Archival Fonds No. 084

Walerian Platonow Papers
1818-1879
Biography / History: Walerian Platonow (1809-1893). General, son of Catherine the Great' s favorite Platon Zubow. Was minister in charge of Kingdom of Poland (1859-1864). Moved to France in the 1880s.
Abstract: documents on policy in the Kingdom of Poland; correspondence. A list of these documents was published in Archeion LXI (1974), and The Polish Review XXV (1980). This collection Has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Rękopisy
1Dossier 1; raporty, wykazy i rachunki dotyczące przychodów i rozchodów z gospodarki rolnej i przemysłowej (tartaku, cegielni, gorzelni i browaru) majątku Teodorowo w biłgorajskiem (lubelskie) sporządzone przez administratora Adama Borkowskiego1858 - 1865Polish
2Dossier 2; m.in: Posiedzenie Nadzwyczajne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie oczynszowania włościan, Memoriał Siergieja Szipowa dla cara Aleksandra II O suszczestwiennych priczinach poslednich wołnienji w Carstwie Polskom1861 - 1861Polish, Russian
3Dossier 3; m.in: intercyza przedślubna Seweryna Wężyka i Teodory Drzewieckiej (pasierbicy W. Płatonowa), wypis z Księgi Metryk Ślubnych kościoła parafialnego horodeckiego dla Waleriana Płatonowa i Teodory z Nowakowskich Drzewieckiej, zapiski Płatonowa1825 - 1879Polish, Russian
4Dossier 4-5; m.in: "Obzor wyborow w Carstwie Polskom", nominacja W. Płatonowa na rzeczywistego radcę stanu, wypisy z księgi urodzeń dla Apolonii i Teodory Drzewieckiej, plenipotencja zarządu i administracji dóbr Biłgoraj wydana przez W. Płatonowa żonie1818 - 1861Polish, Russian
5Dossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji1856 - 1862Russian, Polish, French
6Dossier 9; m.in: uwagi do projektu prawa o powszechnym nauczaniu w j. polskim, rosyjskim i francuskim, przemówienie hr. Andrzeja Zamoyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Rolniczego w tłumaczeniu na j. Rosyjski1861 - 1862Russian, Polish, French
7Dossier 10-11; m.in: korespondencja A. Adlerberga, D. Błudowa, Gorczakowa, P. Muchanowa, Tymowskiego, P. Wałujewa do W. Płatonowa, raport do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w sprawie Tabeli prestacyjnej miasta Biłgoraja1860 - 1865Russian, Polish, French
Rekopisy i druki
8Dokumenty wyłączone z dossier 6-8, 10-11m.in.: pismo Wielopolskiego do Gorczakowa, Odezwa Naczelnika Langiewicza wzywająca do Powstania, odezwa Rządu Narodowego w sprawie uwłaszczenia włościan, Odezwa Komitetu Centralnego Narodowego z 5 marca 1863 r.1856 - 1863Russian, Polish, French
9Album dla Teodory Płatonow zawierający wiersze nieznanej autorki1866 - 1866Polish
Druki
10Pozycje nr 1-4: "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1873 r., "Położenije o Gławnom Uprawlenji i Sowietie Namiestnika Kawkazskogo z 1858 r., "Kratkij Obzor Uprawlenija Carstwa Polskogo z 1859 r., "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1859 r.1858 - 1873Russian
11Pozycje nr 5-8 m.in.: "Projekt Ustawy Górniczej dla Królestwa Polskiego, Przedstawienie Sekretarza Stanu (...) w przedmiocie projektu do ustawy górniczej, "Motiwy k projektu Gornogo Ustawa", Rys ogólny działań Władz Królestwa Polskiego za rok 18601859 - 1860Polish, Russian
12Pozycje nr 9-10: " Wysoczajszyj Ukaz ob utwierżdienji obiazatielnogo oczinszewanija", "Objasnitielnaja zapiska k położeniju ob obiazatielnom oczinszewaniji w Carstwie Polskom"1861 - 1861Russian
13Pozycje nr 11-15 m.in.: Redakcja projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Powody do projektu o oczynszowaniu z Urzędu, Uwagi (...) nad redakcją projektu do prawa względem oczynszowania z Urzędu, Wypis z protokołu Komisji Rządowej (...)1861 - 1861Polish
14Pozycje nr 16-17: "Zapiska ob otnoszenijach krestian czastnych imienji w Carstwie Polskom k pomieszczikam", "Położenije ob obiazatielnom oczinszowaniji posielan w Carstwie Polskom"1862 - 1862Russian
15Pozycje nr 18: Protokół ogólny dotyczący projektu do budżetu dochodów i wydatków Królestwa za rok 18621862 - 1862Polish
16Pozycje nr 19: "Żurnał Sowieta Uprawlenija Cartwa Polskogo", "Zurnały zasiedanij Gosudarstwiennago Sowieta Carstwa Polskogo nr 23-291861 - 1862Russian
17Pozycje nr 20-21: Wykład powodów (...) projektu ukazu względem uprawnienia Żydów, Projekt do etatu zakładów naukowych i w związku z nimi będących instytucji1862 - 1862Polish
18Pozycje nr 23-24: "Izłożenije dieła o wolnych kaspijskich promysłach", "Priłożenije k Gosudarstwiennoj Rospisi dochodow i raschodow na 1865 god"1864 - 1865Russian
19Pozycje nr 25-32 m.in.: "Izłożenije dieła ob izmienieniji poszlin kiachtinskich i kantonskich czajew", "O mierach dla poddierżanija torgowli w Sibiri", "Wsiepoddanniejszaja zapiska politiczeskich priestupnikach (...)"1865 - 1865Russian
20Pozycje nr 33-34: "Priłożenije k gosudarstwiennoj rospisi dochodow i raschodow na 1866 god", "Wypiska iż Żurnałow Diepartamienta Gosudarstwiennoj Ekonomji o raznogłasjach pri razsmotrenji finansowych smiet na 1866 god"1866 - 1866Russian
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs