Archival Fonds No. 032

Solidarity
1976-1994
Biography / History: Democratic opposition in Poland and other political movements aiming at overthrowing or reforming the totalitarian communist government proposed various programsof political, social, and economic reforms. Declared illegal and persecuted by the communist authorities. First organized movement started in 1975 and relates to the protest of the Polish Episcopate and intellectuals against proposed changes to the constitution. Social tensions rose with the worker protests that broke out in June of 1976. This led to formation of a group in defence of human rights: KOR, transformed in 1977 to ROPCiO Other organizations emerged during 1977-1980 encompassing all strata of society: students, intellectuals, workers, farmers. This also spawned a number of underground publications (1980 – 1981) that circulated all over the country and eventually gave birth to the Solidarity movement. After Solidarity got delegalized and martial law was introduced Dec. 1981-July 1983), the Solidarity movement went underground. A part of its leadership remained abroad, forming the Solidarity International and the Committee in Support of Solidarity in the USA, and in Europe the bereau of Coordination with NSZZ Solidarity, headquartered in Brussels.
Abstract: Studies, essays, reports, correspondence related to the independence movement, Solidarity.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Opozycja demokratyczna w Polsce
1Opracowanie: Stefan Kawalec, „Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników”. Biblioteka „Głosu”. Warszawa1979 - 1979Polish
2Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela m.in. program, oświadczenia, odezwy, korespondencja z Radio Wolna Europa1977 - 1980Polish
3Oświadczenia i listy otwarte różnych organizacji (m.in. w obronie represjonowanych, m.in. Mirosław Chojecki, Teatr Ósmego Dnia)1978 - 1980Polish
4NSZZ “Solidarność”m.in.: statut, „Wstęp do programu i założenia ideowe. Propozycje dla NSZZ Solidarność” (opr. Stefan Kurowski), uchwały, publikacja pt. „Dokumenty” KKP Krajowa Komisja Porozumiewa NSZZ Solidarność – (19 XI 1980 – 4 VI 1981)...1980 - 1981Polish
5Sprawozdanie Komitetu ds. Swobody Zrzeszania Się Międzynarodowej Organizacji Pracy...1980 - 1986Polish
6Protokoły z posiedzeń Prezydium Tymczasowego Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego1989 - 1989Polish
7NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Fundacja Rolnicza;statut, opracowania: m.in. „Blaski i cienie ruchu wyzwoleńczego chłopów polskich w ramach Solidarności”, „Program pomocy polskim rolnikom i rzemieślnikom”, „Program Ruchu Chłopskiego w Polsce”1980 - 1987Polish
8Komunikaty, oświadczenia, apele, listy otwarte opozycji demokratycznej (m.in. NSZZ Solidarność) i rolników1980 - 1990Polish
9Teleksy m.in.: Serwisu Informacyjnego Mazowsza i regionalnych ogniw NSZZ Solidarność (z listopada i I połowy grudnia)1981 - 1981Polish
10Stan wojenny – relacje, sprawozdania z przebiegu strajków, pacyfikacji, demonstracji1981 - 1983Polish
11Stan wojenny – apele, oświadczenia, listy otwarte opozycji demokratycznej1981 - 1983Polish
12Zarządzenia, wytyczne władz PRL (m.in. w okresie stanu wojennego)1981 - 1984Polish
13Represje stanu wojennegoInternowania - relacje, informacje prasowe, komunikaty1981 - 1982Polish
14Represje - sprawozdania, relacje, akty oskarżenia, wyroki1976 - 1990Polish
15Raport Polskiej Ligi Praw Człowieka o nieprzestrzeganiu praworządności i praw człowieka wobec obywateli PRL1987 - 1987Polish
16Analizy sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej w Polsce w okresie stanu wojennego1981 - 1983Polish
17Raport IV Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość” pt. „Polska wobec stanu wojennego”1982 - 1982Polish
18Analizy sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej w Polsce (m.in. oprac.: Tadeusz Szafar pt. „The political opposition in Poland 1954-1977”, Andrzej Tymowski “The strike in Gdańsk” (1981), korespondencja prywatna)1978 - 1990Polish, English
19Konfederacja Polski Niepodległej / Confederation of the Independent Poland w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie m.in..: oprac. pt. „Platforma wyborcza”, statut, program, oświadczenia, korespondencja1980 - 1986Polish, English
20Konfederacja Polski NiepodległejLeszek Moczulski - m.in. opracowanie pt. „Moloch”, życiorysy, wywiady, fotografie, wycinki prasowe z wizyt we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych1980 - 1990Polish, English, French
21Solidarność Walcząca i Partia Wolnościm.in. programy, deklaracje, statuty1987 - 1990Polish
22Kornel Morawiecki - opracowania własne, program, teksty wystąpień i wycinki prasowe m.in. z wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1988 r., telegramy do m.in. Georga Busha1982 - 1989Polish, German, English
23Statuty, programy, deklaracje różnych partii politycznych i organizacji m.in.: Polska Partia Niepodległościowa1982 - 1990Polish
NSZZ Solidarność za granicą - Europa
24Oprac.: „Tymczasowe zasady działania biur „Solidarności” za granicą” ustalone na II konsultacyjnym spotkaniu w dniach 8 – 9 stycznia 1982 r. w Brukseli, lista uczestników, sprawozdanie Jerzego Milewskiego i Savy Małachowskiego1982 - 1982Polish
25Grupa Delegatów Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność Za Granicąm.in. komunikat nr 1 z 24 lutego ze spotkania w Paryżu (m.in. cele, lista uczestników) korespondencja, regulamin, informacje Sekretariatu Grupy o podejmowanych działaniach1982 - 1982Polish, English, French
26Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność z siedzibą w Brukseli.opracowania: „Struktura działania NSZZ Solidarność za Granicą” (lipiec 1982); „Solidarność – La repression en Pologne depuis 13 decembre 1981” z 26 grudnia 1982 r.1982 - 1982Polish, French
27Solidarity Trade Union Working Group in The U.K. LondynInstrukcja sporządzania sprawozdań z działalności członków NSZZ Solidarność działających poza granicami kraju1982 - 1982Polish
28Grupa członków NSZZ Solidarność z siedzibą przy Polsko-Austriackim Klubie Informacyjno-Kulturalnym Sierpień’80m.in. korespondencja z Solidarity International w Nowym Jorku1982 - 1982Polish
29Komitet Poparcia Solidarności - południowa Szwecja, Lundm.in. listy otwarte1982 - 1982Polish
30Zespół Działania Solidarność w Zurychu / Acting Group of Solidarity - apel do związków zawodowych, apel do ONZ1981 - 1981Polish, English
31Comite de Coordination du Synicate Solidarność en France / Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność we Francji - apel w sprawie pomocy dla internowanych1982 - 1982Polish
32Biuro Informacji NSZZ Solidarność w Holandii - odpowiedzi Biura na pytania członków Stałej Komisji do Spraw Zagranicznych Drugiej Izby Sejmu Holenderskiego dotyczące sytuacji w Polsce (sankcji i kredytów)1982 - 1982Polish
33The Support Solidarity Committee w Danii - korespondencja m.in. z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie dystrybucji filmu „Solidarność. The Hope from Gdańsk”1985 - 1985Polish, English
34Opracowanie: „Sympozjum poświęcone Polsce konfederacji tureckich związków zawodowych”1982 - 1982
Polska opozycja demokratyczna za granicą - Stany Zjednoczone, Kanada
35Solidarity International w Nowym Jorku m.in.: deklaracja, lista dyrektorów, protokół i lista osób zebrania z 7 lutego 1992 r., schemat organizacyjny, odezwy, ulotki, deklaracje członkowskie, korespondencja z różnymi organizacjami1982 - 1983Polish, English
36Solidarity International w Connecticut - dok. organizacyjne, odezwy, deklaracje członkowskie1982 - 1982Polish, English
37Committee in Support of Solidarity / Komitet Pomocy Solidarności w Nowym Jorku - program działania (rękopis), lista osób współpracujących, struktura, odezwy, zbiórki pieniędzy, demonstracje, korespondencja1982 - 1983Polish, English
38Committee in Support of Solidarity / Komitet Pomocy Solidarności w Nowym Jorkum.in. materiały dot. działalności wydawniczej i popularyzacyjnej1982 - 1986Polish, English
39Committee in Support of Solidarity w Ohio- korespondencja, odezwy, deklaracja członkowska, papier listowy1982 - 1982Polish, English
40Committee in Support of Solidarity w Philadelphia- program sympozjum w Temple University1982 - 1982English
41SOS – Support of Solidarity w Bostoniem.in. skład Rady, program konferencji w Cambridge (Massachusetts) w sierpniu1982 - 1982English
42Polish Workers Task Force. Nowy Jorkm.in. A Frontlash Project, korespondencja, raporty o sytuacji w Polsce1981 - 1981English
43Committee to Aid Polish Refugees. Nowy Jorkm.in. lista organizatorów i członków, programy imprez, publikacja pt.” Draft report – polish refuges in Austria vis a vis Solidarity and immigration to the USA” (maj 1982), wycinki prasowe1982 - 1982English
44Ruch Polityczno-Społeczny Pomost / Pomost Socio-Political Movement. Chicagom.in. deklaracja programowa, oświadczenia, odezwy, list otwarty do prezydenta Ronalda Reagana, publikacje1980 - 1988Polish, English
45Solidarity and Human Rights Association. Nowy Jorkm.in. deklaracja członkowska1983 - 1983Polish
46Committee of Solidarity Members - Former Political Prisoners. Nowy Jork m.in. odezwy w sprawie pomocy dla więźniów politycznych w Polsce1985 - 1988Polish, English
47The Solidarity Press and Information Office in the USAm.in. program, wycinki prasowe1982 - 1982English
48Friends of Solidarity. Georgetown University. Washingtonm.in. program, deklaracja członkowska, oświadczenie dyrektora z 13 września 1985 r., biuletyn1982 - 1985English
49Friends of Solidarity. Edmonton. Albertam.in.: deklaracja programowa, korespondencja, karta świąteczna z logo1982 - 1982Polish, English
50Committee of the Americans and Poles for Freedom.- list otwarty do prezydenta Ronalda Reagana z 24 grudnia1981 - 1981English
51Solidarity in Exile / Solidarność na Emigracji. Philadelphia - oświadczenie „Quo vadis Mr. Wałęsa”1989 - 1989Polish
52Americans for Independent Poland- publikacja Anny Walentynowicz pt. "Poland needs freedom and not western credits", wycinki prasowe dot. wizyty Anny Walentynowicz w USA1989 - 1989Polish, English
53Odezwy, ulotki, oświadczenia organizacji polonijnych ze Stanów Zjednoczonych dot. sytuacji w Polscem.in.: Polish American Congress, Instytut Józefa Piłsudskiego, Komitet Pomocy Byłym Internowanym Członkom Solidarności w USA, Solidarity Fundation1979 - 1987Polish, English
54Support Solidarity – projekt p. Ireny Wandycz- korespondencja m.in. z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie prenumeraty amerykański pism naukowych dla Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN1982 - 1982Polish, English
55The Polish Refugee Committee. Toronto, Kanada- dok. organizacyjne: pola i sposoby działania, wycinki z prasy kanadyjskiej dotyczące Solidarności1980 - 1987Polish, English
56Publikacje dotyczące pomocy m.in. ekonomicznej dla Polskim.in. wystąpienia w Senacie USA, rezolucje dotyczące sytuacji w Polsce, opracowania, korespondencja1980 - 1988Polish, English, German, French
Publikacje polskiej opozycji demokratycznej
57Opracowania nt. niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce (m.in. Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych z 1986 r.), opracowanie pt. „Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym” z 1987 r. autorstwa L.L.)1980 - 1987Polish, English
58Utwory literackie – wiersze, piosenki m.in. o stanie wojennym1979 - 1988Polish
59Publikacje historyczne, okolicznościowe: m.in. „biografia Józefa Piłsudskiego”1981 - 1981Polish
60Ulotki, odezwy plakatowe, plakaty opozycji demokratycznej m.in. NSZZ Solidarność1980 - 1990Polish
61Kalendarze opozycji demokratycznej m.in. NSZZ Solidarność, Konfederacji Polski Niepodległej1983 - 1990Polish
62Programy wystaw, koncertów niezależnych - pod patronatem Kościoła, opozycji demokratycznej1981 - 1990Polish
63Publikacja / komiks pt. „Solidarność – 500 pierwszych dni” (rys. Jacek Fedorowicz, scen. Jan Marek Owsiński)1984 - 1984Polish
64Fotografie: „Marsz pokoju we Wrocławiu” – 1981;„1 maja we Wrocławiu” – 1983 (wyd.: NAF Kwadrat);„Fotografie plakatów”;„31 sierpnia 1982 r. w Lubinie” (wyd. Niezależna Agencja Fotograficzna Fotonowa)1981 - 1983Polish
65Korespondencja Instytutu Józefa Piłsudskiego w sprawie kolekcji polskich publikacji niezależnych1979 - 1981Polish
66Katalogi zbiorów publikacji niezależnych m.in. Poland Watch Center (maj 1985 r.), Harvard College Library (1986 r.), Hoover Institution (1986 r., 1987 r.)1985 - 1987Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm