiowej MSZ (1937-45), eskapady polskiego złota (1939), lotnictwa polskiego (1939)1937 - 1945Polish, German, English
55Kopie i odpisy różnych dokumentów m.in.: sprawa Memoriału płk. Jana Kowalewskiego (24.VII.1940), zamach na Hitlera (20.VII.1944), prof. A. Cienciała "Polityka brytyjska wobec Polski (...)", życiorys prof. K. Bartla, dokumenty dot. L. Kozłowskiego1940 - 1974Polish, German, English
56Kopie i odpisy różnych dokumentów. Notatki, odpisy, wycinki prasowe dot. książki L. Mosleya "On Borrowed Time"1927 - 1969Polish, English
57Polityka zagraniczna: Polska- Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Czechosłowacja- kopie i odpisy różnych dokumentów, fragmenty książek, prasa1918 - 1939Polish, English, German, French
58Polityka zagraniczna: Polska- Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, Czechosłowacja- kopie i odpisy różnych dokumentów, fragmenty książek1918 - 1939Polish, German, English
59Broszury, publikacje i wycinki prasowe zgromadzone przez Jana Weinsteina i Jadwigę Beckową1932 - 1974Polish, English, German, French
60Broszury, publikacje i wycinki prasowe zgromadzone przez Jana Weinsteina1944 - 1973Polish, English, German, French
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm