You can make payments for services of the Pilsudski Institute Archives using a credit card. Please contact us first with your request by email or phone. Detailed price list is availlable on the Institute webpage.

 

Archival query:
(per 1/2 hour)

$10

Query title

Photocopy:
(per page)

$1

Scan:
(per page)

$6

Hi-res scan:
(per page)

$12

Shipping:

 

Price
  

 

All credit card transactions are performend by PayPal.

 

If you have questions, or to put in a request please contact us by email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone 212-505-9077

Instytut posiada duże zasoby archiwalne, które są dostępne dla wszystkich. Rosnąca ilość zasobów jest dostępna w formie cyfrowej poprzez Internet. Instytut utrzymuje się ze składek i darowizn.

Cennik obejmuje opłaty pobierane przy pracy badacza na miejscu w Instytucie, oraz opłaty za wykonanie usług na zamówienie (pocztowe, emailowe, telefoniczne itp.)

Instytut nie pobiera opłat za przygotowanie materiałów do pracy na miejscu. Po wypełnieniu formularza zamówienia, użytkownik może korzystać ze zbiorów na miejscu, na warunkach określonych w regulaminie.

Praca na miejscu
Kopiowanie dokumentów przez badacza z użyciem kopiarki w Instytucie kosztuje 30 centów za stronę. Kopiowanie przy użyciu własnego skanera lub aparatu fotograficznego kosztuje 10 centów za stronę fotografii / skanu.

Usługi na zamówienie

Kwerenda (niezależnie od wyników) Za każde ½ godziny $10.00
Fotokopia Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $1.00/stronę
Skan Skan "standardowej" rozdzielczości (do 300 dpi) - w formacie jpg. Skany w małej ilości mogą być przesłane pocztą elektroniczna (do 10 MB zamówienia) lub na płycie drogą pocztową. Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy pocztowej wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $6/stronę
Skan wysokiej rozdzielczości Skany wysokiej rozdzielczości (600 dpi), w formacie tiff. Skany dostarczane są w postaci nagranej na CD lub DVD. Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $12/stronę
VHS Kopia cyfrowa filmu na nośniku VHS w formacie DVD $50 za kasetę do 2 godzin dla jednego tytułu. $5 za dodatkowy tytuł na kasecie.

 

Specjalne zamówienia poza cennikiem są negocjowane indywidualnie.

Mikrofilmy są dostępne na miejscu, obecnie nie wykonujemy skanów ani kopii z mikrofilmów.

Cennik powyżej dotyczy materiałów dobrej jakości. Jeśli do wykonania zlecenia potrzebne są uprzednie prace konserwatorskie, ceny za usługi mogą być podwyższone o 200% do 300%. W każdym takim przypadku zawiadomimy zamawiającego przed wykonaniem zlecenia.

W uzasadnionych przypadkach Instytut może zastosować zniżki. Członkowie Instytutu otrzymują 25% zniżkę od cen wyżej wymienionych usług. Informacje dotyczące zapisu na członka są umieszczone są na naszej stronie www.pilsudski.org albo udzielane są telefonicznie (212) 505 9077.
 

Prawa autorskie
Prawa autorskie Stanów Zjednoczonych Ameryki (Title 17, United States Code) określają warunki wykonywania fotokopii i innych reprodukcji materiału objętego prawem autorskim.

Biblioteki i archiwa mogą dostarczyć fotokopii lub innej reprodukcji tylko w określonych przypadkach wymienionych w tym prawie. Jednym z takich warunków jest nie używanie kopii do celu innego niż „prywatne badania, nauka lub badania naukowe”. Jeśli użytkownik składa zapotrzebowanie i później używa kopii w celach przekraczających warunki „fair use”, użytkownik ten może być odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich.

Instytut zachowuje sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia na kopie jeśli, w jego opinii , wykonanie takiego zamówienia spowodowałoby naruszenie praw autorskich 
 

Sposób zapłaty
Opłaty mogą być uiszczane gotówką (na miejscu), czekiem, kartą kredytową na stronie internetowej lub przelewem do banku w Polsce na konto PKO SA V O. Warszawa, 77 1240 1066 1111 0000 0022 0987 

30 września 2009

JÓZEF PIŁSUDSKI INSTITUTE OF AMERICA

ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA - APPLICATION

 

DANE UŻYTKOWNIKA / APPLICANT

IMIĘ I NAZWISKO

FULL NAME

 

STAŁE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PERMANENT ADDRESS

 

ADRES W OKRESIE KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

TEMPORARY ADDRESS IN NEW YORK

 

MIEJSCE PRACY

BUSINESS ADDRESS

 

OBYWATELSTWO

CITIZENSHIP

 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

IDENTIFICATION

 

 

INFORMACJE O POSZUKIWANYCH ARCHIWALIACH

I AM LOOKING FOR

ZAKRES BADAŃ

INTERESTED IN

 

NAZWY ZBIORÓW OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM

MATERIALS REQUESTED

 

W przypadku opublikowania przez mnie drukiem opracowania źródłowego opartego przynajmniej w części na dokumentach wskazanych w tym zgłoszeniu, zobowiązuję się przekazać nieodpłatnie jeden egzemplarz publikacji na rzecz Józef Piłsudski Institute of America.

Jest mi znany Regulamin korzystania za zbiorów archiwalnych Instytutu.

I promise to send to the Jozef Piłsudski Institute, free of charge, a copy of the publication in which I use any material obtained from the Institute.

I am familiar with the Instructions for Users of the Institute’s Archival Materials.

DATA ZGŁOSZENIA / DATE

PODPIS / SIGNATURE

 

 

Regulamin korzystania ze zbiorów Archiwalnych
Józef Piłsudski Institute of America

 

§ 1
Przed przystąpieniem do korzystania ze zbiorów Instytutu należy wypełnić „Zgłoszenie użytkownika” oraz zapoznać się z niniejszym Regulaminem. „Zgłoszenie użytkownika” powinno być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami.

§ 2
Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią posiadane przez Instytut środki ewidencyjne i opracowania informacyjne.
Ogólnych informacji o zasobie, dostępnych pomocach ewidencyjnych i zasadach korzystania ze zbiorów Instytutu udziela dyrektor, w godzinach urzędowania.

§ 3
Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu), wypełnionego osobno dla każdej jednostki archiwalnej. Archiwalia należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem, bądź złożyć wcześniejsze zamówienie telefonicznie.
Udostępnianiu bezpośredniemu podlegają archiwalia zewidencjonowane, tzn. posiadające pomoce ewidencyjno-archiwalne, które umożliwiają identyfikację poszczególnych jednostek archiwalnych.

§ 4
Materiały archiwalne, z których sporządzono reprodukcje użytkowe (mikrofilmy), udostępniane są w postaci reprodukcji. Korzystanie z tych materiałów w oryginale może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, na podstawie umotywowanego oświadczenia użytkownika o nieprzydatności korzystania w zamierzonej pracy z reprodukcji.

§ 5
Podczas korzystania z materiałów archiwalnych nie należy ingerować w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.
W szczególności użytkownikowi nie wolno:

  • Zmieniać porządku w układzie wykorzystywanych materiałów archiwalnych;
  • Zamieszczać na nich notatek, uwag i znaków;
  • Sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach;
  • W jakikolwiek sposób oddziaływać szkodliwe na udostępnione materiały archiwalne;

Zabronione jest wynoszenie udostępnionych materiałów archiwalnych poza obręb Instytutu. W trakcie korzystania z materiałów archiwalnych nie należy używać przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenia dokumentów (w tym artykułów spożywczych, środków barwiących, łatwopalnych itp.).

§ 6
Użytkownik ma prawo:

  • Korzystać z wszelkich dostępnych pomocy ewidencyjno-archiwalnych potrzebnych do pracy;
  • Korzystać z biblioteki Instytutu oraz własnych, przyniesionych książek;
  • Wykonywać na własny koszt kserokopie z wykorzystywanych materiałów archiwalnych;
  • Korzystać z własnego komputera przenośnego.

§ 7
Udostępnianie i kopiowanie materiałów archiwalnych może zostać ograniczone ze względu na stan ich uporządkowania oraz zły stan fizyczny akt.

§ 8
Materiały archiwalne wykorzystane i cytowane w publikacjach powinny być opatrzone odpowiednim przypisem. Publikacja źródeł w formie indywidualnego dokumentu lub zbioru dokumentów wymaga odrębnej zgody władz Instytutu. Wykorzystywanie materiałów archiwalnych w celach komercyjnych (takich jak wystawy, audycje radiowe i telewizyjne, reprodukcje w wydawnictwach itp.) może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy. Po opublikowaniu pracy, w której wykorzystane zostały zbiory Instytutu autor zobowiązany jest złożyć jeden egzemplarz do biblioteki Instytutu.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs